Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 5 oktober 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.2. Detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén i Lundbyvassen och Lindholmen, dnr 0968/22

Byggnadsnämnden beslutade 2022-08-23 att föreslå kommunfullmäktige att en anta detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén. Detaljplanen ska möjliggöra spårburen kollektivtrafik mellan Hisingsbron och Lindholmen, korta ner restider och möta ökade resemängder. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.3. Inriktning för arbetet med trygghetspunkter i Göteborgs Stad, Dnr 1382/21

Stadsledningskontoret har utrett Göteborgs Stads behov av att införa trygghetspunkter, i samverkan med förvaltningar, bolag och Räddningstjänsten Storgöteborg. På en trygghetspunkt ska boende och besökare vid långvariga elavbrott eller andra större kriser få information och grundläggande behov tillgodosedda. Det innebär vatten, mat, värme och i särskilda fall någonstans att sova.

Stadsledningskontoret föreslår att stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra en projektering kring trygghetspunkter, med förslag på lokaler, kostnadsberäkningar för investeringar och fastighetsanpassningar och en tidplan.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.4. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om investering i ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna, Dnr 0808/22

Syftet med den nya färjeterminalen är en omlokalisering av Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler till Arendal och därmed flytt från Masthuggskajen och Majnabbe. Totalt beräknas investeringen i en ny färjeterminal uppgå till 2,5 miljarder kronor för Göteborgs Hamn AB. Investeringarna i nya åtgärder för färjeterminalen och färdigställande av Arendal 2 beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Hamn AB:s hemställan om en fortsatt investering om 1,4 miljarder kronor för upprättandet av ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna tillstyrks.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.8. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående, dnr 1412/21

I samband med aktualitetsprövningen 2020 såg stadsledningskontoret att det fanns behov att revidera Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående för att öka följsamheten till riktlinjen för styrande dokument och gällande lagstiftning. Stadsledningskontoret genomförde revideringen i samarbete med representanter från äldre samt vård och omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för funktionsstöd. Revideringen handlade framför allt om att texter kortats ner, flyttats eller formulerats om och innebär inte någon ytterligare ambitionshöjning.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2022 att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att komplettera förslaget med den nationella strategin för anhörigstöd med tillhörande underlag och ta hänsyn till detta underlag i revideringen. Som del i uppdraget har stadsledningskontoret även tagit in synpunkter på förslag till reviderad riktlinje från förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Grundskoleförvaltningen framförde att riktlinjen behöver vara konkret i beskrivningen av när och hur eleven ska bistås med att kontakta sin skola för att beskriva sin situation. Stadsledningskontoret har i sitt förslag beskrivit samverkan mellan nämnder och bedömer att detta räcker men att en sådan konkret beskrivning som grundskoleförvaltningen efterfrågar däremot lämpar sig i en anvisning eller rutin.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 § 8 punkt 4, att ge nämnden för konsument- och medborgarservice i uppdrag att utreda hur en central medborgarbudget ska kunna utformas och inrättas. Medborgarbudget är ett processorienterat arbetssätt som genomförs i flera förutbestämda steg. Syftet är att involvera medborgarna i prioriteringen av kommunala resurser som påverkar deras dagliga liv.

Nämndens beslutade förslag innebär att kommunfullmäktige föreslås avsätta medel för central medborgarbudget under perioden 2023–2030 samt att nämndens budgetram utökas för att hantera uppdraget. Den föreslagna processen kommer att inkludera flera av stadens nämnder och styrelser beroende på temat för medborgarbudgeten. Nämnden hemställde även om ett uppdrag att ta fram styrande dokument med riktlinjer för central medborgarbudget.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att skicka redovisningen av uppdrag till Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice gällande central medborgarbudget i Göteborgs Stad på remiss till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt till äldre samt vård- och omsorgsnämnden och till nämnden för funktionsstöd.

Två av remissinstanserna avstyrker förslaget om central medborgarbudget. Av de fyra nämnder som tillstyrker förslaget är det tre som har angett förbehåll för sitt beslut. Remissvaren visar att medborgarbudget kan vara ett sätt att stärka demokratin och medborgarnas möjligheter till delaktighet. Remissvaren visar även att det finns ett antal frågeställningar som bör lösas innan en central medborgarbudget initieras.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande D

2.1.12. Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, Dnr 0600/22

Enligt Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, antagen av kommunfullmäktige 2021-02-25, ska handlingsplanen följas upp och redovisas i kommunstyrelsen under första halvåret 2022. Inköp och upphandlingsförvaltningen har, i samarbete med stadsledningskontoret och Intraservice, tagit fram en samlad uppföljning av handlingsplanen. En majoritet av stadens förvaltningar och bolag har svarat att de har genomfört aktiviteterna eller genomfört dem delvis. Flera av aktiviteterna är ännu inte fullt genomförda. Inköp och upphandlingsnämnden ser skäl att fortsatt fokusera på frågorna och att följa arbetet framåt. Därmed rekommenderar inköp- och upphandlingsförvaltningen att handlingsplanen förlängs till och med 2023 samt att en ny uppföljning av handlingsplanen genomförs under planperioden och återredovisas till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret instämmer i inköp och upphandlingsnämndens bedömning.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.23. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst, Dnr 0162/22

2022-01-12 fick stadsledningskontoret i uppdrag från kommunstyrelsen att i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd arbetat fram förslag till reviderade riktlinjer för hemtjänst. Förslaget innebär att vid beslut om hemtjänst i form av rambeslut ges en cirka tid per månad för att tillgodose bedömda behov och målsättningar. Insatsbeslut fattas precis som inom nuvarande riktlinjer om den enskilde önskar eller handläggaren bedömer. Riktlinjerna förtydligar handläggarens och utförarens ansvar att följa upp.

Stadsledningskontoret bedömer att revideringarna leder till att de förutsättningar som följde med uppdraget uppfylls. Dessa var: 

  • rambeslut,
  • den enskilde ska ha möjlighet att styra sina insatser samtidigt som medarbetare ges utrymme att forma insatserna utifrån sin profession och kompetens för att tillgodose de behov som den enskilde har,
  • minska administrationen,
  • flexibelt för den enskilde,
  • mindre fokus på tid och mer på behov.

I nuvarande förfrågningsunderlag för lagen om valfrihetsystem (LOV) inom hemtjänst är riktlinjerna för hemtjänst beskrivna detaljerat. Därav behöver förändringar i förfrågningsunderlag och reviderade riktlinjer för hemtjänst hållas samman tidsmässigt. Stadsledningskontoret bedömer att en lämplig tidpunkt för att de reviderade riktlinjerna ska gälla från är 2023-04-01.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.26. Utredning av om personalförmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet, Dnr 0276/22

Ärendet kring harmonisering av personalförmåner i Göteborgs Stad har varit under behandling under flera år. Kommunfullmäktige fattade beslut 2022-01-27 i ärendet som innebar att harmoniseringen inom staden ska definieras som att det ekonomiska värdet på personalförmåner ska vara likvärdigt för alla medarbetare i stadens förvaltningar och bolag, men att utbudet av personalförmåner får variera mellan olika förvaltningar och bolag. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att utreda huruvida förmåner som kan anses utgöra en del i arbetsutövandet kan undantas eller jämkas vid harmonisering av förmånsnivå, samt fastställa vilka sådana förmåner som avses.

I utredningen framkommer att det kan förekomma förmåner som kan anses utgöra en del av arbetsutövandet såsom Västtrafikkort, lunchsubvention och parkeringsplats. Förmånen ska då ha ett nära samband med arbetsutövandet och nyttjandet av förmånen ska vara frekvent och stadigvarande.

Bedömningen av om en förmån kan anses utgöra en del i arbetsutövandet ska ske restriktivt i respektive förvaltning och bolag.

Det är inte aktuellt med jämkning av förmåner som kan anses utgöra en del av arbetsutövandet. Då dessa förmåner inte är att betrakta som personalförmån så ska de helt undantas från harmoniseringen av förmånsnivå.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från V, MP och S deltog inte i beslutet.

Yttrande V och MP

2.2.1. Uppdrag om det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematiken mellan de sex socialnämnderna, dnr 0585/22

Stadsledningskontoret redovisar i ärendet kommunstyrelsens uppdrag 2022-05-18 § 446 att i samverkan med socialnämnd Hisingen, socialnämnd Sydväst, socialnämnd Nordost, socialnämnd Centrum, nämnden för funktionsstöd samt äldre samt vård- och omsorgsnämnden återkomma med en rapport kring det pågående arbetet med att hantera gränssnittsproblematik nämnderna emellan.

Under hösten 2021 gav direktörerna för de sex berörda förvaltningarna i uppdrag åt en särskild utredare att göra en nulägesbeskrivning av problembilden gällande de gränsområden för samarbete som nämnderna har idag. Utredaren överlämnade sin rapport i april 2022 och resultatet fungerar som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet i förvaltningarna. Direktörerna har utifrån de identifierade problemen prioriterat ett antal insatser. En samverkansgrupp för gränssnittsproblematik har skapats med ansvar för att arbeta med problemen. Gruppens sammansättning och uppdrag har tydliggjorts och en processledare har tillsatts som har till uppdrag att arbeta som samordnare och ge stöd till gruppen. Regelbundna avstämningar med direktörerna kommer att ske under hösten.

Rapporten beskriver de problem som identifierats och stadsledningskontoret bedömer åtgärderna som adekvata och omfattande. Några ytterligare insatser föreslås inte. Arbetet med att säkra kvaliteten för den enskilde måste dock ha hög prioritet och bedrivas långsiktigt. Stadsledningskontoret kommer att följa utvecklingen inom ramen för ordinarie uppföljning.

S, V och MP vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att bjuda in chefer alternativt direktörer från berörda förvaltningar till kommunstyrelsen för en informationspunkt om hanteringen av gränssnittsproblematiken. Informationen skall redogöra för de förslag till lösningar som är på gång samt för eventuella behov av ytterligare politiska beslut för att komma till rätta med problematiken.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1 samt bifall till tilläggsyrkande från S, V och MP

Reservation SD

Övriga ärenden

2.1.5. Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, Dnr 0448/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.6. Förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, Dnr 0447/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024, Dnr 0813/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.10. Överlämnande av allmänna handlingar inom verksamhetsområdena Vård och omsorg samt Inköp, Dnr 0278/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Yrkande från D och S om att nöjesparken Liseberg inte ska avyttras, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD

2.1.15. Utredning om förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, Dnr 1690/20

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.16. Kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap av Göteborgs kajer, Dnr 0132/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från M, L, C, och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.18. Hemställan från nämnden för demokrati och medborgarservice om Göteborgs Stads medverkan i Leader 2023–2027, Dnr 0806/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande MP, V och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.20. Hemställan från grundskolenämnden om utbetalning av bidrag till Föreningen Framstegsskolan, Dnr 0907/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation V och MP

Yttrande M, L, C, KD och D

Yttrande S och D

Yttrande V och MP

2.1.25. Samordning av Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens föreningar, dnr 1272/21

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från V, MP och S avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.33. Yrkande från D, M, L, C särskilt yttrande KD om att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 2022/2023, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från D, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

Yttrande V

Yttrande MP

Yttrande S

2.2.2. Remittering av utredning av riktvärde för antal medarbetare per chef i Göteborgs Stad, dnr 1137/21

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkande V, MP och S

2.2.4. Val av ledamot och suppleanter i Göteborgs Stads Pensionärsråd - PRO:s representanter, dnr

• Ledamoten Ingela Ekholm (-) har avsagt sig. Nuvarande suppleanten Birgitta Ljungström Bengtsson (-) har föreslagits till ny ledamot. Till ny suppleant har Ann Trygg (-) föreslagits.
• Suppleanten Solvig Sjöholm (-) har avsagt sig. Till ny suppleant har Viking Slottner (-) föreslagits. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

2.2.7. Yrkande från D, M, L och C särskilt yttrande KD om uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från D, M, L och C

Yttrande KD

Yttrande S

Yttrande S

Yttrande V

2.2.8. Yrkande från V och MP om att utreda potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP.

Yttrande S

Yttrande SD

2.2.9. Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), dnr

Kommunstyrelsen godkände att yrkandet återtogs.

2.2.11. Yrkande från D och S om uppföljning av uppdraget till Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från D och S.

2.2.12. Val av ledamot i Göteborgs Stads Sverigefinska råd i stället för Ann-Marie Merta (L) som avsagt sig från 1 november 2022, dnr

Valdes Ann-Sofie Lagerstedt (L)

3.3. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, dnr 0188/22

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande V och MP

Yttrande S

Yttrande D

4.1. Remiss från Finansdepartementet - Godstransporter på väg - vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13), dnr 0672/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

4.2. Remiss från Socialdepartementet - Ett utvidgat utreseförbud för barn, dnr 0687/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

4.3. Remiss från Socialdepartementet - Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37), dnr 0794/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D och S.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning oktober 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt återrapportering av miljö och klimatprogrammets strategier, Dnr 0703/22

19 oktober

2.1.9. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, dnr 0905/21

19 oktober

2.1.13.Yrkande från D om ökat skydd för Göteborgs park- och naturområden, dnr

19 oktober

2.1.17. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, Dnr 1669/20

19 oktober

2.1.19. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, dnr 0327/22

19 oktober

2.1.21. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 0951/22

19 oktober

2.1.22. Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst, Dnr 0161/22

19 oktober

2.1.24. Yrkande från D om förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

19 oktober

2.1.27. Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag för drogförebyggande arbete, Dnr 0115/22

19 oktober

2.1.28. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

19 oktober

2.1.29. Yrkande från D om att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas, dnr

19 oktober

2.1.30. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

19 oktober

2.1.31. Yrkande från D om uppdrag till Göteborg Energi för att hantera den förestående energikrisen, dnr

19 oktober

2.1.32. Yrkande från MP och V angående energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning, dnr

19 oktober

2.1.34. Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från parallella rättssystem i form av Romani Kris, dnr

19 oktober

2.2.3. Återrapportering av fördjupad lägesbild av Västlänken, dnr 0722/22

19 oktober

2.2.5. Yrkande från D om att öka tryggheten på kommunala badplatser, dnr

19 oktober

2.2.6. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

19 oktober

2.2.10. Yrkande från D om beredning av Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga, dnr

19 oktober

3.1. Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige, dnr 0496/22

19 november

3.2. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om textning av kommunfullmäktiges webbsändning, Dnr 0613/22

19 november

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-10-05

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}