Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 2 juni 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.3. Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans, Dnr 0693/20

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 att förlänga beslutet från den 16 april 2020 att möjliggöra för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder att delta vid sammanträden på distans, till och med den 30 juni 2021. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att nämndernas utskott får hålla utskottssammanträden med ledamöter deltagande på distans när särskilda skäl finns. Besluten reglerades genom ett tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning 9 §, det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder § 9 samt reglementet för krisledningsnämnden, § 4.

Med hänsyn till pandemin och att det är osäkert hur smittspridningen kommer utvecklas bedömer stadsledningskontoret att det fortsatt finns behov av att tillåta ledamöter att delta på distans efter den 30 juni 2021 för att minska risken för smittspridning samt säkerställa nämndernas beslutsförhet. Stadsledningskontoret föreslår därför att den tillfälliga möjligheten för ledamöter att delta vid sammanträden på distans ska förlängas med ytterligare ett halvår till den 31 december 2021.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation SD Yttrande MP och V

2.1.8. Inriktningsbeslut för ny gång- och cykelbro mellan Lindholmen – Centrum, Dnr 0637/21

Trafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om den fortsatta inriktningen för planering av en ny gång- och cykelbro över Göta älv. Inriktningsbeslutet gäller i första hand att fastställa placering och ekonomiska ramar för det fortsatta planeringsarbetet. Baserat på tidigare utredningar föreslås att den fortsatta planeringen avgränsas till en sträckning mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Projektet föreslås ges en samlad projektram om 900 miljoner kronor (2020 års prisnivå).

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Reservation SD

2.1.9. Utredning av förutsättningarna för att bygga en temporär arena i Frihamnen, Dnr 0614/21

Älvstranden Utveckling har utrett förutsättningarna för att bygga en temporär hall i form av en övertryckskonstruktion i Frihamnen. Älvstranden fick också i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för ny hantering av frågan om kalkylen på 55 till 70 miljoner kronor riskerar att överskridas. Utredningen visar att en övertryckskonstruktion inte är en lämplig lösning utan förordar en stålhall uppbyggd med pelare och fackverk som kläs in med isolerande element. Stålhallskonstruktionen kan utformas för att motsvara de ställda kraven men investeringen beräknas då uppgå till mellan 110 och 115 miljoner, jämfört med uppdragets ram på 70 miljoner. Därtill är det tveksamt om anläggningen går att flytta till annan plats när det tillfälliga bygglovet har upphört. Stadsledningskontoret bedömer att kommunfullmäktige behöver göra ett nytt ställningstagande i ärendet och lämna nya uppdrag för att komma vidare i frågan.

M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge Got Event i uppdrag att, i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, utreda förutsättningarna för annan temporär ersättningslösning för Lisebergshallen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD Yttrande S

2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

Stadsrevisionen har granskat processen för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer. Stadsrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att utifrån sin stödjande och vägledande roll stärka processen för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer så att legala krav på insyn, saklighet och opartiskhet säkerställs.

Stadsledningskontoret har tidigare lyft att riktlinjen för rekrytering, utveckling och avveckling behöver revideras efter kommunstyrelsens tidigare beslut att låta personalutskottet övergå till en personalberedning. I januari 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att revidera riktlinjen i enlighet med Stadsrevisionens synpunkter samt utifrån frågan om att personalutskottet övergått till en personalberedning.

Efter återremiss av ärendet i januari 2021 har stadsledningskontoret tagit fram ett omarbetat förslag till revidering. V, MP och S vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret reviderar riktlinjen så det tydligt framgår att en facklig representant per centralorganisation ska delta under rekryteringsprocessen.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 4 - 6 o ärendets avgörande idag.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Övriga ärenden

2.1.4. Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2020, Dnr 0657/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.13. Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice som nytt namn för nämnden för konsument- och medborgarservice, Dnr 0605/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Reservation D Reservation SD

2.1.14. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0528/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D och V efter 5 – 7 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.1.15. Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter, Dnr 0495/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D efter 7 – 6 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.18. Yrkande från V, MP och S angående Aktuell hållbarhets årliga miljöranking

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och S.

Yttrande M, L, C och KD

2.1.19. Yrkande från S angående hanteringen av markanvisningar i Fastighetsnämnden

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S.

Yttrande S Protkollsanteckning D

2.1.21. Yrkande från SD angående återställande av däckgungor

Kommunstyrelsen beslutade avslog yrkandet från SD efter 7 – 6 i huvudvotering.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation D Reservation SD Yttrande KD Yttrande S

2.1.23. Yrkande från SD om att delta i sammanträden på distans även efter pandemin

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter 10 – 3 i huvudvotering.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD

2.1.25. Yrkande från M, L och C särskilt yttrande KD angående hemställan från trafiknämnden om avrop till medel för sommarlovskort för ungdomar som reser med färdtjänst sommaren 2021

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet.

Yttrande KD Protokollsanteckning Daniel Bernmar (V) Protokollsanteckning Henrik Munck (D)

2.2.1. Yttrande i förvaltningsrättens mål nr 4619-21 avseende laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats för reklamändamål på allmän platsmark, Dnr 0307/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat

Yttrande SD

2.2.2. Inhyrning av nya kontorslokaler för delar av lokalnämndens verksamhet, Dnr 1265/18

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

2.2.3. Val av ledamöter och ersättare i Göteborgs Stads sverigefinska råd

  • Kaisa Tikkanen Forsberg har avsagt sig – Elina Bomström har föreslagits till ny ledamot
  • Maarit Jaakkola Eliasson, Referensgrupp utbildning, har föreslagits till ledamot
  • Sirpa Kyllönen, Referensgrupp kultur, har föreslagits till ledamot
  • Anna-Liisa Parkkinen, Referensgrupp äldreomsorg, har föreslagits till ledamot
  • Arja Torkko har avsagt sig - Jani Fleivik har föreslagits till ersättare
  • Katariina Moilanen har föreslagits till ersättare Tiina Männistö har avsagt sig - ingen nominering

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag

2.2.4. Val av två suppleanter i Göteborgs Stads pensionärsråd

  • Hans Fredriksson har avsagt sig. Solvig Sjöholm (PRO) har föreslagits till ny suppleant
  • Ewy Strandberg har avsagt sig Lars Holmgren (SKPF) har föreslagits till ny suppleant

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

2.2.5. Redovisning av uppdrag gällande fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag, Dnr 1293/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 5 - 6 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.6. Yrkande från D angående stopp för anvisande av medel från Västsvenska Paketet till nya projekt

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande D Yttrande MP och V

2.2.10. Val av ledamot i ideella föreningen Citysamverkan istället för Emmali Jansson (MP)

Valdes Karin Pleijel (MP)

2.2.11. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för C 2021-09-01—2022-02-28

Valdes Clara Thulin

2.2.12. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för KD 2021-08-09—2022-07-31

Valdes Rasmus Evensnö

3.1. Motion av Bettan Andersson (V) och Frida Tånghag (V) om orosanmälan till socialtjänsten vid sexköp, Dnr 0318/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

3.3. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att förstärka arbetet med att stödja och skydda anhöriga till personer i kriminalitet, Dnr 1386/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande KD

3.4. Motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg, Dnr 1232/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande KD Yttrande SD

4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Struktur för ökad motståndskraft, Dnr 0555/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.3. Öppet samråd EU 09–2021 - Initiativ för hållbara produkter, Dnr 0577/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Stadens rutiner vid nyanställning för att förhindra rekrytering av personer med konstaterad koppling till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism, Dnr 1365/20

16 juni

2.1.2. Genomförandebeslut för stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Dnr 0508/21

16 juni

2.1.5. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

16 juni

2.1.6. Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021, Dnr 0267/21

16 juni Votering 7–6 beträffande ärendets avgörande idag. Reservation V Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Protokollsanteckning Daniel Bernmar (V) Yttrande V och MP Yttrande SD

2.1.7. Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné, Dnr 0646/21

16 juni

2.1.10. Redovisning av uppdrag om att utreda överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

16 juni

2.1.11. Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 0518/21

16 juni

2.1.16. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

16 juni

2.1.17. Yrkande från D angående utredning av Operalänken

16 juni

2.1.20. Yrkande från D angående Kultur möter Kultur

16 juni

2.1.22. Yrkande från SD angående tjejer som ingår i Göteborgs kriminella gäng

16 juni

2.1.24. Yrkande från MP, V, S och D angående – samordning och synpunktshantering renhållning

16 juni

2.2.7. Yrkande från D om återstart av besöksnäringen

16 juni

2.2.8. Yrkande från D angående trygghetsåtgärder för Klippans kulturreservat

16 juni

2.2.9. Yrkande från D och Som att möjliggöra ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg

16 juni

3.2. Motion av Elisabeth Undén (MP), Martin Nilsson (MP) och Karin Pleijel (MP) om att plantera träd som en gåva, Dnr 0320/21

16 juni

4.2. Remiss från Trafikverket - Samråd 3 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0675/21

16 juni

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-06-02

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}