Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 21 april 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.3. Information om uppdraget att Göteborg ska bli en av EU:s klimatneutrala städer, Dnr 0525/21

I budget för 2021 fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att arbeta för att Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer inom Horizon Europe. Som ett led i detta arbete har ett nationellt klimatkontrakt för klimatneutrala städer i Sverige undertecknats. Kontraktet gäller mellan respektive stad, fyra statliga myndigheter och Viable cities. I Göteborgs Stads budget för 2021 finns 700 000 kronor i kommuncentrala medel avsatt för ”Klimatkontrakt”. Eftersom beloppet finns avsatt i budget påverkas inte stadens ekonomi, utöver vad som redan beslutats, om medlen utbetalas till miljö- och klimatnämnden.

M, L, C, Mp, V, S, D skriver i ett tilläggsyrkande att miljö- och klimatnämnden ska tilldelas de 700 000 kr för klimatkontrakt som reserverats kommuncentralt för det pågående arbetet inom klimatneutrala städer.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C, MP, V, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande KD Yttrande MP och V

2.1.9. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

Den kompletterande uppföljningen är ett komplement till Göteborgs Stads årsredovisning 2020 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt viss övrig uppföljning av uppdrag som stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver informeras om. Här finns även ett kapitel om stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. I kapitel 7 redovisas läget för kommunfullmäktiges budgetuppdrag och uppdrag till nämnder och styrelser. De uppdrag som finns med i denna rapport är uppdrag som är genomförda i nämnd/styrelse, och som inte har eller inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i eget ärende.

Stadsledningskontoret bedömer dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport om inget annat beslutas. Det finns uppdrag som påverkas av den nya nämndorganisationen och som stadsledningskontoret bedömer bör föras över till en eller flera av de nya nämnderna. Rapporten innehåller också en redogörelse över utfallet för några av de mest väsentliga kommuncentrala posterna i bokslut 2020. Slutligen redovisas nämnders och styrelsers rapportering av nämnds- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Återremissyrkandet från D avslogs efter votering 7 - 6. Återremissyrkandet från MP och V avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.2. Inhyrning av Nya Slottsskogsrinken, Dnr 0699/20

Nuvarande ishall i Slottsskogen är i dåligt skick och behöver ersättas. Higab AB har tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen gjort en förstudie för att undersöka hur de redovisade behoven skulle kunna lösas genom att bygga en ny ishall. I december förra året biföll idrotts- och föreningsnämnden stadsledningskontorets yttrande om inhyrning av Nya Slottsskogsrinken. Eftersom inhyrningen bedöms som betydande krävs ett formellt godkännande av kommunstyrelsen.

I februari i år återremitterade kommunstyrelsen enligt ett yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Demokraterna med särskilt yttrande från Kristdemokraterna. Stadsledningskontoret fick då i uppdrag att skyndsamt undersöka varför investerings- och driftkostnaderna för Nya Slottsskogsrinken väntas bli så höga. SLK fick också i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska de totala kostnaderna. Stadsledningskontoret redovisar och förklarar i detta ärende de huvudsakliga skillnaderna i drifts- och investeringskostnad.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.5. Undertecknande av Eurocities plastics declaration, Dnr 0457/21

Kretslopp och vattennämnden föreslår att Göteborgs Stad undertecknar Eurocities plastics declaration. Kretslopp och vattennämnden föreslår också att nämnden får i uppdrag att samordna Göteborgs stads uppföljning av åtagandena och rapportera till Eurocities. Nätverket Eurocities har i samverkan med Oslo bjudit in städer i Europa att åta sig att arbeta mot plastföroreningar genom att skriva under Plastics declaration. Att signera Eurocities plastics declaration betyder att Göteborgs Stad förbinder sig att genomföra ett antal åtgärder inom fem områden.

MP, V, M, L, C, S och D vill i ett yrkande att Göteborgs stad ska signera avtalet och att kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att samordna Göteborgs Stads uppföljning av åtagandena i Plastics seclaration och rapportera till Eurocities.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, M, L, C, S och D Reservation SD Yttrande KD

Övriga ärenden

2.1.2. Utredning av möjligheten att överföra Göteborgs dans- och teaterfestival, Kulturpunkten samt hyressubvention till Göteborgs Stadsteater AB, Dnr 1692/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Revidering av Hamnordning för Göteborg, Dnr 0514/21

Ärendet utgår

2.1.5. Begäran om godkännande av ändring i Stiftelsen Göteborgs studentbostäders stadgar, Dnr 0361/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.8. Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, Dnr 1298/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.11. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 för uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S samt tilläggsyrkandet från MP och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD Yttrande V och MP

2.1.12. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 9 - 2 om propositionsordning enligt yrkandet från M, L, C och D efter huvudvotering 7 – 4. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation S Reservation MP Reservation V Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.13. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 - 4. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD och D Yttrande V Yttrande SD

2.1.14. Yrkande från S, D och MP om att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S, D och MP efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Protokollsanteckning M, L, C och KD

2.2.3. Göteborg & Co AB hemställer om medel för genomförande av näringslivsfrämjande åtgärder, Dnr 0505/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S

Yttrande KD Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

2.2.4. Ansvar för stadens Leader-medlemskap Anteckningar Flyttat till område 2.1.15, Dnr 0306/21

Ärendet flyttat till 2.1.15

2.2.7. Bokslutsberedning för 2020, Dnr 0315/21

Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från S, M, L, C och D

Reservation V Yttrande KD

2.2.11. Yrkande från MP och V om uppföljning av Göteborgs Stads plan mot rasism

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

Reservation SD Yttrande M, L, C och KD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.12. Reviderat yrkande från MP, V och S om att stötta ideella verksamheter inom delandeekonomi

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V och S efter votering 10 - 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.13. Yrkande från D om rapportering från Västsvenska Paketet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 – 6.

Reservation D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Protokollsanteckning MP Yttrande M, L, KD och C Yttrande D Yttrande S Yttrande SD

2.2.14. Val av representant i kontaktforum för Studentfrågor i stället för Naod Habtemichael (C) som avsagt sig

Valdes Jakob Olsson (C)

2.2.15. Val av representant i Styrgruppen för politikerutbildning istället för Johannes Hulter (S) som avsagt sig

Valdes Sofia Kodelja (S)

4.1. Remiss från Finansdepartementet - En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), Dnr 0313/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C

Reservation D Reservation V Reservation MP Reservation SD Yttrande M, L, C och KD Yttrande V och MP

4.3. Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78), Dnr 0411/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, och KD efter huvudvotering 7 – 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess, Dnr 1547/20

5 maj

2.1.6. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

5 maj

2.1.7. Reviderat investeringsbeslut och lägesrapportering för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, Dnr 0567/20

5 maj

2.1.10. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om remittering av reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

5 maj

2.1.15. Ansvar för stadens Leader-medlemskap, Dnr 0306/21

5 maj

2.1.16. Yrkande från MP och V angående förorenad luft på förskolegårdar, Dnr 0388/21

5 maj

2.1.17. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

5 maj

2.2.1. Beredning av initiativärendet för de ekonomiska förutsättningarna i de nybildade välfärdsnämnderna, Dnr 0350/21

5 maj

2.2.6. Utredning och belysande av sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering extremism och gängkriminalitet i enlighet med Amandakommissionens rekommendationer, Dnr 0999/20

5 maj

2.2.8. Redovisning av uppdrag om hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

5 maj

2.2.9. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

5 maj

2.2.10. Kartläggning och bekämpande av klanbaserad kriminalitet och utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

5 maj

2.2.16. Yrkande från S angående riktlinje för vårdpersonalens doftanvändning

5 maj

2.2.17. Yrkande från V och MP angående åtgärder med anledning av kritik från Justitieombudsmannen

5 maj

2.2.18. Tillsättande av referensgrupp för arenaprojektet

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag

3.1. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

5 maj

4.2. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Säker och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1), Dnr 0400/21

5 maj

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-04-21

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}