Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 29 september 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.2. Revidering av valdistrikt och fastställande av valkretsar inför de allmänna valen 2022, Dnr 1070/21

Enligt 4 kap 13 § och 17 § vallagen (2005:837) ska kommunerna göra en översyn av gällande valdistrikts- och valkretsindelning året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.

Utifrån erfarenheter från tidigare val har antalet röstberättigade per valdistrikt identifierats som en strategiskt viktig fråga. Antalet röstberättigade per valdistrikt bör ligga mellan 1100 - 1300 för att ge röstmottagarna goda förutsättningar att leva upp till vallagens krav samt att hantera förtidsrösterna under dagen. En minskning av antalet röstberättigade per valdistrikt skapar också förutsättningar för en god arbetsmiljö för röstmottagarna och möjlighet att genomföra räkningen av rösterna och leverera det preliminära valresultatet snabbare. Det ger även röstmottagarna förutsättningar att ge god service till väljarna och hantera eventuell köbildning. I den nu föreslagna valdistriktsrevideringen har kommande befolkningsökning och nybyggnationer fram till valet till Europaparlamentet 2024 tagits i beaktande.

Göteborgs kommun föreslås indelas med ytterligare 60 nya valdistrikt till totalt 410 stycken. Den beräknade kostnaden för utökandet av valdistrikten beräknas uppgå till ca 3 050 000 kr. Göteborgs kommun utgör sedan de allmänna valen 2018 en valkrets. Valkansliet föreslår att Göteborgs kommun även fortsättningsvis indelas i en valkrets. Efter det att valnämnden har behandlat ärendet ska det godkännas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen som slutligen har att fastställa föreslagen valdistrikts- och valkretsindelning ska ha ärendet sig tillhanda senast den 31 oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutade enligt valnämndens förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Ledamöterna från S deltog inte i beslutet

2.1.14. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

Higab AB har gjort en hemställan till kommunfullmäktige om att investera i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum för högst 800 miljoner kronor. Eftersom investeringen är av betydande art behöver bolaget få ett principiellt ställningstagande av kommunfullmäktige innan de kan starta projektet.

M, L, C, V, MP, S och D med särskilt yrkande från KD, skriver i ett yrkande att investeringen i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum ska genomföras och att investeringen baseras på Higabs reviderade förstudie och totalkalkyl på 800 mnkr. Detta innebär en utökad investeringsram med 400 mnkr från Göteborgs Stads budget. Kulturnämnden får samtidigt i uppdrag att säkerställa att andelen av kapital- och driftskostnaden som idag bekostas av kommunala skattemedel inte ökar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V, MP, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande KD Yttrande S Yttrande D

Övriga ärenden

2.1.3. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten, Dnr 0932/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, Dnr 0962/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.9. Fusion av Göteborgs Stads Upphandlings AB och Göteborgs Stadshus AB, Dnr 1087/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Hemställan från Försäkrings AB Göta Lejon om reviderad bolagsordning, Dnr 1086/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Boplats Göteborg AB, Dnr 1088/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

2.1.15. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V, MP, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande KD

2.1.16. Yrkande från SD om att låta elevhälsan bli delaktig i vaccinationen av elever

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD, D och S Reservation SD

2.2.3. Val av ersättare i Göteborgs Stads Pensionärsråd i stället för Lars Holmgren (-). Yvonne Haglund (-) har föreslagits till ny ersättare

Valdes Yvonne Haglund (-)

2.2.5. Val av ledamot i referensgrupp för ungdomsfullmäktige i stället för Ahmed Salih (M)

Valdes Mattias Tykesson (M)

2.2.7. Yrkande från MP och V om överklagan av deldom ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad (HVO-projektet) verksamhet vid Preemraff i Göteborgs kommun, Mål nr M 2673-19

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V. Reservation MP Yttrande S Yttrande KD

2.2.9. Yrkande från V angående kostnader för hjälpmedel

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och S. Yttrande M, L, C och KD Yttrande MP Yttrande D

2.2.11. Yrkande från SD angående Göteborgs hantering av återvändande IS-terrorister

Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från D, M, L, C och S (inklusive yrkandet från M, L, D och S) Yttrande KD

3.1. Motion av Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att främja icke-vinstdriven skola och förskola

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande S Yttrande V

3.3. Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget, Dnr 0406/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande KD Yttrande D

3.4. Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om en grundskola med teknikinriktning

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande M, L, C, KD och D Yttrande S

4.1. Länsstyrelsen i Västra Götaland - Samråd gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt Översvämningsdirektivet, Dnr 0740/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP och V. Yttrande SD

4.2. Remiss från Finansdepartementet - Delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23), Dnr 0796/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V, MP, M, L och C. Yttrande KD

4.3. Remiss från Socialdepartementet - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), Dnr 0852/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande V och MP

4.4. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet "Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården" (SOU 2021:39), Dnr 0906/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.5. Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33), Dnr 0846/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3.

4.6. Remiss från Justitiedepartementet - En ny lag om ordningsvakter m.m (SOU 2021:38), Dnr 0890/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt yrkandet från M, L, C och D. Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet beträffande yrkande från M, L, C och D Reservation V Yttrande KD Yttrande SD

4.7. Remiss från Miljödepartementet - Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomi (SOU 2021:24), Dnr 0922/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige till kretslopp- och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om internbyte, Dnr 0870/21

13 oktober

2.1.5. Redovisning av uppdrag att kartlägga kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv, Dnr 1678/20

13 oktober

2.1.6. Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon, Dnr 0985/21

13 oktober

2.1.7. Redovisning av uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, Dnr 0887/19

13 oktober

2.1.8. Förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB, Dnr 1089/21

13 oktober

2.1.12. Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1085/21

13 oktober

2.1.13. Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD om utbetalning av föreningsbidrag till Göteborgs Närradioförening

13 oktober

2.1.17. Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om aktivt deltagande i initiativet ”Plusstäder”

13 oktober

2.1.18. Yrkande från V och MP angående avgifter på offentliga toaletter

13 oktober

2.1.19. Dnr Yrkande från V och MP angående plan för att öka deltagande i idrott och föreningsliv bland barn i utsatta områden

13 oktober

2.2.1. Redovisning av uppdrag att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten, Dnr 0552/21

13 oktober

2.2.2. Remittering av förslag på Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20

13 oktober

2.2.4. Utseende av två ledamöter i Göteborgs Stads Trygghetsråd

Catharina Dunghed (-) har föreslagits till representant för civilsamhället för organisationer som utför social verksamhet i stället för Åsa Vilu (-) Stefan Lundin (-) har föreslagits till näringslivsgruppens representant i stället för Lisa Jensäter (-)

13 oktober

2.2.6. Val av ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd i stället för Lovisa Dalbark (KD) sin avsagt sig

13 oktober

2.2.8. Rapportering av uppdrag för modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

Yrkande SD 13 oktober

2.2.10. Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet

13 oktober

3.2. Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus

13 oktober

3.5. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat

13 oktober

3.6. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

13 oktober

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-09-29

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}