Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 15 september 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Justering av Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar, Dnr 1257/20

På grund av ändringar i lagen om möjlighet till förskottsbetalning justeras Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar med hänsyn till en lagändring.

Från och med den 1 januari 2021 lyder 6 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen. Andra meningen är ny. ”Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.”

Med anledning av denna lagändring föreslås att Göteborgs Stads taxa justeras så att det i enskilda fall finns en möjlighet att ta betalt för kopior i förväg. Det föreslås också ett antal redaktionella ändringar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.3. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Citybuss Backastråket, Dnr 0889/21

Trafiknämnden beslutade i maj i år att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fatta beslut om genomförande, projektbudget och objektsgenomförandeavtal för Citybuss Backastråket. Objekt Citybuss Backastråket finns utpekad i Målbild Koll2035 och är ett objekt inom storstadsavtalet med Sverigeförhandlingen.

Citybusskonceptet har samma uppdrag som spårvagnsstråken i Målbild Koll2035, men trafikerar normalt stråk med något lägre resandeunderlag. Konceptet kan sammanfattas med ”tänk spårvagn – kör buss”, vilket innebär att körvägarna ska vara stabila över tid precis som spårvagnsnätet och att den upplevda kvaliteten ska vara densamma. Objekt Citybuss Backastråket innefattar egen körbana för citybussar längs med Litteraturgatan och Skälltorpsvägen, från hållplatsen Körkarlens gata i norr till hållplatsen Balladgatan i söder. Citybussarna kommer kunna trafikeras vidare i ett sammanhängande stråk i kommande Spårväg och citybusstråk Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen, som är en del av Sverigeförhandlingens projekt Spårväg och Citybuss Brunnsbo – Linné, och sedan vidare in mot city alternativt mot citybusstråket i Frihamnen – Lindholmen. Bedömningen är att cirka 12 000 kollektivtrafikresenärer per dygn kommer att nyttja stråket år 2035.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.6. Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag om Göteborgs Stads beredskap mot hot från den radikalnationalistiska miljön, Dnr 0639/21

Socialnämnd Centrum har tagit fram en lägesbild över hotbilden från den radikalnationalistiska miljön i Göteborg. Av lägesbilden framgår att det är svårt att bedöma den våldsbejakande högerextremismens storlek, demografi och utbredning då mycket av aktiviteten sker på digitala plattformar. Sverige har identifierats som en region där man påvisat särskild hög aktivitet på högerextrema online-plattformar där propaganda och aktivitet är omfattande. Den synliga aktiviteten bedöms ha minskat sedan den senaste lägesbilden 2018, framför allt gällande Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter, dock ökar antalet anmälningar om hatbrott med rasistiska och antisemitiska motiv. Samma trend gäller hatbrott mot HBTQ-personer.

Socialnämnd Centrum bedömer att fokus bör ligga på förebyggande arbete för att motverka tillväxt av de högerextrema miljöerna. Socialnämnd Centrum föreslår inga konkreta åtgärder utan hänvisar i övrigt till stadsledningskontorets budgetuppdrag 2020 om att ta fram förslag på åtgärder för att motverka den extrema miljön och förebygga radikalisering och till insatserna i riktlinjen mot våldsbejakande extremism som är ute på remiss.

Stadsledningskontoret delar socialnämnd Centrums bedömning att skyddsåtgärderna ryms inom budgetuppdrag 2020 och inom riktlinjen mot våldsbejakande extremism.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 3. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 6 – 3.

Reservation SD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C, D och KD

Övriga ärenden

2.1.2. Redovisning av uppdrag att följa upp och utvärdera enprocentregeln, Dnr 1556/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Reservation SD

2.1.6. Yrkande från MP och V angående rädda Rannebergen centrum

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande SD

2.1.7. Yrkande från SD angående säkrare hantering vid uthyrning av elsparkcyklar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande S

2.2.1. Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen och utskott, Dnr 0925/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.2. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0308/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.3. Remittering av förslag till Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025, Dnr 0617/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från MP och V. Yttrande SD

2.2.4. Remittering av förslag till Göteborgs Stads riktlinje för nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.7. Yrkande från D angående Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad”

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 – 3 och biföll yrkandet från M, L, V, C och MP samt yrkandet från MP och V. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.2.8. Yrkande från V och MP om att kartlägga hur rutinen för nödbistånd påverkar hemlösheten

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Yttrande SD Yttrande D Yttrande S Yttrande M, L, C och KD

2.2.9. Yrkande från S och D om visselblåsarfunktion mot tystnadskulturen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D. Yttrande M, L, C och KD

2.2.10. Yrkande från D och S om hemställan till Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och Statens Skolinspektion med anledning av konfessionella skolor

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S efter votering 5 – 5 med ordförandens utslagsröst. Yttrande MP Yttrande M, L, C och KD

2.2.11. Val av ledamot i Göteborgs Stads Pensionärsråd istället för Daniel Bernmar som avsagt sig

Valdes Marie Brynolfsson (V)

2.2.12. Yrkande från V om att rädda skateparken i Plaskis

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V efter votering 8 – 3. Protokollsanteckning M, L, C och KD Protokollsanteckning D Yttrande MP Yttrande S

3.2. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att ta bort dolt nummer vid samtal från Göteborgs Stad, Dnr 0572/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

3.4. Motion av Karin Pleijel (MP) och Emmali Jansson (MP) om att utveckla Göteborg till en 15 minuters stad, Dnr 0517/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande S

3.6. Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om utemiljöer och trädgårdar till äldreboenden samt bostäder med särskild service, Dnr 0433/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

4.1. Remiss från VGR - Regional fysisk planering, regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, Dnr 0566/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation SD

Bordlagda ärenden

2.1.4. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

29 september

2.1.5. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

29 september

2.1.8. Yrkande från SD om att låta elevhälsan bli delaktig i vaccinationen av elever

29 september

2.2.5. Rapportering av uppdrag om modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

29 september

2.2.13. Yrkande från V angående kostnader för hjälpmedel

29 september

2.2.14. Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet

29 september

2.2.15. Yrkande från SD angående Göteborgs hantering av återvändande IS-terrorister

29 september

3.1. Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus, Dnr 0568/21

29 september

3.3. Motion av Stina Svensson (FI) om att införa en central medborgarbudget, Dnr 0406/21

29 september

3.5. Motion av Elisabeth Undén (MP), Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) angående en grundskola med teknikinriktning Bordlagda ärenden, Dnr 0569/21

29 september

3.7. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat, Dnr 0410/21

29 september

3.8. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

29 september

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-09-15

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}