Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 19 maj 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.16. Redovisning av inkomna Göteborgsförslag 2020, Dnr 0615/21

Nämnden för konsument- och medborgarservice redovisar inkomna Göteborgsförslag fram till 31 december 2021. Göteborgförslag infördes i januari 2017 som en del i att öka göteborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Enligt riktlinjerna ligger ansvaret för administrering av Göteborgsförslaget på nämnden för konsument- och medborgarservice tillsammans med ansvaret att årligen lämna återkoppling över inkomna Göteborgsförslag till kommunfullmäktige. Av de sammanlagt 895 Göteborgsförslag som blivit publicerade i systemet till och med den 31 december 2020 har 178 nått gränsen på 200 underskrifter. Av dessa har 136 behandlats av kommunens nämnder och styrelser och 35 av dessa beslutades att helt eller delvis genomföras. 42 Göteborgsförslag är för närvarande under behandling.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

2.1.19. Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/21

Göteborgs Stads delårsrapport mars lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Denna rapport har fokus på väsentlig styrinformation med fokus på avvikelser från grunduppdragen som finns i stadens verksamheter samt övergripande utveckling av ekonomi och personal.

Uppföljningsarbetet ska både tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utifrån ett bredare perspektiv.

Delårsrapporten inleds med en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad. Därefter följer en sammanställning av de avvikelser som har rapporterats av nämnder och styrelser som är av vikt för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att få ta del av, både relaterade till covid-19 och övriga avvikelser.

Utöver detta lyfter stadsledningskontoret upp några ytterligare uppföljningsfrågor som är av vikt att informera om ur ett uppsiktsperspektiv. I rapporten redogörs även för hur stadens nämnder och styrelser har tagit sig an arbetet med de lokala målvärdena för indikatorerna till de övergripande verksamhetsmål som betraktas som organisationsmål samt för indikatorer och målvärden för de nämnd-/styrelsespecifika målen i kommunfullmäktiges budget 2021. Uppföljning av samtliga mål kommer ske i samband med delårsrapport augusti samt i stadens årsredovisning. Vidare finns rapportering kring väsentliga personalförhållanden samt kommunens respektive den kommunala koncernens resultat och ekonomiska ställning med tillhörande drift- och investeringsredovisning.

M, L, C, S, D särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att nämnden för konsument- och medborgarservice tillförs tre miljoner kronor för att inom Göteborgs stads ordinarie informationskampanj om Covid-19 genomföra flerspråkiga och mer omfattande informationsinsatser om vaccination mot Covid-19 till grupper som bedöms ha låg vaccinationsgrad. Uppdraget ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionen, AB Framtiden, socialnämnderna och relevanta aktörer i civilsamhället.

S, D, M, L, C särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att nya ofördelade skattemedel enligt ny skatteprognos, som genererar drygt 80 miljoner kronor, fördelas tillfälligt under 2021 till verksamheterna enligt förslaget i yrkandet. Dessa medel är inte budgeterade och kan därmed användas för att förstärka verksamheten under året.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandena från M, L, C, S, D samt S, D, M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.25. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende remittering för reviderad inriktning för fortsatt arbete kring personalförmåner, Dnr 1396/17

Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner (Diarienummer 1396/17).

I september 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att skicka förslaget om reviderad inriktning för personalförmåner på remiss till samtliga förvaltningar och bolag. Förslaget innebär att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare men att utbudet av personalförmåner kan variera mellan förvaltningar och bolag.

Svarsfrekvensen var 92 procent och majoriteten (79 procent av de svarande) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag om reviderad inriktning. 34 procent av de svarande har inte tagit ställning till ersättningsnivån i förslaget medan övriga angett från nuvarande nivå på 2 100 kronor per år till att höja det ekonomiskt värde med upp till 12 000 kronor per år.

Vid beslut om reviderad inriktning i form av ett likvärdigt ekonomiskt värde men där utbudet av förmåner varierar, ställer nuvarande lagstiftning för skattefria personalförmåner krav på enhetlighet mellan förvaltningarna. Bolagen behöver inte ha samma utbud. Däremot måste samtliga förmåner som erbjuds ligga i linje med Göteborgs Stads program, policies och riktlinjer inom exempelvis miljö, resor samt arbetsmiljö och hälsa.

D vill I ett yrkande återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att:

  • Komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig sammanställning av samtliga förmåner i alla nämnder och bolag indelat i kategorierna: förmåner relaterade till arbetsmiljö; förmåner relaterade till friskvård; och övriga förmåner samt att översikten visar vilka förmåner som är avtalade eller överenskomna på annat sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Komplettera beslutsunderlaget med en mer lättöverskådlig beskrivning av respektive förmåns kostnad/värde och hur detta beräknas.
  • Fördjupa frågan om utbudet kan variera mellan nämnder, men ha samma ekonomiska värde, givet skattelagstiftning.
  • Fortsatt bereda ärendet med löpande avstämning i Personalberedningen.
  • Inriktning för fortsatt arbete för harmonisering av värdet för förmåner inom staden fastställs preliminärt till: Personalgrupper med lägst värde på förmåner ska lyftas; Takten i harmonisering ska främst bestämmas av budgetbeslut; Förmåner som är avtalade eller på annat sätt överenskomna ska vid behov i första hand förändras genom nya överenskommelser.
  • Beslut om rekommenderad ekonomisk nivå för harmonisering av förmåner mellan stadens olika nämnder och bolag behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige när beslutsunderlaget kompletterats.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D. Yttrande M, L, C och KD

2.2.1. Rekvirering och fördelning av statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden, Dnr 0635/21

Göteborgs Stad kan ansöka om bidrag på 43 392 000 kronor för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Statsbidraget är en del av de statsbidrag som är beslutade av riksdagen i samband med budgeten 2021. Syfte med bidraget är att minska och motverka segregation. Stadsledningskontoret bedömer att statsbidraget ska ges till de nämnder som har ansvar för insatser för barn och unga i de utsatta områdena. De stadsområden inom Göteborgs Stad som är aktuella för att få detta statsbidrag är socialnämnd Nordost, socialnämnd Hisingen och socialnämnd Sydväst. Stadsledningskontoret föreslår att statsbidraget ska fördelas mellan Göteborgs Stads socialnämnder enligt samma princip som Socialstyrelsen använder för att fördela mellan kommunerna.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.8. Redovisning av uppdrag för hur stadens arbete med funktionsrättsfrågor kan samlas i nämnden för funktionsstöd, Dnr 0604/20

Stadsledningskontoret har, utifrån uppdrag från kommunstyrelsen den 5 februari 2020, genomfört en utredning med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget, reglementen/ägardirektiv samt Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och återkommer nu med bedömningen att stadens arbete kring funktionsrättsfrågor fortsatt bör vara delat mellan stadens nämnder och styrelser. Utifrån givna ansvar för programmets tio rättighetsområden anser stadsledningskontoret att ett delat angreppssätt är nödvändigt.

Flera angelägna frågor kring funktionsrätt har samlats i nämnden för funktionsstöd i och med den nya organisationen, inriktning i budget och det reviderade programmet. Stadens övriga nämnder och styrelser har kärnverksamheter med ansvar för att arbeta för att nå målet och anta strategierna i programmet. Att dessa styrelser och nämnder kan identifiera och arbeta med funktionsrättsfrågorna kopplat till sina grunduppdrag är en framgångsfaktor. Att samla ytterligare frågor kring funktionsrätt i nya nämnden för funktionsstöd kan medföra att frågorna tas ur sitt sammanhang och det är viktigt med ett delat ansvarstagande och bred samverkan för att arbetet med programmet ska gå framåt.

Stadsledningskontorets utredning visar på behov av central styrning i frågan om funktionsrätt. Stadsledningskontoret bedömer också att ny nämnd för funktionsstöd, reviderat program, ny inrättad tjänst funktionshinderombudsman och det centrala rådet sammanvägt kommer att bidra till framdrift i arbetet med funktionsrättsfrågor och att arbetet behöver ges möjlighet att omsättas, följas och vid behov förstärkas.

M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD delar i ett yrkande stadsledningskontorets bedömning att ny nämnd för funktionsstöd, reviderat program, ny inrättad tjänst funktionshinderombudsman och det centrala rådet sammanvägt kommer att bidra till framdrift i arbetet med funktionsrättsfrågor. Nämnden för funktionsstöd är en viktig kunskapskälla utifrån sitt ansvarsområde om funktionsnedsättning och kan bära perspektivet för de med störst behov. Man vill också ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur stadens synpunktshantering kan förbättras och om funktionshinderombudsmannens roll kan användas som en stöttande instans på en strukturell nivå. Man vill också att kommunstyrelsen ger nämnden för funktionsstöd i uppdrag att inventera och förstärka utbildningar i funktionsrättsrelaterade frågor för andra nämnder och bolag.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, V, L, MP och C. Yttrande KD

Övriga ärenden

2.1.8. Reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB, Dnr 0620/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.9. Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB, Dnr 0623/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Revidering av ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab), Dnr 0624/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB, Dnr 0621/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.13. Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022 i Västra Götaland, Dnr 0617/18

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.14. Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 i Västra Götaland, Dnr 0662/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Yttrande L, M, C och KD

2.1.18. Utdelning ur Wilhelm Röhss donationsfond, Dnr 0527/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.21. Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S efter huvudvotering 4 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation M, L, och C Reservation SD Protokollsanteckning M, L, C och KD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.22. Hemställan från Business Region Göteborg AB avseende reviderad modell för ägarstyrning i minoritetsägda bolag, Dnr 1665/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD.

Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet på grund av jäv

2.1.23. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för samordning och samverkan mellan program, Dnr 1689/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.26. Yrkande från MP och V om förorenad luft på förskolegårdar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter 8 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.1.28. Yrkande från V och MP angående kompensation för elitklubbarna i pandemitider

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S

2.2.2. Rekommendation om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun under 2021, Dnr 0608/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.3. Arkivnämndens hemställan till kommunstyrelsen om nyttjande av eget kapital 2021, Dnr 0654/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.

Yttrande KD

2.2.4. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 4143 - 21, laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende kommunfullmäktiges beslut att anta Program för bostadsförsörjning i Göteborg 2021-2026, Dnr 1535/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD Ärendet förklarades som omedelbart justerat

2.2.5. Fastighetsnämndens begäran om anstånd med att återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 0634/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, S, L och C efter votering 7 – 5.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

2.2.7. Redovisning av uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga trängsel på särskilda platser i enlighet med begränsningsförordningen, Dnr 0652/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D. Tilläggsyrkande från V och MP avslogs efter votering 9 – 3.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande V Yttrande SD

2.2.9. Reviderat yrkande från S om riktlinje för vårdpersonalens doftanvändning

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S.

Reservation SD Yttrande M, L, C och KD

2.2.10. Yrkande från V och MP om införandet av en föreningslivsstrategisk dialog i Göteborgs stad

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 8 – 5.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

2.2.11. Yrkande från V och MP om uppföljning av strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP.

Yttrande M, L, C och KD

2.2.13. Yrkande från V och MP om sommarlovskort i kollektivtrafiken

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 9 – 4.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD och S

2.2.15. Förordnande av politisk sekreterare för L

Beslut: Jens Adamik (L) 2021-06-07—2022-12-31.

2.2.16. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för V

Beslut: Erik Järvelä (V) 2021-08-16—2022-02-28.

2.2.17. Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för MP

Beslut: Emmi Nordell (MP) 2021-08-01—2022-07-31.

3.2. Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive socialnämnd, Dnr 1506/20

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 8 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

3.3. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Daniel Bernmar (V) om att omvandla området innanför Vallgraven till ett bilfritt "superkvarter", Dnr 1467/20

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S Yttrande KD

3.4. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om åtgärder för att göra Göteborg till en bättre cykelstad, Dnr 1466/20

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

3.5. Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19 - 1637/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD Yttrande KD

4.1. Remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad (SOU 2020:75), Dnr 0343/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

4.2. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4), Dnr 0391/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

4.3. Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67), Dnr 0454/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3.

Protokollsanteckning D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S Yttrande SD

4.4. Remiss från Länsstyrelsen - Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län, Dnr 0401/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 7 – 6.

Yttrande SD

5.1. Göteborgsförslag [5301] för beslut – Fyrverkerier, Dnr 0609/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande D, M, L och C.

Yttrande KD Yttrande S

Bordlagda ärenden

2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning för staden maj 2021, Dnr 0267/21

2 juni

2.1.2. Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné, Dnr 0646/21

2 juni

2.1.3. Inriktningsbeslut för ny gång- och cykelbro mellan Lindholmen och centrum, Dnr 0637/21

2 juni

2.1.4. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en temporär arena i Frihamnen, Dnr 0614/21

2 juni

2.1.5. Redovisning av uppdrag om att utreda överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

2 juni

2.1.6. Ny princip för hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 0518/21

2 juni

2.1.7. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030, Dnr 0472/21

16 juni

2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

2 juni

2.1.15. Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice som nytt namn för nämnden för konsument- och medborgarservice, Dnr 0605/21

2 juni

2.1.17. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0528/21

2 juni

2.1.20. Fastighetsnämndens redovisning av budgetuppdrag 2020 - förslag till avyttring av ej strategiska fastigheter, Dnr 0495/21

2 juni

2.1.24. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

2 juni

2.1.27. Yrkande från D om utredning av Operalänken

2 juni

2.1.29. Yrkande från V och MP om Aktuell hållbarhets årliga miljöranking

2 juni

2.1.30. Yrkande från S om hanteringen av markanvisningar i fastighetsnämnden

2 juni

2.1.31. Yrkande från D om Kultur möter Kultur

2 juni

2.1.32. Yrkande från SD om återställande av däckgungor

2 juni

2.2.6. Redovisning av uppdrag om fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag, Dnr 1293/20

2 juni

2.2.12. Yrkande från D om stopp för anvisande av medel från Västsvenska Paketet till nya projekt

2 juni

2.2.14. Yrkande från D om återstart av besöksnäringen

2 juni

3.1. Motion av Marina Johansson (S) och Henrik Munck (D) om att strategiskt samordna och stärka bredd- och elitidrotten i Göteborg, Dnr 1232/20

2 juni

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-05-19

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}