Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 26 februari 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Dnr 0301/20

Kommunstyrelsen föreslås anta en detaljplan för en friidrottsanläggning norr om Skra Bro. Syftet med detaljplanen är att kunna bygga en fullskalig friidrottsanläggning med tillhörande domartorn, läktare, omklädningsrum och klubbhus. En ny friidrottsanläggning på Hisingen är en ersättning för Rambergsvallen som fått annan användning. Placeringen av friidrottsanläggningen, norr om Skra Bro, föregicks av en läges- och lokaliseringsstudie där ytterligare tre platser varit med i urvalet. Detaljplanen har av byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige för antagande eftersom planen strider mot översiktsplanen då jordbruksmark tas i anspråk och att utbyggnaden påverkar landskapsbilden och kulturlandskapet.

Nämndens bedömning är att en friidrottsanläggning är en viktig samhällsfunktion med stort allmänt intresse.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande MP, V Yttrande SD

Utredning om hur och var det fulla ansvaret ska ligga att sammanställa antalet barn som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar, Dnr 1140/19

Den 10 december 2019 fick kommunstyrelsen och stadsledningskontoret i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med grundskoleförvaltningen och social resursförvaltning utreda hur och var det fulla ansvaret ska ligga för att sammanställa antalet barn som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar.

Stadsledningskontoret har tittat på vilka förutsättningar skolan respektive socialtjänsten har för att hantera sådan statistik. Socialtjänsten tar emot anmälningar från samtliga berörda skolformer men också anmälningar från till exempel hälso- och sjukvården samt polisen när de uppmärksammat hedersproblematik som kan vara okänd för skolan. Stadsledningskontoret bedömer att socialtjänsten är den verksamhet som har bäst förutsättningar att ha kännedom om de barn som förs ut ur landet av hedersrelaterade anledningar och samla in nödvändig statistik inom ramen för uppdraget.

S, D, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att ta fram rutiner och sammanställa statistik över individer som förs ut ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar samt att social resursnämnd får i uppdrag att sammanställa uppgifterna från stadsdelsnämnderna och återrapportera resultatet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande MP och V

Förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra GS Buss AB, Dnr 0310/20

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade i juni förra året att kollektivtrafikkoncernen ska drivas med inriktningen att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att sälja GS Buss AB. GS Buss AB verkar på en marknad med hög konkurrens och bedöms ha konkurrensnackdelar i jämförelse med konkurrenter, ofta mycket stora aktörer, och det bedöms som osäkert om bolaget kan vara framgångsrikt i de kommande upphandlingarna för linjebussverksamhet i Göteborg under 2021 - 2023. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna en försäljning av GS Buss.

S, V vill i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att direkttilldela busstrafiken i Göteborg och betydelsen av förändrad rådighet över busstrafiken.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från S, V avslogs efter votering 7 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Förutsättningar för och konsekvenser av en avyttring av GS Trafikantservice AB, Dnr 0311/20

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade i juni förra året att kollektivtrafikkoncernen ska drivas med inriktningen att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att sälja GS Trafikantservice AB. GS Trafikantservice AB verkar på en konkurrensutsatt marknad. Den kommunala kompetensen innebär inom vissa områden begränsningar i bolagets möjligheter att delta i upphandlingar. Detta gäller då upphandlaren vill ha tjänster utförda även utanför Göteborg. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna en försäljning av GS Trafikantservice.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 om tidplan och inriktning för fortsatt utredning av vissa delförslag i den tidigare genomförda facknämndsöversynen. Stadsledningskontoret har nu genomfört en utredning och föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker alternativet ”Inriktningsstyrd samverkan” som förslag till ny strategisk planeringsfunktion inom stadsutvecklingsområdet under kommunstyrelsen och att detta förslag skickas på remiss till berörda nämnder och styrelser. ”Inriktningsstyrd samverkan” innebär ett ökat ansvar och mandat för kommunstyrelsen att samordna och styra Göteborgs Stads processer, arbetssätt och prioriteringar inom stadsutveckling. Kommunstyrelsen föreslås ha ett utpekat ansvar för mål och process, medan ansvaret för innehåll och sakkompetens föreslås ligga på nämnder och bolag.

Stadsledningskontorets bedömning är att ”Inriktningsstyrd samverkan” ger ökade möjligheter att hantera prioriteringar och målkonflikter inom stadsutveckling och värna ett hela staden-perspektiv. Det skulle i sin tur innebära att det blir tydligare för boende, besökare och näringsliv samt för stadens organisation vad staden vill med stadsutvecklingen. Det förväntas också skapa mer framdrift då alla arbetar mot samma mål och arbetet går i takt utifrån satt prioritering. De nya arbetssätten skulle också göra det möjligt att tidigare identifiera avvikelser från angiven inriktning och ge möjlighet till justering.

Förslaget har varit på remiss hos berörda nämnder och styrelser och remissinstanserna är med få undantag positiva till införandet av föreslagen funktion, i huvudsak med motivet att det krävs en bättre samordning av arbetet kring stadsutvecklingsprojekten. Sammantaget pekas på en hel del brister i samverkan och prioriteringar inom stadsutvecklingsområdet och det finns stora förväntningar på vad en funktion för strategisk planering under kommunstyrelsen ska åstadkomma. De nämnder och styrelser som genomför stadsutveckling är positiva till förslaget, men flera eftersöker samtidigt en starkare central styrning. Stadsdelsnämnderna och andra remissinstanser med uppdrag inom sociala frågor bedömer att de frågorna skulle stärkas av att stadens mål, strategier och prioriteringar samordnas genom kommunstyrelsen. De tre remissinstanser som avstyrker förslaget menar att funktionen inte kan förväntas ge de beskrivna nyttorna och eller att förslaget skulle innebära ett för stort ingrepp i nämndens ansvar.

M, L, C, D, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande skjuta fram införandet av en strategisk planeringsfunktion under stadsledningskontoret, och lyfta frågan igen i kommunstyrelsen under hösten 2022, och då i en större kontext kring omorganisation vilket också inkluderar hela eller delar av facknämndernas utredning/översyn. De föreslår också att budgetposten på två miljoner i stadens budget 2020 som var avsatt till införande av strategisk planeringsfunktion hanteras efter att första uppföljningsrapporten 2020 är beslutad.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD Yttrande SD

Delrapport - Projekt civilt försvar, Dnr 0475/19

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning ska planeringen för civilt försvar återupptas. Efter en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting, och efter beslut i kommunstyrelsen, har stadsledningskontoret inlett projektet civilt försvar. Avdelningen samhällsskydd och beredskap driver projektet civilt försvar under perioden 1 januari 2019 - 31 december 2020. Denna delrapport beskriver vad som har gjorts under 2019 och vad som planeras för 2020.

Våren 2019 låg fokus på att strukturera arbetet och komma igång med kompetenshöjande insatser. Under hösten 2019 deltog Göteborgs Stads samtliga förvaltningar och bolag i kunskapshöjande utbildningar. En riktlinje för säkerhetsskydd är framtagen, inklusive metod för hur säkerhetsskyddsanalyser ska genomföras. Under hösten skedde planering inför Totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Övningen sker under första kvartalet 2020.

Under 2020 kommer arbetet med krigsorganisation och krigsplacering att intensifieras. Ett samarbete med Försvarshögskolan ska inledas. Utöver det genomförs ett pilotprojekt kring krigsplacering.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

Avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola AB respektive Göteborgs universitet, Dnr 1421/19

Göteborgs Stad har idag ett omfattande samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Hittills har detta skett utan övergripande samordning från vare sig staden eller de båda universiteten. Efter en gemensam dialog har Göteborgs Stad tillsammans med Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet enats om en avsiktsförklaring för det fortsatta samarbetet mellan de tre organisationerna.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande S

Delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet, Dnr 1149/18

Detta ärende besvarar de tre utredningsuppdrag som kommunstyrelsen i januari i år gav stadsledningskontoret att genomföra.

Det första uppdraget gäller arbetssätt och initial finansiering för projekt ”Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet”. Rapporten omfattar en analys som gjorts av externa konsulter som belyser för- och nackdelar med att låta projektet drivas av stadsledningskontoret eller av ett specifikt projektbolag. Konsulterna bedömer att förvaltningsformen ger uppdraget bättre förutsättningar att möta kommunstyrelsens krav.

Det andra uppdraget är en fördjupad analys av vilka exploateringsintäkter som går att skapa i evenemangsstråket inom ramen för projektet. I analysen, som gjorts av externa konsulter, ingår en studie av hur det genom successiv försäljning av mark går att skapa en optimal exploateringsekonomi över tid. Konsulterna har analyserat konsekvenser för en rad aspekter på exploatering i evenemangsområdet och bedömer att det finns fördelar med en hög exploateringsnivå. Konsulterna bedömer att det finns en stor potential för värdestegring över tid.

Det tredje uppdraget är en analys av förutsättningarna för att tidigt i projektarbetet involvera en extern operatör för arenorna. Stadsledningskontoret har genomfört analysen tillsammans med konsulter, Göteborg & Co, Got Event, Higab, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Stadsledningskontoret har skaffat sig en god uppfattning om aktiviteter, tid och omfattning för att rekommendera att en extern operatör bör engageras i ett tidigt skede.

V, M, L, MP, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge byggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, fastighetsnämnden och Gotevent skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” där Gullbergsvass är huvudalternativet. I yrkandet vill de också ge idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för byggandet av ett nytt centralbad.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, M, L, MP, C efter votering 7 – 6.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Utredning av lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0844/19

Kommunstyrelsen gav den 19 juni i år stadsledningskontoret i uppdrag att utreda lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet. Frågan om finansiering för 2019 redovisades till kommunstyrelsen den 28 augusti med beslut den 19 oktober. Ursprunget till Slottsskogsobservatoriet är en gåva i form av ett teleskop med tillbehör som Slottsskogens styrelse fick 1927. I och med att Naturhistoriska museet/Botaniska trädgården överfördes till Västra Götalandsregionen 1999, följde också observatoriet med. Västra Götalandsregionen har sedan dess stått för hyran och även under några år givit driftsbidrag till verksamheten. Stadsledningskontoret bedömer att frågan om huvudmannaskap och bidrag till observatoriet således är en fråga för Västra Götalandsregionen.

Det andra uppdraget gäller långsiktig finansiering av verksamheten. Även detta är främst en fråga mellan Västra Götalandsregionen och Föreningen Slottsskogsobservatoriets vänner. Om kommunstyrelsen ändå vill ge riktat bidrag till verksamheten är bidraget inte finansierat i budget. Möjligheterna att ge ett riktat bidrag till en förening som har en annan huvudman än staden är dessutom begränsat. Bidrag med motprestation bedöms också upphandlingspliktigt.

Stadsledningskontoret konstaterar också att föreningen inte vill bedriva ordinär öppen föreningsverksamhet och kan därmed inte bli bidragsgodkänd förening enligt Göteborgs Stads regelverk. Om föreningen istället börja bedriva ordinär öppen föreningsverksamhet kan den söka föreningsbidrag enligt Göteborgs Stads riktlinjer.

S och D vill i ett yrkande ge stadsdirektören i uppdrag att omfördela 500 000 kronor från stadsledningskontorets budget för 2020 till grundskoleförvaltningen som ska användas till naturvetenskapliga lektioner och astronomiska visningar i Slottsskogsobservatoriet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S och D.

Yttrande M, L, C, KD

Göteborgsförslag [953] för beslut - Göteborg för kärnvapenförbud, Dnr 1463/19

Förslagsställaren föreslår att politikerna i Göteborgs Stad ska uppmana Sveriges regering att snarast skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud - Treaty on the prohibition of nuclear weapons, TPNW. Ärendet har koppling till en motion som är under behandling i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 att inte bereda förslaget vidare. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Övriga ärenden

Årlig prövning av styrande dokument 2019, Dnr 0110/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP, V avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för samordning/avräkning av ersättningar och arvoden för förtroendevalda, Dnr 0312/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande V, MP

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0303/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Försäljning av del av fastigheten Björsared 1:2, Dnr 0856/16

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till fastighetsnämnden enligt yrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Hemställan från SDN Västra Göteborg om förändring av Göteborgs Stads riktlinjer avseende individuellt ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, Dnr 1386/19

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt stadsledningskontorets förslag. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Hemställan från kulturnämnden om utökad ram, Dnr 1420/19

Kommunstyrelsen beslutade efter huvudvotering 5 – 3 enligt stadsledningskontorets förslag. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S Yttrande SD

Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 3. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande SD

Yrkande från D om öppna platser till media under kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 - 3 att avslå yrkandet från D, att efter votering 7 – 6 avslå yrkandet från V, MP samt att avslå yrkandet från S Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD

Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD om Konkurrensverkets beslut gällande finansieringen av Göteborg & Co

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C Yttrande KD

Yrkande från SD om den information som kommunicerats ut i staden om coronaviruset, med avsändare Samhällsskydd och Beredskap

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD Yttrande M, L, C, KD Yttrande SD

Reviderat yrkande från SD om nya direktiv för etableringslån

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande SD

Yrkande från SD om att utreda möjligheterna att omvandla vattentornet i Guldheden till en tredimensionell fastighetsbildning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 1 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, KD, C Yttrande SD Yttrande S

Val av ledamot och ordförande i referensgruppen för ungdomsfullmäktige i stället för Kristina Palmgren (L)

Valdes Gabriella Toftered (L)

Förordnande av politisk sekreterare för D fr o m 1 mars 2020

Valdes Veronica Öjeskär

Förordnande av vikarierande politisk sekreterare för S fr o m 1 mars 2020 t o m 31 december 2020

Valdes Jesper Hallén

Motion av Åse Victorin (D) om fysisk samt rogivande aktivitet i skolan, Dnr 1039/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Motion av Åse Victorin (D) om förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan, Dnr 1038/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg, Dnr 0720/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande S

Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

Efter votering 7 - 6 om ärendets avgörande idag så avslog kommunstyrelsen motionen efter votering 7 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Bordlagda ärenden

Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

11 mars

Avslut av projekt linbana samt ställningstaganden om alternativa kollektivtrafiklösningar till linbanan, Dnr 1401/19

11 mars

Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

25 mars

Utredning om huvudmannaskap för Stora Teatern och kulturnämndens hemställan om att utöka uppdraget, Dnr 0407/19

11 mars

Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022, Dnr 1411/19

11 mars

2.1.8. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022, Dnr 1028/19

11 mars

2.1.9. Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden, Dnr 1157/19

11 mars

Yrkande från D om Idrottsstaden Göteborg

11 mars

Redovisning av uppdrag att redovisa vilka konsekvenser som förändring av rutinen för nödbistånd har lett till, Dnr 0986/19

25 mars

Redovisning av uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar, Dnr 0847/19

11 mars

Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Lisa Sorvoja (D) som avsagt sig

11 mars

Yrkande från V, MP och S angående finansiering av avgiftsfri simundervisning

11 mars

Yrkande från SD om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd

11 mars

Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19

11 mars

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}