Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 9 december 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer, Dnr 1429/18

Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen från 2018-08-22 tillsammans med byggnadsnämnden och trafiknämnden, tagit fram förslag till policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer. I dialog med berörda förvaltningar tog stadsledningskontoret fram ett förslag till riktlinjer som kommunstyrelsen 2019-04-15 beslutade att remittera till ett antal av stadens nämnder, styrelser och råd, samt Räddningstjänsten Storgöteborg. Stadsledningskontoret har efter remissomgången även hört Polisen Storgöteborg. Samtliga remissinstanser har svarat.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 - 1. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplan för universitetet vid Renströmsparken, del 1, i stadsdelen Lorensberg, Dnr 1377/20

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga nya lokaler i delar av kvarteret där Högskolan för scen och musik (Artisten) ligger för att Göteborgs Universitetet ska få en ny samlad konstnärlig fakultet vid Renströmsparken. Dessutom ska detaljplanen möjliggöra att den västra uppgången för Västlänkens station Korsvägen integreras i nybyggnationen. Planen ska ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att nya byggnader passar in med omgivande byggnaders karaktär och kvalité.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Martin Wannholt (D) deltog inte i beslutet på grund av jäv Reservation D Reservation SD Yttrande D

Genomförandeavtal för detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning i Gullbergsvass, Dnr 1371/20

Fastighetsnämnden beslutade den 21 september i år att tillstyrka förslaget till genomförandeavtal för detaljplan för Västlänken station centralen med omgivning i Gullbergsvass, samt uppdra åt fastighetskontoret att – givet att kommunfullmäktige godkänner det – underteckna avtalet, och föreslå att kommunfullmäktige godkänner det. Genomförandeavtalet behöver godkännas innan detaljplanen (dnr 1416/20) antas av kommunfullmäktige då detaljplanen innebär ett åtagande för staden att bygga ut allmän plats.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 1 o ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Detaljplan för Västlänkens station Centralen med omgivning i Gullbergsvass, Dnr 1416/20

Byggnadsnämnden beslutade den 20 oktober i år att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning i stadsdelen Gullbergsvass. Planområdet ligger norr om Göteborgs centralstation, i anslutning till Nils Ericson Terminalen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en stadsutveckling vid stationsläget Centralen och samtidigt säkerställa stadsbyggnadskvaliteter samt kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Planförslaget möjliggör två av tre planerade uppgångar för Västlänkens station Centralen. Innan detaljplanen antas behöver genomförandeavtal mellan Göteborgs Stad och Trafikverket (dnr 1371/20) godkännas då detaljplanen innebär ett åtagande för staden att bygga ut allmän plats.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation D Reservation SD

Redovisning av uppdrag hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart, Dnr 1343/20

Kommunfullmäktige gav i mars i år Göteborg Energi AB och Förvaltnings AB Framtiden tre uppdrag: Göteborg Energi AB ska återkomma till kommunfullmäktige med en plan, och en bedömning av kostnader och miljöpåverkan för att ställa om fjärrvärmeproduktionen till 2025. Göteborg Energi AB bedömer i sin återrapportering att det går att ställa om fjärrvärmeproduktionen så att den helt baseras på återvunnen och förnybar energi under ett normalår, till 2025.

Göteborg Energi AB och Förvaltnings AB Framtiden fick i uppdrag redovisa vilka åtgärder bolagen gemensamt kan vidta för att energi- och effekteffektivisera. Bolagen drar i sin återrapport slutsatsen att besparingspotentialen för denna typ av åtgärder är relativt liten till år 2025 men att det därefter kan finns potential då tekniken mognat.

Göteborg Energi AB fick också i uppdrag att redogöra för potentialen för energi- respektive effekteffektivisering fram till 2025. Bolaget har i sin återrapport redogjort för en blygsam potential för såväl energi- som effekteffektivisering fram till 2025, 3,7 respektive 2 procent.

D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande återremittera ärendet till styrelsen för Göteborg Energi förkompletterande av utredning gällande den potential som föreligger gällande energi- respektive effekteffektivisering till år 2030.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkande från D, M, L och C. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 5 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande S

Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021 - 2024, Dnr 0632/19

Kommunstyrelsen gav i juni 2019 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer ta fram en strategisk plan för Åldersvänliga Göteborg. Senior Göteborg har hållit ihop arbetet och presenterade i våras ett förslag till handlingsplan i kommunstyrelsen. Ärendet gick därefter ut på remiss och samtliga tretton remissinstanser tillstyrker handlingsplanen. De framhåller ett gemensamt engagemang och ansvarstagande för att i samverkan utveckla stadens utbud så att det bättre motsvarar seniorers förutsättningar och behov. Detsamma gäller det ekonomiska ansvaret. Givet ett sådant gemensamt ansvarstagande bedömer stadsledningskontoret att handlingsplanen ryms inom befintliga ramar.

Enstaka aktiviteter kan enligt några remissinstanser innebära att det behövs justeringar eller tillskott. Senior Göteborg har i sitt uppdrag haft särskilda utvecklingsmedel. Dessa kommer att överföras till den nya äldre- samt vård och omsorgsnämnden. Enligt stadsledningskontoret bör också möjlighet att ansöka om extern finansiering undersökas, exempelvis från EU eller nationella utvecklingsinstitut. Detta eftersom det åldersvänliga arbetet är av intresse både nationellt och globalt.

I ett tilläggsyrkande vill M, L, C, V, MP, särskilt yttrande från KD bland annat justera indikatorerna så att de mäter effekten av aktiviteterna på ett relevant och trovärdigt sätt, utan att leda till kraftigt ökad administration. Kan detta inte uppfyllas ska indikatorerna tas bort från planen. Man vill också se en tydligare ansvarsfördelning och samordning för att öka sannolikheten att aktiviteterna prioriteras och genomförs på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till stadsledningskontoret enligt yrkandet från M, L, C, V och MP.

Yttrande KD Yttrande MP och V

Utredning av avtal och placering för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 0838/19

Stadsledningskontorets bedömning är att Stödcentrum bör placeras inom nya socialnämnd Centrums verksamheter. Verksamheten bör starta under 2021.

Stadsledningskontoret bedömer att Stödcentrums uppdrag bör vara att:

  1. Ge stöd och vägledning till utsatta.
  2. Ge rådgivning till yrkesverksamma.
  3. Samverka mellan myndigheter i ärenden med hedersproblematik.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 § 7 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver Göteborgs Stad har ytterligare tio kommuner inom Göteborgsregionen tackat ja till att delta i Stödcentrums verksamhet. Västra Götalandsregionen och Polismyndigheten region Väst har även de fattat beslut om deltagande.

M, L, C och D, särskilt yttrande KD yrkar bifall till MP och V:s återremissyrkande med beslutsatsen att tydliggöra gränssnittet mellan regionalt stödcentrum och resursteam heder och avslag på beslutsatsen om finansiering.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande MP och V Yttrande D

Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans (se även 2.1.14), Dnr 0693/20

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 att möjliggöra för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder att delta vid sammanträden på distans. Beslutet reglerades genom ett tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning 9 §, det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder § 9 samt reglementet för krisledningsnämnden, § 4. Anledningen till beslutet var att minska risken för smittspridningen av coronaviruset covid-19 under den rådande pandemin och kunna skydda riskgrupper och personer över 70 år i enlighet med myndigheters och regeringens uppmaning.

Möjligheten till distanssammanträden har använts flitigt i stadens nämnder. Stadsledningskontoret föreslår att den tillfälliga möjligheten för ledamöter att delta vid sammanträden på distans behöver förlängas med ytterligare ett halvår till den 30 juni 2021. Bedömningen görs utifrån att det finns fortsatt behov av insatser mot ökad smittspridning, och möjligheter till deltagande vid möten på distans är en av dem.

MP, V, S, D, M, L, C och särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga politiska sekreterare kan delta på distans vid kommunstyrelsens sammanträden snarast, dock senast i december 2020 och att kommunstyrelsen säkerställer att gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige snarast kan delta på distans vid kommunstyrelsens sammanträden, och informeras löpande om läget gällande Covid-19 i stadens verksamheter, samt att ledamöter och ersättare, i samtliga nämnder och bolag rekommenderas delta på distans vid samtliga sammanträden, dock ska ordförande samt justerare av protokollet närvara fysiskt.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från MP, V, S, D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD Reservation SD

Utvidgning av möjligheterna att delta på distans till att även omfatta utskott (se även 2.1.13), Dnr 0693/20

Sedan i våras har det varit möjligt för Göteborgs Stads nämnder att hålla sammanträden med ledamöter deltagande på distans. I det tjänsteutlåtande som låg till grund för fullmäktiges beslut (2020-04-16 § 10) gjorde stadsledningskontoret bedömningen att individutskottens sammanträden inte skulle omfattas av möjligheten att hålla sammanträden med deltagande på distans.

Till följd av den pågående pandemin har bland annat kunskapen ökat om hur digitala möten går till och vi har en större vana vid deltagande i möten på distans. Med hänsyn till att smittspridningen åter är stor i samhället och att Folkhälsomyndighetens allmänna råd bland annat uppmanar alla att avstå från att delta i möten samt att undvika att ha fysisk kontakt med andra än de som man bor med, gör stadsledningskontoret bedömningen att det bör möjliggöras även för utskotten i nämnderna att hålla sammanträden med deltagare på distans. Det är nämnden som avgör hur utskottens sammanträden ska hållas och det måste vara möjligt att upprätthålla kraven på sekretess och hantering av känsliga personuppgifter.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.18. Framtida huvudmannaskap för Stora Teatern, Dnr 0407/19

Göteborgs Stadshus AB fick i budget 2019 i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora teatern. Denna utredning har avvaktat kulturförvaltningens utvärdering som pekar på att Stora teaterns verksamhet har varit ändamålsenlig och värdefull för Göteborg som kulturstad men att verksamheten kan utvecklas ytterligare genom att bedrivas i bolagsform.

I den nu aktuella utredningen konstateras att om Stora teatern ska flyttas till bolagssektorn föreslås att verksamheten flyttas till Stadsteatern. I det grundläggande uppdraget finns synergier i branschmässiga kontaktnät, utbud, teman och så vidare. Att slå ihop Stora teatern och Stadsteatern skulle skapa ett professionellt kluster av stadens verksamhet för scenkonst och kan enligt Stadsteaterns ledning förbättra kvaliteten ur ett konstnärligt perspektiv. Stadsledningskontoret har, tillsammans med representanter från kulturförvaltningen, deltagit i utredningen och kontoret delar utredningens bedömning i sakfrågan.

S och D vill i ett yrkande ge styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB i uppdrag att ta över Stora Teatern från kulturnämnden, och ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och återkomma med beslut om hur Göteborgs dans- och teaterfestival och Kulturpunkten samt hyressubventionen för det fria kulturlivet ska kunna följa med Stora Teatern vid överföring till Göteborgs Stadsteater AB.

M, L, C, särskilt yttrande KD ställer sig i ett yrkande bakom yrkandet från S och D, och vill ge kulturnämnden i uppdrag att beräkna de kostnader/intäkter som kan härledas till Stora Teaterns.

Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 9 - 3 enligt yrkandet från S och D med viss justering samt enligt tilläggsyrkande från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande V och MP

Redovisning av genomförda åtgärder kopplat till de föreslagna rekommendationerna i uppföljningen av rutinen för nödbistånd till boende, Dnr 0986/19

Efter beslut av sektorcheferna inom sektorn individ- och familjeomsorg samt funktionshinder infördes en omarbetad rutin för nödbistånd till boende i maj 2019. Rutinen innebär att nödbiståndet som huvudregel ska verkställas som utbetalning av pengar istället för placering i boende utan stöd. Hushållet får därefter själv ordna tak över huvudet med hjälp av utbetalda pengar.

I uppföljningsrapporten från mars 2020 presenteras bland annat konsekvenserna av den nya rutinen och rekommendationer för det fortsatta arbetet. I april 2020 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som genomförts kopplat till rekommendationerna i uppföljningsrapporten. Stadsdelsförvaltningarnas processledare för boendesociala frågor tog fram ett förslag som sektorcheferna beslutade i september 2020.

Flera åtgärder handlar om ett långsiktigt arbete som redan är påbörjat medan andra mer konkreta åtgärdsförslag redan är genomförda. Stadsledningskontorets bedömning är att åtgärderna kommer att minska de negativa konsekvenserna som lyftes i uppföljningsrapporten.

I ett yrkande vill D och S att stadsledningskontoret återkommer med redovisning av de kompensatoriska åtgärderna under kommande år.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande yrkandet från D och S

Yttrande SD

Inriktning för medlemskap i Nordic safe cities, Dnr 0533/20

I samband med kommunfullmäktiges budget 2020 beslutades att ett trygghetsråd ska instiftas under kommunstyrelsen och att ett medlemskap i Nordic safe cities ska vara kopplat till rådet. Syftet är att dra nytta av andra nordiska städers trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Nordic safe cities är en ideell organisation. Den initierades av Nordiska ministerrådet 2016 och organiserar ett 20-tal kommuner från samtliga nordiska länder. Organisationen verkar för att skapa säkra och motståndskraftiga städer i Norden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande V och MP

Övriga ärenden

Revidering av del av taxa för brandskyddskontroll, Dnr 1432/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring 2022, Dnr 1431/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads Avfallsplan för 2021 - 2030, Dnr 1192/18

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från M, L, C, S, MP, V och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande V och MP Yttrande SD

Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2021, Dnr 0837/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande MP och V

Yrkande från SD angående Lorensbergsteatern

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD.

Yrkande från SD om att återinföra avgiftsfri förskola under veckorna 28 - 31

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

Yrkande från V, MP och S om uppsökande ungdomsarbete i samarbete med föreningslivet

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

Yrkande från SD angående bevara en publik caféverksamhet i Guldhedstornet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande D

Yrkande från SD om att säkerställa att stadsplanering och bebyggelse i Göteborgs stad återgår till att i betydligt större grad utformas utifrån traditionell arkitektur och arkitektoniska värderingar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Yrkande från S och D angående mindre språkförbistring och högre språkkompetens i välfärdsverksamheterna

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S och D efter huvudvotering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation S Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från D angående utökat tillstånd för utskänkningstillstånd/catering för alkohol – tillstånd att servera alkohol även vid hemleverans av mat

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande S Yttrande SD

Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar från enheten för kontrakt och uppföljning samt Senior Göteborg till nämnden för funktionsstöd och nämnden för äldre samt vård och omsorg, Dnr 1423/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yrkande från V och MP om åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från SD angående informera om fördelarna med att bära munskydd

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från SD angående tillfälligt borttagen trängselskatt i Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad tillkännager regeringen sin mening om öppettider på restauranger

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 7 – 6 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från SD om att informera stadens anställda och stadens invånare om vikten av fysisk aktivitet under Corona pandemin

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från SD angående åtgärder för att Göteborgs äldre inte ska drabbas av skadliga följder vid social isolering

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 1. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

Yrkande från SD angående ökade insatser och säkerhetsrutiner mot Covid-19 i livsmedelsbutiker och detaljhandel

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 – 3. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Val av representant i styrgruppen för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö istället för Kerstin Brunnström som avsagt sig uppdraget

Valdes Marina Johansson (S)

Val av representant i Lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet istället för Tomas Berntsson (-)

Valdes Elisabeth Nord (-)

Förordnande av politisk sekreterare för L

Valdes Birgitta Granqvist (L)

Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om att öka den biologiska mångfalden och förbättra reningen av dagvatten, Dnr 1103/20

Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 9 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD och D Yttrande S

Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

Remiss från Utbildningsdepartementet - Remiss av promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn (U2020/04703/GV), Dnr 1279/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande SD Yttrande D

Bordlagda ärenden

Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt utredning av ett kompensationssystem när det brister, Dnr 0403/19

16 december

Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

16 december

Redovisning av uppdrag att se över verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, Dnr 0341/20

27 januari

Yrkande från MP och V angående förändring av stadens organisation gällande stadsplanering

27 januari

Yrkande från S och D angående kompletterande åtgärder för att bekämpa pandemin

16 december

Yrkande från D angående förstärkning av förskolenämndens ekonomi

16 december efter votering 7 - 6 Protokollsanteckning D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yrkande från V om att frysa hyrorna i allmännyttan med anledning av Coronaviruset Yttrande S och MP

16 december

Yrkande från SD om att beställa en opinionsundersökning av en extern part med uppdrag att kartlägga göteborgarnas estetiska preferenser vad gäller olika arkitekturstilar

16 december

Yrkande från SD om att ansöka hos polismyndigheten om att utlysa Olof Palmes plats, Järntorget och Andra Långgatan till paragraf-3 område

16 december

Bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshus AB 2020, Dnr 1421/20

16 december

Yrkande från MP och V angående social dumpning

16 december

Yrkande från SD angående farligt läckage från godsvagnar i Göteborg

16 december

Yrkande från S angående åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut

16 december

Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Elisabet Lann (KD) som avsagt sig fr o m 1 januari 2021

16 december

Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Emmali Januarisson (MP) om att öka den hållbara lokala livsmedelsproduktionen i Göteborgs Stad, Dnr 0840/20

16 december

Remiss från Trafikverket ÅVS stråket väg 158, Göteborg – Kungsbacka, Dnr 1105/20

16 december

Handlingar till kommunstyrelsen 2020-12-09

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}