Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 1 september 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Redovisning av uppdrag att ta fram en 24-timmarsgaranti mot klotter, Dnr 1672/20

I kommunfullmäktiges budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 24-timmarsgaranti mot klotter. Göteborgs Stad har idag sex ramavtal för klottersanering som är bindande för stadens förvaltningar och bolag. Varje förvaltning och bolag ansvarar för sin användning av ramavtalet och trafikkontoret svarar för samordning.

Göteborgs Stad har varken skyldighet eller rättighet att ta bort klotter på ytor som inte tillhör staden. Majoriteten av allt klotter saneras genom regelbunden tillsyn. Klotter som saneras genom extra avrop tas idag bort inom 48 timmar efter beställning, stötande klotter prioriteras och åtgärdas inom två timmar.

Stadsledningskontoret föreslår tre olika alternativ till hur en 24-timmars klottergaranti kan utformas:

1. Klotter på stadens fastigheter, objekt och anläggningar saneras inom 24 timmar genom förtätad tillsyn

2. Klotter som rapporterats av allmänheten saneras inom 24 timmar från det att synpunkt lämnats till staden

3. Klotter saneras inom 24 timmar från det att staden gjort beställning hos upphandlad leverantör av klottersaneringstjänster.

En 24-timmarsgaranti innebär att klotter saneras efter kortare tid än idag men är även förknippad med ökade kostnader och transporter. Utifrån samtal med berörda förvaltningar och bolag, inhämtade erfarenheter från andra kommuner samt med hänsyn till ekonomiska och miljömässiga effekter förordar inte stadsledningskontoret införandet av 24-timmarsgaranti.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande M, L, C och KD

2.1.3. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd, Dnr 0478/20

Kommunfullmäktiges budget 2020 innehöll en inriktning som medförde en översyn av Göteborgs Stads riktlinjer för individuellt ekonomiskt bistånd. En översyn och revidering av riktlinjen har skett. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-02 återremitterades ärendet till stadsledningskontoret med uppdraget att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på förtydligande samt skärpning av stadens bistånd till hyreskostnader för andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden i syfte att motverka svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av andrahandshyresgäster och inneboende.

Stadsledningskontoret föreslår förändringar avseende utredningsprinciperna för hyreskostnader för andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden, bland annat i form av möjligheten att kräva att den som ansöker om ekonomiskt bistånd visar förstahandshyresgästens hyra. I den del som avser inhämtande av godkänt andrahandskontrakt har stadsledningskontoret berett två alternativa förslag till utformning, alternativ A och B.

Alternativ A har samma lydelse som nuvarande riktlinje och innebär att socialtjänsten ska efterfråga att den enskilde inhämtar ett godkännande av andrahandsboendet från fastighetsägaren (även om avsaknaden av ett godkännande i sig inte utesluter ett gynnande biståndsbeslut).

Alternativ B innebär att socialtjänsten ska kräva att den enskilde uppvisar ett intyg eller motsvarande från fastighetsägaren som visar att andrahandsuthyrningen godkänts av fastighetsägaren. Ett godkänt andrahandskontrakt är till exempel en förutsättning för vissa andra bidrag (bostadsbidrag) varför intyget då blir en del av bedömningen av om den enskilde uttömt andra möjligheter till försörjning.

Mot bakgrund av det osäkra rättsläget bedömer stadsledningskontoret att alternativ A bör antas. Alternativ A bedöms vara det juridiskt minst osäkra alternativet och innebär tillsammans med övriga föreslagna förändringar ett förtydligande och en skärpning av nuvarande riktlinje.

M, L, C, S, D och särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande att Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt bistånd revideras i enlighet med tjänsteutlåtandets Alternativ B. 2. Utredningsprincip nr 6 gällande hyreskostnader för andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden revideras enligt följande: Om risk för bidragsbrott föreligger eller om oklarheter kvarstår kring boendeavtalet eller hyrans skälighet, som påverkar rätten till bistånd, bör ska utredningen kompletteras med ytterligare kontroller i syfte att åstadkomma större grad av klarhet. 3. Barnrättsperspektivet och barnkonventionen ska särskilt beaktas vid bedömningen av bistånd till hyreskostnader för barnfamiljer.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande KD

2.1.6. Redovisning av uppdrag om hur målet i hbtq-planen om att inrätta ett regnbågshus ska kunna verkställas senast under 2022 samt förslag om ansvarig nämnd, Dnr 0811/21

Efter beslut i kommunstyrelsen i september 2020 har stadsledningskontoret i uppdrag att utreda vilken nämnd som ska ta över tidigare social resursnämnds ansvar för målet i HBTQ-planen att inrätta ett regnbågshus och säkerställa att detta verkställs senast under 2022.

I sin beredning har stadsledningskontoret bland annat utgått från identifierade behov av en mötesplats för HBTQ-personer samt tidigare ansvarig nämnds beredning av uppdraget och redovisning av kostnaderna för att ta fram ett regnbågshus utifrån olika ambitionsnivåer.

Kulturnämnden har i sitt reglemente kap 2 § 1 ansvar för att bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte åligger annan nämnd. Därför föreslår stadsledningskontoret att kulturnämnden ska ta över ansvaret för inrättandet av ett regnbågshus i nära samverkan med bland annat nämnden för konsument- och medborgarservice som har ett förstärkt demokratiuppdrag.

I ett yrkande vill S, M, L, C, D, med särskilt yttrande från KD, att nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att inrätta ett regnbågshus. I uppdraget ingår att i samverkan med kulturnämnden och lokalnämnden, eller i förekommande fall andra nämnder och bolag med lokalansvar samt civilsamhället, skyndsamt ställa lämpliga, tillgängliga och trygga lokaler till förfogande för en mötesplats, ett regnbågshus. Vidare ska 1,5 miljoner kronor överföras från 2021 års budget till nämnden för konsument- och medborgarservice.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.7. EU-kommissionens överenskommelse om Gröna Städer – Green city accord, Dnr 0453/21

Eurocities har bjudit in Göteborgs Stad att underteckna EU-kommissionens överenskommelse om Gröna städer, Green city accord. Ärendet har skickats ut på remiss och kommunstyrelsen har nu att besluta om staden ska underteckna överenskommelsen. Det planeras för ett tillfälle för officiellt undertecknande under en konferens som ordnas av EU-kommissionen genom Eurocities, ICLEI och CMR. Enligt den senaste informationen som finns så planeras konferensen till mitten av september 2021.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation D

Reservation SD

2.1. 10. Redovisning av uppdrag att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål, Dnr 0833/21

Nämnden för konsument- och medborgarservice redovisar uppdraget från Göteborgs Stads budget för 2019 att ta fram ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål. Nämnden redovisar även uppdraget från budget 2020 att fortsätta utveckla arbetet med ett stadsövergripande servicelöfte och servicemål under 2021 som även ska inkludera stadens bolag.

Nämnden föreslår att ett stadsövergripande verksamhetsmål inrättas som gäller för alla nämnder och styrelser i Göteborgs Stad: Boende, besökare och näringsliv upplever kontakten med staden som enkel, trygg och att den sker utifrån deras behov.

Stadsledningskontoret bedömer att målet till innehåll och form kan hanteras inom Göteborgs Stads ordinarie planering-, budget- och uppföljningsprocess och överlämnar målet för politiskt ställningstagande i det kommande budgetarbetet. Nämnden för konsument- och medborgarservice föreslår att staden inte tar fram stadsövergripande servicelöften och hänvisar till risker och svårigheter, svag verkningsgrad, att staden redan har utfästelser och åtaganden motsvarande servicelöften samt att det finns andra mer verkningsfulla framgångsfaktorer för att stärka en serviceinriktad organisationskultur.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden grundar sin rekommendation på omvärldsanalys och forskningsgenomgång för att säkerställa att väsentliga erfarenheter och lärdomar från andra kommuner, samt forskningsrön beaktas i uppdraget. Stadsledningskontoret bedömer att det finns grund för att godkänna nämndens hemställan om att inte ta fram servicelöfte i detta skede.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Genomförandebeslut för stadens exploatering inom detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan, Dnr 0508/21

Fastighetsnämnden beslutade i februari i år att föreslå kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut för exploateringen av detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan genom att godkänna en projektbudget om 276 miljoner kronor i 2019 års prisnivå, varav intäkterna uppgår till 222 miljoner kronor. Genomförandebeslutet förutsätter bibehållen finansieringsgrad och att detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen syftar till att stärka samverkan mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv inom ett internationellt högklassigt Life science genom att ge förutsättning för ny bebyggelse i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) huvudentré och universitetsområdet på Medicinareberget. Detaljplanen innebär också en omfattande förbättring och flytt av det befintliga hållplatsläget vid sjukhusområdet, som är en av stadens och regionens viktigaste målpunkter. Projektet innebär ett betydande ekonomiskt åtagande för Göteborgs Stad för utbyggnad av allmän plats.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande V

2.2.4. Projektavtal - finansiering av nya åtgärder med start 2021 inom västsvenska paketet, Dnr 0305/21

I september 2019 undertecknades projektavtal för Projekt 409 Korsvägen, dnr 1288/18, till en budget av 603 miljoner kronor. Då det sedan tidigare funnits 1 000 miljoner kronor avsatta för Projekt Korsvägen inom Västsvenska paketet innebar projektavtalet att ett budgetutrymme om motsvarande 397 miljoner kronor blev frigjorda inom Västsvenska paketet. Förslaget till nya åtgärder skapar en förberedelse för Göteborgs Stad och Västsverige för kommande regionala och nationella infrastruktursatsningar och utgör en helhetslösning som tillgodoser Göteborgs Stads intressen och bidrar till en god måluppfyllnad för Västsvenska paketet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 10 - 2.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation D

Reservation SD

2.2.6. Redovisning av utredningsuppdrag om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas, Dnr 1683/20

I budget 2021 har kommunfullmäktige gett Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB (Älvstranden) kan avvecklas. Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB beslutade i april i år att utredningen om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. Samtidigt med utredningen gav kommunstyrelsen ett uppdrag till stadsledningskontoret om att uppdatera en tidigare utredning av stadens facknämndsorganisation med inriktningen att inrätta en ny organisation för stadsutveckling. Av uppdraget framgår att utredningen om Älvstranden ska beaktas.

Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att det finns tydliga beroenden mellan de båda uppdragen och föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att den fortsatta hanteringen av uppdraget om Älvstranden samordnas med uppdraget om en ny organisation för stadsutveckling.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Övriga ärenden

2.1.4. Kompletterande uppföljning december 2020, Dnr 0264/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande M, L, C och KD

2.1.5. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, Dnr 0389/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation MP Reservation S Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.1.8. Hemställan från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt utbildningsnämnden om att avbryta budgetuppdraget om införande av auktorisation, Dnr 0585/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, V och MP efter huvudvotering 4 - 8. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation M, L och C Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.1.9. Reviderat reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Dnr 1624/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Stiftelsen Ernst Hanssons donationsfond, Dnr 1342/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.15. Yrkande från V angående plan för kommunala skolplatser till elever på vinstdrivande skolor

Kommunstyrelsen avslog yrkandet. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande D Yttrande MP

2.2.2. Förskolenämndens hemställan om revidering av nämndens reglemente, Dnr 1551/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.3. Ansökan om ändring av föreskrifter avseende stiftelserna Adolf och Gertrud Bratts donationsfond och Hilda Henriques fond Bordlagda ärenden, Dnr 0902/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.5. Ny plan för Göteborgs Stad mot våld i nära relationer 2021 - 2024, Dnr 0509/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från MP, V, S, M, L, C och D Yttrande KD

2.2.7. Yrkande från V och MP angående uppföljning av kvaliteten på HVB-hem

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.2.9. Yrkande från V och MP om privata stränder och badföreningar

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C efter votering 7 - 6. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Protokollsanteckning Daniel Bernmar (V) Yttrande KD Martin Wannholt (D) deltog ej i handläggningen av ärendet p g a jäv

2.2.10. Yrkande från MP, V, S, M, L, C och D om haverikommission med anledning av polismordet i Biskopsgården

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, M, L, C och D Yttrande KD Yttrande SD

3.2. Motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om riktlinjer mot reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor på stadens reklamtavlor, Dnr 0369/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

4.1. Remiss från Miljödepartementet - Använd det som fungerar (SOU 2021:26), Dnr 0736/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande MP och V

4.2. Remiss från Utbildningsdepartementet Nationell plan för trygghet och studiero Ds 2021:13, Dnr 0797/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

5.1. Göteborgsförslag [5342] för beslut - Färjeförbindelse till Öckerö, Dnr 0776/21

Förslagsställaren vill att Göteborgs kommun ska lyssna på Öckerö kommuninvånares önskan om att behålla färjeförbindelsen mellan Göteborg – Öckerö/Björkö, i stället för broar/tunnlar. Förslagsställaren är övertygad om att fortsatt färjeförbindelse gynnar göteborgarna, öborna och besökare/turister.

Kommunstyrelsen beslutade att inte bereda ärendet vidare. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation MP Yttrande D Yttrande KD Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2.1.2. Genomförandebeslut och objektsgenomförandeavtal Citybuss Backastråket, Dnr 0889/21

15 september

2.1.12. Hemställan från Higab AB om investering i om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Dnr 0746/21

15 september

2.1.13. Kulturnämndens inhyrning av utökad lokalyta för Göteborgs konstmuseum, Dnr 0320/13

15 september

2.1.16. Yrkande från MP och V angående rädda Rannebergen centrum

15 september

2.1.17. Yrkande från SD angående säkrare hantering vid uthyrning av elsparkcyklar

15 september

2.2.1. Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag om stadens beredskap mot hot från den radikalnationalistiska miljön, Dnr 0639/21

15 september

2.2.8. Yrkande från D angående Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad”

15 september

2.2.11. Yrkande från V och MP om att kartlägga hur rutinen för nödbistånd påverkar hemlösheten

15 september

2.2.12. Yrkande från S och D angående visselblåsarfunktion mot tystnadskulturen

15 september

2.2.13. Yrkande från D och S angående hemställan till Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och Statens Skolinspektion med anledning av konfessionella skolor

15 september

3.1. Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) om utemiljöer och trädgårdar till äldreboenden samt bostäder med särskild service, Dnr 0433/21

15 september

3.3. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att inrätta ett lokalt granskningsråd för klimat, Dnr 0410/21

15 september

3.4. Motion av Mikael Wallgren (V) om att säkerställa kvaliteten i SFI-undervisningen i Göteborg, Dnr 0494/21

15 september

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-09-01

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}