Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 5 maj 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.6. Detaljplan för universitetet vid Renströmsparken del 1, i Lorensberg Dnr 1377/20

Detaljplanen gör det möjligt att bygga nya lokaler i delar av kvarteret där Högskolan för scen och musik Artisten ligger. Detta för att Göteborgs universitet ska få en ny samlad konstnärlig fakultet vid Renströmsparken. Dessutom ska detaljplanen göra det möjligt att integrera den västra uppgången för Västlänkens station Korsvägen i nybyggnationen. Planen ska ta vara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att nya byggnader passar in med omgivande byggnaders karaktär och kvalité.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Reservation SD Yttrande D

2.1.10. Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess, Dnr 1547/20

I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen om ”Handlingsplan för förstärkt intern kontroll och öppenhet”. Handlingsplanen omfattade bland annat att införa en gemensam byggprocess (GBP) i Göteborgs Stad. Under 2019 utredde stadsledningskontoret som processägare den gemensamma byggprocessen för att kontrollera hur processen följs och identifiera eventuella utvecklingsområden. Utredningen konstaterade att följsamheten var stor men att det samtidigt fanns en del utvecklingsområden för att göra processen ännu mer ändamålsenlig.

För att hantera behovet av styrning i processen har stadsledningskontoret tagit fram ett förslag till ”Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess”. Riktlinjen definierar syfte och tillämpning av processen, roller, ansvar och hur den gemensamma byggprocessen ska finansieras. I allt väsentligt är riktlinjen utformad utifrån ett redan etablerat arbetssätt som i huvudsak varit framgångsrikt men i och med att riktlinjen antas blir den gemensamma byggprocessen än mer transparent samtidigt som det likvärdiga arbetssättet säkerställs i än högre grad. Riktlinjen föreslås gälla för samtliga byggande nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande att processen ska slås samman med den nyligen beslutade facknämndsöversynen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande KD

2.1.12. Återrapportering av reviderat investeringsbeslut och lägesrapportering för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, Dnr 0567/20

Fastighetsnämnden översände i november förra året ärendet ”Återrapportering av investeringsbeslut samt lägesrapportering för utbyggnaden av halvön mm i samband med genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera” till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande. Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens analys av behov och syfte med en utökad riskreserv, men vill vara tydlig med att en hemställan om riskreserv om 110 miljoner kronor innebär en utökad projektbudget till 2,13 miljarder kronor.

Stadsledningskontoret föreslår att fastighetsnämnden tillsammans med Älvstranden Utveckling får i uppdrag att inom ramen inom ramen för ordinarie uppföljning under 2021 återrapportera hur de ekonomiska effekterna fördelas på respektive part.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Yttrande SD

2.2.5. Beredning av initiativärendet om de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna, Dnr 0350/21

Stadsledningskontoret fick den 10 februari i år i uppdrag av kommunstyrelsen att inhämta information från socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd om nämndernas ekonomiska förutsättningar. Informationen skulle sammanställas och överlämnas utan eget ställningstagande. Informationen överlämnas i en rapport och innehåller bland annat ekonomiskt resultat för respektive nämnd, konsekvensbeskrivningar av föreslagna åtgärder för att nå ekonomi i balans, konsekvenser av nya uppdrag från kommunfullmäktiges budget för år 2021 och kostnader med anledning av pandemin och eventuella andra engångskostnader.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D och S avslogs efter votering 7 – 6. Reservation SD Protokollsanteckning M, L, C och KD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande V och MP

2.2.6. Utredning och belysande av sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering, extremism och gängkriminalitet enligt Amandakommissionens rekommendationer, Dnr 0999/20

Kommunstyrelsen gav i maj förra året stadsledningskontoret i uppdrag att utreda samband mellan hedersvåld, våldsbejakande extremism och gängkriminalitet, radikalisering och klaner. Uppdraget har genomförts i form av en studie. Studien baseras på en översiktlig genomgång av den forskning och de myndighetsrapporter som finns på området samt genom intervjuer med utvalda yrkesverksamma som på olika sätt arbetar mot hedersvåld, gängkriminalitet eller våldsbejakande extremism. Studien visar att det finns en rad samband och överlappningar mellan hederskultur, klanstrukturer, gängkriminalitet och våldbejakande islamistisk extremism. Samband och överlappningar syns både när miljöerna studeras i förhållande till varandra vad gäller samarbeten, individer som rör sig emellan eller befinner sig i flera grupperingar samtidigt, men också på ett strukturellt och geografiskt plan.

Pågående och planerade insatser som rör eller angränsar till de områden som studien pekar ut som viktiga är bland annat utveckling av avhopparverksamheten. Stadens kommande trygghetsskapande och brottsförebyggande program och den befintliga planen mot hedersrelaterat våld och förtryck är verktyg i arbetet som behöver fortsatt implementeras och utvecklas. Det våldspreventiva arbetet i skolan behöver omfatta alla former av våld och ha en genusförändrande ansats, som stadens jämställdhetsplan, och studien, pekar på. Även om forskning och metodutveckling kan behöva utvecklas och fördjupas för just dessa grupper av våldsutövare, bedömer stadsledningskontoret att staden har goda möjligheter att motverka en negativ utveckling i de utsatta områdena.

M, L, C, D, S vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på hur stadens befintliga planer mot hedersrelaterat våld och förtryck kan revideras för att inkludera de brister som Amandakommissionen funnit. Stadsledningskontoret får i uppdrag att med utredningen som bas specifikt redovisa förekomsten av tvångsäktenskap i staden och vilka preventiva insatser som pågår. Kommunstyrelsen hemställer till utbildningsnämnden, grundskolenämnden och socialnämnderna att i samverkan kraftsamla och genomföra riktade aktioner mot tvångsäktenskap, könsstympning och uppfostringsresor inför sommarlovet och andra längre ledigheter.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från M, L, C, D och S. Tilläggsyrkandet från D och S avslogs efter votering 7 - 6. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 - 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande KD

2.2.9. Kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

Ärendet är en beredning av tre yrkanden. Dessa handlar om att återkomma med förslag på åtgärder för hur släktbaserade kriminella nätverk och dessas förtryckande strukturer kan bekämpas, hur anhöriga kan ges stöd, samt vilka förutsättningar, resurser och kompetens som behövs för att stärka avhopparverksamheten.

Ytterligare uppdrag var att se på hur de kommande socialnämnderna skulle söka utökad samlokalisering av och ökat samarbete mellan socialtjänst och lokalpoliskontor genom samverkansavtal med Polismyndigheten. Det tredje yrkandet handlar om att den kommande socialnämnden centrum skulle se hur de kan förstärka och utöka stadens samverkan med Kriminalvården kring mottagande och eftervård av frigivna/utskrivna från anstalt eller andra rehabiliterande placeringar genom socialtjänsten.

Uppdraget till stadsledningskontoret var att se om avsikterna i yrkandena omhändertas inom existerande arbete eller om nya uppdrag behövs.

Stadsledningskontoret kan i beredningen konstatera att det finns flera pågående uppdrag som till stor del svarar mot avsikterna i de båda yrkandena. Utifrån stadens nya nämndsorganisation pågår nu uppbyggnadsarbete som omhändertar den problembild yrkandena redogör för, exempelvis genom en samlad enhet för avhoppare. Även avseende stadens etablerade arbete inom Trygg-I pågår en anpassning till den nya organisationen och nuvarande ansvarsförhållanden inom socialförvaltningarna. Stadsledningskontoret kan även konstatera att övriga förvaltningar och bolag kommer in i en sådan uppbyggnad.

Beredningen visar att överenskommelser är en framkomlig väg för att öka samverkan mellan kommunens socialtjänst och andra rättsvårdande myndigheter såsom polis och kriminalvård. Stadsledningskontorets bedömning är att samverkansformen Trygg-I, med den centrala överenskommelsen under revidering, är en ändamålsenlig utgångspunkt.

Beredningen av uppdragen visar att det finns utvecklingspotential gällande stadens samverkan med Kriminalvården när det gäller strukturerade arbetsformer på central nivå. Att stärka samverkan med såväl Polismyndigheten som Kriminalvården ligger väl i linje med intentionerna i stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Dessa aktörer, tillsammans med kommunernas socialtjänst, har tillsammans stor möjlighet att påverka brottsligheten och riskerna för återfall i brott.

S, M, L, C, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande sju åtgärder som tar sin grund i tidigare förslag och/eller pågående trygghetsarbete. Kärnan är att utöka det framgångsrika, skräddarsydda Trygg i-arbetet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L och C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 3 Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Övriga ärenden

2.1.7. Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, Dnr 0526/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Blerta Hoti (S) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

2.1.8. Begäran om förnyat ställningstagande för Stiftelsen Carlanderska Sjukhusets stadgar, Dnr 1524/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.9. Retroaktiv utbetalning och uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2021, Dnr 0125/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S Omedelbar justering

2.1.14. Ansvar för stadens Leader-medlemskap, Dnr 0306/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Yttrande M, L C och KD

2.2.4. Val av ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd istället för Jan Jörnmark (D) som avsagt sig

Valdes Per Holm (D)

2.2.8. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L och C.

Yttrande KD Yttrande S Yttrande SD Protokollsanteckning V

2.2.11. Yrkande från V och MP om åtgärder med anledning av kritik från Justitieombudsmannen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.

Yttrande KD

2.2.15. Förordnande av politisk sekreterare för S

Beslut: Louise Warenius (S) 2021-06-14 -- 2022-12-31

2.2.16. Förordnande av politisk sekreterare för D

Beslut: Patrik Höstmad (D) fr o m 2021-07-01

3.4. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter huvudvotering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD Yttrande M, L, C och KD

4.1. Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem, Dnr 0537/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande S Yttrande D Yttrande SD

4.2. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1), Dnr 0400/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande V och MP Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/21

19 maj

2.1.2. Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter, Dnr 0495/21

19 maj

2.1.3. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

19 maj

2.1.4. Hemställan från Business Region Göteborg AB om reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag, Dnr 1665/20

19 maj

2.1.5. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för samordning och samverkan mellan program, Dnr 1689/20

19 maj

2.1.11. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

19 maj

2.1.13. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om remittering av reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

19 maj

2.1.15. Yrkande från MP och V angående förorenad luft på förskolegårdar

19 maj

2.1.16. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

19 maj

2.1.17. Yrkande från V och MP angående kompensation för elitklubbarna i pandemitider

19 maj

2.2.1. Fastighetsnämndens begäran om anstånd med att återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 0634/21

19 maj

2.2.2. Redovisning av uppdrag om fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag, Dnr 1293/20

19 maj

2.2.3. Park- och naturnämnden - Uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga trängsel på särskilda platser i enlighet med begränsningsförordningen, Dnr 0652/21

19 maj

2.2.7. Redovisning av uppdrag om hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

19 maj

2.2.10. Yrkande från S om riktlinje för vårdpersonalens doftanvändning

19 maj

2.2.12. Yrkande från V och MP angående införandet av en föreningslivsstrategisk dialog i Göteborgs stad

19 maj

2.2.13. Yrkande från V och MP angående uppföljning av strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll

19 maj

2.2.14. Yrkande från D angående stopp för anvisande av medel från Västsvenska Paketet till nya projekt

19 maj

3.1. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla området innanför Vallgraven till ett bilfritt "superkvarter", Dnr 1467/20

19 maj

3.2. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre cykelstad, Dnr 1466/20

19 maj

3.3. Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19 - 1637/20

19 maj

Handlingar till kommunfullmäktige 2021-05-05

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}