Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 30 november 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.8. Utredning om införandet av en mer kostnadseffektiv myndighetsutövning, dnr 0129/22

I budget 2022 finns uppdrag om att utreda införandet av en mer kostnadseffektiv myndighetsutövning, exempelvis ökad automatisering. Stadsledningskontoret har i dialog med de förvaltningar i staden som ansvarar för myndighetsutövning diskuterat pågående och kommande behov av utvecklingsinsatser för en mer kostnadseffektiv myndighetsutövning. För att utvecklingen ska ta ytterligare kliv framåt krävs bland annat en tydlig ledning med fokus på utvecklingsarbetet, ökad samverkan och ökad digital mognad och förmåga samt att rätt och tillräcklig kompetens inom området finns tillgänglig. Behoven och den möjliga utvecklingen behöver utredas, prioriteras och värderas såväl lokalt i respektive berörd nämnd som i strategisk samordningsgrupp beroende på utvecklingsinitiativets karaktär.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förklarar uppdraget fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. 

2.1.10. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, dnr 0581/21

Kommunstyrelsen beslutade i april i år att återremittera förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler till stadsledningskontoret med begäran om komplettering. I detta ärende redovisar stadsledningskontoret resultatet av genomförda kompletteringar.

Av de ursprungliga 23 remissinstanserna avstyrkte fyra nämnder förslaget till riktlinje. De avstyrkande nämnderna avstyrker fortsatt med den skillnaden att park- och naturnämnden avstyrker delvis med avseende på nyckeltalen för förskolans- och grundskolas friyta. Fastighetsägarna GFR och Byggföretagen har inkommit med ett gemensamt remissvar och Wallenstam AB har inkommit med ett eget. De kommunexterna remissinstanserna är positiva till att det har tagits fram ett förslag till nyckeltal men gör bedömningen att delar i förslaget behöver omarbetas och förändras. Föreslagen riktlinje är i delar förtydligad och reviderad efter inkomna synpunkter.

Stadsledningskontorets samlade bedömning är dock att kärnan i tidigare förslag fortsatt är relevant. Den ger både tydlighet och flexibilitet samt synliggör nämnders och bolagsstyrelsers uppdrag att aktivt samverka och söka ändamålsenliga kompromisser.

S, V och MP föreslår i ett yrkande att: 1. Att förslaget till riktlinje remitteras till den nya stadsbyggnadsnämnden, i dialog med stadsmiljönämnden och tadsfastighetsnämnden, för kompletterande analys av förslagets konsekvenser med särskilt fokus på:

a: psykisk, social och fysisk elevhälsa och utveckling hos barn

b: förutsättningarna att bygga stadsmiljöer i enlighet med Göteborgs utvidgade innerstad (GUI) och värdeskapande stadskvaliteter

c: kvantitativ beskrivning av befintliga kommunala verksamhetslokalers friytor i Göteborgs innerstadsmiljöer

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.  

Yttrande Henrik Munck (-)

2.1.11. Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023–2026, dnr 0762/22

Trygghetsboende är fysiskt tillgängliga bostäder för hushåll där minst en person fyllt 70 år. Ett trygghetsboende ska innehålla minst 15 vanliga lägenheter samlade i grupp eller delvis insprängda bland fastighetens övriga lägenheter. Det ska finnas trygghetsskapande service i form av trygghetsvärd. Det ska också finnas tillgång till gemensamhetslokal i nära anslutning till lägenheterna för de boendes aktiviteter som till exempel föreläsningar, sociala möten och fysiska aktiviteter.

Fastighetsnämnden har föreslagit att kostnaderna för subventioner ska hanteras i en separat förvaltning.

Stadsledningskontoret föreslår att målsättningen på 600 nya trygghetslägenheter under perioden 2023–2026 fastställs. De ekonomiska konsekvenserna ska hanteras inom Göteborgs stads ordinarie budgetprocess. Fastighetsnämndens förslag avslås.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. 

2.1.15. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023, dnr 0696/22

Enligt kretslopp och vattennämndens reglemente ska nämnden ta fram förslag på avfallstaxa som därefter ska beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige inte fattar något beslut i ärendet fortsätter nuvarande taxa att gälla.

Kretslopp och vattennämnden beslutade 16 mars i år i sina verksamhetsnomineringar att föreslå en bibehållen ambitionsnivå för avfallsverksamheten och att intäktsramen för avfallstaxan ökas med åtta till nio procent mellan 2022 och 2023. Sedan nämndens beslut i mars har kostnaderna och förväntningar på kommande kostnadsökningar för insamling och behandling av avfall förändrats påtagligt. Nämnden beslutade 21 september att föreslå till kommunfullmäktige en höjning av taxan med 12,6 procent. Föreslaget innebär ändå att 2023 års föreslagna avgifter inte täcker årets kostnader. Nämnden föreslår att det ska hanteras genom att den tidigare skulden till abonnenterna nyttjas och återstående två miljoner kronor blir en fordran på abonnenterna. Avgifterna som kunderna betalar påverkas av vikten för avfallet, storleken på avfallskärlet samt hur ofta insamling av avfallet sker.

Höjningarna av avgifterna innebär för en genomsnittlig småhuskund en kostnadsökning med 224 kronor per år och för motsvarande lägenhetshushåll 182 kronor per år, vid en oförändrad avfallshantering. Stadsledningskontoret gör ingen annan bedömning än nämnden om föreslagen taxenivå för 2023. Nämnden prognosticerar även avgiftshöjningar inför 2024 och 2025 vid en oförändrad ambitionsnivå.

V, S och MP föreslår i ett yrkande att:

1. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att återrapportera vilka effekter införandet av fria besök på återvinningscentralerna har haft på antalet besök, klimat samt annan miljöpåverkan.

2. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att utreda hur man ytterligare ska kunna stävja avfallsmissbruk av oseriösa företag.

3. Kretslopp och vattennämnden får i uppdrag att förbereda för återinförandet av systemet med max sex gratis besök per vuxen i Göteborg årligen vid återvinningscentralerna från 2024.

4. Kretslopp och vattennämndens förslag till avfallstaxa för 2023, i enlighet med reviderad bilaga 2, fastställs och ska gälla från och med 1 januari 2023.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP efter 6 – 6 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.  

Reservation D

Reservation SD

Reservation C

Yttrande SD

Yttrande C

2.1.16. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023, dnr 0775/22

Enligt kretslopp och vattennämndens reglemente ska nämnden ta fram förslag på vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) som därefter ska beslutas av kommunfullmäktige.  Nämnden har i september 2022 hemställt till kommunfullmäktige om förslag till VA-taxa som ska gälla från 1 januari 2023.

Brukningsavgiften för normalhushållet föreslås höjas med cirka sju procent vilket främst motiveras av engångskostnader samt ökade kostnader med anledning av fortsatt hög investeringstakt. Den fasta och den rörliga delen för dricksvatten, spillvatten och dagvatten inom brukningsavgiften föreslås höjas olika mycket.

Kundens avgiftshöjning är beroende av vilka tjänster kunden använder. Brukningstaxans självavläsningsrabatt föreslås tas bort från 2023. Anläggningsavgiften föreslås höjas med fem procent vilket nämnden bedömer tillräckligt då kostnadstäckningen för föregående år och prognosen för året är högre än ursprunglig beräkning.

Stadsledningskontoret finner sammanfattningsvis att nämndens förslag till brukningstaxa och anläggningstaxa 2023 är svårbedömt och har inte förutsättningar utifrån nämndens material att göra egen bedömning eller föreslå några andra alternativ till nämndens förslag. Stadsledningskontoret tillstyrker nämndens förslag.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.  

Yttrande SD

Övriga ärenden

2.1.5. Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation, dnr 0128/22 -

Ärendet flyttat till sammanträdet den 14 december 2022

2.1.12. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för Intraservice, dnr 1060/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.17. Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023, dnr 1053/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrakndet från C, S, V och MP. Tilläggsyrkandet från M, D och L avslogs efter votering 5 – 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande KD

Yttrande M, L och KD

Yttrande SD

Yttrande SD

2.1.18. Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror, dnr 0990/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, D, L och C efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.2.7. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023, dnr 0809/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutspunkt 1 i stadsledningskontorets förslag.

2.2.8. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023, dnr 0050/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, D och L efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

Emmyly Bönfors (C) deltog inte i beslutet

Yttrande KD

Yttrande SD

Yttrande M, D, L och KD

2.2.9. Val av representant från Göteborgs universitet i Göteborgs Stads trygghetsråd i stället för Christel Backman. Micael Björk har föreslagits till ny ledamot, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

3.3. Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster, dnr 0423/22

Motionen återtogs av motionärerna.

3.5. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026, dnr 0497/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M och L. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

3.6. Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter, dnr 0495/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP och S efter 6 – 6 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation D

Reservation SD

Yttrande M, L, KD och C

Yttrande SD

4.1. Remiss från GR - Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i VGR, dnr 0939/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.2. Remiss från Socialdepartementet - Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende, dnr 0987/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning november 2022 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, dnr 0790/22 -

14 december

2.1.2. Redovisning av uppdrag under 2022 gällande inrättandet av skyddat boende och jourverksamhet i hbtq-planen, dnr 1371/21

14 december

2.1.3. Delrapportering i uppdraget att ta fram en klimatanpassningsplan – uppdrag till stadens nämnder och styrelser att analysera klimateffekternas konsekvenser och åtgärdsbehov för sin verksamhet, dnr 0120/22

14 december

2.1.4. Redovisning av uppdrag att se över cykelförmånen i den del som avser hyra av cykel, dnr 0565/22

14 december

2.1.6. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023, dnr 0985/22

14 december

2.1.7. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, dnr 0905/21

14 december

2.1.9. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera stadens projekt, dnr 0126/22 -

14 december

2.1.13. Yrkande från D om att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd, dnr

14 december

2.1.14. Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika, dnr

Yrkande S, V och MP

14 december

2.1.19. Yrkande från M, D, L, C särskilt yttrande KD om förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

14 december

2.1.20. Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD om att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden, dnr

14 december

2.1.21. Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD om att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, LOV, dnr

14 december

2.1.22. Yrkande från M, D, L särskilt yttrande KD angående huvudman för vuxenutbildning och SFI, dnr

14 december

2.2.1. Redovisning av uppdrag att utreda inrättandet av en beredskapshandläggare med kansli, nr 1108/21

14 december

2.2.2. Undertecknande av stadga för EU-kommissionens mission för klimatanpassning, dnr 1090/22

14 december

2.2.3. Redovisning av uppdrag om Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge, dnr 0583/22

14 december

2.2.4. Återrapportering av undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, dnr 1038/22

14 december

2.2.5. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, dnr 0700/22

14 december

2.2.6. Yrkande från D angående att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner, dnr

14 december

3.1. Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser, dnr 0706/22

14 december

3.2. Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FNdagen flagga för det internationella Göteborg, dnr 0589/22

14 december

3.4. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, dnr 0503/22

14 december

3.7. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, dnr 0381/22

14 december

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-11-30


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}