Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 11 november 2020


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

Reviderat genomförandebeslut, Kvilleleden och gator i Backaplan, Dnr 1255/20

I området kring Backaplan pågår arbete med flera olika detaljplaner. Området ska utvecklas med bostäder, handel och offentlig verksamhet med mera. Kvilleleden, gator vid Backaplan, DP0 är den första lagakraftvunna detaljplanen i området och hanterar infrastrukturutbyggnad för att göra övrig utveckling möjlig i området.

Med anledning av förändrade förutsättningar för projektet Kvilleleden och gator vid Backaplan föreslås att trafiknämnden ska få ett utökat mandat att anpassa innehåll och omförhandla och teckna nytt medfinansierings- och genomförandeavtal med Trafikverket.

För att klara tidplanen för projektet behöver det nya medfinansierings- och samverkansavtalet vara tecknat under februari 2021. Om ett nytt avtal inte är på plats under februari bedömer trafiknämnden att riskerna ökar för både ytterligare tidsförskjutningar och ökade kostnader för det gemensamma genomförandeprojektet med Trafikverket. En senareläggning av projektet får konsekvenser för pågående och planerade projekt som spårutbyggnad Backaplan-Brunnsbo och de regionala och statliga projekten för Brunnsbo station och arbetet med Marieholmtunnelns anslutningar.

Med utgångspunkt från de tidsmässiga förutsättningarna tillstyrker stadsledningskontoret trafiknämndens förslag, förutsatt att tidigare avtalad finansiering bibehålls från Västsvenska paketet och att nämndens fortsatta arbete med att anpassa innehållet utgår från att eftersträvade nyttor med projektet bibehålls så långt det är möjligt.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Utredning av hur smittspridningen av covid-19 inom äldreomsorgen har kunnat leda till så höga dödstal på vissa boenden, Dnr 0998/20

I juni gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att skyndsamt tillsätta en utredning av hur smittspridningen inom äldreomsorgen kunnat leda till så höga dödstal på vissa boenden. KPMG som fick uppdraget gav en muntlig presentation av resultatet vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 september. I mitten av oktober lämnade KPMG över sin skriftliga rapport som slutredovisning av uppdraget.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3, samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och S. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3.

I ett tilläggsyrkande vill M L C S med särskilt yttrande KD att stadsledningskontoret får i uppdrag att:

  • I dialog med smittskydd möjliggöra ett lokalt besöksstopp på Göteborgs stads äldreboenden.
  • Se över möjligheten att erbjuda regelbunden testning av covid-19 och antikroppstester på frivillig basis för personal inom äldreomsorgen för att upptäcka smitta hos anställda utan symptom.
  • Ta fram redovisning för hur det nära ledarskapet har säkerställts vid sjukfrånvaro och ökad belastning under pandemin
  • Redovisa hur slutsatserna KPMG:s rapport har och kommer omhändertas.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande KD Yttrande D

Övriga ärenden

Kapitalisering av Kommuninvest, Dnr 1249/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Trafikverkets förfrågan samt trafiknämndens hemställan om att göra undantag från Göteborgs Stads avgiftsutgiftsuttag för tillfällig upplåtelse av allmän plats vid byggande av järnväg, Dnr 1250/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Förslag till reviderade ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag, Dnr 1356/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Hemställan om fusion mellan Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB, Dnr 1357/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Redovisning av partistöd för år 2019, Dnr 0001/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yrkande från M, L, C särskilt yttrande om att utreda förutsättningarna att utvidga dansarutbildningen vid Svenska Balettskolan i Göteborg till att även omfatta yrkesdansarutbilningen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer, Dnr 0391/20

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD(

Kartläggning av stadens styrande dokument för att förenkla och minska antalet program, Dnr 0322/20

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 6 – 7 enligt stadsledningskontorets förslag. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Fastställande av taxa för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, Dnr 1426/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter huvudvotering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

Överföring av verksamheter från kommunstyrelsen till äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd, Dnr 1290/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 7 – 6.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yrkande från S, V, MP, M, L, C, särskilt yttrande KD angående Fritidsbanken

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V, MP, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD Yttrande SD

Framställan från park- och naturnämnden om utökad budgetram för högre driftskostnader för investerings- och exploateringsprojekt från år 2021 och framåt, Dnr 1329/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från V och MP om att möjliggöra anställning för ensamkommande med rätt kompetens som riskerar utvisning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter 10 – 3 i huvudvotering.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Utseende av ledamot i Göteborgs Sverigefinska råd i stället för Majrut Börjesson (V) som avsagt sig

Valdes Joakim Hallman

Lägesrapport 2020 avseende trygghetsboende, Dnr 0982/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S efter votering 6 – 7.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L C och KD

Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet, Dnr 0933/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D efter 7 – 6 i huvudvotering.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

Yrkande från D och S angående stadens rutiner för att säkerställa att anställda inom staden inte har kopplingar till extremism och gängkriminalitet

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S samt enligt tilläggsyrkandet från D. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande V och MP

Yrkande från V angående hemställan till Skolinspektionen att granska friskolors klädkoder

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C.

Yttrande KD Yttrande S

Yrkande från V och MP angående att säkerställa stadens övergripande MR-arbete

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter huvudvotering 7 – 6. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 10–3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD Yttrande KD

Yrkande från V och MP om att kartlägga nedskärningarna inom socialtjänsten

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D efter 6 – 6 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Yrkande från D angående kvalitetssäkrad äldreomsorg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 10 – 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsfattande, Dnr 0750/20 och 0331/20

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till stadsledningskontoret enligt yrkandet från S.

Reservation V Yttrande D

Utredning av formerna för fortsatt finansiering av Göteborg & Co AB i beredskapssyfte, Dnr 0416/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

Yrkande från SD angående omfördelning av förslag till kommuntal 2021

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter huvudvotering 10 – 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD

Val av ledamot i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för Blerta Hoti (S)

Valdes Marina Johansson (S)

Förordnande av politisk sekreterare för C fr o m 14 december 2020

Valdes Alexandra Stendal

Motion av Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) om att skydda havets ålgräsängar, Dnr 0539/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD Yttrande SD

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41), Dnr 1138/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande M, L, C och KD Yttrande V

Remiss från Socialdepartementet - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16), Dnr 1127/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande S Yttrande SD

Samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0637/19

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och S.

Yttrande KD Yttrande SD

Remiss från Socialdepartementet - SOU 2018:88 LSS Utredningen, Dnr 1140/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkande SD avslogs efter votering 10 – 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

Bordlagda ärenden

Samlingsärende inom uppföljning- återrapportering av uppdrag novemberember 2020, Dnr 1280/20

25 november

Översyn av verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning, Dnr 0341/20

25 november

Avyttring av icke strategiska fastigheter inom Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB, Dnr 1355/20

25 november

Utredning av det framtida huvudmannaskapet för Stora teatern, Dnr 0407/19

25 november

Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 1079/20

Kommunstyrelsen bordlade ärendet efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) 27 januari

Hemställan från Higab om avyttring av fastigheterna Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center, Dnr 1078/20

Kommunstyrelsen bordlade ärendet efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) 27 januari

Yrkande från V och MP angående övertalighet bland stadens anställda i och med övergången från stadsdelsnämnder till facknämnder

25 november

Yrkande från V och MP om åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19

Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet efter votering 9 - 3 om ärendets avgörande idag. 25 november

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation V och MP

Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Emmali Jansson (MP) om att öka den hållbara lokala livsmedelsproduktionen i Göteborgs Stad, Dnr 0840/20

25 november

Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om skolskjuts för elever i grundsärskolan, Dnr 0921/20

25 november

Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Metrobuss, Dnr 0949/20

25 november

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2020-11-11

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}