Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 2 september 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, i stadsdelen Krokslätt, Dnr 1082/20

Byggnadsnämnden har tillstyrkt detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen för att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo och att skapa en attraktiv offentlig miljö och en god vattenmiljö utmed Mölndalsån. Samtidigt behålls den industrihistoriskt värdefulla byggnaden som idag inrymmer ett tryckeri.

Planförslaget innebär att Nellickevägen flyttas österut utmed Kungsbackaleden, att Vörtgatan förlängs till denna och att en ekologiskt funktionell kantzon och ett rekreativt grönstråk anläggs utmed Mölndalsåns strand. Planen innebär också att uppförande av hotell och nöjespark medges inom två kvarter norr om Vörtgatans förlängning samt att en parkeringsanläggning och besöksanläggning kan uppföras söder om Vörtgatan.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens rekommendationer, Dnr 1316/17

I samband med beslut av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020–2023 gav kommunfullmäktige november förra året kommunstyrelsen i uppdrag att revidera planen utifrån Amandakommissionens rekommendationer. Amandakommissionen har på uppdrag av kommunstyrelsen granskat hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och lämnat rekommendationer om hur arbetet kan förbättras för att motverka de brister man funnit. Rekommendationerna har integrerats i planen till största del. Amandakommissionens rapport behandlades av kommunstyrelsen 20 maj 2020 och då beslutade kommunstyrelsen att stadsledningskontoret ska återkomma med beräkning av vilken extra resurssättning av socialtjänst och annan brukarnära verksamhet som behövs för att kunna genomföra rekommendationerna.

D, M, L, C och KD vill i ett yrkande stryka följande mening på sida 26 under aktivitet 3.4 utveckla arbetet inom myndighetsutövande socialtjänst ”Utredningar och insatser måste utgå från en helhetssyn, där olika maktordningar och perspektiv belyses såsom kön, könsidentitet, etnicitet, ålder, sexuell läggning och eventuell funktionsnedsättning”, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, om att stryka intersektionalitet ur planen.

Efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst om ärendets avgörande idag, beslutade kommunstyrelsen enligt yrkandet från D, M, L och C. Ledamöterna från V deltog inte i beslutet. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Reservation V Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Prokollsanteckning D Yttrande KD

Farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs Hamn, Dnr 0959/20

Göteborgs Hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg och därmed erbjuda direkttrafik över världshaven till andra världsdelar. Nära 60 procent av Sveriges containerhandel går via Göteborgs Hamn. Trafikverket och Göteborgs Hamn AB har identifierat en utveckling av containerfartygsflottan som lyfter behovet att fördjupa farleden in till Göteborgs Hamns containerterminal. Göteborgs Hamn AB har tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket tagit fram en avsiktsförklaring som sätter ramarna för kommande genomförandeavtal och som ska godkännas av kommunfullmäktiges för dess giltighet. Avsiktsförklaringen anger att avsikten med kommande projekt är en farledsfördjupning till 17,5 meter samt åtgärder för ett kajläge. I avsiktsförklaringen anges att Sjöfartsverket och Trafikverket åtar sig att genomföra farledsåtgärder för fördjupningen till en kostnad av som mest 1 255 mnkr i 2017 års prisnivå. Göteborgs Hamn AB ansvarar för kajåtgärder till en kostnad av som mest 1 255 mnkr i 2017 års prisnivå. Respektive part står för sina risker. Medfinansiering från EU bedöms eventuellt vara möjligt med upp till 30 procent av investeringsvolymen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande D Yttrande S

Påverkansagenda Göteborgs stad, Dnr 0953/20

Kommunstyrelsen beslutade i november förra året enligt ett yrkande från M, S, L och C att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till påverkansagenda från och med år 2020 för politisk beredning och beslut i kommunstyrelsen. I olika sammanhang har det blivit alltmer tydligt att Göteborgs Stad behöver en påverkansagenda, det vill säga ett dokument som dels kommunicerar till omvärlden vilka de viktigaste utvecklingsfrågorna är för staden, samt fungerar som ett stöd för de personer som representerar Göteborgs Stad i olika sammanhang. Göteborgs Stad finns representerat i nätverk och projekt i Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, nationellt, EU samt internationellt. Det har avgörande betydelse för vårt fortsatta arbete att nå resultat som bidrar till stadens utveckling att förtroendevalda och tjänstepersoner har en tydlig bild av, och kan kommunicera, stadens prioriterade utvecklingsområden samt vilka effekter vi vill nå inom dessa. Påverkansagendan redovisar prioriterade påverkansområden och påverkanseffekter med utgångspunkt från befintliga styrande dokument.

Handling: Påverkansagenda Göteborgs Stad

M, L, C, S, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret ska ta med Göteborgs stads Brysselkontor i det fortsatta arbetet med påverkansagendan.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och S.

Reservation SD Reservation D Reservation V Yttrande V och MP Yttrande KD

Göteborgsförslag [3122] för beslut - Skapa EN organisation med totalansvar för stadsrenhållningen, Dnr 1067/20

Ärendet Göteborgsförslaget [ID=3122] har uppnått 200 röster och har legat ute i 90 dagar. Förslagsställaren anser att Göteborg blir allt skräpigare på grund av det splittrade ansvaret för renhållningen och föreslår att staden skapar en kommunal organisation med totalansvar för stadens renhållning. En organisation som har i uppgift att hålla rent på stadens alla ytor, oavsett om det handlar om torg, parker, gator eller vattendrag. Organisationen i städer med framgångsrikt renhållningsarbete såsom Wien eller Berlin kan vara modeller. Denna organisation ska, förutom att hålla rent, ta emot anmälningar om nedskräpning, följa upp att städning utförs samt kommunicera med den medborgare som anmält nedskräpningen antingen genom att ärendenumret är sök- och följbart via nätet eller en app, alternativt via mail.

I ett yrkande vill M, L, C, S, D, särskilt yttrande KD att stadsledningskontoret tillsammans andra relevanta nämnder och bolag utreder möjligheterna kring ett samlat ansvar för städning och snöröjning i staden. Utredningen ska inventera stadens avtal med entreprenörer och översiktligt granska samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag. Syftet är att stärka förutsättningarna för en framtida omorganisation mot bakgrund av facknämndsutredningen. Utredningen ska senast återrapporteras i januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från M, L, C, S och D

Yttrande KD Yttrande SD

Hemställan från Göteborg & Co AB om ställningstagande om firandet av Göteborgs 400-årsjubileum med anledning av covid-19, Dnr 1082/11

Styrelsen för Göteborg & Co. har hemställt till kommunfullmäktige om att få ändra tidplanen för firande av Göteborgs 400-årsjubileum. Coronapandemin har medfört stora konsekvenser för samhället och en ovisshet för framtiden. Göteborg & Co. har konstaterat att det finns många osäkerhetsfaktorer i den pågående pandemin som gör arbetet med 400-årsjubileet utmanande. Det råder stor osäkerhet på hur firandet skulle kunna genomföras. Tidplanen som styrelsen föreslår är att firandet genomförs år 2023 med uppstart och ett formellt firande år 2021.

M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD ställer sig i ett yrkande bakom hemställan från Göteborg & Co.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S, V och MP

Yttrande KD Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet Reservation SD

Övriga ärenden

Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Dnr 1015/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB, Dnr 1048/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

Hemställan från kretslopp och vattennämnden om utökad exploateringsbudget 2020, Dnr 1004/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservations SD Yttrande KD

Godkännande av Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, V, M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Reservation D Yttrande KD Yttrande S

Revidering av Göteborgs stads riktlinje om individuellt ekonomiskt bistånd, Dnr 0478/20

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från M, L och C. Reservation SD Yttrande KD

Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet enligt yrkandet från M, S, V, L, MP och C. Yttrande SD Yttrande KD

Försäljning av stiftelsen Mossbergs kvarstående mark i Alingsås, Dnr 1000/16

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Inriktning för uppdrag att skyndsamt utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden, Dnr 0858/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD

Utredning av om den särskilda anställningstryggheten medfört undanträngningseffekter, Dnr 1227/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D. Tilläggsyrkandet från M, L och C avslogs efter votering 4 - 8. Yttrande S Yttrande KD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Martin Nilsson (MP) som avsagt sig

Valdes Sophia Nilsson (MP)

Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss om redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner, Dnr 1396/17

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande S, V, MP Yttrande SD

Övertagande av förvaltning naturreservat Änggårdsbergen – ekonomisk kompensation, Dnr 1582/18

Efter votering 9 - 3 om ärendets avgörande idag beslutade kommunstyrelsen enligt stadsledningskontorets förslag. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

Valdes Jan Jörnmark (D)

Yrkande från D angående uppföljning Lisebergs Jubileumsprojekt

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 - 3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från SD angående hemställan till Skolinspektionen att omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans (Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Reservation SD Yttrande SD Yttrande KD

Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående tillåt samåkning på ”nya” 158:an

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L, C efter votering 10 – 3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Yrkande från SD angående information till kommunstyrelsen om en ökad gängkriminalitet i Göteborg samt socialförvaltningens arbetssätt vid skydd av unga vittnen

Yrkandet återtogs av Jörgen Fågelklou (SD)

Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att utreda införandet av en kulturarvsgaranti, Dnr 0506/20

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om bilfria söndagar, Dnr 0305/20

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att utreda införandet av etableringslån, Dnr 0511/20

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 12 – 1 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19), Dnr 1011/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

16 september

Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

16 september

Hemställan från Higab AB om investering i nytt magasin till kulturnämndens samlingar, Dnr 1075/20

30 september

Yrkande från V och MP angående ny ersättningsmodell i hemtjänsten

16 september

Inhyrning av nya magasinslokaler för kulturnämndens samlingar Dnr 0856/12

30 september Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig

30 september

Yrkande från SD angående hemställan till regeringen om ändrade knivlagar

16 september

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad som område ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende, Dnr 0421/20

16 september

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, Dnr 0512/20

16 september

Remiss från Socialdepartementet - Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24), Dnr 0977/20

16 september

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-09-02

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}