Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 30 september 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

Skeppsbron ingår i Södra Älvstranden, som är ett av sju delområden i Älvstaden. Genomförande av Skeppsbron bidrar till att uppfylla Älvstadens vision för Göteborg. Målbilden för Skeppsbron formulerades 2009. Den arbetades fram i samverkan mellan Älvstranden utveckling, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen. Målbilden grundar sig i det omfattande idé- och utvecklingsarbete som gjorts för Södra Älvstranden.

Efter genomförda utredningar kan konstateras att en väsentligt förbättrad totalekonomi kräver att nuvarande detaljplan ersätts med en helt ny detaljplan med en annan inriktning än den plan som gäller nu. En eventuell ny detaljplaneprocess behöver hantera redan nerlagda kostnader och eventuella skadestånd. Möjligheterna att nå en högre exploateringsgrad är osäkra även efter en ny detaljplaneprocess. Fokus i den processen bör därför ligga på minskad kostnad för allmän plats.

Stadsledningskontoret bedömning är därmed att projekt Skeppsbron bör genomföras enligt Utredningsförslag TU 2018-11-14. Det innebär att kommunfullmäktige föreslås fatta ett investeringsbeslut med en investeringsram och en förnyad inriktning enligt följande:

  • Dagvattenmagasinet reduceras
  • Ny detaljplan för Triangeltomten
  • Ändrad upplåtelseform till bostadsrätt
  • Badet utgår
  • Kvarteret Redaren (Kinesiska muren) intäktsoptimeras

Utöver nya detaljplaner för Triangeltomten och inom sinom tid Rosenlundsverket gör stadsledningskontoret bedömningen att gällande detaljplan bör ligga kvar.

S, M, L, C och KD vill i ett yrkande ge de planerande nämnderna tillsammans med Älvstranden Utveckling och kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genom detaljplaneändringar skapa ytterligare exploateringsvolymer och uppskatta hur stora intäkter detta skulle kunna innebära, samt att inleda samarbetsavtal med berörda fastighetsägare för att sammanställa intresset för ökad exploateringsgrad. Samtidigt får fastighetsnämnden i uppdrag att redovisa andra detaljplaner med positivt ekonomiskt resultat som uppväger det prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 enligt yrkandet från S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation MP Reservation D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Remittering av modell för styrning, finansiering och samordning för digital utveckling och förvaltning samt antagande av Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT, Dnr 0437/20

I 2020 års budget gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi och en IT-strategi för staden. I uppdraget ingår också att utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov samt ta fram en ny modell för styrning, finansiering och samordning.

Kommunstyrelsen beslutade att Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital förvaltning och utveckling ska remitteras till ett antal nämnder och bolagsstyrelser inom stadshuskoncernen. Den kortsiktiga handlingsplanen som blev beslutad av kommunstyrelsen i samma ärende tas vidare för beslut i kommunfullmäktige utan remittering. Handlingsplanen innehåller aktiviteter som bedöms vara nödvändiga att lösa ut inför arbetet med en mer långsiktig plan.

I ett yrkande vill MP och V att följande nämnder läggs till som remissinstanser: kulturnämnden, park- och naturnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD

Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, i stadsdelen Krokslätt, Dnr 1082/20

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo och att skapa en attraktiv offentlig miljö och en god vattenmiljö utmed Mölndalsån. Syftet är också att bevara den industrihistoriskt värdefulla byggnaden som idag inrymmer Rundqvists tryckeri och kunna utveckla resten av fastigheten. Planförslaget innebär att Nellickevägen flyttas österut utmed Kungsbackaleden, att Vörtgatan förlängs till denna och att en ekologiskt funktionell kant-zon och ett grönt stråk anläggs utmed Mölndalsåns strand. Planen innebär också att byggande av hotell och nöjespark medges inom två kvarter norr om Vörtgatans förlängning samt att en parkeringsanläggning och besöksanläggning kan uppföras söder om Vörtgatan.

Anteckning Byggnadsnämnden har genom ordförandebeslut beslutat om rättelse av plankartan och därför behöver kommunstyrelsen behandla ärendet igen innan kommunfullmäktige beslutar i ärendet. Ändringarna framgår i bilaga 11. Bilaga 12 – ordförandebeslut.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett kompensationssystem när det brister, Dnr 0403/19

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 att återremittera ärendet och att förslag till värdighetsgarantier inom äldreomsorgen bättre behöver täcka in begrepp som ”värdighet”, ”respekt” och ”bemötande”. Stadsledningskontoret fick också i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett uppföljningssystem där brukaren själv kan rapportera in om utföraren brustit i värdighetsgarantin samt utreda hur kännedomen om värdighetsgarantin kan öka hos brukarna.

Enligt kommunfullmäktiges budget 2019 har kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla värdighetsgarantierna även för äldreboenden och att utreda ett kompensationssystem om det brister. Syftet med värdighetsgarantierna är att skapa mervärde för brukarna.

I ett tilläggsyrkande vill SD komplettera Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg och äldreboende med följande:

  • Vi garanterar att ett utdrag ur belastningsregistret alltid säkerställs i samband med nyanställningar inom äldreomsorgen och därefter var tredje år.
  • Vid sidan av utbildning, personlig kompetens och lämplighet, ska tyngdpunkten även ligga på goda kunskaper i svenska språket vid anställning av de som ska arbeta med dig.
  • Vi garanterar dig nolltolerans mot överträdelser som går emot rutiner och regler vid hjälp med att sköta din hygien. Undantag får aldrig ske av religiösa eller kulturella skäl.

I ett yrkande vill D att Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen återremitteras till stadsledningskontoret för att se över uppföljningen och säkerställa en minimal administration. Hur uppföljning skall genomföras ska ske i samråd med medarbetare och enhetschefer.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från D.

Yttrande V och MP

Revidering Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens rekommendationer, Dnr 1316/17

I samband med beslut av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020–2023 gav kommunfullmäktige november förra året kommunstyrelsen i uppdrag att revidera planen utifrån Amandakommissionens rekommendationer. Amandakommissionen har på uppdrag av kommunstyrelsen granskat hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och lämnat rekommendationer om hur arbetet kan förbättras för att motverka de brister man funnit. Rekommendationerna har integrerats i planen till största del. Amandakommissionens rapport behandlades av kommunstyrelsen 20 maj 2020 och då beslutade kommunstyrelsen att stadsledningskontoret ska återkomma med beräkning av vilken extra resurssättning av socialtjänst och annan brukarnära verksamhet som behövs för att kunna genomföra rekommendationerna.

D, M, L, C och KD vill i ett yrkande stryka följande mening på sida 26 under aktivitet 3.4 utveckla arbetet inom myndighetsutövande socialtjänst ”Utredningar och insatser måste utgå från en helhetssyn, där olika maktordningar och perspektiv belyses såsom kön, könsidentitet, etnicitet, ålder, sexuell läggning och eventuell funktionsnedsättning”, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, om att stryka intersektionalitet ur planen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning V

Göteborgsförslag [3132] för beslut - Avsluta Göteborgs avtal med partnerstaden Shanghai i Kina, Dnr 1175/20

Ett Göteborgsförslag att avsluta avtalet som Göteborg har med Shanghai i Kina om att vara partnerstäder har inkommit och fått minst 200 röster under de beslutade 90 dagarna som förslaget ska ligga ute.

Stadsledningskontoret bedömer att samarbetet är viktigt främst för näringslivet, hamnen samt akademin och att Business region Göteborg och Göteborgs hamn kan hantera dessa samarbeten inom ramen för sina grunduppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 att ärendet inte ska beredas vidare.

Reservation MP Reservation V Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning M, L och C Yttrande SD Yttrande KD

Övriga ärenden

Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning, Dnr 0323/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande MP och V Yttrande SD

Motionsförfarande till stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond, stiftelsen Olof och Carolines Wijks fond, stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0835/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Dnr 1234/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Hemställan från Higab AB om investering i nytt magasin till kulturnämndens samlingar, Dnr 1075/20

Efter votering 10 – 3 om ärendets avgörande idag, beslutade kommunstyrelsen enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Justering av gemensamma och likalydande kapitel 1 och 3 i reglementena för kommunstyrelsen och stadens nämnder, Dnr 1088/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, M, V, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Reservation SD Yttrande KD Yttrande S

Reglementen för Göteborgs Stads socialnämnder; Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, Dnr 1017/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, M, L, MP och C sant enligt tilläggsyrkandet från M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Yttrande KD Yttrande S

Reglemente för Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsnämnd, Dnr 1063/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Yttrande S

Reglemente för Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd, Dnr 1016/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Yttrande S Yttrande MP, M, V, L, C och KD

Revidering av reglemente för Göteborgs Stads Grundskolenämnd, Dnr 1083/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkande från SD avslogs efter votering 7 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD Yttrande S

Revidering av reglemente för Göteborgs Stads miljö- och klimatnämnd, Dnr 1008/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Reservation SD Yttrande S

Revidering av reglemente för nämnden för Göteborgs konsument- och medborgarservice, Dnr 1053/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från C, M, V, L och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Yttrande KD Yttrande S

Revidering av kulturnämndens reglemente, Dnr 0976/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, M, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Yttrande KD Yttrande S Reservation SD

Antagande av Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal, Dnr 1101/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yrkande från V och MP angående extra ersättning för personal i äldreomsorgen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter huvudvotering 4 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation D Reservation SD

Yrkande från V och MP om att stoppa rekryteringen till kriminella gäng

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande D Yttrande SD

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0303/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Igångsättningsbeslut för ny handlingsplan utifrån Göteborgs Stads kulturprogram, Dnr 0869/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande till Mark- och miljödomstolen om överklagad detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata i Högsbo, en del av BoStad2021 nu fråga om fullmakt, Dnr 0443/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat Yttrande SD

Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 11052 - 20 - laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut att bifalla en motion om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN, Dnr 1220/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6 Ärendet förklarades som omedelbart justerat Protokollsanteckning D Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Inhyrning av nya magasinslokaler för kulturnämndens samlingar, Dnr 0856/12

Efter votering 10 – 2 om ärendets avgörande idag beslutade kommunstyrelsen enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Återrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att se över organisation och samordning av samtliga HR-processer, Dnr 1224/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S

Framställan från park- och naturnämnden om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020, Dnr 0947/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Utseende av ledamöter till Göteborgs Stads trygghetsråd, Dnr 0321/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Ledamöterna från D deltar inte i beslutet Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Yttrande S och D

Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15), Dnr 1035/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Socialdepartementet - Grundpension, några anslutande frågor (SOU 2020:32), Dnr 1163/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27), Dnr 1114/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland - Förslag till vattenskyddsområde, Dnr 1057/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande SD

Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030, Dnr 0734/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 4 - 8. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 9 – 3. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande D Yttrande SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Remiss från Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), Dnr 0613/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C och KD Yttrande SD

Bordlagda ärenden

Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente och Göteborgs Stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet, Dnr 0602/20

14 oktober

Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Dnr 0759/19

14 oktober

Anmälan av områden i Göteborgs Stad som ska begränsas från asylsökandes egenbosättning, Dnr 1157/19

14 oktober

Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt komplettering i kommunstyrelsens reglemente, Dnr 1288/19

14 oktober

Revidering av kulturnämndens avgifter, Dnr 0990/20

14 oktober

Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen, Dnr 0892/20

14 oktober

Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

Ärendet bordlades till 14 oktober efter votering 7 - 6

Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

14 oktober

Yrkande från S, V och MP angående fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag

14 oktober

Yrkande från SD angående en aktuell nulägesanalys av hotbilden från den islamistiska, den våldsbejakande autonoma miljön, samt hotbilden från och mellan olika etniska och religiösa grupper i Göteborg

14 oktober

Yrkande från S, V och MP angående Fritidsbanken

14 oktober

Yrkande från S angående kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet

14 oktober

Yrkande från S angående utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet

14 oktober

Hemställan från Business Region Göteborg gällande elektrifierat transportsystem, Dnr 1019/20

14 oktober

Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet, Dnr 0933/20

14 oktober

Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig

14 oktober

Utseende av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Majrut Börjesson (V) som avsagt sig

11 november

Yrkande från MP och V angående Sluta skjut

14 oktober

Yrkande från D angående tystnadskultur inom kommunens organisation som hämmar arbetet mot kriminella

14 oktober

Handlingar till kommunstyrelsen 2020-09-30

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}