Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 16 december 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt utredning av ett kompensationssystem när det brister, Dnr 0403/19

I budget 2019 fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram värdighetsgarantier för hela äldreomsorgen. Det förslag som stadsledningskontoret presenterade för kommunstyrelsen hösten 2019 blev återremitterat med uppdrag att komplettera utifrån aspekter som värdighet, respekt och bemötande. Stadsledningskontoret fick också i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett uppföljningssystem där brukarna själva kan rapportera in när de upplever att utföraren brustit i värdighetsgarantin samt att utreda hur kännedom om värdighetsgarantin kan öka hos brukarna.

I september 2020 blev stadsledningskontorets reviderade förslag återremitterat av kommunstyrelsen i enlighet med ett yrkande från D att se över uppföljningen för att säkerställa en minimal administration. Stadsledningskontoret redovisar efter genomgång av förslag till värdighetsgarantier att särskild vikt lagts vid att säkerställa kännedom om värdighetsgarantierna samt uppföljning och förbättringsarbete genom att arbeta i redan befintliga system och strukturer. Värdighetsgarantierna ska göras konkreta genom arbete i genomförandeplan där den enskilde är delaktig i såväl planering som genomförande, dokumentation och utvärdering av insatser. Göteborgs Stads har också ett ledningssystem för kvalitet, liksom en struktur för egenkontroll vilka inkluderar uppföljning av värdighetsgarantierna.

Den strukturella ram för hantering av värdighetsgarantier som stadsledningskontoret föreslår innebär inte någon utökning eller förändring utöver vad som av lag följer för dokumentation, ärendehantering och systematiskt kvalitetsledningsarbete.

Stadsledningskontoret föreslår att medarbetare och enhetschefer bereds utrymme att arbeta vidare med implementering av värdighetsgarantierna inom den kommande äldre och hälso- och sjukvårdsnämnden. I ett tilläggsyrkande vill SD komplettera Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen med följande två punkter under rubriken ”Värdighetsgaranti för hemtjänst, dagverksamhet och äldreboende”:

  • Vi garanterar att vi säkerställer att de som arbetar med dig har ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
  • Vi garanterar att personalen som arbetar med dig besitter goda kunskaper i svenska språket, att du ska kunna förstå och göra dig förstådd.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande V och MP

Utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom ärenden som kopplas till hedersrelaterat våld och förtryck, Dnr 1000/20

Kommunstyrelsen gav 2018 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsätta och samordna en Amandakommission för att säkerställa att Göteborgs Stad i framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Namnet kommer från ett ärende där en flicka med det fiktiva namnet Amanda giftes bort och sedan förlorade vårdnaden om sina barn till den man hon tvingats att gifta sig med.

Kommissionen genomförde en granskning av socialtjänstens handläggning av ärenden gällande barn som misstänkts vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck under 2017 och 2018 i fem stadsdelsnämnder. I övervägande delen av de granskade ärendena var handläggningen tillräckligt bra och har i stort följt lagstiftningens krav. Men det fanns även flera exempel på det motsatta. Amandakommissionens rapport om brister i stadens arbete mot hedersrelaterat våld innehöll en rekommendation kring behovet av utveckling av arbetet med ledningssystemet för systematiska kvalitetsarbetet inom ärenden som kopplas till hedersrelaterat våld och förtyck.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-20 § 478, att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med hur Amandakommissionens rekommendation har omhändertagits. Stadsledningskontoret har tillsammans med stadsdelsnämnderna bedrivit ett flerårigt utvecklingsarbete inom ramen för Välfärdens processer och ett omarbetat och reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fastställdes under våren 2020. Förbättring gällande avvikelsehantering och uppföljning har skett sedan Amandakommissionens undersökningsår 2017-2018. Arbetet behöver fortsätta utvecklas och implementeras för att få önskad effekt. Utveckling av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bör fortsätta inom kommande fyra socialnämnder.

S och D yrkar att kommunstyrelsen hemställer till de kommande socialnämnderna att säkerställa utveckling och implementering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom området i linje med redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från S och D.

Yttrande V och MP.

Övriga ärenden

Yrkande från SD om att skapa förutsättningar för att fler små företag ska kunna delta i stadens upphandlingar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Yrkande från V och MP angående fördjupad analys av nytt initiativ till stadslinbana

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande S Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från S och D angående kompletterande åtgärder för att bekämpa pandemin Tidigare behandling

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S och D efter votering 7 – 5 och biföll yrkandet från M, V, L, MP och C samt yrkandet från MP, V, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Reservation S Reservation D Reservation SD Protokollsanteckning D

Yrkande från D och S angående förstärkning av förskolenämndens ekonomi

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S efter votering 4 - 9. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation M, L och C Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Protokollsanteckning D

Yrkande från V om att frysa hyrorna i allmännyttan med anledning av Coronaviruset

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V efter votering 11 - 2. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S och MP

Yrkande från SD om att beställa en opinionsundersökning av en extern part med uppdrag att kartlägga göteborgarnas estetiska preferenser vad gäller olika arkitekturstilar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

Yrkande från SD om att ansöka hos polismyndigheten om att utlysa Olof Palmes plats, Järntorget och Andra Långgatan till paragraf-3 område

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagande av VA-taxa 2021, nu fråga om fullmakt, Dnr 1228/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet förklarades som omedelbart justerat

Yrkande från D om hemställan till Trafikverket angående bullerstörningar

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, M, L och C Yttrande KD

Bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshus AB 2020, Dnr 1421/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet M, L och C samt enligt yrkandet från M, V, L, MP och C Yttrande KD

Val av ledamot i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för Elisabet Lann (KD) som avsagt sig fr o m 1 januari 2021

Valdes Nina Miskovsky (M)

Yrkande från MP och V angående social dumpning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter huvudvotering 9 – 3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från SD angående farligt läckage från godsvagnar i Göteborg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD Yttrande M, L, C och KD Reservation SD

Motion av Johanna Eliasson (V) och Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift, Dnr 0833/20

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att öka den hållbara lokala livsmedelsproduktionen i Göteborgs Stad, Dnr 0840/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, M, L, C och S samt enligt yrkandet från M, L och C efter votering 7 - 3 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande S

Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48), Dnr 1325/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Infrastrukturdepartementet - Huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55), dnr 1315/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Socialdepartementet - Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, Dnr 1400/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Remiss från Trafikverket ÅVS stråket väg 158, Göteborg – Kungsbacka, Dnr 1105/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 - 3 Protokollanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

Bordlagda ärenden

Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023, Dnr 1446/20

13 januari

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering, Dnr 1462/20

13 januari

Yrkande från MP och V angående ny samordning för Göteborgs stads medborgarvittnen,

13 januari

Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

13 januari

Inriktning i arbetet med att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Dnr 1109/20

13 januari

Yrkande från D angående stadslantgården Galaxen

13 januari

Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet p g a jäv

Yrkande från D om uppdrag till HIGAB angående Landala högreservoar

13 januari

Yrkande från V och MP angående föreningen Galaxens verksamhet i Bergsjön

13 januari

Karin Pleijel (MP) deltog inte i beslutet p g a jäv

Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående att möjliggöra för fler husbåtsplatser i Göteborg

27 januari

Yrkande från S angående åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut Tidigare behandling

13 januari

Handlingar till kommunstyrelsen 2020-12-16

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}