Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 24 november 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.9. Göteborgs Stads policy för måltider, Dnr 0417/20

Sedan 2004 har Göteborgs Stad ett måltidsprogram som ska tillämpas av alla verksamheter som ansvarar för måltider som staden upphandlar, tillagar eller serverar. Programmet beskriver övergripande mål och ansvarsfördelning, grundläggande principer för val av råvaror och måltidens sammansättning samt specifika krav och rekommendationer i olika verksamheter som förskola, skola och äldreomsorg.

Programmet reviderades 2011 och en ny översyn har nyligen genomförts av stadsledningskontoret tillsammans med företrädare för måltidsverksamheterna. Samtidigt har programmet bedömts utifrån Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument där stadsledningskontoret föreslår en förändring från program till policy. Den föreslagna policyn utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell och hänvisar till nordiska näringsrekommendationer. Policyn betonar måltidens roll för kärnuppdraget och det gemensamma ansvaret. Stadsledningskontoret föreslår att policyn kompletteras med verksamhetsspecifika anvisningar som konkretiserar hur policyn ska tillämpas.

Efter yrkande från MP, V, S, M, L och C återremitterades ärendet i maj 2020 med uppdrag till stadsledningskontoret att omarbeta förslaget samt inhämta synpunkter från berörda nämnder och råd.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande S

2.1.12. Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken i Arendal, Syrhåla och Torslanda, Dnr 1236/21

Byggnadsnämnden beslutade den 24 september att föreslå kommunfullmäktige att anta fördjupad översiktsplan för Göteborg, Västra Arendal och Torsviken i Arendal, Syrhåla och Torslanda. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. Den fördjupade översiktsplanen Västra Arendal och Torsviken utgår ifrån Göteborgs Stads gällande översiktsplan och överensstämmer med förslag till ny översiktsplan, som planeras att tas upp för beslut i kommunfullmäktige under våren 2022.

Kommunstyrelsen avslog återremissyrkandet från D och beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 2. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande SD

2.2.1. Kartläggning av konkreta aktiviteter som genomförs eller planeras att genomföras i suicidpreventivt syfte fram till 2025, Dnr 0847/21

Stadsledningskontoret redovisar kommunstyrelsens uppdrag 2021-05-19 avseende en kartläggning av de konkreta aktiviteter som nämnder eller bolag inom Göteborgs Stad genomför eller planerar att genomföra i suicidpreventivt syfte fram till 2025. Den nationella strategin och handlingsprogrammet för suicidprevention tillsammans med länsgemensam handlingsplan för suicidpreventivt arbete och Göteborgs Stads strategiska plan för suicidprevention bidrar till övergripande styrning inom det suicidpreventiva området. Ett antal enkätfrågor, som haft strategierna i Göteborgs Stads strategiska plan för suicidprevention som utgångspunkt har ställts till berörda förvaltningar och bolag. Information om satsningar utifrån stadsbidraget psykisk ohälsa har inhämtats från den strategiska styrgruppen som är kopplad till arbetet.

Aktiviteter inom samtliga strategier inom Göteborgs Stads strategiska plan för suicidprevention, utom en, har redovisats i den enkät som ligger till grund för redogörelsen. Främst hälsofrämjande insatser, såväl allmänna som riktade insatser till barn och unga samt äldre, lyfts fram i kartläggningen.

Ett flertal kompetensutvecklingsaktiviteter för stadens anställda har genomförts, många gånger med stöd från brukarorganisationer. Genom statsbidraget psykisk hälsa stärks också det arbete och den verksamhet som bedrivs av flera lokala brukar- och anhörigföreningar som arbetar suicidpreventivt. Dessa organisationer ger ett viktigt bidrag till det suicidpreventiva arbetet i staden genom brukarrevisioner, utbildningar, riktade insatser mot allmänheten men också genom aktivt deltagandet i styrgruppsarbetet kring statsbidraget psykisk hälsa.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Reservation SD

2.2.8. Granskning av styrande dokument och riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens bedömning, Dnr 0665/21

Kommunstyrelsen gav i maj i år stadsledningskontoret i uppdrag att granska styrande dokument och riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens (JO) bedömning. JO riktade i sitt beslut från 31 mars 2021 (dnr 1414–2019) kritik mot Göteborgs Stad för att ha agerat i strid med objektivitetsprincipen, särskilt med beaktande av skyddet för yttrandefriheten.

Utifrån JO:s beslut har stadsledningskontoret granskat stadsövergripande styrande dokument. Stadsledningskontoret konstaterar att stadsövergripande styrande dokument inte innehåller skrivningar som bedöms strida mot objektivitetsprincipen och yttrandefriheten. Det finns kriterier för hur urval ska göras och beslut fattas vilket ligger i linje med JO:s rekommendation. I arbetet har stadsledningskontoret sett fördelar med att demokrativillkoren är enhetligt formulerade och att formaliakrav är likartade, i de dokument där detta finns med.

Utifrån granskningen kommer stadsledningskontoret att se över de riktlinjer som varit föremål för fördjupad granskning. Även styrande dokument inom kommunstyrelsens förvaltning har granskats. Det pågår ett arbete på stadsledningskontoret med att ta fram rutiner för handläggning och beslut av ansökningar för de bidrag som hanteras på stadsledningskontoret.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3.

2.2.11. Förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det, Dnr 1460/20

Efter tilläggsyrkande från V och MP gav kommunstyrelsen i december 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag ta fram förslag på hur Göteborgs Stad kan bidra till att fler medarbetare som vill cykla till och från jobbet ska kunna göra det. Syftet är att bidra till minskad belastning på kollektivtrafiken under pandemin och underlätta för de yrkesgrupper som fysiskt behöver vara på arbetsplatsen inom stöd, omsorg och undervisning.

Stadsledningskontoret har kartlagt nuläget i samtliga förvaltningar och moderbolag med hjälp av en enkät. Svarsfrekvensen blev 56 procent i förvaltningarna och 100 procent i bolagen. Både förvaltningar och bolag har vidtagit en rad åtgärder för att uppmuntra cykling till och från arbetet. Göteborgs Stads cykelförmån skapar goda förutsättningar för stadens anställda att få tillgång till en cykel och ersättning för cykeltillbehör och cykelservice. Kartläggningen visar att nyttjandet av cykelförmånen behöver öka bland stadens anställda och ger förslag på förbättringsåtgärder. Vad som också kom fram i kartläggningen är att cykelvägarna behöver rustas upp och att det behövs fler säkra cykelparkeringar för att motverka cykelstölder.

MP, V och S vill i ett tilläggsyrkande ge stadens nämnder och styrelser i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister enligt svaren i enkäten. Främst handlar det om bättre parkeringsmöjligheter för anställda, men även andra åtgärder kan vara möjliga. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V och S. Yttrande M, L, C, KD och D.

Övriga ärenden

2.1.2. Redovisning av partistöd för år 2020, Dnr 0001/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.3. Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022, Dnr 0001/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Redovisning av Göteborgs Stadshus AB:s ägardialoger 2021, Dnr 1285/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen, Dnr 1343/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande D

2.1.16. Yrkande från SD angående socialnämnd Centrum upprättar ett IOP-avtal för avgiftning, abstinensbehandling och tillnyktringsenhet med Stadsmissionen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Reservation D Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.1.17. Yrkande från MP, V, S och D om uppskalning av klimatneutralt byggande

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.20. Yrkande från V och MP angående extra kompensation till personal

Kommunstyrelsen yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD

2.2.5. Kommunernas klimatlöften inför 2022, Dnr 0876/21

Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har bjudit in Göteborgs stad att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften, som är en del av genomförandet av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Ärendet innehåller en lista på 20 löften som kommunen haratt ta ställning till om och när de ska genomföras. Stadsledningskontoret ställer sig positivt till stadens svar, där 18 av 20 löften har genomförts eller ska genomföras under 2022.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 3. Yttrande S Yttrande SD

2.2.10. Utredning av möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg, Dnr 1595/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C, V, MP och D Yttrande KD

2.2.15. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för KD, Dnr 0066/21

Beslut: Joachim Lundell 2022-01-03 -— 07–31

2.2.16. Förlängning av förordnande av vikarierande politisk sekreterare för V, Dnr 0066/21

Beslut: Erik Järvelä t o m 2022-12-31

2.2.17. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för L, Dnr 0066/21

Beslut: Cecilia Hällstrand 2021-12-06—2022-03-04

2.2.18. Förordnande av politisk sekreterare för L, Dnr 0066/21

Beslut: Rebecca Gellerman 2021-12-13—2022-12-31

3.1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att ta bort markparkeringarna längs vattnet på Kungstorget, Dnr 0716/21

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande MP och V Yrkande S

3.2. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att införa en modell för differentierad hamnavgift för att premiera mindre miljöbelastande fritidsbåtar i kommunens hamnar, Dnr 0715/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande MP och V Jonas Attenius (S) deltog inte i beslutet av ärendet p g a jäv.

3.3. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om en tjänstekoncession för att tillvarata gamla cyklar, Dnr 0810/21

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan i Änggården i Göteborg, Dnr 1284/21

1 december

2.1.4. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – reviderad inriktning, kompletterad och fördjupad, Dnr 1396/17

15 december

2.1.5. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda arvoden, Dnr 0947/21

1 december

2.1.6. Möjlighet till deltagande på distans vid kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnders sammanträden i Göteborgs Stad, Dnr 1288/21

1 december

2.1.7. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

1 december

2.1.8. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026, Dnr 0355/20

1 december

2.1.11. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

1 december

2.1.13. Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via Lindholmen, etapp Brunnsbo -- Hjalmar Brantingsplatsen, Dnr 1237/21

1 december

2.1.15. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

1 december

2.1.18. Yrkande från SD om att kunna passera Askimsbadet på ett tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad hund

1 december

2.1.19. Yrkande från D om att få passera Askimsbadet med kopplad hund året om

1 december

2.2.2. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022, Dnr 0125/21

1 december

2.2.3. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022, Dnr 1161/21

15 december

2.2.4. Hemställan från park- och naturnämnden gällande investeringsnominering för Olof Palmes plats, Dnr 1205/21

1 december

2.2.6. Modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

1 december

2.2.7. Redovisning av uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området, Dnr 1313/20

1 december

2.2. 9. Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning, Dnr 1001/21

1 december

2.2.12. Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

1 december

2.2.13. Yrkande från SD angående information från polisen beträffande utvecklingen i Tynnered

1 december

2.2.14. Yrkande från D angående Västsvenska Paketet, omförhandling av icke realiserbara marknyttor

15 december

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-11-24

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}