Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 13 oktober 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsen möte.

2.1.15. Utredning av möjligheterna för Göteborg Stad att starta arbete enligt modellen ”Sluta skjut”, Dnr 0353/21

Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett möjligheterna för Göteborgs Stad att starta arbete enligt modellen Group violence intervention, GVI, som i Malmö benämns ”Sluta skjut”. Kommunstyrelsen föreslås besluta om att starta arbetet i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Sluta skjut är namnet på ett projekt i Malmö som bygger på strategin Group violence intervention, GVI, som syftade till att testa om strategin går att tillämpa i svensk kontext och kan bidra till att minska det grova våldet. Utvärderingar av projektet visar vissa positiva resultat även om effekten inte direkt går att härröra till projektet Sluta skjut.

Stadsledningskontorets utredning visar att det finns möjligheter att starta ett arbete enligt metoden GVI. Det finns en gemensam vilja inom Göteborgs Stad, liksom hos de primära samverkansaktörerna, att utveckla befintlig samverkan och pröva nya metoder för att minska det grova våldet. Det finns några förutsättningar som måste vara på plats innan projektet går in i ett genomförande, som tydliga överenskommelser med övriga parter samt en avhopparverksamhet som erbjuder skyndsamt och likvärdigt stöd i hela staden.

Stadsledningskontorets bedömning är att Göteborgs Stad ska verka för att ett projekt enligt metoden GVI startar i samtliga stadsområden men att projektet får en lokal anpassningen utifrån den befintliga samverkansstrukturen. M, L, C, D, S, MP, V särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med socialnämnd centrum, ansöka hos Brottsförebyggande rådet om finansiering av en projektledartjänst, som tillförs socialnämnd Centrum samt medel för utbildning i metoden och utvärdering av projektet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, D, S, MP och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Reservation SD

2.1.17. Samlingsärende inom uppföljning september 2021 - återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige till kretslopp- och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, kommunstyrelsen samt hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om internbyte, Dnr 0870/21

Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen gett till nämnder och styrelser.

I rapporten finns tre uppdrag som har förklarats slutförda och återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därutöver vill Förvaltnings AB Framtiden att kommunfullmäktige godkänner begäran om avsteg från kommunfullmäktigebeslutet 2012 om att administrering av internbyten mellan de kommunala bostadsbolagen ska föras över till Boplats Göteborg AB.

S, M, L, C, D särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att Förvaltnings AB Framtidens begäran om avsteg från kommunfullmäktigebeslutet bifalles.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.2.5. Remittering av förslag på Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20

Kommunfullmäktige har i budget 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025. Stadsledningskontoret redovisar i detta tjänsteutlåtande ett förslag på handlingsplan och föreslår att den ska sändas på remiss till föreslagna remittenter.

Inom kommunstyrelsens förvaltning pågår för närvarande ett flertal uppdrag som tillsammans syftar till att göra Göteborg till en tryggare och säkrare stad. Stadsledningskontoret har hanterat uppdragen gemensamt för att säkerställa att uppdrag och insatser sker samordnat och att de kompletterar varandra. Handlingsplanen fokuserar på generella åtgärder som riktar sig till alla som bor i Göteborgs Stads utsatta områden. Inom ramen för varje nämnds och styrelses uppdrag pågår aktiviteter som syftar till att vända utvecklingen. För att uppnå målet med handlingsplanen behöver dock vissa insatser intensifieras och skalas upp och samverkan mellan stadens berörda nämnder och styrelser samt mellan staden och andra aktörer i områdena, statliga myndigheter, näringsliv, föreningsliv och idéburna organisationer behöver förbättras. Stadsledningskontoret bedömer att handlingsplanen för att inga områden ska vara utsatta 2025, tillsammans med övriga uppdrag inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området, kommer att bidra till att vända utvecklingen i stadens utsatta områden och till att målet uppnås. Handlingsplanen är en viktig del i en helhet som består av flera styrande dokument och åtgärder. Det är angeläget att en samlad uppföljning görs regelbundet för att säkerställa att stadens arbete går i rätt riktning.

S, M, L, C särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att även remittera handlingsplanen till och begära yttrande från Hyresgästföreningen, RF-SISU Västra Götaland, LO, TCO, SACO Arbetsförmedlingen, Riksorganisationen GAPF, kvinnojouren Lex Femme, Socialstyrelsen, Studieförbunden, Västsvenska Handelskammaren samt Yimby Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, M, L och C. Reservation V och MP Reservation SD Yttrande KD

Övriga ärenden

2.1.6. Byggnadsnämndens taxa för 2022, Dnr 0955/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD

2.1.9. Revidering del av taxa för tillståndsprövning gällande Lag om brandfarliga och explosiva varor samt del av tillhörande taxebestämmelser, Dnr 1117/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD

2.1.10. Reviderat ägardirektiv och bolagsordning för Göteborgs Stadsteater AB, Dnr 0939/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från V deltog inte i beslutet Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet

2.1.11. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd, Dnr 1101/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Ledamöterna från V deltog inte i beslutet Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet Reservation SD

2.1.19. Göteborgs Stads regel för miljö- och trafiksäkerhetskrav för lätta och tunga fordon, Dnr 0985/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

2.1.21. Förslag till reviderade ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborg Energi AB, Dnr 1089/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD

2.1.22. Redovisning av uppdrag avseende revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1085/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt efter votering 6 – 5 enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.23. Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående utbetalning av föreningsbidrag till Göteborgs Närradioförening

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.24. Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C särskilt yttrande KD om aktivt deltagande i initiativet ”Plusstäder”

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, V, L, MP och C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfulllmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning avseende punkt 2 i yrkande från S, D, M, V, L, MP och C Protokollsanteckning MP Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.25. Yrkande från V och MP angående avgifter på offentliga toaletter

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD och D Yttrande S

2.1.26. Yrkande från V och MP angående plan för att öka deltagande i idrott och föreningsliv bland barn i utsatta områden

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande D Yttrande S

2.2.6. Utseende av två ledamöter i Göteborgs Stads Trygghetsråd

Catharina Dunghed (-) har föreslagits till representant för civilsamhället för organisationer som utför social verksamhet i stället för Åsa Vilu (-) Stefan Lundin (-) har föreslagits till näringslivsgruppens representant i stället för Lisa Jensäter (-) Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

2.2.7. Val av ledamot i Göteborgs Stads sverigefinska råd i stället för Lovisa Dalbark (KD) som avsagt sig

Valdes Kristina Boccia (KD)

2.2.10. Yrkande från SD angående omfördelning av förslag till kommuntal 2022

Yrkandet flyttades till ärende 6.5

2.2.12. Yrkande från D angående utseende av representant för Demokraterna till personalberedningen, ö-dialogen och citysamverkan

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

2.2.13. Förordnande av politisk sekreterare för D

Beslut: Mattias Arvidsson (D) fr o m den 1 november 2021

3.1. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om pilotprojekt för mobilitet som ska minska kostnaderna för bostadsbyggande samt miljö- och klimatpåverkan, Dnr 0363/21

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande M, L, C, KD och D Yttrande S

3.2. Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att anlägga en demensby, Dnr 0403/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandet från MP och V samt S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande MP Yttrande KD

3.6. Motion av Daniel Bernmar (V) om att bygga fler allaktivitetshus, Dnr 0568/21

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD

3.7. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat, Dnr 0410/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, V, MP, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande S, M, V, MP, L, C och KD

4.1. Remiss från Finansdepartementet - Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57), Dnr 0973/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

4.2. Remiss från Utbildningsdepartementet - Papper, poddar och... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32), Dnr 0850/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L och C. Yttrande KD

4.3. Remiss från Trafikverket - Nedläggning av del av Hamnbanan, Eriksberg-Pölsebo, Dnr 1090/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Förslag till budget 2022 och flerårsplaner 2023-2024

27 oktober

2.1.2. Delårsrapport augusti – Staden, Dnr 0262/21

27 oktober

2.1.3. Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag, Dnr 1184/21

27 oktober

2.1.4. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2022, Dnr 0885/21

27 oktober

2.1.5. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2022, Dnr 0882/21

27 oktober

2.1.7. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedelslagen och angränsande regelverk, Dnr 1068/21

27 oktober

2.1.8. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt miljöbalken, Dnr 1067/21

27 oktober

2.1.12. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, Dnr 0437/20

27 oktober

2.1.13. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, Dnr 0808/21

27 oktober

2.1.14. Arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, Dnr 1434/20

27 oktober

2.1.16. Äldreombudsmannens rapport för Göteborgs Stad 2021, Dnr 0958/21

27 oktober

2.1.18. Redovisning av uppdrag att kartlägga kommunala verksamheter som konkurrerar med privat näringsliv, Dnr 1678/20

27 oktober

2.1.20. Uppdrag att ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, Dnr 0887/19

27 oktober

2.1.27. Yrkande från V och MP angående åtgärder för minskade fossila utsläpp

27 oktober

2.2.1. Redovisning av uppdrag om förekomsten av tvångsgifte samt preventiva insatser, Dnr 0793/21

27 oktober

2.2.2. Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur staden kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det, Dnr 1460/20

27 oktober

2.2.3. Struktur- och tidplan för budget och uppföljningsprocessen 2022, Dnr 0106/21

27 oktober

2.2.4. Redovisning av uppdrag att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV inom hemtjänsten, Dnr 0552/21

27 oktober

2.2.8. Modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

24 nov

2.2.9. Yrkande från D angående ökad effektivitet och transparens i det politiska arbetet

27 oktober

2.2.11. Yrkande från V, MP och S angående osakliga löneskillnader

27 oktober

3.3. Motion av Jonas Attenius (S), Roshan Yigit (S) och Lena Landén Olsson (S) om att starta programarbete för stadsutveckling mellan Gamlestaden och Bergsjön, Dnr 0584/21

27 oktober

3.4. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om Göteborg Energi AB:s möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet, Dnr 0567/21

27 oktober

3.5. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning, Dnr 0570/21

27 oktober

3.8. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

27 oktober

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-10-13

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}