Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 1 december 2021


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.3. Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan i stadsdelen Änggården, Dnr 1284/21

Antagande av detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan i Änggården. Byggnadsnämnden beslutade i oktober att anta detaljplanen för vård och forskningsbyggnader vid Per Dubbsgatan i Göteborg. Detaljplanen ska beslutas av kommunfullmäktige då den är av stort allmänintresse och innebär stora ombyggnader i gaturummet. Den innebär också ett stort ekonomiskt åtagande för Göteborgs stad vad gäller utbyggnad av allmän platsmark.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Reservation D Reservation SD Reservation MP

2.1.5. Möjlighet till deltagande på distans vid kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnders sammanträden i Göteborgs Stad, Dnr 1288/21

Det har under pandemin, sedan april 2020, varit möjligt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder i Göteborgs Stad att hålla sammanträden med deltagande på distans. Besluten har varit tidsbegränsade och gäller till den 31 december 2021. Då Regeringens restriktioner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har lättat behöver staden ta ställning till hur möjligheterna att sammanträda med deltagande på distans kan utformas framåt efter den 31 december 2021. Stadsledningskontoret har genomfört en enkätundersökning bland förtroendevalda och tjänstepersoner om hur distansdeltagande fungerat ur flera olika perspektiv för att få underlag för en bredare utvärdering. Stadsledningskontoret bedömer att det fortsatt behöver finnas möjlighet till distansdeltagande för att säkerställa beslutsförhet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Mot bakgrund av att distansdeltagande enligt förarbetena till lagen är ett komplement till det fysiska deltagandet bedömer stadsledningskontoret att det fortsatt bör krävas särskilda skäl för sådant deltagande. Nuvarande lydelse i det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och övriga nämnder som gäller till och med den 31 december 2021 föreslås ändras redaktionellt så att ordföranden istället för att besluta om närvaro på distans ska besluta om deltagande på distans. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2022. För kommunfullmäktige föreslås nuvarande lydelse i Arbetsordningen för Göteborgs kommunfullmäktige, som gäller till och med den 31 december 2021, ändras så att det ankommer på ordföranden i samråd med vice ordförandena att besluta om det föreligger sådana särskilda skäl att distansdeltagande får ske från och med den 1 januari 2022.

D, M, L och C (särskilt yttrande KD) föreslår i ett yrkande att ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och utskott får, när särskilda skäl föreligger, från och med den 1 januari 2022 delta i sammanträden på distans. Ett sådant särskilt skäl är när en ledamot har sjukdomssymptom som kan innebära risk för smittspridning. Ordförande och justerare av protokollet ska närvara på den plats där mötet är utlyst. Därutöver föreslås förändringar i Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige, 9 § andra stycket, från och med den 1 januari 2022 och i § 9 det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och övriga nämnder ändras från och med den 1 januari 2022 enligt förslaget i yrkandet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande KD

2.1.6. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

Sedan 2012 finns en riktlinje för att förebygga avhysning av hushåll med barn. Det saknas dock riktlinjer som gäller alla hushåll som riskerar att avhysas. I Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 har stadsledningskontoret fått i uppdrag att ta fram en riktlinje som omfattar alla hushåll som riskerar att avhysas, inte enbart hushåll med barn.

V och MP vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att revidera riktlinjen enligt Förvaltnings AB Framtidens remissvar gällande andrahandsuthyrning, samt att förtydliga arbetet kring barn och barnfamiljer enligt mål 1 och 2 i Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022.

M, L, C, D vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag: a) att fördjupa den ekonomiska dimensionen samt konsekvenserna av utökandet av riktlinjen för socialnämnderna. b) att redogöra vilka grupper som har störst behov av arbetet med att förebygga avhysningar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D. Återremissyrkandet från V och MP avslogs efter votering 6 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning MP Yttrande KD Yttrande SD

2.1.7. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026, Dnr 0355/20

Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program har varit på remiss till ett urval av nämnder och styrelser, kommunstyrelsens råd samt externa aktörer. Av de inkomna remissvaren är det en instans som avstyrker förslaget.

Vid genomgången av remissvaren framkommer att programmet upplevs tydligt, konkret och att det angriper relevanta problemområden i staden. Programmets mål och strategier bedöms genomförbara. Flera remissinstanser lyfter dock avsaknaden av ett tydligare fokus på utsatta grupper och av remissvaren kan även utläsas en förväntan att programmet ska omfatta ett vidare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete än det remitterade förslaget. Vidare fanns önskemål om förtydliganden av definitioner, problembeskrivningar, teoriavsnitt, målformuleringar och strategier.

Stadsledningskontoret har utifrån remissvaren gjort vissa förtydliganden och revideringar i programmet. Det nya förslaget tydliggör att vissa grupper är mer utsatta för otrygghet och brott än andra och att kombinationen av två eller fler diskrimineringsgrunder innebär en förstärkande riskfaktor. Ordningen på målområdena är ändrad för att den sociala preventionen ska få en mer framträdande plats och förhållandet mellan främjande och direkt trygghetsskapande arbete är förtydligat. I det nya förslaget inkluderar programmet våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtyck. Programmet belyser tydligare än tidigare problematiken kopplat till hatbrott.

Övriga förändringar avser förtydliganden av definitioner, problembeskrivningar, målformuleringar och strategier. Syftet har varit att underlätta för nämnders och styrelsers tillämpning av programmet.

M, L, C, S och D vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret tillsammans med de nämnder/styrelser som har ett särskilt ansvar ska utveckla lämpliga indikatorer och andra nyckeltal. Stadsledningskontoret ska under återremissen även genomföra ett antal revideringar av programmet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D. Återremissyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.9. Genomförandebeslut Brunnsbo - Linnéplatsen via Lindholmen, etapp Brunnsbo - Hjalmar Brantingsplatsen, Dnr 1237/21

Trafiknämnden beslutade 23 september att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta om genomförande och projektbudget för etapp 1 av Spårväg och Citybuss mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen.

Etapp 1 innefattar byggnation av bussgata förberedd för spår. Spårväg och Citybuss Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen är ett av tre projekt inom objekt Spårväg och Citybuss Brunnsbo – Linné, som är ett av kollektivtrafikobjekten inom storstadsavtalet Sverigeförhandlingen, som är ett avtal mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och staten. De andra två projekten/etapperna är Frihamnen – Lindholmen samt Lindholmen – Linnéplatsen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande MP och V Yttrande V och MP Yttrande S

2.2.7. Uppdrag om tystnadskultur inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag med särskild fördjupning inom det sociala området, Dnr 1313/20

Kommunstyrelsen gav i oktober 2020 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsätta en extern granskning av tystnadskulturen inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, med särskild fördjupning på förvaltningar inom det sociala området. I uppdraget ingick också att redogöra för stadsledningskontorets egen bedömning av i vilken omfattning det råder tystnadskultur i stadens organisation samt att inhämta socialförvaltningarnas bedömning. Den externa granskningen pågick under mars–juni 2021 och resulterade i rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad?” som kom i juni.

Utifrån stadsledningskontorets underlag går det att konstatera att det inom Göteborgs Stads organisation råder individuell tystnad och inom vissa verksamhetsområden även en tystnadskultur. Samtliga socialförvaltningar bekräftar att det förekommer viss typ av tystnadskultur inom deras förvaltningars verksamhetsområden men att det är svårt att bedöma i vilken omfattning. Oavsett omfattning bedömer socialförvaltningarna att arbetet för att motverka tystnadskultur behöver förstärkas eftersom det finns personer som upplever att detta finns inom organisationen. Det pågår ett arbete i staden för att motverka otillåten påverkan och tystnadskultur men det behöver hanteras samlat och med fler åtgärder.

Stadsledningskontorets bedömning utifrån underlaget i ärendet är att de konstaterade behoven av fortsatt utredning och fler åtgärder i ett första skede kan hanteras inom de uppdrag som kommunstyrelsen beslutade att ge till stadsledningskontoret den 15 september, 2021. Följande beslut har bäring på ärendet om tystnadskultur:

  • Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta fram fördjupade lägesbilder och kartläggningar av tystnadskultur samt otillåten påverkan i stadens verksamheter i syfte att förstå bakomliggande orsaker samt vad som brister i stadens nuvarande rutiner, hantering och organisationskultur.
  • Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utifrån de fördjupade lägesbilderna och kartläggningarna föreslå åtgärder för att säkerställa att tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till kriminalitet omhändertas.
  • Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utifrån de fördjupade lägesbilderna och kartläggningarna föreslå mål och strategier för att motverka tystnadskultur i Göteborgs stads trygghets- och brottsförebyggande program.
  • Stadsledningskontoret ges i uppdrag att fördjupa och stärka samarbetet med de fackliga organisationerna utifrån samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet i hela stadens organisation.
  • Styrgruppen för politikerutbildning får i uppdrag att arbeta in tillitsbaserad styrning, bland annat med fokus på att minimera risken för tystnadskultur, i utbildningen.
  • SLK får i uppdrag att utvärdera stadens visselblåsarfunktion och föreslå hur visselblåsarfunktionen kan utökas till att omhänderta tips och allvarliga synpunkter som rör misstänkta verksamhetsproblem och bristande ledarskap med koppling till kriminalitet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C, KD, V och MP Yttrande M, L, C och KD Reservation S Reservation D Reservation SD

2.2.8. Fördjupad uppföljning inom bostadsförsörjning, Dnr 1001/21

Som en del av uppföljningsprocessen överlämnas den strategiska uppföljningen - bostadsförsörjning. Rapporten är en uppföljning av Bostadsförsörjning i Göteborg Nuläge och framtida inriktning, som kommunfullmäktige antog 2015.

Uppföljningen syftar också till att ge en bild av relevant lagstiftning, stadens bostadspolitiska verktyg samt Göteborgs Stads taktiska och operativa processer inom stadsutvecklingsprocessen. Rapporten bedöms kunna utgöra ett underlag för kommande genomförandefas av ny facknämndsorganisation Uppföljningen visar att det byggs fler bostäder. Uppföljningen visar att det råder brist på bostäder för särskilda grupper, förutom vård och omsorgsboenden för äldre, trots ökade bostadsvolymer i sin helhet. Det råder fortsatt brist på BmSS-lägenheter och studentbostäder.

Stadsledningskontoret bedömer att det är svårt att få en samlad bild av om hur riktlinjens föreslagna åtgärder och insatser genomförs och om resultaten möter bostadsbehoven för de särskilda grupper som riktlinjen för bostadsförsörjningen 2015–2021 särskilt lyfter. Stadsledningskontoret betonar därför vikten av att stadens riktlinje för bostadsförsörjning framåt följs upp kontinuerligt och strukturerat när det gäller riktlinjernas genomslag i kommunens bostadsbyggande och stadsutveckling, inte minst i färdigställda bostäder för de grupper som riktlinjen särskilt lyfter.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

Övriga ärenden

2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Reservation M, L och C Yttrande KD

2.1.11. Yrkande från SD om att kunna passera Askimsbadet på ett tryggt och ändamålsenligt sätt med kopplad hund

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD

2.1.12. Yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD om att få passera Askimsbadet med kopplad hund året om

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.13. Yrkande från M, L, C, S, D särskilt yttrande KD om struktur för verksamhetsnomineringar inför kommande budgetprocesser

Kommunstyrelsen biföll yrkandet från M, L, C, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet Yttrande KD Ärendet förklarades som omedelbart justerat för den del som gäller beslut av kommunstyrelsen för egen del.

2.2.4. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2022, Dnr 0125/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Reservation D Reservation SD Omedelbar justering

2.2.5. Hemställan från park- och naturnämnden om investeringsnominering för Olof Palmes plats, Dnr 1205/21

Kommunstyrelsen beslutade Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D Yttrande KD Yttrande V och MP Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

2.2.10. Yrkande från SD angående information från polisen om utvecklingen i Tynnered

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Yttrande M, L, C och KD

3.1. Motion av Stina Svensson (FI) om att stärka, utveckla och utöka arbetet med våldsutsatta i nära relationer med traumatiska erfarenheter, Dnr 0711/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna från M, L och C samt S, D, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande V och MP

Bordlagda ärenden

2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning december 2021 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till utbildningsnämnden, stadsledningskontoret, nämnden för funktionsstöd, kulturnämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, trafiknämnden, förskolenämnden samt idrotts- och föreningsnämnden, Dnr 1180/21

15 december

2.1.2. Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, Dnr 0479/21

15 december

2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar – tillägg till paragraf 8 gällande särskilda arvoden, Dnr 0947/21

15 december

2.1.8. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

15 december

2.2.1. Fördjupad analys av klimatnytta och samhällsekonomisk nytta samt kostnader för att installera solceller på fler av Göteborgs Stads tak och därmed minska klimatpåverkan, Dnr 0345/21

15 december

2.2.2. Yrkande från D angående begränsning av kostnadsansvar för projekt inom Västsvenska Paketet

15 december

2.2.3. Yrkande från S angående hyresmodellen för verksamhetslokaler

15december

2.2.6. Modell för att öka möjligheterna till prioritering av investeringsresurser utifrån hållbarhetsdimensionerna, Dnr 0418/19

15 december

2.2.9. Yrkande från SD angående störande buller för vid Släktledsgatorna

15 december

3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer, Dnr 0809/21

15 december

4.1. Remisser från VästKom - Länsgemensam strategi för god och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser, Dnr 1218/21

15 december

4.2. Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie väg 155 Torslanda-Öckerö, Dnr 1087/20

15 december

Handlingar till kommunstyrelsen 2021-12-01

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}