Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 3 juni 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Delårsrapport mars – Staden, Dnr 0261/20

Ett stort fokus i rapporteringen ligger på pandemin Covid-19 och dess effekter på stadens verksamheter, ekonomi och personal. Rapporten belyser dels effekter som staden hittills har sett dels framtida bedömningar om utvecklingen. Texterna i rapporten har tagits fram utifrån de förutsättningar som råder i skrivande stund och sannolikt kommer vissa saker att ha förändrats när rapporten når läsaren. Beskrivningarna i rapporten baseras på läge den sista mars men stadsledningskontoret har där det varit möjligt tillfört sent inkommen information såsom till exempel den skatteprognosen som Sveriges kommuner och regioner lämnade den 29 april. Uppföljningsarbetet syftar till att både tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utifrån ett bredare perspektiv. Denna rapport har fokus på väsentlig styrinformation med fokus på avvikelser från grunduppdragen som finns i stadens verksamheter samt övergripande utveckling av ekonomi och personal.

V och MP föreslår i ett yrkande bland annat resursförstärkningar till förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna samt social resursnämnd. De föreslår också initiativ för kompetensutvecklingslyft inom äldreomsorgen samt att kommunfullmäktige beslutar att uppdraget att införa LOV i äldreboende avbryts.

S, M, L, C särskilt yttrande KD föreslå i ett yrkande bland annat att förskolenämnden får i uppdrag att säkerställa att sommarförskola och nattomsorg kan erbjudas vårdnadshavare som behöver det.

D föreslår i ett yrkande bland annat att 200 miljoner kronor tilldelas grundskolenämnden för att stoppa nedskärningar, göra det möjligt för fler elever att få skolplats i sitt närområde, samt säkerställa resurser till elever som behöver särskilt stöd samt att 100 miljoner kronor tilldelas förskolenämnden för att öka personaltäthet och minska barngruppernas storlek, samt stoppa tvångsförflyttning av personal.

V och MP föreslår i ett yrkande bland annat att stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att säkerställa att det förebyggande arbetet med sociala insatser till äldre utvecklas och förstärks.

I ett yrkande från M, L, C, S, särskilt yttrande KD föreslås bland annat att Park- och naturnämnden får i uppdrag att anpassa städ, skötsel och underhåll av de utemiljöer, särskilt runt stadens badplatser och grönområden, som nyttjas mer till följd av att fler invånare rör sig i staden.

I ett tilläggsyrkande från V och MP föreslås bland annat att park- och naturnämnden övertar ansvaret för skötsel, drift, tillsyn och ansökan om förlängt bygglov för konstverket Nuet i Hökälla.

SD föreslår i ett tilläggsyrkande att Grundskolenämnden beviljar de medarbetare som tillhör riskgrupper ledighet med bibehållen lön, fram tills deras arbetsplatser är fria från covid-19.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt: Bifall till yrkande från M, L, C och S efter votering 7 - 6 Bifall till yrkande från M, L, C och S Bifall till yrkande från S, M, L och C Yrkande från V och MP avslogs Yrkande från D avslogs efter votering 7 - 3 Yrkande från V och MP avslogs efter votering 7 - 5 Tilläggsyrkande från MP och V avslogs efter votering 7 - 5 Tilläggsyrkande från SD avslogs efter votering 10 – 3 Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation D Reservation SD Yttrande KD Yttrande M, L, C, KD och S Yttrande M, L, C, KD och S

Pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande, Dnr 0869/19

Kommunfullmäktige gav i september förra året kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, ta fram förslag på, och genomföra, uppskalningsbara pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande. Att med dagens förutsättningar bygga ett större flerbostadshus helt utan utsläpp av växthusgaser är inte möjligt. Men en halvering av koldioxidutsläppen är inte omöjlig idag och kommer rimligen att bli normalproduktion om några år. I ett pilotprojekt är syftet att se hur långt man kan komma idag och de effektivaste vägarna dit. Förslaget är att Förvaltnings AB Framtiden föreslås få i uppdrag att ta fram ett sådant pilotprojekt under 2020, och att under 2021 besluta hur bolaget fram till 2025 ska ställa om sin bostadsproduktion till en halverad klimatpåverkan både för nybyggnad och vid ombyggnad.

Älvstranden Utveckling får i uppdrag att utmana branschen med höga klimatkrav inom sina olika projekt.

Byggnadsnämnden får i uppdrag att under 2020 utarbeta metoder för hur detaljplaner ska utformas för att inte försvåra trähusbyggande och att underlätta bästa möjliga placering av solceller samt hur ökat återbruk ska hanteras i samband med bygglov. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ordna en markanvisningstävling under 2021 där låga klimatutsläpp är ett viktigt kriterium och lokalnämnden får i uppdrag att svara för ett kontaktnät för stadens berörda förvaltningar och bolag kring kunskap om fossilfritt byggande.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation D Reservation SD Yttrande KD Yttrande S Yttrande V

Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20 2.2.9. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20

Gothenburg European office – Göteborgs Stads Brysselkontor - har tagit fram en stadenövergripande handlingsplan för påverkansarbete gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel under 2020. Handlingsplanen beskriver hur Brysselkontoret ska arbeta för att uppnå den av kommunstyrelsen beslutade inriktningen på stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, med fokus på EU.

Syftet med handlingsplanen är att stödja beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika policyfrågor i Bryssel som är av intresse för staden. Ett exempel är EU:s lagstiftningsarbete och andra initiativ kopplade till implementeringen av den sociala dimensionen, så som barn och ungdomsgarantin och kompetensförsörjningsagendan. Ett annat exempel är det fortsatta arbetet med transportnätet från Hamburg till Oslo (TEN-T) där Göteborgs påverkansarbete behöver fokuseras på finansieringen av fördjupningen av farleden och andra strategiska projekt. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2020-04-22, återremitterades ärendet till stadsledningskontoret efter yrkande av S, M, L och C för att tillfoga ett nytt område med rubriken ”Näringsliv och sysselsättning”. Handlingsplanen har därför kompletterats med den efterfrågade informationen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation D Reservation SD

Göteborgsförslag [1040] för beslut - Förslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam, Dnr 0614/20

I Göteborgsförlaget som fått 200 röster efter 90 dagar föreslår man att Göteborgs Stad inför etiska riktlinjer mot sexistisk reklam och sexualisering av det offentliga rummet. I förslaget hänvisar man till den modell Stockholm tagit fram. Syftet med etiska riktlinjer är att bidra till ökad jämställdhet och att nå målet om jämställdhet mellan kvinnor och män vilket är en del av de jämställdhetspolitiska målen i FN:s Kvinnokonvention och Agenda2030.

M, L, C vill i ett yrkande att en motion i samma fråga behandlades i kommunstyrelsen den 25 mars i år. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslag och ger trafiknämnden i uppdrag att ta fram en riktlinje mot sexistisk och rasistisk reklam. Eftersom arbetet redan startat behöver inte förslaget utredas en gång till.

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatsen i yrkande från M, L och C.

Yttrande KD Yttrande SD

Övriga ärenden

Avgifter för undantag från föreskrifter för breda, långa och tunga fordon, Dnr 0797/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Tolkförmedling Väst 2019, Dnr 0806/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD

Samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - återrapportering av uppdrag m.m, Dnr 0267/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Tilläggsyrkande 1 från MP och V avslogs efter votering 7 - 3. Tilläggsyrkande 2 från V och MP avslogs efter votering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Tilläggsyrkande från MP och V bordlagt till den 17 juni 2020 Yttrande M, L, C och KD Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande S Yttrande S Yttrande V och MP

Utdelning i Renströmska fonden 2020, Dnr 0582/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Reservation SD

Utdelning i stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond 2020, Dnr 0583/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Reservation SD

Yrkande från SD angående tillfällig arbetsordning i kommunfullmäktige under covid-19

Kommunstyrelsen avslog yrkandet. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående småskaliga och lokala odlingsinitiativ

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S, V, MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Reservation SD

Förslag till ändring i miljö- och klimatnämndens reglemente under förutsättning att ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft, Dnr 0952/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Information om pågående arbete för lokalplanering inför ny nämndorganisation 2021, Dnr 0868/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020, Dnr 0739/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Hemställan från valnämnden att ta eget kapital i anspråk 2020, Dnr 0823/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatsen i yrkande från MP och V Yttrande KD

Ändring av föreskrifter i stiftelserna Donationsfonden för stöd till idrottsverksamhet för handikappade och Henrika Barks minne, Dnr 0850/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yrkande från V och MP angående smittspridning inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från V, MP, M, L, C, S och D Reservation SD Yttrande KD

Yrkande från D och S om förutsättning för flytt av skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten

Yrkandet återtaget

Yrkande från SD om framtidsutsikter för skateboardrampen vid frihamnen

Yrkandet återtaget

Yrkande från D om förhållanden inom myndighetsutövning barn och unga i staden

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D Yttrande KD Yttrande V och MP Yttrande SD

Yrkande från SD om nyanländas förtur över svenska elever vid skolval i Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 1 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande S

Yrkande från MP och V om kommunens krisberedskap för livsmedelsförsörjning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 – 3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation MP Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande SD

Yrkande från SD om akuta insatser till elever som tvingas överklaga för att gå kvar i egna skolan

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD Yttrande KD

Yrkande från SD om att säkerställa fungerande skolverksamhet på öarna i skärgården

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD Protokollsanteckning D Yttrande KD Yttrande SD

Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för M

Valdes Robert Gustafsson

Val av ledamot i referensgruppen för ungdomsfullmäktige i stället för Sanna Schiller (V)

Valdes Jennifer Hankins (V)

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om uthyrning av solceller

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande KD

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor, Dnr 1361/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD Yttrande D Yttrande S

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i nära relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1362/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

Remiss från Miljödepartementet - Hållbar slamhantering, betänkande (SOU 2020:3) (M2020/00078/Ke), Dnr 0540/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande från MP och V Yttrande SD

Remiss från Utbildningsdepartementet - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69), Dnr 0644/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Bordlagda ärenden

Lokalisering av nytt centralbad i Göteborg, Dnr 0848/20

17 juni

Policy och struktur för uppföljning utifrån kommunfullmäktiges uppdrag avseende digitalisering och it, Dnr 0437/20

17 juni

Yrkande från V, MP och D angående skolskjuts

17 juni

Yrkande från MP och V om att förnya Göteborgs Stads HBTQ-plan

17 juni

Yrkande från D om att uppdatera stadens riktlinjer gällande studentkårernas möjlighet vid tillfälliga serveringstillstånd

17 juni

Yrkande från D om att minska risken för ett ytterligare slöseri av göteborgarnas pengar

17 juni

Yrkande från D angående stöd till fortsatt boende

17 juni

Yrkande från D angående serveringstillstånd för alkohol

17 juni

Kommunstyrelsens yttrande om stadsrevisionens granskningar av kommunstyrelsens verksamhet 2019 och Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut 2019, Dnr 0256/20

17 juni

Förslag på fördelning av viteskostnaden för icke verkställda beslut om särskilt boende, Dnr 1435/19

17 juni

Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

17 juni

Yrkande från V och MP angående att inrätta ett stödpaket till föreningslivet

17 juni

Yrkande från V angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution

17 juni

Yrkande från D angående borgerliga vigslar under pågående pandemi

17 juni

Yrkande från D och S angående hemställan till Skolinspektionen om att ompröva tillståndet för Föreningen Framstegsskolan (Römosseskolans) verksamheter i Göteborg

17 juni

Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad ställer sig inte bakom konstverket ”Evig anställning”

17 juni

Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag, Dnr 1215/19

17 juni

Remiss från Socialdepartementet - Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:1), Dnr 0691/20

17 juni

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-06-03

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}