Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 17 mars 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunfullmäktiges möte.

2.1.10. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen i Gullbergsvass, Dnr 1639/20

Byggnadsnämnden beslutade i december förra året att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen i Gullbergsvass. Detta för att planen är komplex och har stort allmänt intresse då området ligger mitt i Göteborg. Detaljplanen ger möjlighet att stadsutveckla i stationsområdet och stärka stationen med offentliga rum kopplat till omkringliggande resenärsfunktioner. Den ger också möjlighet att bygga bostäder, kontor, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård och tekniska anläggningar. Planförslaget omfattar fem högre byggnader varav den högsta byggrätten ger möjlighet att bygga cirka 36 våningar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Återremissyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande V och MP Yttrande V och MP

2.1.11. Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, Dnr 1529/20

Fastighetsnämnden beslutade i november förra året att godkänna förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar, och att skicka förslaget till kommunstyrelsen för slutligt antagande i kommunfullmäktige. Riktlinjen har gjorts enligt rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Den innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser.

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta riktlinjer för markanvisningar. Stadsrevisionens rekommenderade i sin årliga granskning 2019 fastighetsnämnden att lyfta beslutet om riktlinjer för markanvisning till kommunfullmäktige då det enligt kommunallagen är ett beslut av principiell art.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande D

2.1.12. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via Lindholmen, etapp Frihamnen – Lindholmen, Dnr 1698/20

Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné är ett av kollektivtrafikobjekten i storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen. Detta ärende innebär genomförandebeslut för etapp Frihamnen – Lindholmen, som är den första av tre etapper inom objektet. Etapp Frihamnen – Lindholmen är på kort sikt viktig för att öka kollektivtrafikens kapacitet i områden där det byggs mycket bostäder och verksamheter. På längre sikt kommer etappen, tillsammans med etapp Lindholmen – Linnéplatsen, att vara viktiga investeringar för att åstadkomma en ny innerstadsring för spårvägstrafiken.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.13. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030, Dnr 0409/19

I Göteborgs Stads budget för 2019 fick kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden i uppdrag att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram. Samma uppdrag gavs även i 2020 års budget. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 fokuserar på de största utmaningarna för att nå ett ekologiskt hållbart Göteborg. Det innehåller en målbild och tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under de tre miljömålen finns tolv delmål med fokus på Göteborg Stads egen verksamhet där staden har möjlighet att påverka mer. Förutom de tre målen innehållet programmet också sju strategier. Arbetet i strategierna bidrar på olika sätt till att nå samtliga mål.

MP, V, S, M, L, C, V och D vill i ett yrkande att:

  • Uppföljning av strategierna i programmet redovisas utöver i miljö- och klimatnämnden även i - kommunstyrelsen en gång per år.
  • Förvaltnings AB Framtiden utses som ansvarig nämnd för strategin ”Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande”.
  • Göteborg stads Leasing får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder tillvarata erfarenheter från arbetet med ”Cirkulära Göteborg” inom strategin ”Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi”.
  • Trafiknämnden, Inköp- och upphandlingsnämnden samt aktuella nämnder och styrelser får i uppdrag att inom ramen för programmet prioritera arbetet med att få fram nuläge för indikatorer där det saknas för att möjliggöra uppföljning av måluppfyllelse. Nuläge för samtliga indikatorer i programmet ska finnas framme senast under 2022.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige .

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.15. Ansökan om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till City of literature, Dnr 0530/19

Stadsledningskontoret fick i juni 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ansöka om att Göteborg ska bli en Unesco city of literature 2021. Kommunstyrelsen beslutade i mars förra året att resurser skulle hanteras inom stadsledningskontorets budget. Initiativet till ansökan kom från en rad litterära aktörer, som betonade Göteborgs starka profil inom litteraturområdet. Stadsledningskontoret bedömer att kulturnämnden är den aktör i Göteborgs Stad som bör få uppdraget att ansvara för stadens åtagande som Unesco city of literature om ansökan beviljas. Vid en utnämning gäller ett sådant åtagande tills vidare.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Reservation S Reservation D Yttrande M, L, C och KD

2.1.19. Åtgärder för att tillgängliggöra fler bostäder i Göteborg, Dnr 0648/20

Kommunstyrelsen fick i maj förra året i uppdrag av kommunfullmäktige att utvärdera förutsättningar och återkomma med förslag på åtgärder för att göra fler bostäder tillgängliga för att minska hemlösheten i Göteborg. Uppdraget handlar om åtgärder för att få göteborgarna att hyra ut rum, utbyggnad eller annan yta i sina hem och möjligheten att göra om vissa kommunala lokaler till bostäder.

En av slutsatserna i stadsledningskontorets rapport är att om åtgärderna ska vara riktade mot strukturellt hemlösa finns en risk att det uppstår konflikt med likställighetsprincipen i kommunallagen. I och med stadsledningskontorets återrapportering överlämnas ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare ställningstagande.

M, L, C, D, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge fastighetsnämnden i uppdrag att kartlägga hur samverkan med de idéburna aktörerna ser ut i arbetet gällande frågan om hemlöshet och att kartläggningen sedan återredovisas till fastighetsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande S

2.2.7. Uppdrag att i samverkan med Stadstrafikforum komplettera handlingsplanen Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

I samband med att ärendet om Handlingsplan 2020 - 2024 för att nå Målbild Koll2035 behandlades i kommunstyrelsen i september förra året fick stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med Stadstrafikforum GMP (Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Partille kommun och Mölndals stad), komplettera handlingsplanen med en sammanställning och beskrivning av möjliga externa finansieringslösningar för att kunna genomföra fler åtgärder i snabbare takt än vad som ingår i handlingsplanen.

Stadsledningskontoret konstaterar nu att det inom ramen för Trafikverkets uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037 inte finns något som tyder på en förberedelse för kommande paket för infrastruktur i storstadsområdet likt Västsvenska paketet eller Storstadsavtal Sverigeförhandlingen. Stadsledningskontoret noterar att parterna inom GMP kan bli mer aktiva när det gäller finansiering och stöd via EU. Det är därför möjligt att finansieringen och stöd via EU till en utbyggd infrastruktur över tiden kan öka.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C och KD

Övriga ärenden

2.1.3. Verksamhetsområde Göteborgs Stads allmänna vattentjänster 2021, Dnr 0360/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Avgifter för färdtjänstresor och månadskort för år 2022, Dnr 1650/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Justering av byggnadsnämndens, fastighetsnämndens, kretslopp och vattennämndens, park- och naturnämndens samt trafiknämndens reglementen för vissa kommunövergripande frågor, Dnr 0416/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.8. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd, Dnr 1288/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.18. Hemställan från Business Region Göteborg AB och Göteborg Energi AB om aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti för Johanneberg Science Park, Dnr 0390/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.20. Yrkande från SD angående borttagande av dolda nummer

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.2.4. Val av ledamot och ordförande i styrgruppen för politikerutbildning i stället för Annika Westh (L)

Valdes Fredrik Lundgren (L)

2.2.8. Yrkande från V, MP, D och S om skolplaceringar inför läsåret 2021/2022

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, D och S

2.2.9. Yrkande från V och MP om regeringsbeslut för verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 8 – 3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande D

2.2.10. Yrkande från V och MP om Västra Götalandsregionens reviderade förslag till trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 9 – 4. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.12. Yrkande från SD om att snabbutreda om del av corona-bidrag kan användas till att stödja näringslivet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.16. Val av ledamot och ordförande i Win Win Gothenburg sustainability award i stället för Axel Josefson (M) som avsagt sig

Valdes Emmyly Bönfors (C ), ordförande och Gustaf Göthberg (M), ledamot

3.1. Motion av Jenny Broman (V) om gratis mensskydd till barn och unga i grundskolan och gymnasieskolan, Dnr 1468/20

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen med hänvisning till grundskolenämndens yttrande efter 4 - 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande L, M, C och KD

3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Teysir Subhi (FI) och Jenny Broman (V) om våldsförebyggande arbete i skolan, Dnr 1539/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, D, M L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Årlig översyn av styrande dokument 2020, Dnr 0110/20

31 mars

2.1.2. Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå i Järnbrott, Dnr 1660/20

31 mars

2.1.5. Revidering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0437/21

31 mars

2.1.6. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, Dnr 0405/21

31 mars

2.1.9. Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024, Dnr 0632/19

31 mars

2.1.14. Samlingsärende inom uppföljning mars 2021 av uppdrag till kretslopp- och vattennämnden, Higab AB, trafiknämnden och stadsdelsnämnder, Dnr 0257/21

31 mars

2.1.16. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

31 mars

2.1.17. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om att bilda stiftelse för utvecklingsområden, Dnr 0388/21

31 mars

2.1.21. Yrkande från S angående att stärka lokalstrukturen i stadens bestånd

31 mars

2.1.22. Yrkande från V och MP om krispaket mot mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

31 mars

2.1.23. Yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD angående riktade stödåtgärder med anledning av den nya skatteprognosen

31 mars

2.2.1. Kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet samt utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet, Dnr 1308/20 - 1312/20

31 mars

2.2.2. Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad, Dnr 0419/21

31 mars

2.2.3. Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, Dnr 1649/20

31 mars

2.2.5. Redogörelse för vissa personalförhållanden och förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen 2019 och 2020, Dnr 0415/21

31 mars

2.2.6. Utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården om förutsättningarna att leva upp till gällande lagstiftning, Dnr 0858/20

31 mars

2.2.11. Yrkande från SD om att redovisa och stoppa samtliga former av eventuella stöd till Hizb ut-Tahrir

31 mars

2.2.13. Yrkande från V och MP angående utvärdering av LOV i hemtjänsten

31 mars

2.2.14. Yrkande från D angående personalparkering i ytterområden

31 mars

2.2.15. Yrkande från S angående tillgång till det lokala kulturarvet för barn, unga och vuxenstuderande

31 mars

3.3. Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

31 mars

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-03-17

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}