Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 15 december 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, Dnr 0808/21

Kriskommunikation är av stor betydelse för hur en samhällsstörning uppfattas och utvecklas, och för hur berörda agerar. Information och kommunikation är därför en förutsättning i krishantering och ska tidigt och integrerat ingå i krishanteringen. Det är då av största vikt att samtliga inblandade vet sina roller, är tränade innan och snabbt kan komma igång med kriskommunikationsarbetet utifrån given styrning; riktlinjen för kriskommunikation kompletterat med egna krisledningsplaner samt riktlinjen för krishantering.

Stadsledningskontoret föreslår en revidering av riktlinjen för kriskommunikation som ett led i samordningen av Göteborgs Stads styrande dokument för kommunikation samt för att komplettera Göteborgs Stads reviderade riktlinje för krishantering.

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation tydliggör hur nämnder och styrelser ska informera och kommunicera vid en samhällsstörning. Riktlinjen anger också nämnders och styrelsers ansvar samt vad som krävs före, under och efter en samhällsstörning för att kunna bedriva god kriskommunikation.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2021-10-27, enligt yrkandet från S, M, L och C, för att komplettera förslaget med en förteckning över andra språk än svenska som är särskilt viktiga att krisinformation kan kommuniceras på, samt en ansvarsfördelning kring vem som säkerställer att nödvändig kompetens för att översätta krisinformation till dessa språk finns till hands i händelse av kris.

Riktlinjen har reviderats med de språk som information och kommunikation vid en samhällsstörning ska kunna översättas till. Eftersom det i en kris är viktigt att information sker snabbt och är målgruppsanpassad är det effektivt att stadsledningskontoret säkerställer kompetens och beredskap för översättningar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande V, MP, M, L, C och KD

2.1.10. Samlingsärende inom uppföljning december 2021 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden, stadsledningskontoret, nämnden för funktionsstöd, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, trafiknämnden, förskolenämnden samt idrotts- och föreningsnämnden, Dnr 1180/21

I samlingsärendet återrapporteras uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag i kommunfullmäktiges budget men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns fem uppdrag som har förklarats slutförda och återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ett uppdrag avslutas av en nämnd i samband med rapportering av delårsbokslut per augusti 2021, stadsledningskontoret bedömer att uppdraget inte är fullgjort. En nämnd har behandlat en återrapportering av ett uppdrag i februari 2021. Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget inte är fullgjort. I rapporten finns även rapportering av uppföljning och utvärdering av stadens säkerhetsskydd enligt Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd, rapportering av basmätning 2020 enligt stadens program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, en lägesbeskrivning för ny rapport om hbtqi-personers livsvillkor, en lägesbeskrivning av halvårsredovisning för projekt Skeppsbron samt statusuppdatering av återremitterat förslag till Färdplan Älvstaden.

M, L, C särskild yttrande KD vill i ett yrkande ge nämnden för funktionsstöd i uppdrag att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Rapport: Uppdrag – förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice samt genomlysning av ledsagningen för att se hur den enskildes inflytande kan öka och utvecklas för att stärka de identifierade förbättringsområdena inom organisering, kompetens, styrande och stödjande dokument samt information. De föreslår också att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra de förslag som redovisas i rapporten Utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Vetenskapligt stöd inom Göteborgs utbildningsområde så att de vetenskapliga resurserna i staden, genom en kommunal forskningsarena, styras, ledas, organiseras och samordnas för att utgöra ett stöd till hela utbildningskedjan, samtidigt som förvaltningsspecifika behov kan tillgodoses.

V, MP och S föreslår i ett yrkande att kommunfullmäktiges uppdrag 2020-11-05 §5 till idrotts- och föreningsnämnden om att inte driva kommunala gym där andra aktörer kan göra det, samt att nämnden skulle pröva om verksamheten ska bibehållas i kommunal, enskild regi, eller som föreningsdrivna anläggningar ska förklaras fullgjort. De vill också ge förskolenämnden i uppdrag att senast första kvartalet 2022 återrapportera till kommunfullmäktige vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds likvärdigt över hela kommunen utifrån behov.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkandet från M, L och C (om uppdrag till utbildningsnämnden), enligt yrkandet från M, L och C (om uppdrag till nämnden för funktionsstöd) samt enligt yrkandet från V, MP och S (om uppdrag till förskolenämnden). Yrkandet från V, MP och S (om kommunala gym) avslogs efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Bifall till yrkandet från M, L och C om uppdrag till utbildningsnämnden efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande V och MP Yttrande D Reservation SD

2.2.8. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2022, Dnr 1161/21

Stadsledningskontoret ansvarar för att ta fram Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan. En plan tas fram årligen för beslut i kommunstyrelsen. Lokalförsörjningsplanen ger kommunstyrelsen en övergripande analys och bild av stadens lokalförsörjningsplanering, kopplade behov och utmaningar.

I 2022 års lokalförsörjningsplan lyfter stadsledningskontoret fram tre övergripande och aktuella lokalförsörjningsutmaningar som staden bedöms stå inför. Ökade produktionskostnader, lokalförsörjning genom inhyrning och behov av lokalmässig samverkan i stadens ytterområden.

Stadsledningskontoret redovisar också en uppföljning av de utmaningar som identifierades i 2021 års lokalförsörjningsplan och status i de uppdrag som gavs när denna antogs. När det gäller stadsledningskontorets uppdrag om att göra en översyn av befintlig styrning så har inriktningen i översynen redovisats i stadsledningskontorets utredning om ny organisation för stadsutveckling, kommunstyrelsen 2021-10-27 dnr 1507/20 bilaga B, delrapport – ny modell för lokalförsörjning.

Förslaget till beslut i detta tjänsteutlåtande medför ingen förändring i inriktning utan innebär bara att uppdraget förklaras fullgjort. Stadsledningskontoret redovisar också status för genomförande av Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026, vilket bedöms kunna vara genomfört tre år tidigare än planerat, samt målbild för ny styrmiljö gällande stadens lokalförsörjning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C och KD

2.2.10. Fördjupad analys av klimatnytta och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att installera solceller på fler av Göteborgs Stads tak och därmed minska klimatpåverkan, Dnr 0345/21

Kommunstyrelsen gav i februari i år enligt ett yrkande från MP, V, S och D, stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys av klimatnytta och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att installera solceller på fler av Göteborg Stads tak och därmed minska klimatpåverkan. Beräkningen visar att det räcker med att 7–14 procent av den producerade elen tränger undan annan fossil el för att det ska uppstå en klimatnytta. Den största samhällsekonomiska nyttan bedöms vara minskning av koldioxidutsläpp.

Stadsledningskontoret bedömer att potentialbedömningar, lönsamhet och mål regelbundet måste omprövas eftersom förutsättningarna ändras över tid. På en hela staden-nivå är det genom åtgärderna i energiplanen som det finns möjlig.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande MP och V Yttrande SD

5.1. Göteborgsförslag [9463] för beslut - Sommaraktivitetskort till ungdomar, Dnr 1356/21

Göteborgsförslaget om sommaraktivitetskort har uppnått 200 röster och legat ute i 90 dagar. Initiativtagarna vill att Göteborgs Stad ska ge ungdomar i åldern 13–19 år ett kort som kan användas för aktiviteter såsom Liseberg, laserdome, bio, badhus, bowling, ridning, padel, escape room, trampolinpark och golf. Tanken bakom förslaget är att alla ungdomar oavsett ekonomi ska ha möjligheten till en aktiv fritid under sommarlovet då många idrottsorganisationer har sommaruppehåll.

Om kommunstyrelsen beslutar att förslaget ska beredas vidare bedömer stadsledningskontoret att utredningen behöver starta med en juridisk prövning om förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen. S vill i ett att Göteborgsförslag 9463 bereds vidare och utredningen inleds med en juridisk bedömning av om förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen.

D vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 9463 med en juridisk bedömning om förslaget kan genomföras inom den kommunala kompetensen.

Kommunstyrelsen beslutade att utreda Göteborgsförslag [9463] enligt beslutssatserna i yrkandet från S, V och MP samt D. Yttrande M, L, C och KD

Övriga ärenden

2.1.1. Årlig översyn av styrande dokument 2021, Dnr 0110/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD

2.1.3. Tilläggsavtal till storstadsavtal Sverigeförhandlingen, Dnr 1239/18

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD

2.1.11. Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande S

2.1.12. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda arvoden, Dnr 0947/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt arvodesberedningens förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.13. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt återrremissyrkandet från M, L, C och D efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Återremissyrkandet från V och MP avslogs efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

2.2.1. Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2021, Dnr 1365/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Protokollsanteckning D

2.2.7. Val av representant för Försvarsmakten i Göteborgs Stads trygghetsråd i stället för Peter Fredriksson

Valdes Fredrik Herlitz, garnisonschef

2.2.9. Yrkande från D angående Västsvenska Paketet, omförhandling av icke realiserbara marknyttor

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation D Reservation SD Yttrande MP och V Yttrande S Yttrande M, L, C och KD

2.2.11. Yrkande från D angående begränsning av kostnadsansvar för projekt inom Västsvenska paketet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande MP och V Yttrande S Yttrande SD Reservation D Reservation SD

2.2.13. Modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, S, D, V och MP. Yttrande KD Reservation SD

2.2.14. Yrkande från SD om störande buller vid Släktledsgatorna

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D Yttrande KD

2.2.15. Val av ledamot i personalberedningen istället för Martin Nilsson (MP) som avsagt sig

Valdes Ulf Carlsson (MP)

2.2.16. Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Hanna Bernholdsson (MP)

Valdes Klas Forsberg (MP)

2.2.18. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Rasmus Ragnarsson (SD)

Valdes Emma Ylivallo (SD)

2.2.25. Förordnande av politisk sekreterare för L fr o m 10 januari 2022, 0066/21

Beslut: Ellen Österberg

3.1. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om att bygga ut vindkraften i Göteborg, Dnr 0824/21

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande S

3.2. Motion av Stina Svensson (FI) och Stina Sewén (FI) om att utreda möjligheten att bygga vindkraftverk på Risholmen i Göteborgs Hamn, Dnr 0823/21

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande S

4.1. Remiss från länsstyrelsen - Naturreservatet Änggårdsbergen, Dnr 1127/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.2. Remiss från Utbildningsdepartementet - Läromedelsutredningen, böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70), Dnr 1192/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande S Protokollsanteckning D

4.3. Remiss från Socialdepartementet - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69), Dnr 1195/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C och KD

4.4. Remisser från VästKom - Länsgemensam strategi för god och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser, Dnr 1218/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.2. Fördjupad uppföljning inom kommunal hälso- och sjukvård, Dnr 0800/21

26 januari

2.1.5. Tomträttsavgift för Emily Wijks stiftelse, Dnr 1422/19

26 januari

2.1.6. Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ny visselblåsarlagstiftning, Dnr 0721/21

12 januari

2.1.7. Uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice om central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

12 januari

2.1. 8. Samordning av arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden, Dnr 1673/20

12 januari

2.1.9. Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – gällande en reviderad inriktning, kompletterad och fördjupad, Dnr 1396/17

12 januari

2.1.14. Yrkande från V och MP om att säkra fritidsklubben Diamantens framtid

26 januari

2.1.15. Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående bättre laddmöjligheter för elbilar

26 januari

2.2.2. Redovisning av uppdrag om biståndsbeslut, ersättningsmodell och taxa för hemtjänst, Dnr 0750/20

12 januari

2.2.3. Modell för skillnaden i driftskostnad för olika storlekar på skola och förskola, Dnr 1634/20

12 januari

2.2.4. Utredning av möjligheten att effektivisera kostnader och öka intäkter i investeringsprojekt i centrala lägen, Dnr 1633/20

12 januari

2.2.5. Utredning av möjligheten att konvertera befintliga lokaler mellan olika funktioner, beroende på hur behoven skiftar över tid, Dnr 1635/20

12 januari

2.2.6. Uppdrag om att i samverkan med personalberedningen och berörda nämnder och bolag ta fram ett beslutsunderlag för att avskaffa eller minimera p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 0553/21

12 januari

2.2.12. Yrkande från S angående hyresmodellen för verksamhetslokaler

26 januari

2.2.17. Val av representant i kontaktforum för studentfrågor i stället för Mathias Bred (M)

12 januari

2.2.19. Yrkande från MP och V angående utredning gällande placering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld

26 januari

2.2.20. Yrkande från V och MP angående ekonomiskt bistånd till personer med verkställighetsstopp som fått avslag enligt LMA

26 januari

2.2.21. Yrkande från V och MP om att kartlägga fattigdomen i Göteborg

26 januari

2.2.22. Yrkande från S angående ekonomiska situationen i vissa nämnder

26 januari Votering 8 – 5 om ärendets avgörande idag. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Protokollsanteckning D Reservation S

2.2.23. Yrkande från S angående förbättrad snöröjning

12 januari

2.2.24. Yrkande från D angående avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

26 januari

3.3. Motion av Jonas Attenius (S), Robert Hammarstrand (S) och Amalia Rud Pedersen (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända, Dnr 0821/21

12 januari

3.4. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer, Dnr 0809/21

12 januari

4.5. Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö, Dnr 1087/20

12 januari

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-12-15

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}