Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 6 april 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Göteborgs Stads årsredovisning för 2021, Dnr 0263/21

Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året. Därefter följer fyra avsnitt där det första är förvaltningsberättelsen som syftar till att ge en övergripande bild av kommunens verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund tillsammans.

I det andra avsnittet, årsbokslutet, redovisas Göteborgs Stads resultat och ekonomiska ställning genom de sammanställda räkenskaperna som omfattar resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

Avsnitt tre, ekonomisk och finansiell rapportering, innehåller driftredovisning, investeringsredovisning och en redovisning av de stiftelser som staden förvaltar.

I fjärde avsnittet lämnas en fördjupad redovisning för utvecklingen av kommunfullmäktiges övergripande mål och verksamhetsmål.

Kommunstyrelsen ska årligen pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits av Göteborgs Stads aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Av stadens ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag framgår att varje styrelse årligen ska redovisa om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. Sammanställningen visar att respektive bolag, inklusive Göteborg Stadshus AB, bedömt att de bedrivit sin verksamhet i linje med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från D deltog inte i beslutet

Yttrande V och MP.

2.1.6. Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning, Dnr 1316/19

Enligt Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023 har kommunstyrelsen och nämnden för kretslopp och vatten i uppdrag att ta fram en riktlinje för nödvattenförsörjning. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigast livsmedel och är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Det förekommer situationer när det inte går att använda vatten från det vanliga vattenledningsnätet. Då behöver vattnet distribueras till konsumenter på annat sätt, exempelvis i tankar. Detta kallas för nödvatten. För att hantera en sådan situation är planering och prioritering nödvändigt.

Riktlinjen för nödvattenförsörjning syftar till att:

 • Fastställa inriktning och prioritetsordning för nödvattenförsörjning.
 • Klargöra ansvarsområden och arbetsfördelning vid nödvattenförsörjning.
 • Effektivt kunna hantera en allvarlig störning av dricksvattenförsörjningen så att konsekvenserna minskar för den enskilde och samhället.

Riktlinjen är inte ett praktiskt stöd vid hantering av händelser. För detta ska varje nämnd och styrelse ta fram sin egen planering baserat på riktlinjen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Utredning av förutsättningarna för att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen, Dnr 1691/20

Kommunfullmäktige gav i december 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samarbete med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden samt andra berörda nämnder och styrelser utreda förutsättningarna för att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen. Utredningen ska ske samplanerat med processen för den nya översiktsplanen. Uppdraget har genomförts dels genom intervjuer och i dialog med nyckelpersoner på berörda förvaltningar och bolag, dels genom en genomlysning och fördjupad analys av styrande dokument inom strategisk stadsplanering.

Stadsledningskontoret bedömer att det finns förutsättningar för samordning av styrande dokument inom området. Det finns ett antal dokument som kan ses över och samordnas för att få en mer sammanhållen styrning. Stadsledningskontoret bedömer vidare att översiktsplanens mål och inriktningar behöver brytas ner och konkretiseras i en plan för genomförande, samt att trafiknämndens och park- och naturnämndens uppdrag att uppdatera trafikstrategin och grönstrategin ska hanteras genom att pågående arbete utgör underlag inför ny organisation för stadsutveckling (NOS 2023), utan beslut om uppdaterade styrande dokument.

Kontoret föreslår även en struktur för styrande dokument inom området, som innebär en förflyttning från många stadenövergripande planerande styrande dokument till få program och planer på staden-nivå, som i sin tur kan följas av (handlings-/verksamhets-) planer på nämnd-/styrelsenivå.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD

2.1.11. Göteborgs Stads energiplan 2022 - 2030, Dnr 0201/22

Miljö- och klimatnämnden föreslog i januari i år kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030. Energiplanen utgår från Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 och de utmaningar som Göteborg som samhälle och Göteborgs Stad som organisation står inför - för att klara omställningen till ett hållbart energisystem. En utgångspunkt i framtagandet av planen har varit att ta fram åtgärder som sätter fokus på Göteborgs Stads egen energiproduktion och energianvändning men som även innefattar Göteborgs Stads påverkan, och möjlighet till påverkan, på övriga samhället. Energiplanens åtgärder med målår och ansvarig utförare konkretiserar vad som ska uppnås och när.

Stadsledningskontoret bedömer att åtgärder som föreslås i förslaget till energiplan är viktiga för Göteborgs Stads första fas i arbetet med att nå målen i stadens miljö- och klimatprogram och för att bibehålla en trygg, säker och hållbar energiförsörjning i Göteborg. Kontoret föreslår att Göteborgs Stads Energiplan 2022–2030 antas och följs upp enligt det som framgår i planen.

Stadsledningskontoret ser behov att besluta om uppdateringar och skärpningar av energiplanen för att syfte och mål ska uppnås. Kontorets bedömning är att potentialskattning är ett fortsatt viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med uppföljning och revidering av energiplanen. Vidare bedömer stadsledningskontoret att det är angeläget att alla berörda nämnder och styrelser tar aktiv del i arbetet med planen där Göteborg Energi AB har en speciellt viktig roll, både med nuvarande plan och i arbetet med kommande uppdaterade versioner av planen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.13. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

Förslaget till riktlinje innebär att kommunfullmäktige genom styrande nyckeltal definierar ramarna och utgångspunkterna vid planering av kommunala verksamhetslokaler inom Göteborgs Stad. Ansvaret för att definiera funktioner och funktionssamband för stadens verksamhetslokaler genom att upprätta och fastställa ett ramprogram föreslås överföras från kommunstyrelsen till stadens nämnder. Förslag till Göteborgs stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler har skickats för yttrande till totalt 23 remissinstanser.

En central och bärande del i riktlinjen är nämnders och styrelsers ansvar för att utforma kvalitativa och ändamålsenliga verksamhetslokaler och att hitta gemensamma vägar och funktionella kompromisser inom riktlinjens ramar. Målsättningen är att eventuella målkonflikter i huvudsak ska lösas mellan berörda nämnder och styrelser och bara i undantagsfall beredas i kommunstyrelsen för beslut om prioritering. I ärendet konstateras utifrån flera olika perspektiv att det är svårt och många gånger inte möjligt, inte bara i Göteborg, utan i alla Sveriges kommuner att kunna erbjuda kommunal service på exakt samma sätt i alla delar av kommunen. I ärendet bemöter stadsledningskontoret särskilt de remissinstanser som har avstyrkt förslaget till riktlinje, tillstyrkt med fördjupade kommentarer samt en av de som har lämnat rekommendationer.

Stadsledningskontoret kommer att bemöta vad kontoret uppfattar som kärnan i inkomna remissvar. Utifrån vad som framkommer i detta ärende har stadsledningskontoret reviderat förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal.

D, S, M, L, C (särskilt yttrande KD) vill i ett återremissyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att a. att remittera föreslagen riktlinje till de nämnder som avstyrkte remissversionen av riktlinjen (dvs. förskolenämnden, lokalnämnden, miljö- och klimatnämnden samt park- och naturnämnden) för inhämtande av nya synpunkter och nytt ställningstagande.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från D, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.14. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, Dnr 0145/22

Nämnden för inköp och upphandling har inkommit med förslag till reviderad riktlinje för inköp och upphandling. Beslut om ändringar i riktlinjen ska fattas av kommunfullmäktige. Ett förslag till en omarbetad riktlinje har varit på remiss i ett antal nämnder och bolagsstyrelser inom staden, och inkomna synpunkter har hanterats av förvaltningen för inköp och upphandling.

På initiativ från, och i samverkan med, stadsledningskontoret har riktlinjen också, efter remissrundan, omarbetats med fokus på struktur, läsbarhet och tydlig ansvarsfördelning för att motsvara de krav som idag ställs på ett styrande dokument i Göteborgs Stad. Vidare har det gjorts tillägg i förslaget till riktlinje utifrån uppdrag i budget 2021 att nämnden för inköp och upphandling, tillsammans med kommunstyrelsen, ska tydliggöra nämndens uppföljande roll i upphandlingsprocessen i styrande dokument. Det har även arbetats in delar av den av kommunfullmäktige beslutade ”Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021” för att säkra kontinuiteten i stadens arbete inom inköp.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att den omarbetade riktlinjen, i jämförelse med nuvarande riktlinje, ger en tydligare styrning inom området inköp och upphandling. Ansvarsfördelningar framgår tydligare i den omarbetade riktlinjen, och riktlinjen bedöms vara väl avvägd till innehåll och struktur.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.18. Lärdomar av det omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har skett med anledning av pandemin, Dnr 0758/21

Kommunfullmäktige gav i april 2021 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda vilka lärdomar som kan dras utifrån omställningsarbetet och de digitaliserade arbetssätt som användes under pandemin, främst inom social- och funktionshinderområdet. I uppdraget ingick också att föreslå vilka delar som kan implementeras i ordinarie arbetsprocesser, i syfte att säkerställa ökad brukarkvalitet, förbättrade arbets- och uppföljningsprocesser samt en förbättrad arbetssituation i stadens verksamheter.

I rapporten från utredningen presenteras bland annat sex områden för staden och berörda förvaltningar att omhänderta, utreda vidare och utveckla:

 • Fortsatt utveckling av digitala mötesformer och arbetssätt för professionella.
 • Fortsatt utveckling av digitala mötesformer och arbetssätt för och med brukare och anhöriga.
 • Fortsatt kompetenshöjning för medarbetare och chefer vad gäller digitala redskap och arbetssätt.
 • Fortsatt arbete för att öka den digitala jämlikheten för brukare och invånare i Göteborgs Stad.
 • Fortsatt arbete för att stärka Göteborgs Stad som attraktiv arbetsgivare Stadsledningskontoret Fortsatt utveckling av stadens och förvaltningarnas krisberedskap.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.21. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

Kommunfullmäktige gav i september 2020 idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och byggnadsnämnden ta fram en mer detaljerad förstudie och underlag som möjliggör för ett genomförandebeslut, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut i mars 2020, i vilket Gullbergsvass angavs som huvudalternativet.

När idrotts- och föreningsnämnden återrapporterade uppdraget beslutade kommunfullmäktige i september förra året att återremittera ärendet till nämnden för att komplettera förstudien med en genomlysning av alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet. Nämnden fick också i uppdrag att komplettera förstudien med en jämförande studie med planerade eller nyligen byggda badhus i andra kommuner. Ärendet är en sammanfattning av idrotts- och föreningsnämnden återrapportering av återremissen.

Nämnden konstaterar inledningsvis att priser och kostnader på byggmarknaden har ökat sedan den tidigare förstudien presenterades för kommunfullmäktige vilket påverkar byggprojektkostnaden, oavsett lokalisering. I den fördjupade förstudien som redovisades i februari 2021 fanns en markant skillnad i tidsaspekten för detaljplanen mellan Gullbergsvass, Heden och Ringön. Det fanns då en möjlighet att inkludera ett centralbad i Gullbergsvass i ett nära förestående planarbete. Detta skulle kunna medföra projektstart två år tidigare i jämförelse med de två andra alternativen. Tidsaspekten för planprocesser bedöms nu vara likvärdig och har lyfts ur kalkylen som kostnadspåverkande. Kostnaderna uppstår fortfarande och förändras beroende på val av placering och prioritering av detaljplaner.

Placeringen i evenemangsområdet bedöms positiv utifrån platsens allmänt kända läge och identitet som idrotts- och evenemangsområde. Samtidigt behöver förutsättningarna beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. Om centralbadet ges det fotavtryck som den här utredningen avser får det konsekvenser på planer för bebyggelse med kvartersstad, med i huvudsak bostäder. Det i sin tur kan påverka uppdraget Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet med minskade exploateringsintäkter i form av färre byggrätter.

Om båda uppdragen ska rymmas på området rekommenderas att de planeras som en helhet. Om centralbadet ska ingå i evenemangsområdet medför det att färdigställande av en ny arena förskjuts med ett år utifrån antagandet att det nya centralbadet måste stå klart innan det gamla rivs. Det medför även minskade exploateringsintäkter på cirka 750–1000 miljoner kronor samt försvårar möjligheten till att bygga blandstad i området. Å andra sidan möjliggör det exploateringsintäkter och blandstad på någon av de andra utredda lokaliseringarna.

I en kostnadsjämförelse mellan ett nytt centralbad i Göteborg baserat på kravställning om funktionalitet, ytkrav och layout har en jämförelse gjorts med fyra badhus i Mölndal, Kungsbacka, Varberg och Linköping, varav två är nyligen färdigställda och två kommer att färdigställas under 2022 - 2023. Med riskpåslaget inkluderat hamnar kostnaden för ett nytt centralbad på cirka 57 000 kr per kvadratmeter, vilket är 20 procent högre än Linköping som är närmast jämförbart avseende funktionalitet och storlek. Kungsbacka är det exempel som skiljer sig mest från övriga fyra med en betydligt lägre totalkostnad.

Kostnaden för grundläggning i Göteborgsprojektet ligger mycket högt i jämförelsen. En placering i ett mer gynnsamt läge där grundläggningen kan utföras med betongpålar kan medföra en kostnadsreduktion om cirka 100 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 3 500 kronor per kvadratmeter.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 11 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv

Yttrande M, S, D, V, L och C

Yttrande SD

2.1.22. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

Kommunstyrelsen gav i februari 2021 stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på hur evenemangsområdet kan utvecklas. I uppdraget ingår också att ta fram en projektplan för hur arbetet med stadsutveckling inom evenemangsområdet ska organiseras. Förslaget ska inkludera finansiering, placering och utbyggnad av arenor.

Stadsledningskontorets förslag innebär att en ny multiarena placeras söder om Valhallagatan. Här ryms även sporthallarna, ersättningen av Lisebergshallen samt en potentiell expansionsyta för Svenska Mässan. Ytorna norr om Valhallagatan omvandlas enligt förslaget till kvartersstad och ett skolkvarter för att möta behovet av fler grundskoleplatser.

Baserat på den kunskap och erfarenhet som är tillgänglig i nuläget har stadsledningskontoret gjort initiala kalkyler för områdets utveckling. Kalkylerna kommer att utvecklas i takt med att arbetet fortgår. Det exploateringsöverskott som uppstår vid försäljning av byggrätter möter inte de investeringsbehov som finns för utbyggnad av arenaparken. Det behövs därför tillkommande finansiering för att genomföra områdets utbyggnad.

M, S, D, V, L, C vill i ett yrkande bland annat att:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, Higab AB och Got Event AB:

 • Planera för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet enligt tjänsteutlåtandet, men med placering av arenan på Scandinaviums tomt.
 • Parallellt utreda en om- och tillbyggnad av Scandinavium. Utgångspunkten är en konkurrenskraftig modern arena.
 • Beakta utredningen (Slutrapport – Ny Arena och stadsutveckling i evenemangsområdet) som föreslår en placering av en ny arena på Valhallabadets tomt i det fortsatta arbetet.

Byggnadsnämnden får i uppdrag att:

 • Ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra en ny arena med annex och sporthallar i anslutning till arenan söder om Valhallagatan.
 • Skyndsamt ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan.
 • I samverkan med kommunstyrelsen, skyndsamt ta fram ett planprogram utifrån den fördjupade förstudien om ett nytt centralbad parallellt med framtagandet av en detaljplan för ett nytt centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:

 • I samverkan med berörda nämnder och bolag, återkomma med en uppdaterad förkortad tidplan, där det är möjligt, för att påskynda arbetet med en ny arena och ett nytt centralbad.
 • Komplettera befintlig inriktning för en ny arena med placering av ett centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, S, D, V, L och C efter votering 11 - 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Grith Fjeldmose (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)/Yttrande KD

Yttrande SD

2.2.4. Utredning av hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem, Dnr 1270/21

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-30 i enlighet med en motion av miljöpartiet att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem. I uppdraget ingick även ansvar och finansiering för att utgöra underlag till budgetprocessen 2023. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har målgruppen avgränsats till att omfatta elever med fritidshemsplacering i skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola som på grund av bestående funktionshinder har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Utredningen visar att det inte bör vara oförenligt med likställighetsprincipen att koppla elevers möjlighet att beviljas skolskjuts till och från fritidshem till förekomsten av en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att transportera sig. Trots att det är möjligt att hantera resor till och från fritidshemmet som skolskjuts visar utredningen att det finns en gränsdragningsproblematik i förhållande till ordinarie skolskjuts. Utredningen pekar på att det inte med bestämdhet går att säga den presenterade organisationen skulle innebära en upplevd förbättring för varje enskild elev och vårdnadshavare. Stadsledningskontoret gör bedömningen att det är möjligt att hantera skolskjuts till och från fritidshem inom grundskoleförvaltningens nuvarande skolskjutsorganisation under förutsättning att det sker en utökning av administrativ tjänst och budgetkompensation. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att remittera tjänsteutlåtande med bilagd rapport till berörda nämnder för yttrande med svarstid senast 2022-05-25.

M, L, C, D, S, V, MP (särskild yttrande KD) föreslår i ett yrkande att stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och rapport om utredning av hur staden kan organisera skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem, remitteras till nämnden för funktionsstöd.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, D, S, V och MP

Yttrande KD

2.2.9. Uppdrag och analys av varför det finns osakliga löneskillnader inom arbetsvärderingsverktyget BAS, Dnr 1244/21

Vid kartläggning av likvärdiga arbeten utifrån diskrimineringslagens krav blir det tydligt att det finns löneskillnader mellan olika sektorer och yrkesgrupper i stadens förvaltningar. Yrkesgrupper inom sektorn vård och omsorg samt i viss mån utbildning ligger lägre i lönenivå jämfört med likvärdiga yrkesgrupper inom administrativ och teknisk sektor.

Samma mönster, där kvinnor och män till stor del arbetar i olika yrken med olika lönelägen, kan ses på arbetsmarknaden i stort. Den främsta förklaringen till löneskillnader inom samma BAS-intervall är således det historiska arv där yrken inom vård, omsorg och utbildning har varit kvinnodominerade och haft en lägre lönenivå. I förvaltningarnas arbete med att utjämna löneskillnaderna är både målbilden för stadens lönenivåer och de ekonomiska förutsättningarna viktiga redskap. För personalintensiva verksamheter inom vård, omsorg och utbildning, där en hög andel av de totala kostnaderna utgörs av personalkostnader, innebär utjämning av de osakliga löneskillnaderna stora utmaningar och krav på effektinhämtning. Vid kalibreringar av förvaltningarnas arbetsvärderingar och vid jämförelser mellan likvärdiga arbeten finns det inget som tyder på att det skulle vara lättare för mansdominerade yrken att få högre poäng i BAS-systemet.

Information om ärendet har presenterats på personalberedningens möte den 1 februari 2022 och information kring lönebildningsfrågor sker också löpande under året.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Yttrande D

Yttrande V, MP och

Övriga ärenden

2.1.5. Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att sälja marken som arrendeupplåts till Stora Varholmens havsbadskoloni, Dnr 0295/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18, Dnr 1507/21

Bifall till stadsledningskontorets förslag beträffande beslut av kommunstyrelsen för egen del. Stadsledningskontorets förslag i övrigt överlämnas till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

2.1.17. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Dnr 1457/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

Yttrande KD

Yttrande SD

2.1.19. Uppdrag till trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering AB angående bättre laddmöjligheter för elbilar under kvälls- och nattetid

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från M, L, C, D och S samt MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.20. Redovisning av uppdrag att utvärdera parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0387/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 11 – 2 samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C och S efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande MP och V

2.1.23. Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator och stråk

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C, KD och D

2.1.24. Yrkande från D angående information till Göteborgs Stads alla anställda med anledning av tystnadskulturen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C och S. Yrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

2.1.25. Yrkande från MP och V angående satsningar på fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande S

Yttrande D

Yttrande SD

2.1.26. Yrkande från V och MP om att riva upp beslutet att begränsa EBO

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från M, L, C och D efter 6 - 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

2.1.28. Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser, Dnr 0425/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandena från M, L, C, D och S samt M, L, C, D, S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.2.5. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2022, Dnr 0177/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, S och D

Reservation V

Reservation SD

Yttrande KD

Yttrande D

2.2.6. Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Ella Turta (-) som avsagt sig

Beslut: Emma Isoherranen (-)

2.2.7. Redovisning av uppdrag att ta fram gemensamt underlag för fortsatt genomförande av arbetsrehabiliteringens hemvist, Dnr 1458/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 9 – 1.

Ledamöterna från V och MP deltog inte i beslutet

Reservation SD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande V och MP

2.2.10. Yrkande från MP och V om att avsluta import av ryskt fossilbränsle via Göteborgs hamn

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C

Yttrande KD

2.2.11. Val av ersättare i Göteborgs Stads funktionshinderråd i stället för Jenny Broman (V)

Beslut: Finn Hellman (V)

2.2.14. Förlängning av förordnande av politisk sekreterare för D

Beslut: Mattias Arvidsson (D) 2022-05-01—2022-12-31

3.1. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i Göteborg, Dnr 1297/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande S

Yttrande SD

4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85), Dnr 1496/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 – 1.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

4.2. Remiss från Försvarsdepartementet - Slutbetänkande - Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering SOU 2021:103, Dnr 0110/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.3. Remiss från VästKom - Samverkansavtal digitala hjälpmedel, Dnr 0168/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.4. Göteborgsregionens kommunalförbunds samrådsunderlag inför rambudget 2023, Dnr 0313/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.2. Kompletterande uppföljning december 2021, Dnr 0264/21

27 april

2.1.3. Redovisning av uppdrag att ta fram en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor, Dnr 1324/20

27 april

2.1.4. Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg, Dnr 0318/22

27 april

2.1.8. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

27 april

2.1.9. Ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda, Dnr 1538/21

27 april

2.1.12. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025, Dnr 0617/21

27 april

2.1.15. Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

27 april

2.1.16. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

27 april

2.1.27. Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

27 april

2.1.29. Yrkande från V och MP om bostad som rättighet och att förändra socialtjänstens arbete med hemlöshet

27 april

2.1.30. Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan, Dnr 1109/20

27 april

2.1.31. Yrkande från MP och V om att avbryta pågående planarbete för fler skjutbanor i Delsjöområdet

27 april

2.2.1. Bokslutsberedning avseende 2021, Dnr 0009/22

27 april

2.2.2. Redovisning av uppdrag gällande de kompensatoriska åtgärderna i rutinen för nödbistånd till boende, Dnr 1636/20

27 april

2.2.3. Redovisning av uppdrag om socialtjänstens insatser i hedersrelaterade ärenden och samverkan med kvinnojourer samt placering i SiS-hem, Dnr 1363/21

27 april

2.2.8. Redovisning av uppdrag att utreda insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang, Dnr 1062/21

27 april

2.2.12. Yrkande från V och MP angående åtgärder för minskad trängsel för resenärer i kollektivtrafiken

27 april

2.2.13. Yrkande från D angående hantering av utökat uppdrag för Nämnden för demokrati och medborgarservice

27 april

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-04-06


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}