Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 20 september 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Detaljplan för överdäckning av Götaleden i Gullbergsvass, Dnr 0690/23

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stadsutveckling genom en sänkning av Götaleden i tunnel och ny stadsbebyggelse ovanpå leden mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan. Syftet är också att ge bebyggelsen en stadsmässighet och anpassa leden till det centrala läget i staden och pågående utvecklingsprojekt. Planförslaget innebär en exploatering på cirka 140 000 kvadratmeter med bostäder, kontor, centrumändamål, verksamheter, skola, parkering och tekniskt ändamål. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.6. Uppföljning av Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 och begäran om igångsättningsbeslut för att ta fram en ny plan mot hemlöshet, Dnr 0497/23

Kommunfullmäktige antog 2020 Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022. En uppföljning av planen visar att tre av sex mål har uppnåtts och samtliga 15 åtgärder är genomförda.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 förlängs i avvaktan på att en ny plan antagits, som längst till 2024 års utgång. Stadsledningskontoret föreslår även att Exploateringsnämndens begäran om igångsättningsbeslut för att ta fram en ny plan mot hemlöshet godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

V, MP och S föreslår i ett yrkande att planen även ska inkludera målet att hemlösheten helt ska upphöra samt inriktas utifrån uppdraget att barnfamiljer inte ska vräkas.

Reservation SD

Yttrande M, D och L

2.1.8. Utredning om det finns bolag som istället kan drivas i nämndform, Dnr 1438/22

I kommunfullmäktiges budget för 2023 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om det finns bolag som i stället kan drivas i nämndform. Samma fråga har varit föremål för bedömning och överväganden i anslutning till tidigare ärenden och utredningsuppdrag. I denna återredovisning redogör stadsledningskontoret för tidigare ärenden där motsvarande frågeställning varit aktuell tillsammans med en värdering av tidigare gjorda bedömningar. Syftet är att detta ska kunna utgöra underlag för ett beslut gällande omfattning och inriktning för ett eventuellt fortsatt utredningsarbete.

Stadsledningskontorets värdering av möjligheterna att överföra bolag till nämnd har utgått utifrån ett antal kriterier; legala förutsättningar, ekonomiska konsekvenser samt förutsättningar utifrån ledning och styrning. Förutsättningarna ser olika ut för olika kluster och det varierar i vilken utsträckning respektive kriterium påverkar värderingen. Stadsledningskontoret bedömer ändå sammanfattningsvis att för flertalet av bolagen finns det förutsättningar som talar emot att vidare utreda en överföring av verksamhet till nämnd. För några bolag bedömer stadsledningskontoret att det inte har framkommit några direkta hinder för att fortsatt utreda möjligheterna för en överföring av verksamheten till nämnd. Analysen som är gjord i detta ärende är dock översiktlig och även gällande dessa bolag kan fortsatt utredning visa på förhållanden som gör att möjligheterna till en överföring är begränsade eller förenade med större svårigheter.

Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att uppdragets eventuella fortsatta hantering behöver tydliggöras, både i fråga om omfattning och inriktning för att klargöra vad en eventuell överföring ska bidra till att uppnå. 

V, S och MP vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Stadshus AB utreda de ekonomiska och rättsliga förutsättningarna för att överföra Boplats Göteborg AB:s verksamhet från nuvarande bolagsform till annan nämnd.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.4. Remittering av förslag till Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024–2030, Dnr 1235/22

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med den inriktning som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, ta fram ett nytt program som ersätter Göteborgs Stads folkhälsoprogram 2019-2020 och Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026. Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024-2030 har sin grund i hur livsvillkorens fördelning påverkar folkhälsan. Programmets fokus är barns och ungas hälsa och på de grupper som idag har sämst hälsa och livsvillkor. Programmet har ett övergripande mål, fyra mål och tolv strategier. Det övergripande målet för Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa är att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.

Stadsledningskontorets bedömning är att de föreslagna målen och strategierna i det här programmet kommer att bidra till att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska och bli mer jämlika för Göteborgs invånare. En förutsättning för programmets måluppfyllelse är ökad kunskap om befolkningens livsvillkor, vilket också stärker stadens arbete för de mänskliga rättigheterna. På kort sikt bedömer stadsledningskontoret att programmet kan innebära ökade kostnader eller behov av omprioriteringar i befintlig verksamhet. De minskade kostnader som uppkommer genom ett väl utfört jämlikhetsfrämjande arbete visar sig ofta först på längre sikt.

V, S och MP vill i ett tilläggsyrkande remittera Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024-2030 även till Studentforum för att inkludera synpunkter från studentrepresentanter i Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, S och MP

Yttrande M, D och L

Yttrande SD

Övriga ärenden

2.1.2. Göteborgs Stads taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer med flera regler, Dnr 0563/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.5. Ansvar för avtal om Regionalt stödcentrum heder, Dnr 0713/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Yrkande från KD, M, D och L angående fler seniorbostäder i Göteborg, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från KD, M, D och L efter votering 7 – 6.

Yttrande S, V och MP

2.1.12. Yrkande från L och KD om att Göteborgsförslaget är till för göteborgare, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från L och KD.

2.1.13. Yrkande från D, M, L och KD om att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 2023/2024, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M, L och KD

Yttrande S, V och MP

2.1.14. Yrkande från M, D, L och KD om hemställan till samtliga nämnder att avvakta hantering av överskott i nämnderna (redovisat vid sammanträdet), dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 - 5.

2.2.1. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0080/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.2. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 7027-23, laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunstyrelsens beslut om kompletteringsbudget, Dnr 0334/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6.

Omedelbar justering

2.2.3. Sammanträdestider 2024 för kommunstyrelsen och utskott, Dnr 0720/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.10. Yrkande från M, D, L och KD om sårbarheter kopplat till den allmänna ordningen med anledning av höjd terrorhotsnivå, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 - 6.

Yttrande S, V och MP

2.2.11. Yrkande från S, V och MP om samverkansformer för strategiska brottsförebyggande frågor, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 8 – 5.

Yttrande M, D och L

Yttrande SD

2.2.12. Yrkande från V, S, MP särskilt yttrande C om Göteborgs stads personal deltagande i eventuellt kommande anmälningsplikt, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP efter votering 7 – 6.

Reservation SD

Yttrande V, S och MP

Yttrande C

Yttrande L

Yttrande SD

3.2. Motion av Elisabet Lann (KD) och Johanna Holmdahl (KD) om en handlingsplan för att möta de demografiska utmaningarna i Göteborg, Dnr 1365/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

Yttrande M, D och L

Yttrande C

4.1. Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18), Dnr 0521/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 - 1.

Yttrande MP, S och V

4.2. Remiss från Göteborgsregionen - Förslag till ny förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, Dnr 0559/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 - 1.

Bordlagda ärenden

2.1.3. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om reviderade ägardirektiv för dotterbolag, Dnr 0697/23

4 oktober

2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 0580/23

4 oktober

2.1.7. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

4 oktober

2.1.9. Hemställan från Göteborgs Stads Parkering AB avseende Skeppsbrogaraget, Dnr 0525/23

4 oktober

2.1.10. Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, Dnr 1452/21

4 oktober

2.2.5. Ställningstagande inför inriktningsplanering av nationell plan för transportinfrastrukturen samt regional infrastrukturplan, Dnr 0473/23

4 oktober

2.2.6. Val av representant i Studentforum istället för Aria Nakai (M) som avsagt sig, dnr

4 oktober

2.2.7. Val av representant i Styrgruppen för Politikerutbildning istället för Aria Nakai (M) som avsagt sig, dnr

4 oktober

2.2.8. Val ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Yvonne Palm (V) som avsagt sig, dnr

4 oktober

2.2.9. Yrkande från D, M och KD angående förvärv av ryska konsulatet, dnr

4 oktober

2.2.13. Yrkande från D, M, L och KD om att säkerställa att personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism inte anställs, dnr

4 oktober

3.1. Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan, Dnr 0262/23

4 oktober

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-09-20

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}