Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 18 augusti 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.16. Redovisning av projektet civilt försvar, Dnr 0475/19

Kommunernas förmåga att upprätthålla sin verksamhet under störda förhållanden och ytterst i samband med krigsfara och krig är av grundläggande betydelse för Sveriges samlade förmåga att motstå yttre hot. Enligt lag ska kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap, det vill säga krigsfara och krig.

Förberedelserna är i fredstid kommunens bidrag till det samlade civila försvaret. I krig är det civila försvaret i kommunen all den verksamhet som kommunen då ska bedriva.

Projektet civilt försvar i Göteborgs Stad startade den 1 januari 2019. I tjänsteutlåtandet redogör stadsledningskontoret för arbetet som bedrivits inom projektet och för hur arbetet med civilt försvar ska fortsätta efter att projektet avslutats.

Stadsledningskontoret föreslår två möjliga modeller för stadens krigsorganisation samt lämnar förslag på en riktlinje för höjd beredskap. Riktlinjen tydliggör ansvar och övergripande krav såväl inför som under höjd beredskap. Utöver det ska samordningsfunktioner, som skulle kunna aktiveras vid kris och krig, utredas vidare.

M, L, C och S, särskilt yttrande KD vill ge stadsledningskontoret i uppdrag att fortsätta utredningen av stadens krigsorganisation med en inriktning på en krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur. Dessutom får stadsledningskontoret i uppdrag att utreda inrättandet av en beredskapshandläggare med kansli placerad direkt under krisledningsnämnden. Partierna yrkar också på att Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap antas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Reservation SD

Yttrande KD

2.1.17. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030, Dnr 0472/21

Business Region Göteborg AB (BRG) fick i kommunfullmäktiges budget för 2020 ett uppdrag att samordna Göteborgs Stads samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer. Kommunstyrelsen gav i oktober förra året Business Region Göteborg AB i uppdrag att ta fram en elektrifieringsplan som ska ha en tydlig vision, målsättning samt förslag på åtgärder. Befintligt arbete inom området ska ingå i elektrifieringsplanen och ske inom ordinarie budget.

Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021 – 2030, inklusive handlingsplan 2021, ger en samlad och heltäckande redovisning av de olika uppdrag som pågår inom stadens verksamheter.

Den målbild för Göteborg som elektrifieringsplanen anger är: Göteborg är en nationell förebild för förmågan att samarbeta och för ett hållbart transportsystem.

M, L, C, S och KD vill i ett tilläggsyrkande ge Business Region Göteborg AB i uppdrag att se till att kommande åtgärder i elektrifieringsplanen från år 2022 och framåt innehåller en bedömning av långsiktiga ekonomiska konsekvenser. BRG får också i uppdrag att se till att frågan om utbyggnaden av ladd-infrastruktur i Göteborg ses över och analyseras ytterligare för att få en mer effektiv och fungerande process med fokus på miljö- och klimatnytta, ekonomisk hållbarhet och tydlighet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

Reservation SD

Yttrande MP och V

2.2.5. Förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/22, Dnr 0450/21

Kommunstyrelsen gav i mars i år stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/22 samt redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför kommande läsår.

Grundskoleförvaltningen har genomfört skolplaceringen inför terminsstart läsåret 2021/22 och i denna identifierades två elever som inte kunde erbjudas plats efter regelverket samt att det fanns 380 elever som inte kunde placeras efter eget val, men som kunde placeras i enlighet med gällande regelverk. Efter skolbytesperioden finns det endast en elev som inte kan erbjudas plats i enlighet med regelverket och det finns 80 elever som inte fått placering i enlighet med eget önskemål, men som placeras i enlighet med regelverket.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att det inför läsår 2021/2022 inte finns en brist på skolplatser enligt grundskolenämndens gällande regelverk, men att det i vissa områden inte finns tillräckligt med skolplatser för att möta elevers och vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Stadsledningskontoret gör bedömningen att inför kommande läsår 2022/2023 finns ingen brist på skolplatser då det tillförs cirka 2 800 platser i avslutade projekt. Det sammanlagda elevunderlaget ökar marginellt inför år 2022 med cirka 700 elever i främst högstadieåldern. Det kan fortsatt finnas obalanser kvar om expansionen sker på platser dit elever och vårdnadshavare inte önskar skolplacering.

V, MP, D och S skriver i ett tilläggsyrkande att ett stort förbättringsarbete med skolplaceringarna har gjorts sedan föregående läsår, men ett antal av de problem som identifierades då kvarstår i ett antal stadsdelar i Göteborg. Man vill därför ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2022/23 i de geografiska områden där bristerna väntas kvarstå, samt för grundsärskolan. Man vill att arbetet ska ske i nära dialog med förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, lokalnämnden och andra berörda nämnder samt att stadsledningskontoret redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/23 för kommunstyrelsen, inklusive hur samverkan gällande lokaler sker mellan berörda nämnder.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, MP, D och S.

5.2. Göteborgsförslag [5338] för beslut - Göteborg behöver ett skönhetsråd, Dnr 0741/21

Förslagsställaren vill att kommunfullmäktige inrättar ett skönhetsråd som rådgivare och stöd till de förvaltningar vars arbete påverkar stadens utformning. Ett skönhetsråd kan vara stödjande till stadsbyggnads-, trafik- och fastighetskontoret samt park- och naturförvaltningen. Inspiration kan hämtas från Stockholm stad vars skönhetsråd inrättades för 100 år sedan. Liksom i Stockholm ska skönhetsrådet vara fristående från kommunens förvaltningar och nämnder.

M, L, C och KD skriver i ett yrkande att ärendet inte ska beredas vidare.

Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 10 – 3 att inte bereda ärendet vidare.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation SD

Yttrande KD

Yttrande S

Yttrande V och MP

Övriga ärenden

2.1.4. Redovisning av uppdrag om hur målen i hbtq-planen om att inrätta ett skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta ska kunna verkställas senast under 2022, Dnr 1323/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Reservation SD

2.1.6. Reviderade bolagsordningar för Älvstranden Utveckling AB och vissa av Älvstrandens dotterbolag samt för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB, Dnr 0748/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning utifrån stadens nya nämndorganisation, Dnr 0753/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Utdelning ur stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond, Dnr 0529/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande V och MP

2.1.19. Yrkande från SD angående illegala bosättningar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.2.1. Hemställan från ungdomsfullmäktige om att använda medel ur initiativpotten för att anordna en barnrättskonferens, Dnr 0822/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.2. Hemställan från ungdomsfullmäktige om att använda medel ur initiativpott för införskaffande av huvtröjor och t-shirts, Dnr 0863/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.8. Yrkande från MP och V om klimatsmarta vanor efter covid-19-pandemin

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.2.9. Yrkande från V och MP angående konsekvenser för Göteborgs stad vid införande av marknadshyror

Yrkandet återtogs

2.2.10. Val av ersättare i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Christina Holmqvist (S)

Valdes Siv Wittgren Ahl (S)

4.1. Remiss från Socialdepartementet - Delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19), Dnr 0685/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

4.2. Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8), Dnr 0611/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 7 – 3. Ledamöterna från D och SD deltog inte i beslutet. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande SD

4.3. Remiss från Finansdepartementet - En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16), Dnr 0732/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 0478/20

1 september

2.1.2. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

1 september

2.1.3. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

1 september

2.1.5. Redovisning av uppdrag om hur målet i hbtq-planen om att inrätta ett regnbågshus ska kunna verkställas senast under 2022 samt förslag om ansvarig nämnd, Dnr 0811/21

1 september

2.1.7. EU-kommissionens Överenskommelse om Gröna Städer – Green City Accord, Dnr 0453/21

1 september

2.1.8. Hemställan från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt utbildningsnämnden om att avbryta budgetuppdraget om införande av auktorisation, Dnr 0585/21

1 september

2.1.9. Reviderat reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Dnr 1624/20

1 september

2.1.10. Redovisning av uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål, Dnr 0833/21

1 september

2.1.13. Avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

1 september

2.1.14. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

1 september

2.1.15. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

1 september

2.1.18. Genomförandebeslut för stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Dnr 0508/21

1 september

2.1.20. Yrkande från V angående plan för kommunala skolplatser till elever på vinstdrivande skolor

1 september

2.1.21. Yrkande från MP och V angående rädda Rannebergen centrum

1 september

2.2.3. Projektavtal - Finansiering av nya åtgärder med start 2021 inom västsvenska paketet, Dnr 0305/21

1 september

2.2.4. Ny plan för Göteborgs Stad mot våld i nära relationer 2021–2024, Dnr 0509/21

1 september

2.2.6. Utredning av hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

1 september

2.2.7. Yrkande från V och MP angående uppföljning av kvaliteten på HVB-hem

1 september

2.2.11. Yrkande från D angående Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad”

1 september

2.2.12. Yrkande från V och MP angående privata stränder och badföreningar

1 september Marin Wannholt deltog inte i beslutet pga jäv

2.2.13. Yrkande från MP och V angående haverikommission med anledning av polismordet i Biskopsgården

1 september

3.1. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat, Dnr 0410/21

1 september

3.2. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

1 september

5.1. Göteborgsförslag [5342] för beslut - Färjeförbindelse till Öckerö, Dnr 0776/21

1 september

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-08-18

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}