Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 19 augusti 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice - utredning och förslag till förfrågningsunderlag med remissvar, Dnr 0397/19

Stadsledningskontoret har i uppdrag att förbereda för ett införande av valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning 1 december 2020. Direktivet beslutades innan det fanns ett politiskt beslut om en omorganisering av stadsdelsnämnderna. I december 2019 skickade stadsledningskontoret sin utredning och förslag till förfrågningsunderlag på remiss till berörda nämnder med sista svarsdag 26 februari 2020. I de inkomna remissvaren är samtliga nämnder överens om att ett införande i december 2020 är olämpligt.

Ärendet innehåller förutom utredning och förslag till förfrågningsunderlag också förslag till reviderad tidplan med ett införande 1 april 2021. Inom socialtjänsten finns två olika insatser som kan definieras som ledsagning: ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL). Stadsledningskontoret föreslår att nuvarande valfrihetssystem för hemtjänst utökas till att också omfatta ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS.

I ett yrkande vill S avbryta införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice.

I ett yrkande från M, L och C med särskilt yttrande från KD vill man avbryta införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning och ledsagarservice.

I ett yrkande vill V och MP avbryta införandet av valfrihetssystem enligt LOV och ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med den nya nämnden för funktionsstöd utreda förslag på förbättringar inom befintlig ledsagning och ledsagarservice.

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L och C samt S. Samt enligt tilläggsyrkande från V och MP efter votering 4-6

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande D

Yttrande MP

Inriktning för framtagande av nytt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program, Dnr 0355/20

Kommunstyrelsen gav i december förra året stadsledningskontoret i uppdrag att med stöd av social resursnämnd ta fram ett nytt program för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Förslag på program planeras vara klart kvartal ett 2021. Sedan skickas det på remiss till samtliga av stadens nämnder och styrelser samt till relevanta externa aktörer, som till exempel polisen. Ett färdigt förslag beräknas kunna presenteras för kommunstyrelsen hösten 2021.

Samverkan och avstämning kommer ske med funktioner både inom och utom stadens verksamheter för att belysa flera perspektiv. Programmet föreslås fokusera på direkt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och det kommer att inbegripa trygghet, säkerhet och stadsmiljö samt fokusera på arbete både för att minska människors benägenhet att begå brott och den faktiska möjligheten att göra det.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD

Övriga ärenden

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Liseberg AB, Dnr 1007/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Revidering av ägardirektiv för Got Event AB, Dnr 1005/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stadsteater AB, Dnr 1006/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Revidering av ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB, Dnr 1032/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12-1.

Reservation SD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yrkande från SD angående säkerställande att en förnyad anmälan i god tid inlämnas till Migrationsverket om att hela Göteborgs kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12-1

Reservation SD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande S.

Yrkande från V, S och D om att avveckla aktivt skolval

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och D efter votering 5-8

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande V

Yttrande MP

Storlek och utformning av det stadeninterna klimatväxlingssystemet, Dnr 1725/18

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 7 - 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation D

Reservation SD

Utredning av en gemensam arbetsmodell för motprestation inom ekonomiskt bistånd, Dnr 0840/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation D

Yttrande S

Yttrande V och MP

Yrkande från V, MP och D angående skolskjuts

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och D efter votering 7 – 6

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande S

Yttrande MP

Yrkande från D angående stöd till fortsatt boende

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D avslås

Yttrande M, S, L, C och KD

Tilläggsyrkande från V och MP angående samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 – kafé i Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 7 - 6.Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande S

Reviderat yrkande från S och D angående att stoppa aktörer med koppling till kriminalitet och våldsbejakande extremism inom förskola och skola

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, M, L och C efter votering 7 - 6 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande SD

Reservation S

Reservation D

Reservation SD

Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende, Dnr 0948/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Dnr 0954/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Öppet offentligt samråd: Ny EU-strategi för klimatanpassning, Dnr 0935/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1 samt enligt tilläggsyrkande från MP och V

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Reservation SD

Framställan från park- och naturnämnden om kommuncentralt avsatta medel för Jubileumsparken 2020, Dnr 0947/20

Ärendet återtogs av stadsledningskontoret

Yrkande från SD angående att Göteborgs Stad ställer sig inte bakom konstverket ”Evig anställning”

Kommunstyrelsen avslog yrkande från SD efter votering 10 - 3

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Förordnande av politisk sekreterare för KD för tiden 2020-09-01—2022-12-31

Valdes Miriam Lilja

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda möjligheten att omvandla vattentornet i Guldheden till en tredimensionell fastighetsbildning, Dnr 0510/20

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 12 – 1

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande S

3.3. Motion av Emmali Jansson (MP) och Martin Nilsson (MP) angående öppna serveringsområden, Dnr 1413/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L och C efter huvudvotering 10 – 3

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande V

Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om mål för inköp av ekologiska livsmedel, Dnr 0403/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S

Yttrande KD

Motion av Agneta Kjaerbeck (SD), Jörgen Fogelklou (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, Dnr 1331/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter huvudvotering 7 - 3

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande SD

Yttrande MP

Reservation D

Reservation S

Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, Dnr 1255/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C

Yttrande KD

Motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag, Dnr 1215/19

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 7 – 6

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande MP

Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21), Dnr 0942/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande S

Yttrande V och MP

Bordlagda ärenden

Revidering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens rekommendationer, Dnr 1316/17

2 september

Farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs Hamn, Dnr 0959/20

2 september

Godkännande av Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035, Dnr 0845/20

2 september

2.1.11. Revidering av Göteborgs stads riktlinje för individuellt ekonomiskt bistånd, Dnr 0478/20 –

2 september

Översyn av stadens investeringsstyrning och förslag till hantering och åtgärder samt förslag till långsiktig finansieringsstrategi, Dnr 0418/19

2 september

Utredning av om den särskilda anställningstryggheten medfört undanträngningseffekter

2 september

Påverkansagenda Göteborgs stad, Dnr 0953/20

2 september

Val av ersättare i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Martin Nilsson (MP) som avsagt sig

2 september

Val ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig

2 september

Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – svar på kommunstyrelsens återremiss avseende redovisning av det ekonomiska värdet för personalförmåner i förvaltningar och bolag samt nulägesanalys över personalförmåner inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner, Dnr 1396/17

2 september

Övertagande av förvaltning naturreservat Änggårdsbergen – ekonomisk kompensation, Dnr 1582/18

2 september

Val av representant i Sverigefinska rådet istället för Liisa Sorvoja (D) som avsagt sig

2 september

Yrkande från D angående uppföljning Lisebergs Jubileumsprojekt

2 september

Yrkande från SD angående hemställan till Skolinspektionen att omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans (Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg

2 september

Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående tillåt samåkning på ”nya” 158:an

2 september

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att utreda införandet av etableringslån, Dnr 0511/20

2 september

Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, Dnr 0512/20

2 september

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-08-19

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}