Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 27 april 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken, Dnr 0281/22

Miljö- och klimatnämnden har hemställt till kommunfullmäktige om en reviderad taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken, som en anpassning till gällande lagstiftning på området samt andra behov av anpassningar av gällande taxa. Taxan föreslås börja gälla från och med 2023. Förslaget till reviderad taxa innebär förtydliganden om vad som menas med förhöjda avgifter och en utökad avgift för prövning av enskilda avlopp för fastigheter med flera bostäder. Timavgift enligt taxan justeras med index till år 2023.

Kommunfullmäktige har gett nämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med att implementera efterhandsdebitering inom taxeområdet. Nämnden avser att lämna förslag på ny taxa inför år 2024 i slutet av 2022. Enligt stadens anvisning för hantering av taxor och avgifter ska nämnden i möjligaste mån inkomma med förslag om förändring av taxor i god tid innan stadsledningskontorets överlämnande av förutsättningar till budget till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden inkommer sent med förslag till ny taxa men bedömer att det beror på omständigheter som nämnden inte råder över.

Stadsledningskontorets bedömning är att taxan kan beskrivas i förutsättningar för budget. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndens använt en indexuppräkning av timavgiften med två procent till år 2023. Motsvarande index är nästan tre procent i slutet av februari 2022 och kan kommas att ändras igen till oktober 2022.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor, Dnr 1324/20

Stadsledningskontoret redovisar kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2020-09-10 beslutspunkt 4 om att ta fram en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor till grund för den nya planen. Då det i uppdraget även ingick att undersöka villkoren för HBTQ-personer inom utbildningsförvaltningens och grundskoleförvaltningens verksamheter, har stadsledningskontoret valt att dela upp uppdraget i två separata rapporter:

  • en uppdaterad rapport om hbtqi-personers livsvillkor i Göteborg (Hbtqi+personers livsvillkor i Göteborg 2021)
  • en rapport om villkor för hbtqi-personer inom utbildningsförvaltningens och grundskoleförvaltningens verksamheter (”Det är ingen temadag att vara hbtq – det är man året om” - Rapport om unga hbtqi-personers villkor i skolan)

För att få en uppdatering av hur livsvillkoren för hbtqi-personer förändrats utifrån de temaområden som redovisades i hbtq-rapporten Normbrytande liv från 2014 och få en extern genomlysning av Göteborgs Stads arbete, genomfördes en upphandling och Antidiskrimineringsbyrån Väst tilldelades uppdraget. Utifrån sin granskning, lämnar Antidiskrimineringsbyrån 32 rekommendationer för Göteborgs Stad fortsatta arbete. Uppdraget att fram en första lägesbild av unga hbtqi-personers villkor i skolan genomfördes av stadsledningskontoret. Utifrån rapportens resultat och analys lämnar stadsledningskontoret 12 framåtsyftande rekommendationer.

M, L, C, S, D, särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att komplettera rapporten HBTQ-personers livsvillkor, baserat på otrygghet och diskriminering, för att få ett tydligare och mer precist underlag inför framtagandet av en ny HBTQ-plan. Rapporten ska ge ett detaljerat underlag över vilka grupper som är särskilt utsatta samt särskilt otrygga platser. Fokus ska vara på frågor där det finns kommunal rådighet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande från M, L, C, S och D. Yttrande KD

2.1.16. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025, Dnr 0617/21

Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget fyra uppdrag gällande digitalisering och it:

  • Ta fram en digitaliseringsstrategi för Göteborgs Stad.
  • Ta fram en it-strategi för Göteborgs Stad.
  • Utreda lämplig organisation för att möta stadens framtida digitaliseringsbehov.
  • Ta fram en ny styr-, finansierings- och samordningsmodell för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

I juni 2020 redovisades förslag på Göteborgs Stads policy för digitalisering och it samt en struktur för uppföljning samt digital mognad och förmåga genom verktyget Dimios. I november 2021 beslutade kommunfullmäktige om styr-, finansierings- och samordningsmodell i form av en riktlinje. Detta ärende svarar mot uppdragen att ta fram en digitaliseringsstrategi och en IT-strategi.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-15 att remittera Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025 till ett antal nämnder och bolagsstyrelser. Planen har i vissa delar justerats efter de synpunkter som har skickats in. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser tillstyrker planen.

Planen innehåller ett övergripande mål samt fyra målområden. De är kopplade till ett antal inriktningar och nyttor som ska nås med stöd av planen. Det övergripande målet handlar om att Göteborgs Stads digitaliseringsarbete ska bidra till att boende, besökare, näringsliv samt medarbetare får en ökad kvalitativ och likvärdig digital service som de upplever skapar värde. Det handlar också om att värna demokratin och öka delaktigheten för dem vi är till för genom att balansera innovation och effektivitet samt intern och extern nytta. Målet berör också öppna och tillgängliga data, vilka bidrar till en effektiv användning av stadens resurser och ger förutsättningar för en innovativ och hållbar stad.

S, D, M, L, C, V, MP, särskilt yttrande KD, vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret kompletterar ärendet med en analys över stadens digitaliseringsplan utifrån ett dataskydds- och informationssäkerhetsperspektiv. Partierna vill också ha förslag på åtgärder som syftar till att skapa en likvärdig och god förmåga att arbeta systematiskt med dataskydd och informationssäkerhet, samt förslag på hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, D, M, L, C, V och MP. Yttrande KD

2.1.21. Redovisning av uppdrag att ta fram en barnrättsplan, Dnr 1109/20

Kommunfullmäktige gav i juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan. Syftet med planen var att öka den kommuncentrala styrningen samt höja kompetensen och ambitionsnivån inom område barnrätt.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att remittera förslaget till barnrättsplan till ett urval av nämnder och styrelser, kommunstyrelsens råd, Ungdomsfullmäktige samt externa aktörer. Av de 29 inkomna remissvaren är det fyra som avstyrker förslaget till plan. Vid genomgången av remissvaren framkommer att barnrättsplanen upplevs innehålla relevanta och ambitiösa insatser som bedöms bidra till att barns rättigheter stärks. Planens mål och insatser bedöms genomförbara. Flera remissinstanser bedömer dock att planen behöver ett tydligare fokus på barn i utsatta situationer för att säkerställa lika rättigheter till varje barn. Remissinstanserna efterfrågar även stöd i implementeringen av plan och barnbokslut. Stadsledningskontoret har utifrån remissvaren gjort förtydliganden och revideringar i förslaget till barnrättsplan. Revideringarna syftar till att tydliggöra att rättigheterna i konventionen ska tillförsäkras varje barn, oavsett barnets eller vårdnadshavarens behov och förutsättningar, samt till att stödja det operativa arbetet med planen i nämnder och styrelser.

Stadsledningskontorets bedömning är att en stadenövergripande barnrättsplan med föreslagen inriktning ger ett tydligt fokus på barns individuella rättigheter och på de områden som kommunen kan påverka. Planen väntas ge positiva effekter på barn och ungas egen upplevelse av delaktighet och nöjdhet med fritid, utbildning, hälsa och trygghet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 - 6. Återremissyrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation V Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.5. Kompensatoriska åtgärder i rutinen för nödbistånd till boende, Dnr 1636/20

Sektorcheferna för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder beslutade i maj 2019 om en omarbetad rutin för nödbistånd till boende. I augusti 2019 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa vilka konsekvenser den förändrade rutinen har lett till med fokus på barnfamiljer i hemlöshet. Stadsledningskontoret redovisade uppdraget till kommunstyrelsen den 15 april 2020.

Därefter gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa vilka åtgärder stadsdelsförvaltningarna har genomfört utifrån de rekommendationer om kompensatoriska åtgärder som lämnats i stadsdelsförvaltningarnas egen uppföljning av rutinen. Detta uppdrag redovisades 9 december 2020. Som ett nästa steg fick stadsledningskontoret i uppdrag att också återkomma med en redovisning av effekterna av de kompensatoriska åtgärderna för kommande år.

Stadsledningskontoret bedömer att de åtgärder som vidtagits utifrån de lämnade rekommendationerna i stort omhändertagit de negativa konsekvenser som framkommit i tidigare uppföljningar. Samtidigt återstår vissa utvecklingsområden som respektive socialförvaltning fortsatt behöver följa och utveckla inom ramen för det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Arbetet måste bedrivas långsiktigt och utvecklingsarbetet kan aldrig anses vara färdigt. Det måste ständigt följas upp och utvärderas av ansvariga nämnder och leda till förbättringar som utvecklar arbetet framåt.

D vill i ett tilläggsyrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en muntlig redovisning om:

  • I vilken grad befintliga rutiner med boendecoachning fungerar och hjälper hemlösa invånare till eget boende i och utanför Göteborg.
  • Vilka kontrollfunktioner som används för att undvika missbruk av nuvarande system.
  • Hur våldsutsatta kvinnor med barn kan få tillgång till bostad i närområdet, alternativt att våldsutövaren erbjuds en annan bostad.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D Yttrande S

2.2.7. Utredning av insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang, Dnr 1062/21

I rapporten redogörs för de identifierade svårigheter och upplevda brister som beskrivits i de dialoger som genomförts inom ramen för utredningen. De identifierade svårigheterna och upplevda bristerna som beskrivs förekommer i olika omfattning inom olika verksamheter.

Uppdrag, arbetssätt och förutsättningar skiljer sig åt. Det finns behov av utveckling inom följande områden: Förtroende och tillit, En ändamålsenlig och effektiv arbetsprocess och handläggning, Verksamheter, insatser och metoder för målgruppen, Kunskap och kompetens, Verksamhetens omfattning, Styrning, samordning och samverkan samt Otillåten påverkan.

I ärendet föreslås inga stadenövergripande åtgärder då de insatser och åtgärder som föreslås i angränsande handlingsplaner om utsatta områden, gängkriminalitet och tystnadskultur samt kommunfullmäktiges budgetuppdrag får anses utgöra den stadenövergripande styrningen av arbetet med ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i gängkriminalitet. Därutöver bedömer stadsledningskontoret att det är nödvändigt att varje nämnd utifrån sitt uppdrag, sina egna förutsättningar och behov prioriterar det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet. Rapporten bör utgöra en bas för det fortsatta strategiska arbetet i nämnderna. Arbetet behöver bedrivas i samverkan med övriga berörda nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från MP och V avslogs efter votering 5 - 3. Reservation SD Yttrande D Yttrande MP och V

Övriga ärenden

2.1.3. Kulturnämndens möjligheter att överta ansvar för konst i kommunens verksamhetslokaler, Dnr 0698/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabeth Lann (KD)

2.1.6. Revidering av bolagsordning för Göteborgs Stads Parkerings AB, Dnr 0412/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Platzer Syd Fastighets AB, Dnr 0404/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Daniel Bernmar (V) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv

2.1.11. Kompletterande uppföljning december 2021, Dnr 0264/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande MP och V Yttrande S Yttrande SD

2.1.13. Antagande av detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg, 0318/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 11 - 2. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.18. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande M, L, C, V, MP, S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.20. Yrkande från V och MP om bostad som rättighet och att förändra socialtjänstens arbete med hemlöshet

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.1.22. Yrkande från MP och V om att avbryta pågående planarbete för fler skjutbanor i Delsjöområdet

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S Yttrande KD

2.2.2. Rekommendation om belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun för 2022, Dnr 0420/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.3. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr 0426/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.6. Redovisning av uppdrag om socialtjänstens insatser i hedersrelaterade ärenden och samverkan med kvinnojourer samt placering i SiS-hem, Dnr 1363/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet från S, MP, V, M, L, C och D. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 - 1. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande KD

2.2.8. Yrkande från V, MP och S angående åtgärder för minskad trängsel för resenärer i kollektivtrafiken

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, MP och S efter votering 7 - 6 Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.9. Yrkande från D angående hantering av utökat uppdrag för Nämnden för demokrati och medborgarservice

Yrkandet återtaget Protokollsanteckning D

2.2.10. Val av ersättare i Göteborgs Stads råd funktionshinderfrågor istället för Sophia Nilsson (MP) som valts till ledamot

Beslut: Elias Ytterbrink (MP)

4.1. Remiss från Socialdepartementet - Från delar till helhet - En reform för samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93), Dnr 1502/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande M, L, C och KD

4.2. Remiss från Justitiedepartementet - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1), Dnr 0206/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

4.3. Remiss från Trafikverket - Granskning inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor, Dnr 0347/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande SD Yttrande D

4.4. Trafikverket - Järnvägsplan Brunnsbo Station, underrättelse om granskning av plan, Dnr 0397/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.2. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1542/21

4 maj

2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående, Dnr 1412/21

4 maj

2.1.5. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026, Dnr 0355/20

4 maj

2.1.8. Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2021, Dnr 0328/22

4 maj

2.1.9. Upphävande av Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering samt försäljning av folköl med undantag av serveringstider, Dnr 1649/20

4 maj

2.1.10. Överenskommelse för förbättrade hållbara förbindelser mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040, Dnr 0424/22

4 maj

2.1.14. Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar, Dnr 0727/21

4 maj

2.1.15. Antagande av ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda, Dnr 1538/21

4 maj

2.1.17. Redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

4 maj

2.1.19. Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

4 maj

2.1.23. Yrkande från D angående att politiker ska ha möjlighet att direkt kontakta tjänstemän för att få information

4 maj 2.1.24. Yrkande från V och MP angående att slopa konsertavgiften på Liseberg

4 maj 2.1.25. Yrkande från S om att bevara den svenska modellen och förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs arbetsmarknad

4 maj 2.1.26. Yrkande från D angående parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden

4 maj 2.2.1. Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan, Dnr 0116/22, ,198/21, 1199/21, 0116/22, 1200/21, 1093/21

4 maj

2.2.4. Bokslutsberedning avseende 2021, Dnr 0009/22

4 maj

3.1. Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi, Dnr 1352/21

4 maj

5.1. Göteborgsförslag [9463] för beslut - Sommaraktivitetskort till ungdomar, Dnr 1356/21

4 maj

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-04-27


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}