Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 10 november 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.5. Övergång av Teckenspråksforum från nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice, Dnr 1189/21

Nämnden för funktionsstöd beslutade den 22 september att hemställa till kommunfullmäktige att verksamheten Teckenspråksforum övergår från nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice från 1 januari 2022. I Göteborgs Stad är det nämnden för konsument- och medborgarservice genom sitt reglemente som ansvarar för stadens kontaktcenter och medborgarkontor.

Teckenspråksforum är ett medborgarkontor på teckenspråk och ett informations- och kunskapscenter, vars uppdrag är att informera och öka kunskapen om teckenspråk och dövas livsvillkor samt göra samhällsinformation tillgänglig på individ- och generell nivå. Teckenspråksforum är dock, till skillnad från övriga medborgarkontor, organiserat i nämnden för funktionsstöd men har under en tid varit placerade i samma lokaler som konsument- och medborgarservice. Genom att samla stadens medborgarkontor i en och samma nämnd finns större möjligheter till ytterligare utveckling av Teckenspråksforums verksamhet.

Stadsledningskontoret föreslår därför att Teckenspråksforum överförs från nämnden för funktionsstöd till nämnden för konsument- och medborgarservice från och med den 1 januari 2022. Verksamhetsövergången omfattar uppdrag och tre medarbetare som i dag är placerade inom förvaltningen för funktionsstöd. I samband med en beslutad verksamhetsövergång ska även nämnden för funktionsstöd överlämna samt överlämna och införliva de allmänna handlingar som hör till Teckenspråksforums verksamhet till nämnden för Konsument- och medborgarservice.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

2.1.9. Uppdatering av tidigare utredning av stadens nämndorganisation inom stadsutvecklingsområdet, Dnr 1507/20

Kommunstyrelsen gav i februari i år stadsledningskontoret i uppdrag att uppdatera den tidigare genomförda utredningen av facknämndernas organisation inom stadsutvecklingsområdet. Med uppdraget följer en inriktning om fyra nya nämnder: a) Nämnd med ansvar för fysisk planering, b) Nämnd med ansvar för exploatering, c) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark och d) Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader.

I förhållande till den tidigare utredningen har stadsledningskontoret kompletterat med beskrivningar av de olika nämndernas roller och mandat i en stadsutvecklingsprocess. Det innebär i delar att beskrivningen av nämndernas uppdrag och roll i arbetsprocesserna förtydligats. Då uppdraget innehåller ett antal förändrade inriktningar finns också delar där det uppdaterade förslaget skiljer sig från den tidigare utredningen. Med utgångspunkt i uppdragets inriktning föreslår stadsledningskontoret att fyra nya nämnder inrättas per den 2 januari 2023 enligt den inriktning som framgår av det uppdaterade förlaget. Ett beslut därom innebär att följande nämnder kommer upphöra: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden samt lokalnämnden.

M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande att 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera valet av att ha kvar den byggande och förvaltande delen för idrotts- och fritidsanläggningar på idrotts- och föreningsnämnden senast två år efter införandet av den nya organisationen. 2. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att ansvaret för ta fram stadens plan för hemlöshet samt kartläggningar inom området läggs under nämnden med ansvar för exploatering. 3. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att ansvaret för arrenden inklusive stadsnära odling samlas under nämnden med ansvar för exploatering. 4. Den politiska referensgruppens uppdrag förlängs till och med 31 december 2022. 5. Löpande rapportering om arbetet med omorganisationen ska ske i KSAU genom en stående punkt på dagordningen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 5 samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C, V och MP efter votering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

2.1.11. Uppdrag om arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist, Dnr 1434/20

Efter beslut i kommunstyrelsen 15 juni 2021 skickade stadsledningskontoret sitt tjänsteutlåtande och rapport om arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist på remiss till de fyra socialnämnderna, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för funktionsstöd och Finsam Göteborg. Remissinstanserna hade till 1 september på sig att komma in med synpunkter.

Stadsledningskontoret redovisar i det här ärendet kommunfullmäktiges uppdrag från 15 oktober 2020 och har beaktat svaren från remissinstanserna.

Stadsledningskontoret konstaterar att socialnämnden för respektive stadsområde har det övergripande ansvaret eftersom de är myndighetsutövande nämnder. Stadsledningskontoret föreslår att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ska utöka sitt ansvar till att verkställa socialnämndernas samtliga beslut om sådan praktik och kompetenshöjande verksamhet som följer av fjärde kapitlet fjärde paragrafen i socialtjänstlagen.

Stadsledningskontoret föreslår också att socialnämnderna har kvar ansvaret för att verkställa beslut enligt fjärde kapitlet första paragrafen i socialtjänstlagen. I det här ärendet innebär det insatser i form av till exempel utredning av arbetsförmåga, arbetsträning eller annan social eller medicinsk rehabilitering.

Innan stadsledningskontorets förslag om förändrade ansvarsförhållanden kan träda i kraft behöver de berörda nämnderna genomföra ett förberedande arbete.

D, M, L, C, S, med särskilt yttrande från KD, vill i ett yrkande att:

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst, Hisingen och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt tillsammans med Finsam ta fram ett underlag i vilket punkterna under Fortsatt arbete för genomförande i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande omhändertas. Uppdraget skall redovisas skriftligt för Kommunstyrelsen senast mars 2022.
  • Punkterna under Fortsatt arbete för genomförande i Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande skall vara omhändertagna innan genomförandet träder i kraft.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder fastställa samverkansformer, omfattning av insatser och samverkansmandat mellan berörda aktörer utgående från stadsledningskontorets egen analys.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder säkerställa att nödvändiga utbildningsinsatser genomförts innan bedömningsinstrumentet införs.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från D, M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Reservation SD Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet beträffande stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från D, M, L, C och S.

2.2.4. Strategisk fördjupning HR - aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, Dnr 0960/21

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om en ny struktur för uppföljning inför verksamhetsåret 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram strategiska fördjupningar inom olika sakområden, särskilt angelägna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fördjupa sig i. Som en del i detta arbete beslutade kommunstyrelsen i oktober 2020 om genomförande av en fördjupad uppföljning inom HR-området. Syftet är att få en sammanfattande bild av hur staden som arbetsgivare efterlever diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder och krav på hantering av kränkande särbehandling samt hur arbetet integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppföljningen visar att om stadens arbetsmiljö- och hälsoarbete ska leva upp till lagkraven krävs en tydlig styrning, samordning och uppföljning på central nivå.

V, MP, S och D vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att träda in i förhandling med arbetstagarparterna för att träffa ett kollektivavtal som bland annat reglerar roll- och ansvarsfördelning angående trakasserier och kränkningar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från V, MP, S och D efter votering 4 – 8. Reservation M, L och C Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.2.5. Förslag på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas samt aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/23, Dnr 1109/21

Stadsledningskontoret redovisade uppdraget på hur bristen på skollokaler kan åtgärdas inför läsåret 2021/2022 samt redovisade aktuellt planeringsläge för skollokaler inför kommande läsår. Kommunstyrelsen beslutade i augusti i år, punkt 3 och 4 att återremittera ärendet enligt tilläggsyrkande från V, MP, D och S.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag att ta fram förslag på hur bristen på skollokaler för grundskola och grundsärskola kan åtgärdas inför läsåret 2022/2023 i de geografiska områden där bristerna väntas kvarstå, samt redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför läsåret 2022/2023. Stadsledningskontoret redovisar nu båda uppdragen i detta tjänsteutlåtande.

Stadsledningskontorets bedömning är att det inför läsåret 2022/2023 finns en kapacitetsmässig planering för att erbjuda den stora majoriteten elever i grundskolan plats utifrån gällande regelverk. Inför läsåret 2022/2023 tillför avslutade projekt cirka 1 500 nya permanenta skolplatser. Utöver tillskottet av permanenta skolplatser har lokalnämnden uppdrag att utreda och efter beslut etablera 400 - 450 tillfälliga skolplatser inför läsåret 2022/2023 i bland annat Billdal, Majorna-Linné, Säve och Lundby för att möjliggöra skolplacering enligt grundskolenämndens ramverk. Tillskottet av skolplatser är mycket högre än den totala befolkningsökningen på cirka 700 skolbarn.

V, MP, D och S föreslår i ett yrkande att: I kommunstyrelsen 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att under sista kvartalet varje år redovisa aktuellt planeringsläge för skollokaler inför kommande läsår för kommunstyrelsen, inklusive hur samverkan gällande lokaler sker mellan berörda nämnder. 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande säkerställa en fungerande samverkan mellan berörda nämnder gällande förskole- och skollokaler. I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Lokalnämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skyndsamt utreda hur en permanent expansion av särskolan kan tidigareläggas. Utredningen ska inkludera risk för eventuella undanträngningseffekter på stadens lokalbehov i övrigt.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från V, MP, D och S.

2.2.6. Utredning av möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg, Dnr 0576/21

Stadsledningskontoret har utrett möjligheter till ett totalt eller partiellt förbud av försäljning och/eller användning av fyrverkerier i Göteborg. Detta efter att två Göteborgsförslag lämnats in.

Kommunen kan i vissa avseenden föreskriva i lokala föreskrifter om strängare regler för användning av fyrverkerier. Reglering bör dock vägas mot att användning av fyrverkerier är en uppskattad tradition på nyår och andra högtider och möjligheten för polisen att kontrollera efterlevnaden.

För att kunna föreskriva om strängare regler för användning av fyrverkerier behöver en fördjupad utredning identifiera vilka områden och tider som det finns behov av ett tillståndskrav och eller ett förbud för. Polismyndighetens synpunkter på ett tillståndskrav och eller förbud bör också inhämtas eftersom det är Polismyndigheten som är ansvarig för beivrandet av överträdelser.

Beslut om lokala föreskrifter fattas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation D Reservation V Reservation MP Reservation SD Yttrande M, L, C och KD

Övriga ärenden

2.1.3. Aktieägaravtal, bolagsordningar och kapitalisering för Göteborgs Hamns joint venturebolag, samt förslag till förändrat ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, Dnr 0747/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om förslag till bolagsordning i Platzer Syd fastighets AB, Dnr 1230/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Daniel Bernmar (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv. Hampus Magnusson (M) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

2.1.6. Utlån av arkivhandlingar ur allmänt arkiv, styrelsen för Robert Dicksons stiftelse, Dnr 1213/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Överlämnande och införlivande av handlingar från Upphandlingsbolaget till nämnden för inköp och upphandling, Dnr 1258/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Kompletterande uppföljning augusti - återrapportering av uppdrag, Dnr 1184/21

Tilläggsyrkande MP och V Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Yrkande från V och MP om höjt försörjningsstöd över jullovet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yrkande M, L, C särskilt yttrande KD Tilläggsyrkande SD Yrkande SD

2.2.3. Val av ombud till bolagsstämma i Göteborgs Stadshus AB 2021, Dnr 0040/21

Valdes Jeta Ibishi (M)

2.2.9. Yrkande från V, MP och S om osakliga löneskillnader

Kommunstyrelsen biföll yrkandet från V, MP och S. Reservation SD Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

2.2.10. Yrkande från V och MP om långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP Yttrande M, L, C, KD och D

3.4. Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) om utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig könsstympning, Dnr 0570/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, D, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande KD

4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, (SOU 2021:68), Dnr 1212/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ledamöterna från V deltog inte i beslutet Yttrande SD

4.2. Remiss från Räddningstjänsten Storgöteborg - Förslag till reviderat handlingsprogram för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020-2023, Dnr 1121/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Antagande av översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda, Dnr 1236/21

24 november

2.1.2. Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via Lindholmen, etapp Brunnsbo - Hjalmar Brantingsplatsen, Dnr 1237/21

24 november

2.1.8. Redovisning av Göteborg Energi AB:s uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen, Dnr 1343/20

24 november

2.1.13. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

24 november

2.1.14. Reviderat yrkande från SD angående socialnämnden Centrum upprättar ett IOP-avtal för avgiftning, abstinensbehandling och tillnyktringsenhet med Stadsmissionen

24 november

2.1.15. Yrkande från MP, V, S och D om uppskalning av klimatneutralt byggande

24 november

2.2.1. Granskning av styrande dokument och riktlinjer med anledning av Justitieombudsmannens bedömning, Dnr 0665/21

24 november

2.2.2. Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning, Dnr 1001/21

24 november

2.2.7. Utredning av möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg, Dnr 1595/20

Yrkande SD 24 november

2.2.8. Förslag på hur Göteborgs Stad kan underlätta så att fler anställda som vill cykla till och från jobbet med elcykel eller vanlig cykel kan göra det, Dnr 1460/20

24 november

2.2.11. Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

24 november

3.1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att ta bort markparkeringarna längs vattnet på Kungstorget, Dnr 0716/21

24 november

3.2. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att införa en modell för differentierad hamnavgift för att premiera mindre miljöbelastande fritidsbåtar i kommunens hamnar, Dnr 0715/21

24 november

3.3. Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om en tjänstekoncession för att tillvarata gamla cyklar, Dnr 0810/21

24 november

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-11-10

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}