Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 22 april 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Detaljplan för handel med mera vid Backavägen i Backa, Dnr 0655/20

Kommunstyrelsen föreslås godkänna detaljplan för handel med mera vid Backavägen i Backa. Syftet med detaljplanen är att kunna bygga centrumverksamhet och bostäder inom två fastigheter norr och söder om Leråkersmotet. Detaljplanen möjliggör för cirka 400 lägenheter, varav hälften äldreboende, och cirka 60 000 kvadratmeter för centrumändamål som kontor och handel. Detaljplanen är en del av den etapputbyggnad som ska göras inom Backaplan.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

Redovisning av uppdrag om hur ett medborgarkontor för unga kan etableras, Dnr 1388/19

Kommunfullmäktige beslutade i mars förra året att ge nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett medborgarkontor för unga kan etableras. Nämnden har genomfört uppdraget och redovisar att ungas behov av lättillgänglig service och samhällsinformation kan tillgodoses genom att fysiska medborgarkontor för unga etableras på några platser i staden och att en digital plattform för målgruppen tas fram. Stadsledningskontoret delar nämndens slutsats, att om beslut tas att medborgarkontor för unga ska etableras, så görs detta bäst genom samlokalisering med stadens sex befintliga medborgarkontor – särskilt som nämnden får ansvar för dessa i den nya nämndorganisationen efter den 1 januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Redovisning av uppdrag, möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivande hemtjänstutförare, Dnr 1236/19

Stadsledningskontoret har utrett möjligheterna att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare inom hemtjänsten. Stadsledningskontorets bedömning är att det inte finns juridiska förutsättningar för detta. Det finns i dagsläget ingen enhetlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer inom valfrihetssystemet.

Personer med beslut om hemtjänst kan jämföra olika utförare i Jämför service på goteborg.se. Där finns möjlighet att filtrera utförare utifrån exempelvis särskild kompetens, språk eller organisationsform. Filtreringen på organisationsform ger en fingervisning om vilka utförare som kan vara idéburna organisationer men det ger inte någon sanningsenlig helhetsbild.

Statens offentliga utredningar (SOU) ser just nu över ett förslag till ändring i Lagen om valfrihet (LOV). I förslaget står att principerna kring likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet bara ska aktualiseras om det finns utländska leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen. En sådan ändring kan leda till att upphandlande myndigheter får större möjligheter att beakta särarten hos idéburna aktörer. Utredningen innehåller också förslag på definition av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Utredningen är på remiss där Göteborgs Stad har möjlighet att svara.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD

Redovisning av uppdrag om möjlighet att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet, Dnr 0606/17

Stadsledningskontoret har utrett möjligheterna att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet. Stadsledningskontorets bedömning är att det inte finns juridiska förutsättningar för detta.

Personer med beslut om daglig verksamhet kan jämföra olika utförare i Jämför service på goteborg.se. Där finns möjlighet att filtrera utförare utifrån exempelvis särskild kompetens, språk eller organisationsform. Filtreringen på organisationsform ger en fingervisning om vilka utförare som kan vara idéburna organisationer men det ger inte någon sanningsenlig helhetsbild.

Statens offentliga utredningar (SOU) ser just nu över ett förslag till ändring i Lagen om valfrihet (LOV). I förslaget står att principerna kring likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet bara ska aktualiseras om det finns utländska leverantörer som är intresserade av att delta i upphandlingen. En sådan ändring kan leda till att upphandlande myndigheter får större möjligheter att beakta särarten hos idéburna aktörer. Utredningen är på remiss där Göteborgs Stad har möjlighet att svara.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD

Förutsättningar för nytt huvudmannaskap för Återbruket, Dnr 0630/20

Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges budget 2020 fått i uppdrag att utreda huvudmannaskapet för Återbruket med inriktning att verksamheten är överförd till ny huvudman från 2021. Återbruket är en verksamhet belägen på Kretsloppsparken i Alelyckan som säljer begagnat byggmaterial till privatpersoner. På stadens återvinningscentraler sorteras byggmaterial ut som bedöms går att återanvända som sedan säljs på Återbruket. Verksamheten har både en miljömässig och social funktion. Återbruket har historiskt genererat intäkter i tillräcklig grad för att egenfinansieras. Återbrukets verksamhet klassas som ”förberedelse för återanvändning” enligt miljöbalken och kan därmed, om behov uppstår taxe-finansieras av kretslopp och vatten. Ledningen för kretslopp och vatten är positivt inställda till att behålla verksamheten då den ligger inom ramen för förvaltningens uppdrag. Stadsledningskontoret ser inte att det finns någon annan kommunal huvudman som har bättre förutsättningar att driva verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

Slutredovisning av svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande med krav på åtgärder inom arbetsmiljön i hemtjänsten, Dnr 1459/19

I februari 2020 fick stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med Intraservice och stadsdelsförvaltningarna ta fram en åtgärdsplan utifrån Arbetsmiljöverkets föreläggande kring brister i arbetsmiljön inom hemtjänsten. Arbetsmiljöverket kom in med sitt föreläggande om vite på 1 miljoner kronor i december 2019 där man krävde genomförda åtgärder senast 1 maj 2020.

Arbetsmiljöverket pekade på brister både kopplat till mobila arbetsverktyg och förändrade arbetssätt. Stadsdelarnas samordningsgrupp för attraktiv hemtjänst har tagit fram ett gemensamt svar som stadsledningskontoret har samordnat. I det gemensamma svaret till Arbetsmiljöverket finns även en redovisning från respektive stadsdelsförvaltning på en mer detaljerad nivå kring vilka åtgärder man har genomfört. Huvudsakligen handlar det om verksamhetsrelaterade frågor som restid, kringuppgifter och arbetsutrustning. Men det handlar också om utveckling av IT-systemen där Intraservice gjort en rad förbättrande åtgärder.

V och MP vill i ett yrkande att kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera förfrågningsunderlaget inom ramen för LOV för att säkerställa en realistisk restid mellan brukarna samt utrymme för kringtid. Vidare yrkar man på att stadsledningskontoret får i uppdrag att i budgetberedningen beräkna hur stor personalvolym som behövs för att nå upp till arbetsmiljöverkets krav. V och MP vill också att svaret till arbetsmiljöverket kring åtgärder avseende restid och kringtid kompletteras med följande skrivning: ”För att säkerställa att det finns tillräcklig restid mellan varje besök, samt tid för kringuppgifter kommer Göteborgs Stad att se över bemanningen i hemtjänsten, så att tillräcklig tid finns för att utföra arbetet”.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V och MP. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S Yttrande D

Redovisning uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram ett lämpligt miljöledningssystem för stadens verksamheter samt påbörja implementering, Dnr 0323/20

I Göteborgs Stads budget för 2019 fick kommunstyrelsen uppdraget att utreda ett lämpligt miljöledningssystem för Göteborgs Stads verksamheter. I budget 2020 fick kommunstyrelsen uppdraget att slutföra arbetet och påbörja implementering. Arbetet har genomförts i tre delvis överlappande faser: instudering, inhämtning av expertis, erfarenheter och synpunkter och utformning av förslag på miljöledningssystem.

Ett miljöledningssystem ska systematisera och effektivisera en verksamhets miljöarbete och därigenom minska dess negativa miljöpåverkan och bidra till ökad måluppfyllelse. För Göteborgs Stads del, med hänsyn till de förbättringsbehov som identifierats, är det viktigt att stärka miljö- och klimatarbetet inom respektive verksamhet men också över organisatoriska gränser och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse i gemensamma målsättningar. Därför föreslås ett gemensamt system jämfört med skärpta krav på miljöledningssystem inom respektive verksamhet. Förväntade synergier i form av samordnad uppföljning, analys, erfarenhetsutbyte och lärande motiverar också ett gemensamt miljöledningssystem.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande MP, V

Utredning om införande av ordningsvakter och trygghetsvärdar, Dnr 0996/19

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda ett införande av trygghetsvakter är omhändertaget i två befintliga ärenden från kommunstyrelsen. Med trygghetsvakter avses ordningsvakter.

Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att utreda ett utökat införande av trygghetsvärdar och ge förslag på rationell arbetsfördelning mellan trygghetsvärdar och ordningsvakter. Utredningen visar att många faktorer påverkar vilka metoder och aktörer som fungerar mest effektivt i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Göteborgs Stad har i dag anställda trygghetsvärdar i de kommunala bostads- och fastighetsbolagen och även i vissa skolor. De arbetar dialog- och relationsskapande och har i sina arbetsuppgifter möjlighet att upptäcka tecken på oro och verka trygghetsfrämjande. Behövs däremot befogenheter för att kunna avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats är ordningsvakter mer effektiva eftersom de har befogenheter att göra det enligt 13 § polislagen.

De erfarenheter Göteborgs Stad har av arbetet att ansöka om att få förordna ordningsvakter enligt 3 § LOV är att det krävs ett gediget utredningsförfarande, som tar tid och kräver personella resurser. Dessutom är de rättsliga förutsättningarna för när ordningsvakter ska kunna förordnas av en kommun för att upprätthålla ordning på allmänna platser fortfarande oklara.

Detta medför att effekten av arbetssätt och aktör kommer att skilja sig åt för olika situationer, områden, förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. För att ha möjlighet att implementera rätt brottsförebyggande och/eller trygghetsåtgärd i aktuellt område och situation är det därför nödvändigt att det finns aktuellt underlag i form av väl genomförda problembilder och orsaksanalyser.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020, Dnr 0448/20

Gothenburg European office – Göteborgs Stads Brysselkontor - har tagit fram en stadenövergripande handlingsplan för påverkansarbete gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel under 2020. Handlingsplanen beskriver hur Brysselkontoret ska arbeta för att uppnå den av kommunstyrelsen beslutade inriktningen på stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, med fokus på EU.

Syftet med handlingsplanen är att stödja beslutsprocesser och möjliggöra påverkan av olika policyfrågor i Bryssel som är av intresse för staden. Ett exempel är EU:s lagstiftningsarbete och andra initiativ kopplade till implementeringen av den sociala dimensionen, så som barn och ungdomsgarantin och kompetensförsörjningsagendan. Ett annat exempel är det fortsatta arbetet med transportnätet från Hamburg till Oslo (TEN-T) där Göteborgs påverkansarbete behöver fokuseras på finansieringen av fördjupningen av farleden och andra strategiska projekt.

S, M, L, C, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande återremitteras planen till stadsledningskontoret för att tillfoga ett nytt område, ”Näringsliv och sysselsättning”. Störningar i den globala ekonomin, som har utlösts av viruset covid-19, slår i dagsläget hårt mot vissa helt grundläggande näringar för Göteborg. Därför är det viktigt att stadens fokusområden i Bryssel kompletteras med ett område där näringsliv, sysselsättning och krisens efterdyningar står i fokus.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, M, L och C Reservation D Reservation SD Yttrande KD Yttrande D

Övriga ärenden

Byggnadsnämndens taxa från 2021, Dnr 0413/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

Hemställan från kretslopp och vattennämnden gällande förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Hemställan från kretslopp och vattennämnden om fondering för framtida investeringar, Dnr 1890/17

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande S

Revidering av ägardirektiv för Boplats Göteborg AB, Dnr 0687/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Revidering av ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, Dnr 0681/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

Revidering av ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon, Dnr 0685/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Revidering av ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, Dnr 0487/20

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Eliabet Lann (KD)

Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, Dnr 0677/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Revidering av ägardirektiv för Göteborg Energi AB, Dnr 0688/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB, Dnr 0686/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yrkande från V om att inkludera avgift till Hyresgästföreningen i försörjningsstödet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Revidering av ägardirektiv för Göteborg & Co AB, Dnr 0543/20

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0580/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Val av ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för Lars Gårdfeldt (-) som avsagt sig

Valdes Annie Winterqvist (-)

Yrkande från M, L, C, S särskilt yttrande KD om månadsuppföljning av samtliga nämnders driftbudgetar

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från D angående tjänstledighet för politiska sekreterare

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D

Motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt centrum, Dnr 1241/19

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om en ny policy för modersmålsundervisning, Dnr 1325/19

Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom äldreomsorgen, Dnr 1320/19

Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda inrättandet av ett återvandringskansli i Göteborgs Stad, Dnr 1252/19

Kommunstyrelsen avslog motionen efter votering 10 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Remiss från Utbildningsdepartementet - Remisspromemoria om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero (U2020/00232/S), Dnr 0415/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Utbildningsdepartementet - Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH), Dnr 0382/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Bordlagda ärenden

Redovisning av uppdrag att ta fram pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande, Dnr 0869/19

6 maj

Göteborgs Stads måltidspolicy, Dnr 0417/20

6 maj

Redovisning av uppdraget om överföring av lokaler från förvaltning till bolag, Dnr 0336/20

6 maj

Revidering av ägardirektiv för Higab AB, Dnr 0684/20

6 maj

Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera i Masthugget, Dnr 0567/20

6 maj

Godkännande till att skicka förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021– 2030 på remiss, Dnr 0409/19

6 maj

Uppdrag att initiera ett matlyft inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 0329/20

6 maj

Motion av Daniel Bernmar (V) om att avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten, Dnr 1094/19

20 maj

Samråd 1 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0637/19

6 maj

Remiss från Socialdepartementet - En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6), Dnr 0465/20

6 maj

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-04-22

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}