Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 25 mars 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Årsredovisning Göteborgs Stad 2019, Dnr 0263/19

Göteborgs Stads årsredovisning är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin för året. Den vänder sig även till boende och besökare samt till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter. Årsredovisningen produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen. Inledningsvis i årsredovisningen ger kommunstyrelsens ordförande för 2019, Axel Josefson, sin sammanfattande kommentar till det gångna året. Vidare redovisas en översiktlig fakta av Göteborgs Stads organisation, dess medarbetare, uppdrag och framtida utmaning. Göteborgs Stads årsredovisning är uppdelad i fyra block.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ändring i avfallstaxan för fria besök vid återvinningscentraler, Dnr 0380/20

Kommunfullmäktiges budget 2020 gav kretslopp och vattennämnden i uppdrag: ”att införa fria besök på återvinningscentraler”. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att nuvarande sex fria besök utökas till tolv fria besök per kalenderår. Nämndens förslag är ett första steg mot införande av fria besök i enlighet med kommunfullmäktiges budget 2020. Bakgrunden till nämndens förslag på tolv fria besök är att nämnden vill undvika att avgift för hushållsavfallet även till del finansierar hantering av verksamhetsavfall, vilket inte är tillåtet enligt miljölagstiftningen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande SD

Detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asplunds gata i Högsbo, en del av BoStad2021, Dnr 0443/20

Planen är den första detaljplanen ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo. Området är idag verksamhetsområde och kommer även fortsättningsvis ha en hög grad av verksamheter. Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 1 900 lägenheter. Området föreslås få en tät kvartersstruktur på till största delen fyra till åtta våningar med sju högre byggnader på 16 våningar. Planen innehåller också samhällsservice som skola F-9 beräknad för cirka 900 elever samt 16 förskoleavdelningar. Området planeras att byggas ut i etapper under ett antal år. Planområdet angränsar direkt till Änggårdsbergen och ligger intill Pågens bageri vid Dag Hammarskjöldsleden. Detaljplanen ingår i BoStad2021 och ambitionen har varit att de första 200 bostäderna ska vara färdiga under 2021. Detta hade dock förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft under kvartal 1 år 2020.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S Yttrande SD

Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt redovisning av uppdrag om strategisk samverkan i funktionshinderfrågor m m, Dnr 0759/19

När utvärderingen av Göteborgs Stads program för full delaktighet presenterades i kommunfullmäktige i mars 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag revidera programmet samt utreda hur ett strategiskt samarbete kan utformas för att underlätta för fler människor med funktionsnedsättning att få anställning i staden. Revidering av programmet skulle ske i samverkan med funktionshinderrörelsen och Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

Stadsledningskontoret har reviderat programmet genom att bland annat betona helhetsperspektiv och behov av ökad samverkan, såväl internt som externt. Det innebär bättre förutsättningar för stadens nämnder och styrelser att nå målen i programmet. Enligt kommunfullmäktiges budget för 2020 har stadsledningskontoret ett uppdrag att säkerställa att stadens nämnder och styrelser har god kännedom om programmet och sitt eget ansvar för dess genomförande. Som stöd i detta arbete har stadsledningskontoret tagit fram en kommunikationsplan.

I utredningen av hur det strategiska samarbetet kan utformas för att ge fler människor med funktionsnedsättning möjlighet till anställning konstaterar stadsledningskontoret att funktionshinderrörelsen är en viktig samverkanspartner till staden ur ett arbetsgivarperspektiv. Viktiga frågor som lyfts i stadsledningskontorets redovisning kring samverkan är kompetensförsörjning, arbetsdelning och utformning av arbetsplatser för ökad tillgänglighet.

I ett tilläggsyrkande vill V och MP att Göteborgs Stads HBTQ-råd läggs till som remissinstans för stadsledningskontorets förslag till revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 - 1 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, Dnr 0950/18

I kommunfullmäktiges budget för 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingick att koppla rapporten till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och annat pågående arbete inom området. Syftet med rapporten är att beskriva livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Fokus i rapporten ligger på beskrivningar utifrån ett rättighets- och invånarperspektiv, inom de rättighetsområden som Göteborgs Stad ansvarar för och som finns i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det underlag och arbete som ligger till grund för rapporten visar på ojämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning jämfört med personer utan. Staden kommer fortsatt att ta fram underlag och analysera olika grupper av personer med funktionsnedsättning, kopplat till de indikatorer som definierats i samband med revideringen av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron, Dnr 1859/17

Kommunstyrelsen gav i en återremiss i juni förra året stadsledningskontoret fem uppdrag som i huvudsak syftar till att förbättra det ekonomiska resultatet av projekt Skeppsbron. Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett utredningsförslag enligt de inriktningar som kommunfullmäktige anger i beslut om återremiss.

Det nya utredningsförslaget visar inte på någon väsentlig förbättring av totalekonomin i relation till Utredningsförslag TU 2018-11-14. Kostnaderna minskar visserligen men det vägs inte upp då även intäkterna minskar. Därtill ökar risken då intäkterna blir mycket osäkrare och tidigare identifierade samordningsvinster utgår. En ny detaljplan för området bedöms bara motiverat om den syftar till en väsentligt förändrad avsikt med Skeppsbron.

Den gällande detaljplanen för Skeppsbron vann laga kraft 2014. Den innebär både rättigheter och skyldigheter för fastighetsägare och för Göteborgs Stad. Staden har skyldighet att bygga ut allmän plats i enlighet med detaljplanekartan. Att ta fram en ny detaljplan med en ny inriktning för kvalitet och ekonomi innebär stora osäkerheter, dels när det gäller planprocessens resultat då prövning sker mot dagens planeringsförutsättningar och regelverk, dels då projektet behöver hantera omfattande förgäveskostnader och risk för skadestånd. Stadsledningskontoret bedömning är därmed att projekt Skeppsbron bör genomföras enligt Utredningsförslag TU 2018-11-14.

S, M, L, C, särskilt yttrande KD skriver i ett yrkande att Stadsledningskontoret tillsammans med berörda nämnder och bolag får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genom detaljplaneändringar tillskapa ytterligare exploateringsvolymer av kvartersmarken inom gällande detaljplan, samt att uppskatta hur stora exploateringsintäkter denna exploatering skulle kunna innebära, och att inleda samarbetsavtal med fastighetsägare och exploatörer för att ta reda på intresset hos dem för en ökad exploateringsgrad.

Kommunstyrelsen beslutade efter 7 – 3 i huvudvotering enligt yrkandet från S, M, L, C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Begränsning av asylsökandes möjligheter till eget boende i vissa områden, Dnr 1157/19

Efter en ändring i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) gäller sedan den 1 januari 2020 att asylsökande som flyttar till eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte ska ha rätt till dagersättning. För att lagen ska gå att tillämpa ska kommunen ha anmält området till Migrationsverket.

Det är framför allt i socioekonomiskt eftersatta områden som det förekommer problem kopplat till eget boende, till exempel i form av extrem trångboddhet. Syftet med lagändringen är att man genom att begränsa möjligheten för asylsökande att bosätta sig i socioekonomiskt eftersatta områden kan få fler att välja områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Stadsledningskontoret bedömer att begränsningen av asylsökandes rätt att bosätta sig i socioekonomiskt eftersatta områden i Göteborgs Stad på sikt kan bidra till att minska och motverka segregationen i staden. Urvalet i stadsledningskontorets förslag är baserat på statistik över antal förvärvsarbetande, utbildningsnivå, personer med utländsk bakgrund och kort tid i Sverige. I urvalet har stadsledningskontoret också tagit hänsyn till vilka stadsdelar och områden i staden som finns på polisens lista över utsatta områden och där trångboddheten är stor och andelen asylsökande i eget boende hög.

S och D skriver i var sitt yrkande att Göteborgs Stad anmäler till Migrationsverket att samtliga demografiska statistikområden (DeSO-områden) i Göteborgs Stad ska undantas från asylsökandes egenbosättning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från S och D.

Reservation L, M och C Reservation V Reservation MP Protokollsanteckning M, L, C och KD Yttrande SD

Delredovisning av uppdrag om åtgärder med anledning av arbetsmiljön i hemtjänsten, Dnr 1459/19

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att tillsammans med Intraservice och stadsdelsförvaltningarna ta fram en åtgärdsplan utifrån Arbetsmiljöverkets föreläggande kring brister i arbetsmiljön inom hemtjänsten. Arbetsmiljöverket kom in med sitt föreläggande om vite på 1 miljon kronor i december 2019 där man krävde genomförda åtgärder senast 1 maj 2020.

Det är stadsdelsnämnderna som ansvarar för arbetsmiljön. Arbetet med att åtgärda bristerna som Arbetsmiljöverket har lyft sker lokalt och i samverkan med skyddsombuden i enlighet med Arbetsmiljölagen och stadens samverkansavtal. Stadsledningskontorets roll i ärendet är att samla information om hur varje enhet arbetar med att åtgärda arbetsmiljöproblemen. Stadsdelarna hade fram till 15 mars på sig att lämna in de uppgifter som ligger till grund för stadsledningskontorets svar till Arbetsmiljöverket.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD

Utvärdering av Trainee för personer med funktionsnedsättning (TFF) samt ta fram förslag på hur programmet, och arbetet med det, kan utvecklas och förbättras, Dnr 0618/19

Stadsledningskontoret har fått uppdrag att i samverkan med berörda parter utvärdera Trainee för personer med funktionsnedsättning (TFF) samt ta fram förslag på hur programmet kan utvecklas. Till grund för stadsledningskontorets förslag har man gått igenom befintligt material från programmet, intervjuat berörda parter och gjort en litteraturgenomgång.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har idag det övergripande ansvaret för stadens samordning av arbetsmarknadsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Stadsledningskontoret bedömer att stadens arbetsgivare därmed har en tydlig central part att samverka med men att stadens förvaltningar och bolag behöver få bättre kunskap om nämndens strategiska uppdrag.

För att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få arbete i staden behöver utvecklingsarbetet kopplas till arbetsgivarpolitiska frågor. Stadsledningskontoret ser också att det krävs större fokus på uppföljning av kvantitativa och kvalitativa effekter vid planering och genomförande av olika insatser. Samverkan är centralt för ett lyckat arbete. Stadsledningskontoret rekommenderar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att förutom samverkan med stadens arbetsgivare också samverka med centrala fackliga parter, stadsledningskontoret och funktionshinderrörelsen. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation SD

Redovisning av uppdrag att svara för samordning av Business improvement district-initiativ, Dnr 0901/19 Business improvement district, BID, är en modell för lokal samverkan i syfte att samordna olika intressen som tillsammans deltar i ett lokalt utvecklingsarbete på en geografiskt avgränsad plats. Vid sammanträde hos kommunstyrelsen i juni 2019 och kommunfullmäktige i september 2019 beslutades att samordning av BID ska placeras hos stadsledningskontoret, inom ramen för det övergripande ansvaret att leda, samordna och följa upp stadens trygghetsfrämjande arbete. Stadsledningskontoret har under 2019 infört en strategisk samordningsfunktion inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet vars perspektiv är trygghet, säkerhet och stadsmiljö. I funktionens uppdrag blir arbetsmodellen för BID ett av flera verktyg.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för samråd vid hotsituationer och polisanmälan, Dnr 0830/19 och 0832/19

Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram en rutin för samråd vid hotsituationer och polisanmälan, samt en rutin för att sammanställa bilden av hot och våld mot medarbetare och ta fram eventuella åtgärder för riskminimering.

Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska göra att samtliga händelser hanteras på ett likartat sätt och bidra till att både chefer och medarbetare känner stöd och trygghet i sitt dagliga arbete. Rutinen redogör för tillvägagångssätt vid en hot- eller våldshändelse som drabbar medarbetare i Göteborgs Stad. Den redogör även för när och hur samråd med stadsledningskontoret kan ske.

När det gäller rutinen för sammanställning av bilden av hot och våld mot medarbetare ska den göras genom att kontinuerligt inhämta uppgifter från ett avvikelsehanteringssystem som ska införas och vara gemensamt för hela staden. Stadsledningskontoret kommer därför återkomma med rutin för sammanställning av bilden av hot och våld.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Information om ansökan om att bli en Unesco Creative city of literature 2021

Kommunstyrelsen gav i juni 2019 stadsledningskontoret i uppdrag att ansöka om att Göteborgs Stad ska bli en Unesco city of literature 2021.

Stadsledningskontorets bedömning, efter jämförelse med de kreativa städerna i Sverige och litteraturstäderna i Norden, är att uppdraget för en stad i Göteborgs storlek kräver minst en koordinator på heltid för att hantera såväl det lokala som det globala perspektivet. Den sammanlagda kostnaden bedöms uppgå till i storleksordningen två miljoner kronor. Utifrån rådande förutsättningar, att en intresseanmälan ska skickas in redan den 1 april 2020, att kostnaden bedöms högre än i tidigare underlag, samt att ingen finansiering finns anvisad, bedömer stadsledningskontoret att kontoret inte kan gå vidare med ansökan.

V och MP vill i ett yrkande att Göteborgs Stad ansöker om att bli en Unesco city of literature 2021 och att finansieringen, om ansökan beviljas, ska hanteras inom stadens ordinarie budget. Kostnaden för att ta fram ansökan ska hanteras inom Stadsledningskontorets budgetram.

M, L, C, särskilt yttrande KD ställer sig i ett tilläggsyrkande bakom yrkandet från V och MP med tillägget att stadsledningskontoret ska söka finansiering från externa parter samt återrapportera ansökan och budget till kommunstyrelsen senast i april 2021.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 enligt yrkandet från V och MP och enligt tilläggsyrkandet från M, L, C.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Reservation S Reservation D Reservation SD

Övriga ärenden

Revidering av styrdokument för finansverksamheten inom Göteborgs Stad, Dnr 1155/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Samlingsärende inom uppföljning - återrapportering av uppdrag samt uppföljning av styrande program, mars 2020, Dnr 0265/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande M, L, C och KD Yttrande SD

Uppskjutet införande av taxa för kommunal hälso- och sjukvård, Dnr 1426/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 6 - 6 och ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Reservation SD

Hemställan från Business Region Göteborg AB om ökad ägarfinansiering till Sahlgrenska Science Park, Dnr 1403/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande V

Yrkande från M, L, C, MP särskilt yttrande KD gällande arbetet för att Göteborg ska bli en de 100 klimatneutrala städerna i EU

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, V, L, MP och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Ledamöterna från D deltar inte i beslutet Reservation SD

Yrkande från MP och V angående WWF:s kommunutmaningar inför Earth hour 2020

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Yrkande från S och D angående politisk kontroll över de nya nämndernas personalstruktur

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020, Dnr 1425/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande MP, V

Anmälan om mottagna donationer, Dnr 0227/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Val av ledamot i Mölndalsåns vattenråd i stället för Daniel Augustsson (C) som avsagt sig

Valdes Emma Dolderer (C)

Val av ledamot i Säveåns vattenråd i stället för Adam Garnej (C) som avsagt sig

Valdes Gunilla Clancy (C)

Val av ledamot i Göteborgs Stads Råd för funktionshinderfrågor i stället för Catarina Ahlqvist (-) Valdes Anders Ziethén (-)

Val av ledamot i Göteborgs Stads Råd för den nationella minoriteten romer i stället för Richard Magito Brun (-). Nuvarande ersättaren Ros-Marie Wallengren (-) har föreslagits till ny ledamot. Charlott Bohm (-) har föreslagits till ny ersättare

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Yrkande från V angående tillfälligt slopande av karensavdraget med anledning av Coronaviruset

Yrkandet återtaget

Yrkande från D och S angående tydlig information om risker med kusinäktenskap

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter 7 – 5 i huvudvotering. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Reservation D Reservation SD

Yrkande från D angående Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsynsrapport om Sociala barn- och ungdomsvården

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D enligt yrkande från M, L, C efter votering 7 – 6. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD Reservation D Reservation SD

Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående hemtjänsten

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet. Reservation V Yttrande KD

Yrkande från V angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V enligt yrkade från M, L, C efter 7 – 5 i huvudvotering. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande D Yttrande SD

Motion av Björn Tidland (SD) om att lägga till programpunkter till Göteborgs Stads 400-årsjubileum, Dnr 1202/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen med hänvisning till yttrande från Göteborg & Co AB. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att säga upp hyreskontraktet med Kvibergs marknad, Dnr 1143/19

Kommunstyrelsen beslutade yrkande från M, L, C och S med viss justering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

Motion av Åse Victorin (D) om att utreda IT-utbildningen hos pedagoger, Dnr 1037/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande D

Motion av Åse Victorin (D) om att utveckla och elevers finmotoriska förmåga, Dnr 1040/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande D

Motion av Åse Victorin (D) om en enhetlig skärmpolicy för förskola och skola, Dnr 1036/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande D

Motion av Jenny Broman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om att ta fram riktlinjer mot könsdiskriminerande och rasistiska annonser på stadens reklamplatser, Dnr 0717/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandet från S samt yrkandet från V och MP. Yttrande KD

Remiss från Socialdepartementet - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd, Dnr 1464/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

Kompletterande uppföljning december 2019, Dnr 0264/19

15 april

Revidering av ägardirektiv för Göteborg & Co AB, Dnr 0543/20

15 april

Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd, Dnr 0321/20

15 april

Utredning av digitaliseringslösningar för att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete, Dnr 1044/19

15 april

Utredning av förekomsten i andra kommuner av bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd, Dnr 0839/19

15 april

Yrkande från MP angående tillgängliggör fler bostäder i Göteborg

15 april

Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

15 april

Yrkande från MP och V angående minska segregationen

15 april

Reviderat yrkande från SD angående tillfälligt borttagen trängselskatt i Göteborgs Stad

15 april

Bokslutsberedning för 2019, Dnr 1301/19

15 april

Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20

15 april

Redovisning av hantering av kommunfullmäktiges fyra uppdrag om it och digitalisering

15 april

Redovisa av vilka konsekvenser som förändring av rutinen för nödbistånd har lett till, Dnr 0986/19

15 april

Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

15 april

Yrkande från V och MP angående Sjömanskyrkans framtid

15 april

Reviderat yrkande från D angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario

15 april

Yrkande från V och MP angående tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer

15 april

Handlingar och protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-25

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}