Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 13 december 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

11. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan för 2024

Ärendenummer SLK-2023-00609

I 2024 års lokalförsörjningsplan gör stadsledningskontoret en uppföljning av lokalkostnadsutvecklingen, som i föregående års lokalförsörjningsplan lyftes som den enskilt största utmaningen för stadens lokalförsörjning. Utöver lokalkostnadsutvecklingen så lyfter stadsledningskontoret klimatanpassning och civil beredskap som särskilda utmaningar att beakta. Stadsledningskontoret redogör även för aktuell status för implementering av ny styrning för lokalförsörjning. När det gäller frågan om en lokalförsörjning i balans redovisar stadsledningskontoret i detta tjänsteutlåtande en övergripande och sammanfattande bedömning för de nämnder som har omfattande lokalbehov. En fullständig redogörelse redovisas i bifogad lokalförsörjningsplan samt i respektive nämnds lokalbehovsplan.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

29. Rapport om genomförande av Göteborgs Stads innovationsprogram 2018 – 2023

Ärendenummer SLK-2023-00598

Stadsledningskontoret fick i kommunfullmäktiges budget 2016 i uppdrag att ta fram en strategi för stadens innovationsarbete med en modell för hur staden skulle arbeta med innovationsprojekt. Det resulterade i Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023, som har genomförts i form av tre olika handlingsplaner med olika insatser.

Målbild och mål i innovationsprogrammet har till stora delar har uppnåtts. Målbilden ”Innovation skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg” är svår att värdera. Stadsledningskontoret konstaterar att det har skett en omfattande utveckling inom stadens verksamheter. Det är däremot svårt att mäta i hur stor utsträckning innovationsprogrammet har bidragit eftersom det också påverkats av teknik-, organisations- och omvärldsutveckling. Innovationsprogrammets bidrag till ett jämlikt och hållbart Göteborg är än mer svårt att värdera eftersom det finns andra styrande program som adresserar samma utmaningar.

Arbetsmetoder som utvecklats inom innovationsprogrammet, exempelvis uppskalning och spridning av innovationsmetodik, kan däremot ha haft betydelse för arbetet med program som jämlik stad respektive miljö- och klimatprogrammet. Göteborgs Stad blev 2018 utsedd som en av de tolv ledande städerna för innovation inom EU. Som en del av Västra Götalandsregionen är staden också den region som är utpekad som den mest innovativa regionen inom EU.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L och KD

30. Redovisning om genomförande av Göteborgs Stads Program för attraktiv arbetsgivare 2019 – 2023

Ärendenummer SLK-2023-00932

Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2019 om Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023. Programmet slutar nu att gälla. Programmets syfte var att förena nämnder och styrelser i gemensamma mål och strategier för att stärka förutsättningarna att möta kompetensbristen. Detta genom att utveckla stadens verksamheter och attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Arbetet med att uppnå programmets mål har skett både lokalt i förvaltningar och bolag och genom gemensamma projekt och initiativ för staden. Programmet har lett till verkliga förändringar inom områden som till exempel organisationskultur och ledarskap.

En grundläggande idé har varit att se till att framgångsrika projekt och initiativ övergår i ordinarie verksamhet. Kompetensförsörjningsfrågan har identifierats som en gemensam kritisk fråga för hela staden, och den behandlas även i det parallella arbetet med en ny plan för kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

32. Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering

Ärendenummer SLK-2023-00906

Kretslopp och vattennämnden beslutade vid sitt sammanträde 18 oktober 2023 om nya föreskrifter för avfallshantering för Göteborgs Stad. Enligt miljöbalken ska föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige. Förslaget till föreskrifter har anpassats efter ny lagstiftning, dom samt nämndbeslut som fattats under året.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering antas och att de tidigare föreskrifterna upphör att gälla.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande

37. Redovisning av uppdrag att kostnadsberäkna en utredning av en differentiering av parkeringsavgifter på kommunens personalparkeringar

Ärendenummer SLK-2023-00155

Stadsledningskontoret har i samverkan med berörda aktörer gjort kostnadsberäkning för att utreda hur en differentiering av parkeringsavgifter på parkeringsytor i nära anslutning till stadens arbetsplatser skulle kunna genomföras. Flera olika modeller har skisserats. En modell är att utgå från översiktsplanens tre stadsområden. Stadsledningskontoret bedömer kostnaden för denna modell till cirka 370 000 kronor. En annan modell ansluter till Parkeringsbolagets generella system med enbart timbaserad avgift. Stadsledningskontoret bedömer kostnaden till 225 000 kronor.

Stadsledningskontoret föreslår att redovisningen av uppdraget antecknas och förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 5.

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

38. Kommunernas klimatlöften 2024 – 2026

Ärendenummer SLK-2023-00288

Göteborgs Stad har blivit inbjuden att delta i Kommunernas klimatlöften 2024-26. Löftena är en del av kommunernas förväntade åtaganden som led i att genomföra Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, vilket är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen i Västra Götalands län. Göteborgs Stad deltar i Klimat 2030 och har därmed ställt sig bakom och åtagit sig att bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

Kommunernas klimatlöften består av 30 konkreta åtgärder. Kommunstyrelsen tar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras. De löften som antas inför 2024-2026 ska genomföras under 2024-2026 och Klimat 2030 stöttar kommunerna i genomförandet. Stadsledningskontoret delar miljö- och klimatnämndens bedömning att samtliga löften i Kommunernas klimatlöften 2024-2026 ska antas. Stadsledningskontoret bedömer att löftena bidrar till uppfyllelse av vissa mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 samt vissa mål i Göteborgs Stads avfallsplan och är linje med ett flertal styrdokument i staden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 7 – 5 i huvudvotering.

Reservation M, L och KD

Reservation SD

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

40. Förslag på hur Göteborgs Stads konsultkostnader kan minska

Ärendenummer SLK-2023-00545

Utredningen visar att konsulter huvudsakligen används för specialister som organisationen inte har ett löpande behov av samt utifrån svårigheter att rekrytera (bristyrken). Alla organisationer har ambitionen att hålla ned sina konsultkostnader. Det finns dock konsulter man vill ha. Detta gäller de specialistkonsulter som har specifik kompetens som man inte har behov av i den löpande verksamheten. Detsamma gäller för de konsulter som tas in för kortvariga behov kopplat till arbetstoppar eller vakanser.

Göteborg Stads nämnder och bolag upphandlade år 2022 konsulttjänster för 2,5 miljarder kronor. 70 procent av dessa kostnader gäller köp av tekniska konsulter varav cirka 65 procent i sin tur är kopplade till olika investeringsprojekt. Stadens kostnader för inhyrd personal hamnade år 2022 på drygt 300 miljoner kronor, varav 200 miljoner är inköp från nämnder och 100 miljoner från bolagen. För att väsentligt minska stadens samlade konsultkostnader bedömer stadsledningskontoret att det krävs antingen en betydande minskning av mängden investeringar eller att staden frångår branschpraxis och genomför investeringarna med egen personal.

Stadsledningskontoret bedömer dock att ett genomförande med egen personal sannolikt skulle vara kostnadsdrivande för staden. Om det ens skulle vara möjligt att rekrytera den mängd personal som behövs. Stadsledningskontoret har därmed inte funnit några rimliga åtgärder för att åstadkomma en väsentlig minskning av stadens konsultkostnader men lämnar förslag på ett antal områden där stadens styrning och kontroll kan stärkas, vilket i förlängningen skapar förutsättningar för att minska konsultkostnaderna.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande V, S och MP

Yttrande M, L och KD

41. Struktur för Göteborgs Stads kunskapsbaserade arbete med lägesbilder brott och otrygghet

Ärendenummer SLK-2023-00882

1 juli 2023 trädde lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Enligt lagen ska kommunerna minst vartannat år ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen som underlag för beslut om åtgärder. Som en förberedelse inför lagstiftningen har stadsledningskontoret tillsammans med socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst 2022-2023 genomfört en pilotomgång för kartläggning och lägesbild.

Stadsledningskontoret föreslår att struktur och sammanfattning av stadens kunskapsbaserade arbete med lägesbilder brott och otrygghet för 2023 antecknas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Övriga ärenden

5. Årlig översyn av styrande dokument för 2023

Ärendenummer SLK-2023-00044

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Reservation SD

10. Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar från Göteborgs Spårvägar AB till Västra Götalandsregionen, styrelsen för regionens tåg och spårvagnar

Ärendenummer SLK-2023-00971

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

13. Hemställan från grundskolenämnden om att flytta ansvaret för bidrag till Universeum från grundskolenämnden

Ärendenummer SLK-2023-00865

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

14. Nominering av civilsamhällets ledamöter i Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten

Ärendenummer SLK-2023-01014

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

15. Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för AnnaSara Perslow (C) som avsagt sig

Ärendenummer SLK-2023-00025

Beslut: Maria Nilsson (C)

18. Remiss från Justitiedepartementet - En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (SOU 2023:44)

Ärendenummer SLK-2023-00786

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD

Yttrande SD

19. Remiss från Justitiedepartementet – Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57) samt Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (DS 2023:18)

Ärendenummer SLK-2023-00870

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

20. Remiss från Finansdepartementet - En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

Ärendenummer SLK-2023-00790

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

21. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)

Ärendenummer SLK-2023-00824

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

22. Havs- och vattenmyndigheten - Inbjudan till samråd om förslag till ändrade Havsplaner

Ärendenummer SLK-2023-00791

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, S och V.

Yttrande M, L och KD

Yttrande SD

26. Yrkande från L M, D och KD om kartläggning av antisemitism i stadens verksamheter

Ärendenummer SLK-2023-01003

Kommunstyrelsen yrkandet från L, M, D och KD efter 7 – 5 i huvudvotering.

Reservation SD

27. Yrkande från M angående nedläggning av Frölundaskolan

Ärendenummer SLK-2023-01004

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M efter 9 – 4 i huvudvotering.

Reservation SD

Yttrande L och KD

Yttrande SD

33. Återrapportering av uppdrag augusti 2023

Ärendenummer SLK-2023-00782

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från V, S och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L och KD

39. Uppdrag att i samverkan med Intraservice utreda förutsättningarna att gå över till digital hantering av arvoden, ärendenummer SLK-2022-01179

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt efter votering 7- 5 enligt tilläggsyrkandet från S, V och MP.

42. Yrkande från S, V och MP om revisionsrapport om hemvårdsbidrag

Ärendenummer SLK-2023-00953

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP

43. Motion av Anders Svensson (M) och Nina Miskovsky (M) om att utreda flytt av Integrationscentrum från socialnämnd Centrum till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Ärendenummer SLK-2023-00579

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Yttrande M, L och KD

44. Motion av Axel Darvik (L) om att stärka kommunens arbete mot bortförandet av barn till andra länder

Ärendenummer SLK-2023-00532

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande V, S och MP

45. Motion av Anders Svensson (M), Mariah ben Salem Dynehäll (L) och Kalle Bäck (KD) om att bevara kvalitativ och mångsidig vuxen- och SFI-undervisning

Ärendenummer SLK-2023-00513

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

46. Motion av Simona Mohamsson (L) och Pär Gustafsson (L) om att se över rutiner och stöd för anmälan av hot mot personal

Ärendenummer SLK-2023-00571

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V och MP

47. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad ska följa Sveriges rikes lag

Ärendenummer SLK-2023-00832

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande M, L och KD

48. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att Göteborg, likt Linköping, ska bli en pilotkommun för vistelseförbud

Ärendenummer SLK-2023-00643

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Rservation SD

50. Fullmakt för yttrande till mark- och miljödomstolen avseende detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset i Landala

Ärendenummer SLK-2022-01416

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Ärendet förklarades som omedelbart justerat

51. Fullmakt för yttrande till mark- och miljödomstolen avseende detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan i stadsdelen Heden

Ärendenummer SLK-2023-00378

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Ärendet förklarades som omedelbart justerat.

Bordlagda ärenden

6. Exploateringsnämndens ställningstagande om planeringsinriktning och ekonomiska förutsättningar för portfölj Gamlestaden

Ärendenummer SLK-2023-00869

10 januari

7. Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

Ärendenummer SLK-2021-01550

24 januari

8. Fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser

Ärendenummer SLK-2023-00307

10 januari

9. Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 samt redovisning av omhändertagande av åtgärder mot parallell rättsskipning

Ärendenummer SLK-2022-00599

24 januari

12. Hemställan från nämnden för intraservice att utreda ansvarsfördelning av personuppgiftsbehandlingar i gemensamma tjänster

Ärendenummer SLK-2023-00665

10 januari

16. Motion av AnnaSara Perslow (C) och Emmyly Bönfors (C) om att se över kriterier för lokalbidrag till föreningar

Ärendenummer SLK-2023-00640

24 januari

17. Motion av Emmyly Bönfors (C) och AnnaSara Perslow (C) om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg

Ärendenummer SLK-2023-00531

24 januari

23. Samlingsärende inom uppföljning november 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stads Parkerings AB, några rapporter samt en lägesbeskrivning

Ärendenummer SLK-2023-00438

24 januari

24. Beräkningsgrund för avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Ärendenummer SLK-2023-00861

10 januari

25. Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck

Ärendenummer SLK-2023-00750

10 januari

28. Redovisning av uppdrag om att ta fram en kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad

Ärendenummer SLK-2023-00524

10 januari

31. Uppdrag om att ge göteborgare möjlighet att rösta på arkitekttävlingen för konstmuseet

Ärendenummer SLK-2023-00897

10 januari

34. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering för kommunala verksamhetslokaler

Ärendenummer SLK-2021-00581

10 januari

35. Val av representant i Kontaktforum för studentfrågor i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig

Ärendenummer SLK:5752

10 januari

36. Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning i stället för Aria Nakhaei (M) som avsagt sig

Ärendenummer SLK:5754

10 januari

49. Yrkande från SD angående avvaktan med införandet av Ciceron

Ärendenummer SLK-2023-01092

10 januari

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-12-13

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}