Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 14 oktober 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Valfrihetssystem enligt LOV inom vård och omsorgsboende - utredning med remissvar, och förberedande arbete, Dnr 0402/19

I budget 2019 och flerårsplaner 2020–2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att förbereda för ett införande av valfrihetssystem enligt LOV inom vård- och omsorgsboende (äldreboende). Utredning av avgränsningar, krav på utförare, ekonomisk ersättning och tidplan har varit på remiss. De remissinstanser som svarat är samtliga stadsdelsnämnder, social resursnämnd, nämnden för Intraservice, nämnden för konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stads pensionärsråd, Tre Stiftelser, Vårdföretagarna, Svenska vård och Famna.

Stadsledningskontoret föreslår att införandedatum för valfrihetssystemet flyttas fram till årsskiftet 2021/2022. Detta eftersom pandemin slagit hårt mot samtliga nämnder och stadsdelarna och den nya äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen står inför ett omfattande förberedelsearbete. För att LOV-systemet inte ska bli kostnadsdrivande är det viktigt att ta hänsyn till både beställar- och produktionsperspektivet i förberedelsearbetet.

I ett yrkande vill M, L, C med särskilt yttrande från KD pausa införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom vård- och omsorgsboende under innevarande mandatperiod.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Reservation SD Yttrande KD Yttrande V Yttrande MP

Anmälan av områden i Göteborgs Stad som ska begränsas från asylsökandes egenbosättning, Dnr 1157/19

I juli 2020 beslutade regeringen om en förändring i Förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande med flera. Förändringen innebär att länsstyrelserna kan säga nej till att ett område undantas från asylsökandes rätt till egenbosättning om det inte är motiverat utifrån områdets sociala och ekonomiska förhållanden.

För Göteborgs Stad innebär detta att det inte är möjligt att anmäla hela staden som ett område som ska undantas från asylsökandes egenbosättning med bibehållen dagersättning. Nuvarande begränsning gäller året ut. För fortsatt begränsning i utvalda stadsdelar krävs att en ny anmälan lämnas in till Migrationsverket senast 19 oktober 2020 tillsammans med ett yttrande från Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter huvudvotering 4 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Ledamöterna från S deltog inte i beslutet Reservation V Reservation D Reservation MP Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande V och MP Yttrande S

Övriga ärenden

Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa, Dnr 1229/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) samt revidering av VA-föreskrifter, Dnr 1228/20

Återremissyrkande MP och V Efter votering 10 - 3 om ärendets avgörande idag beslutade kommunstyrelsen enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Redovisning av uppdrag, verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel, Dnr 0332/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Utredning av hur ett koordinerande arbetssätt kan utvecklas för att underlätta för människor med omfattande eller komplicerade behov av stöd, Dnr 0333/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, V, MP, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande KD Yttrande V och MP

Revidering av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Dnr 0759/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Yrkande från S, V och MP angående fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Reservation V Protokollsanteckning V Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande D

Yrkande från SD angående en aktuell nulägesanalys av hotbilden från den islamistiska, den våldsbejakande autonoma miljön, samt hotbilden från och mellan olika etniska och religiösa grupper i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige Yttrande KD Yttrande MP och V

Yrkande från S angående kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatsen i yrkandet från M, L, och C samt enligt yrkandet från D.

Reservation V Protokollsanteckning V Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från S angående utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandet från M, L och C samt enligt yrkandet från D. Reservation V Protokollsanteckning V Yttrande KD Yttrande SD

Struktur och tidplan för uppföljning 2021, Dnr 0106/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Hemställan från Business Region Göteborg gällande elektrifierat transportsystem, Dnr 1019/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, V och MP efter votering 11 – 2. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från MP och V angående Sluta skjut

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D efter votering 9 - 4 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Yrkande från D angående tystnadskultur inom kommunens organisation som hämmar arbetet mot kriminella

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 10 – 3 enligt beslutssatserna i yrkandet från M, L och C samt enligt yrkandet från S, V och MP Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD Yttrande SD

Val av ledamot i ideella föreningen Citysamverkan i stället för Jöran Fagerlund (V) som avsagt sig

Valdes Rasmus Loberg (V)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38), Dnr 1129/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

Delårsrapport augusti - Staden, Dnr 0262/20

21 oktober

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

11 november

Kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla och minska antalet program, Dnr 0322/20

11 november

Revidering av idrotts- och föreningsnämndens reglemente och Göteborgs stads riktlinjer för uthyrning av lokaler till förenings- och kulturlivet, Dnr 0602/20

21 oktober

Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt komplettering i kommunstyrelsens reglemente, Dnr 1288/19

21 oktober

Revidering av kulturnämndens avgifter, Dnr 0990/20

21 oktober

Samlingsärende inom uppföljning september 2020 - Kvalitetsrapporter inom välfärdsområdet samt uppföljning av program för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen, Dnr 0892/20

21 oktober

Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

21 oktober

Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

21 oktober

Yrkande från S, V och MP angående Fritidsbanken

21 oktober

Lägesrapport 2020 avseende trygghetsboende, Dnr 0982/20

11 november

Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet, Dnr 0933/20

11 november

Val av ersättare i stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) i stället för Charlotte Darvik (L) som avsagt sig

21 oktober

Reviderat yrkande från D angående stadens rutiner för att säkerställa att anställda inom staden inte har kopplingar till extremism och gängkriminalitet

11 november

Yrkande från V angående hemställan till Skolinspektionen att granska friskolors klädkoder

11 november

Yrkande från V och MP angående att säkerställa stadens övergripande MR-arbete

11 november

Yrkande från V och MP om att kartlägga nedskärningarna inom socialtjänsten

11 november

Yrkande från D angående kvalitetssäkrad äldreomsorg

11 november

Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden (TRV 2020/10282), Dnr 0801/20

21 oktober

Remiss från Finansdepartementet - Betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, Dnr 1092/20

21 oktober

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-10-14

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}