Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 15 januari 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd, Dnr 0606/18

Från 1 april 2019 gäller den nya säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter. De ska skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Säkerhetsskydd ska skydda mot antagonistiska angrepp som spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott mot landets säkerhet. De verksamheter i Göteborgs Stad som bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas av regleringen. För att kunna avgöra om en verksamhet bedriver säkerhetskänslig verksamhet krävs det att verksamhetsutövaren gör en säkerhetsskyddsanalys.

I de nya föreskrifterna ställs krav på verksamheter att utforma egna styrande regelverk för att upprätthålla säkerhetsskyddet. Stadsledningskontoret föreslår därför en riktlinje som på stadenövergripande nivå tydliggör ansvar, organisation, utveckling och samordning samt uppföljning och utvärdering inom säkerhetsskyddsområdet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Anslutning till Nya borgmästaravtalet - Covenant of mayors for climate and energy 2030 targets, Dnr 0560/19

Göteborgs Stad ska ta ställning till om staden ska ansluta sig till det nya borgmästaravtalet, Covenant of mayors for climate & energy 2030 targets med tillhörande inriktningsdokument. Avtalet efterträder det utgående borgmästaravtalet Covenant of mayors som staden skrev på 2008 och som löper ut efter 2020.

Det nya borgmästaravtalet innehåller en vision för år 2050 som innebär att de anslutna städerna ska ha låga koldioxidutsläpp och det omfattar även klimatanpassning. Det ligger ambitionsmässigt i linje med överenskommelsen Global covenant of mayors som Göteborgs Stad anslöt sig till 2015. Stadsledningskontoret bedömer att en fortsatt anslutning inte innebär åtagande om några åtgärder som staden inte redan gjort eller redan planerar att göra.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande MP, V

Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023, Dnr 1009/19

Kulturnämnden fick i april 2016 pengar av kommunstyrelsen för att ta fram en barn- och ungdomskulturplan för Göteborgs Stad. Kulturnämnden godkände planen i december förra året och skickade den på remiss till ett urval av stadens nämnder och styrelser samt kulturaktörer inom och utanför Göteborgs Stad. Planen reviderades därefter enligt de synpunkter som kom in. I augusti i år godkände kulturnämnden planen som nu ska fastställas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023 utgår från visionerna och de övergripande målen i Göteborgs Stads kulturprogram och Göteborgs Stads program för en jämlik stad. Planen pekar ut utvecklingsområden för att stärka både barnperspektivet inom kulturområdet och kulturperspektivet inom stadens verksamheter för barn och unga.

Syftet med planen är att genom stärkt samverkan och organisering bidra till att öka Göteborgs Stads möjligheter att agera strategiskt och långsiktigt för kulturell och social hållbarhet. I kulturnämndens förslag står att planen ska gälla för samtliga nämnder, styrelser och verksamheter som riktar sig till barn och unga. Planen innehåller åtta insatser inom tre insatsområden:

  • Tillgång till konst och kultur inom alla skolformer
  • Infrastruktur för barnkulturstaden Göteborg
  • Strategisk utveckling

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020–2023. Några av insatserna kräver finansiering som inte finns med i budget 2020 och det står inte i planen när insatserna ska genomföras. Stadsledningskontoret föreslår därför att genomförandet sker i den takt som de berörda verksamheterna bedömer är möjligt.

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets försla g . Tilläggsyrkande från SD avslogs. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige . Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande V och MP

Utredning av hur Göteborgs Stads uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart, Dnr 0411/19

Kommunfullmäktige har i budget 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer utreda hur Göteborgs Stads uppvärmning kan ställas om till förnyelsebar. Utredningen fokuserar främst på fjärrvärme eftersom staden råder över denna. Tidshorisonten för utredningen är 2030, eftersom det året sammanfaller med klimatmål för både Göteborgs Stad, nationellt och för EU. Utredningen har identifierat ett antal åtgärder för att ställa om stadens uppvärmning till förnyelsebar, dessa inkluderar också energi- och effekteffektivisering. Utifrån dessa åtgärder är stadsledningskontorets bedömning att fjärrvärmen bör kunna baseras på återvunnen värme och förnyelsebar energi år 2025.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget, Dnr 1473/18

Ett Göteborgsförslag är en idé eller ett förslag från medborgarna till stadens politiker. Alla som är intresserade av Göteborgs Stads utveckling får lämna e-förslag, oavsett ålder och bostadsort.

Nämnden för konsument- och medborgarservice fick i december 2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att revidera riktlinjerna för Göteborgsförslaget. Revideringen skulle utgå från den utvärdering som förvaltningen genomförde 2018 där både förtroendevalda, tjänstepersoner och förslagsställare deltog.

Ett förslag till riktlinjer behandlades av kommunstyrelsen i maj 2019 men återremitterades med ett uppdrag om tydligare riktlinjer. Konsument och medborgarservice har nu inkommit med ett nytt förslag till riktlinjer som förtydligar en rad frågor som visade sig vid utvärderingen, såsom tydligare information till medborgare men också tydligare riktlinjer för hur staden ska hantera förslagen och återkoppla till förslagsställare. Förslaget har även konkretiserats gällande medborgarperspektivet och kompletterats med en instruktion för hantering och återkoppling av Göteborgsförslag. I övrigt skiljer sig det nya förslaget till riktlinjer inte markant från de tidigare riktlinjerna.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 - 6 enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Redovisning av uppdrag att föreslå hur stadens trygghetsfrämjande arbete kan samordnas och effektiviseras, Dnr 0392/19

Kommunstyrelsen har på kommunfullmäktiges uppdrag utifrån budget 2019 tagit fram ett förslag på hur Göteborgs Stads trygghetsfrämjande arbete kan samordnas och effektiviseras. Stadsledningskontoret redovisade i maj i år en lägesrapport om det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden. Stadsledningskontoret konstaterade att arbetet behöver stärkas med ytterligare ledning, samordning och uppföljning. Stadsledningskontoret har efter detta inrättat en strategisk samordningsfunktion som förväntas vara på plats i början av 2020.

Stadsledningskontoret har också gjort en fördjupad rapport som visar att det sker en rad insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Göteborg. Majoriteten av stadens nämnder och bolag har del i detta arbete, liksom andra myndigheter, civilsamhället och näringslivet. Rapporten visar också att stadens Trygg-i-arbete följer en tydlig struktur. Stadsledningskontorets bedömning är att de lokala lägesbilderna och åtgärderna också i fortsättningen bör vara en grund i stadens arbete. Rapporten visar även hur arbetet kan följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen. Detta, tillsammans med en ny strategisk samordningsfunktion på stadsledningskontoret, bedöms leda till ökad samordning och effektivisering av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD

Remittering av Göteborgs Stads plan för arbete med finskt förvaltningsområde 2020-2023, Dnr 1223/19

Sedan den 1 februari 2011 är Göteborgs Stad del av det finska förvaltningsområdet. Det betyder att staden är skyldig att ge det finska språket och den sverigefinska kulturen ett förstärkt skydd och stöd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Stadsledningskontoret fick i november 2018t i uppdrag att revidera planen för finskt förvaltningsområde tillsammans med Göteborgs Stads plan för arbete med nationella minoritetsfrågor. I uppdraget ska revideringen ske i nära samverkan med den sverigefinska att skicka planen på remiss till stadsdelsförvaltningarna Centrum, Lundby, Östra Göteborg, förskolenämnden, grundskolenämnden, kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, arbetsmarknad och vuxenutbildning, konsument- och medborgarservice samt utbildningsnämnden. Dessutom till Göteborgs Stads sverigefinska råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, Göteborgs Stads pensionärsråd och Ungdomsfullmäktige.

V, MP vill i ett yrkande lägga till social resursnämnd, Göteborgs Stads HBTQ-råd samt organisationen Sverigefinska pensionärer som remissinstanser.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från V, MP.

Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023, Dnr 1251/19

Kommunstyrelsen gav i november 2018 stadsledningskontoret i uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för nationella minoritetsfrågor och plan för finskt förvaltningsområde. I uppdraget skulle revideringen ske i nära samverkan med de nationella minoriteterna och stadens förvaltningar. Under hösten 2019 har stadsledningskontoret haft samråd och dialog med representanter från de nationella minoriteterna och berörda verksamheter i staden. En reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med nationella minoritetsfrågor 2020–2023 är nu framtagen.

Planen är ett stöd i stadens arbete med att säkerställa efterlevnad av minoritetslagen (2009:724) och de förstärkningar i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019. Stadsledningskontoret föreslår att den reviderade planen skickas på remiss till följande nämnder, råd och civilsamhällets organisationer för yttrande senast 31 mars 2020: Stadsdelsförvaltningarna Centrum, Lundby och Östra Göteborg, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, Göteborgs Stads sverigefinska råd, Ungdomsfullmäktige, förskolenämnden, grundskolenämnden, kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, arbetsmarknad och vuxenutbildning, konsument- och medborgarservice, utbildningsnämnden, Föreningen tornedalingar i Göteborg, Judiska församlingen i Göteborg samt Sameföreningen i Göteborg. Remittering av reviderad plan för Göteborgs Stads arbete med finskt förvaltningsområde hanteras som ett separat ärende.

V, MP vill i ett yrkande lägga till social resursnämnd, Göteborgs Stads HBTQ-råd samt Göteborgs Stads pensionärsråd som remissinstanser.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt yrkandet från V, MP.

Förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter, Dnr 1217/19

Ärendet gäller rapportering av stadsledningskontorets uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag utreda och återkomma med förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter. Uppdraget ska beslutas i kommunstyrelsen under 2019. Stadsledningskontoret ska återkomma med förslag på hur nämnder och styrelser kan underlätta en snabb omställning till fossilfria fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter.

Stadsledningskontoret har berett ärendet i en arbetsgrupp med tjänstepersoner från inköp- och upphandlingsförvaltningen, trafikkontoret, Göteborgs Stads Leasing och Business Region Göteborg. Stadsledningskontorets föreslår ett antal åtgärder som i korthet innebär revidering av styrande dokument så att de stödjer målet om fossilfrihet, ansvar för strategiskt arbete med ladd-infrastruktur, mobilitetsansvariga på förvaltningar och bolag och en översyn av reglemente och ägardirektiv.

S, M, D, V, L, MP och C vill i ett yrkande i ett yrkande ge Göteborgs Stads Leasing AB och trafiknämnden i uppdrag att under 2020, ta fram förslag till styrande dokument som ska ersätta befintliga styrdokument för miljöfordon. Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser, samordna arbetet med ladd-infrastruktur och ansvara för strategisk utveckling av ladd-infrastruktur för stadens verksamheters fordon.

Stadsledningskontoret får i uppdrag att vid kommande revidering av Göteborgs Stads Leasings ägardirektiv, Göteborgs Stads Parkering AB och trafiknämndens reglemente analysera om dessa kan justeras så att de starkare stödjer målet om en fossilfri fordonsflotta. Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 12 – 1, enligt yrkandet från S, M, D, V, L, MP, C. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Inriktning för Göteborgs Stads deltagande i nätverket Délice, Dnr 1250/19

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till inriktning för Göteborgs Stads deltagande i det internationella nätverket Délice. Nätverket består av ett antal städer som arbetar med maten som verktyg för ökad attraktivitet och näringslivsutveckling, ur ett globalt, stadsrelaterat perspektiv. Stadsledningskontoret bedömer att medlemskapet ligger i linje med Göteborgs Stads policy och riktlinjer för internationellt samarbete. Göteborgs Stads deltagande i nätverket syftar till att stärka Göteborgs attraktionskraft som en matstad genom de internationella kontakterna, där idéer och möjligheter skapas för projekt- och erfarenhetsutbyten inom området.

V och MP skriver i ett yrkande att stadens deltagande i Delice bör avslutas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP. Reservation SD Yttrande S

Etablering av strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll, Dnr 1332/18

Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram en modell för hur Göteborgs Stad kan samverka med Skatteverkets bosättningskontroll på ett strukturerat sätt. Detta för att säkerställa att rätt person bor i allmännyttans lägenheter. Samverkan ska också stärka Göteborgs Stads möjligheter att utreda felaktiga uthyrningar.

Oegentligheter på hyresmarknaden är ett stort problem för flera av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Det handlar till exempel om otillåtna kontrakt där privatpersoner hyr ut i andra hand. Förvaltnings AB Framtiden arbetar sedan 2015 mot oriktiga hyresförhållanden genom det kommunala bolaget Störningsjouren. Samverkan inom Göteborg Stad är en viktig del i arbetet men för att få större effekt behöver staden också samverka med berörda myndigheter.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet har lett ett pilotprojekt med deltagare från Skatteverket, Försäkringskassan och Störningsjouren i Göteborgs Stad. Cirka 50 ärenden om misstänkta oriktiga hyresförhållanden inom allmännyttan har lämnats över till samverkande myndigheter. I projektet har man också tagit fram förslag till arbetsmodell som bland annat innehåller arbetsgång och en blankett där Göteborgs Stad kan tipsa Skatteverket vid misstankar om felaktigheter i folkbokföringen.

Samverkan har bland annat lett till att Skatteverket i cirka 40 procent av ärendena kunnat korrigera folkbokföringens register. I en fjärdedel av ärendena har personer blivit avregistrerade. I de fall hyresgästerna inte längre är folkbokförda på sin lägenhet har Störningsjouren kunnat frigöra flera bostäder. Tipsen som har kommit in innebär också att Försäkringskassan kunnat kräva tillbaka stora belopp för barn- och bostadsbidrag.

M, L, C, D särskilt yttrande KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret inför arbetsmodellen och att uppdraget förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D Yttrande KD

Övriga ärenden

Hemställan från Göteborg Energi AB om kommunfullmäktiges ställningstagande om moderbolagsgaranti, Dnr 1367/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ekonomisk reglering och överföring av resursnämndsuppdraget för Frölunda kulturhus, Dnr 1134/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet.

Bolagsordning för Myntholmen AB, Dnr 1285/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Förändring av riksnorm försörjningsstöd 2020, Dnr 1302/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, Dnr 1014/19

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 10 – 3 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från M, L, C. stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från SD angående avgiftsfria blöjor i förskolan

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 1 att avslå yrkandet från SD. Ledamöterna från D deltog inte i beslutet Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S Yttrande D Yttrande KD

Yrkande från SD angående tillägg om motprestationspolicy i styrdokumentet ”Göteborgs riktlinjer för individuellt ekonomiskt stöd”

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 - 1 att avslå yrkandet från SD. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Beslutshantering inom området medicintekniska produkter, Dnr 1366/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande över Stadsrevisionens granskning av rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad, Dnr 1144/18

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Budget 2020 för budgetpost Personal-/kompetensförsörjning, Dnr 0768/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ledamöterna från V, MP och S deltar inte i beslutet. Yttrande V och MP Yttrande S

Redovisning av uppdrag om att ta fram en sexmånaders rullande uppdragsplan, Dnr 1097/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Remittering av reviderat reglemente för valnämnden, Dnr 1288/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor istället för Sara Jernewall som avsagt sig

Valdes Per Eriksson

Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Alexander Berggren (SD) som avsagt sig

Valdes Agneta Kjaerbeck (SD)

Val av ledamot och ordförande i Göteborgs sverigefinska råd istället för Arto Niskala (M) som avsagt sig

Valdes Pierre Alpstranden (M)

Förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar, Dnr 0847/19

Ärendet återtogs av stadsledningskontoret.

Yrkande från SD angående redovisning för kommunstyrelsen om kommunala kostnader för tolkning i Göteborgs Stad.

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 12 – 1. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Yrkande från S angående situationen vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 7 – 6. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Motion av Stina Svensson (FI) om att införa vegansk norm vid Göteborgs Stads möten och evenemang, Dnr 0719/19

Kommunstyrelsen avslog motionen efter 10 - 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande MP

Bordlagda ärenden

Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026, Dnr 1006/18

5 februari

Principer för långsiktigt hållbar hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv, Dnr 1281/16

5 februari

Årsrapport 2018 och översyn av riktlinjerna för kommunal subvention till trygghetsboende samt förslag på ny målbild för perioden 2019–2022, Dnr 1075/19

5 februari

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism, Dnr 0362/18

5 februari

Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation, Dnr 0691/19

5 februari

Hemställan från kretslopp och vattennämnden om fondering för framtida investeringar och förändrad redovisning av eget kapital, Dnr 1890/17

5 februari

Nulägesanalys av personalförmåner i förvaltningar och bolag inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner samt uppdrag om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner, Dnr 1396/17

5 februari

Yrkande från MP och V om bemannade lekplatser i Göteborg

5 februari

Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisationen samt komplettering för nämndstruktur, Dnr 1369/19

5 februari

Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad, Dnr 1373/19

5 februari

Remittering av utredning av förberedande åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreboende, Dnr 0402/19

5 februari

Förslag till inriktningar för att öka delaktighet och inflytande i bostad med särskild service, Dnr 0695/19

5 februari

Utredning av förutsättningarna för att samla det fulla kommunala ansvaret för stadens lantgårdar på en huvudman, Dnr 0790/19

5 februari

Inriktningsbeslut - hur samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas, Dnr 1077/19

5 februari

Återrapportering av idrotts- och föreningsnämndens utredning om byggrätt i Kvibergs Park, Dnr 1739/18

5 februari

Yrkande från V och MP angående åtgärder med anledning av arbetsmiljöproblem i hemtjänsten

5 februari

Utredning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen, Dnr 0891/19

5 februari

Byggnadsnämndens hemställan till kommunstyrelsen att ta fram en standardprocess för samordning mellan detaljplan och markanvisning, Dnr 1783/18

5 februari

Yrkande från V och MP om finansiering av avgiftsfri simundervisning

5 februari

Utredning av lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0844/19

5 februari

Yrkande från MP och V om barnkonventionen

5 februari

Yrkande från D om öppna platser till media under kommunstyrelsens sammanträden

5 februari

Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg, Dnr 0720/19

5 februari

Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till ICAN (International campaign abolish nuclear weapons) cities appeal, Dnr 1102/19

5 februari

Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare, Dnr 0710/19

5 februari

Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) om tillköp i kollektivtrafiken, Dnr 0325/19

5 februari

Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén-Olsson (S) och Shadiye Heydari (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken, Dnr 0533/19

5 februari

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}