Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 9 mars 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.9. Fastighetsnämndens delredovisning och rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, Dnr 1453/20

Fastighetsnämndens rapport Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden återremitterades av kommunstyrelsen 2021-01-13 till fastighetsnämnden. Rapporten är en delrapportering av kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en reviderad version av Färdplan Älvstaden och är fastighetsnämndens rekommendation för en ekonomi i balans. Fastighetsnämnden har för avsikt att revidera färdplanen efter att kommunfullmäktige har beslutat om en inriktning utifrån nämndens föreslagna rekommendationer.

Stadsledningskontoret anser att fastighetsnämndens delrapportering samt förslag till rekommendationer kan godkännas som en övergripande ekonomisk planeringsinriktning i nämndens fortsatta arbete med att revidera färdplanen Älvstaden 2020-2021. Den ekonomiska åtgärdsplanen är en övergripande och konkretiserad ekonomisk inriktning för den fortsatta planeringen och genomförandet av exploateringen inom Älvstaden. Stadsledningskontorets uppfattning är att varken fastighetsnämndens åtgärdsplan med föreslagna rekommendationer, eller en reviderad färdplan för Älvstaden, ersätter befintliga beslutsprocesser för inriktnings- och genomförandebeslut. Det utifrån att de ekonomiska inriktningarna för respektive delområde behöver aktivt värderas i förhållande till eventuella effekter på övriga hållbarhetsdimensioner och på eftersträvad nyttorealisering. Kommunfullmäktiges ställningstagande behövs kring fastighetsnämndens rekommendationer då beslutet är av principiellt för enskilda projekt eller för ett större delområdes samlade planeringsinriktning. Därmed anser stadsledningskontoret att berörda och ansvariga nämnder och styrelser fortsatt behöver återkomma till kommunfullmäktige för inriktnings- och genomförandebeslut eller för revidering av tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande SD

2.1.12. Redovisning av uppdrag om hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad, Dnr 0095/22

I februari 2020 gav kommunfullmäktige i uppdrag till nämnden för demokrati och medborgarservice att utreda hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog i för staden viktiga frågor tillsammans med Min Stad. Nämnden har genomfört uppdraget och redovisar förslag till hur medborgarpaneler kan användas för att föra dialog med intressenter tillsammans med Min Stad. Utredningen visar även vilka frågor som deltagare i befintliga paneler främst vill föra dialog kring samt vikten av att stadens förvaltningar och bolag samverkar för att skapa relevanta dialoger genom medborgarpaneler och Min Stad.

En medborgarpanel är en grupp medborgare som bjuds in att delta i en panel för att ge förtroendevalda ett bredare underlag till beslut genom att svara på frågor, lämna synpunkter och komma med förslag och idéer. Erfarenheter från kommuner som infört medborgarpaneler visar vikten av politisk vilja och kunskap, intern förankring och en organisation anpassad för att hantera och underhålla panelen. Min Stad är en 3D-karta som ger boende, besökare och företagare möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv och göra samtidigt göra inlägg och lägga förslag på stadens utveckling. Utredningen visar på olika sätt verktyget kan utvecklas för att öka möjligheten till dialog med medborgarna genom samarbete med Min Stad. Bedömningen är att utveckling av medborgarpaneler samt samarbete och samverkan kring digitala tjänster ryms inom Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice befintliga uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande MP och V

Yttrande D

2.2.5. Utredning av hur stadens synpunktshantering kan förbättras och om funktionshindersombudsmannen kan vara ett stöd på en strategisk nivå, Dnr 0849/21

I maj 2021 fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stads synpunktshantering kan förbättras och om Funktionshinderombudsmannens roll kan användas som stöttande instans på en strukturell nivå. Stadsledningskontorets utredning har ett hela staden-perspektiv men också ett särskilt fokus på stöd- och omsorgsverksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stadsledningskontoret har berett ärendet i samverkan med representanter från förvaltningen för funktionsstöd, Intraservice och samt förvaltningen för demokrati- och medborgarservice. Stadsledningskontoret har även fört dialog med Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

Utredningen visar att det finns flera pågående utvecklingsarbeten för synpunktshantering, både på stadenövergripande nivå och inom vissa nämnder. Stadsledningskontoret bedömer att stadens övergripande synpunktshantering kan förbättras genom det arbete som är startat för införandet av nytt ärendehanteringssystem, där ett kommungemensamt synpunktshanteringssystem ingår. Även det utvecklingsarbete som nämnden för funktionsstöd startat under 2021 kommer att leda till förbättringar av synpunktshanteringen som rör stöd- och omsorgsverksamheter enligt SoL och LSS för personer med funktionsnedsättning. Vidare bedömer stadsledningskontoret att Funktionshindersombudsmannen kan ha en stöttande roll på strukturell nivå, både i det stadenövergripande arbetet och i det nämndspecifika.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande MP och V

Yttrande D

Övriga ärenden

2.1.2. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, Dnr 0196/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Verksamhetsområde 2022 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster, Dnr 0195/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.5. Hemställan från socialnämnd Nordost angående förbud mot alkoholförtäring i Angeredsparken och revidering av lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs kommun, Dnr 1332/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.16. Yrkande från S om att stoppa slöseri inom ramen för kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande D, M, L, C och KD

Yttrande MP

2.1.17. Yrkande från V och MP om åtgärder för att öka tilliten till socialtjänsten, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.18. Yrkande från D om mötesplatser med aktiviteter för äldre och äldresamordnare i Södra Skärgården, dnr

Yrkandet från D återtogs

2.1.19. Yrkande från SD angående av byggnadsnämnden nyligen beslutade nya regler för uteserveringar med uppbyggda golv och marklutning, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (D)

Yttrande KD

2.1.20. Reviderat yrkande från S, M, L, C, D, V, MP särskilt yttrande KD om kontanter som betalningsmetod i stadens verksamheter, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, L, C, D, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C, KD och D

Yttrande KD

2.1.22. Yrkande från V om uppdrag till AB Framtiden om att trygga Göteborgs bostadsförsörjning

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S efter 8 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande MP

2.1.23. Yrkande från V och MP om att avbryta uppdraget att neka försörjningsstöd om inte giltigt hyreskontrakt kan uppvisas

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C, KD och D

Yttrande S

2.1.24. Yrkande från V och MP om halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter 7 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C och KD

2.2.2. Samarbetsavtal för Electricity 2022–2025, Dnr 1543/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

2.2.3. Utseende av auktoriserad revisor och dennes suppleant i Stiftelsen för Göteborgs Studentbostäder, dnr

Valdes Gunilla Lönnbratt, Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB till revisor och Inger Kollberg, Öhrling PricewahterhouseCoopers AB till revisorssuppleant för räkenskapsåren 2021 och 2022

Ärendet förklarades som omedelbart justerat

2.2.6. Val av ledamot i Göteborgs Stads pensionärsråd i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig fr o m 2022-03-31, dnr

Valdes Ingrid Bergman (MP)

2.2.7. Val av representant i Ö-dialogen i stället för Ingvar Andersson (MP) som avsagt sig uppdraget fr o m 2022-03-31, dnr

Valdes Max Bonnier Eklund (MP)

2.2.8. Yrkande från S om samverkanslokal för trygghetsarbetet i centrala stan, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S

Yttrande M, L, C, KD och D

Yttrande V

Yttrande MP

2.2.11. Yrkande från S, D, M, L, C, V, MP särskilt yttrande KD om att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg i solidaritet med det ukrainska folket

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, L, C, V och MP efter votering 10 - 1

Reservation SD

Protokollsanteckning D

Yttrande KD

2.2.13. Yrkande från V och MP om att avsluta Göteborgs Stads kopplingar till Ryssland

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 9 – 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Protokollsanteckning D

Yttrande M, L, C, KD och S

2.2.16. Yrkande från MP och V om att öka takten i att klimatanpassa Göteborg

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter voteing 10 – 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C, D och KD

Yttrande S

2.2.17. Förordnande av politisk sekreterare för D

Beslut: Mariette Höij Risberg (D) fr o m 2022-04-04

2.2.18. Förordnande av politiska sekreterare för M

Beslut: Aria Nakai (M) fr o m 2022-03-14 och Anna Andersson (M) fr o m 2022-04-01

2.2.19 Val av ledamot i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor i stället för Ali Yagoubvand (MP)

Beslut: Sophia Nilsson (MP)

3.2. Motion av Stina Sewén (FI) och Stina Svensson (FI) om en medborgarjury för klimatet, Dnr 0923/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från V deltog inte i beslutet

Yttrande KD

Yttrande V

4.1. Remiss från Kulturdepartementet - Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft, återstart för kulturen (SOU 2021:77), Dnr 1379/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.2. Remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81), Dnr 1419/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden samt fastighetsnämnden samt återrapportering av program och planer, Dnr 1433/21

23 mars

2.1.3. Samlad bild av det våldspreventiva arbetet i staden, Dnr 0534/21

23 mars

2.1.6. Redovisning av uppdrag om att stödja idéburna verksamheter inom delningsekonomin att kunna söka bidrag, Dnr 0594/21

23 mars

2.1.7. Utvärdering av parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0387/20

23 mars

2.1.8. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20 -

23 mars

2.1.10. Utvecklad ekonomistyrning för hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 1240/21

23 mars

2.1.11. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation, Dnr 0130/22

23 mars

2.1.13. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

23 mars

2.1.14. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

23 mars

Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv

2.1.15. Yrkande från V och MP om utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa, dnr

23 mars

2.1.21. Yrkande från V och MP om att bevilja extra ledsagning i samband med allmänna val

23 mars

2.1.25. Yrkande från S om att bevara Göteborgs levande gator och stråk

23 mars

2.2.1. Finansieringsmodell och möjlig placering av ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center, Dnr 0845/21

23 mars

2.2.4. Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 1859/17

23 mars

2.2.9. Yrkande från D om principiella klargöranden och ställningstaganden för transporter över vatten till Göteborgs södra skärgård

23 mars

2.2.10. Yrkande från D om extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur

23 mars

2.2.12. Yrkande från V om att häva partnerstadsrelation med Shanghai

23 mars

2.2.14. Yrkande från V och MP angående hemställan till socialnämnden Centrum om fördelning av bidrag till studieförbunden

23 mars

2.2.15. Yrkande från V och MP angående utredning av socialtjänstens insatser till barn och unga

23 mars

3.1. Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt fossilnedrustningsavtal, Dnr 1242/21

23 mars

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-03-09


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}