Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 23 november 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.2. Regionalt samverkansavtal - Digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård, Dnr 0814/22

Kommunfullmäktige har att ta ställning till regionalt samverkansavtal för digitala hjälpmedel för en god hälsa och jämlik vård inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Beslut behöver fattas innan utgången av 2022. Avtalet gäller i tre år från undertecknande. Idag finns ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och regionens kommuner om hjälpmedel. För att utöka det så att det även omfattar digitala hjälpmedel behövs ett nytt samverkansavtal. Avtalet omfattar bland annat utgångspunkter för samverkan, roller, ansvar samt modell för initial finansiering. Initialt ska medverkande parter betala en engångskostnad om 10 kronor per invånare för att finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av den gemensamma strukturen för att tillhandahålla digitala hjälpmedel, vilket för Göteborgs Stad innebär cirka 6 miljoner kronor. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden kommer att finansiera den initiala engångskostnaden för stadens räkning under förutsättning att kostnaden belastar 2022 års resultat. Stadsledningskontoret ser positivt på detta. Stadsledningskontoret är positiva till intentionerna med det föreslagna samverkansavtalet och bedömer att det kan bidra till en bättre försörjning av digitala hjälpmedel inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stad kan ingå i samverkan för digitala hjälpmedel och att avtalet bör godkännas. En berörd nämnd behöver ta ansvar för att förvalta samverkansavtalet gentemot regionen, i samverkan med övriga berörda nämnder. Arbetet med utifrån samverkansavtalet behöver också samordnas inom staden. Stadsledningskontoret föreslår att äldre- samt vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att förvalta avtalet i samverkan med berörda nämnder.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.6. Genomförandebeslut Torslanda tvärförbindelse, Dnr 0994/22

En tvärförbindelse i Torslanda är framför allt en åtgärd för att kunna lösa delar av den ohållbara trafiksituationen som råder i Torslandaområdet. Det skapar förutsättningar för ett mer hållbart resande, ökad tillgänglighet och skapar förutsättningar för både den planerade och den spontana bebyggelseutvecklingen.

Trafiknämnden föreslår att projektering startar efter att detaljplanen tillstyrkts av byggnadsnämnden inför beslut i kommunfullmäktige, men innan detaljplanen vunnit laga kraft. Detta för att komprimera genomförandetiden.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett genomförande enligt trafiknämndens förslag.

MP, S, V och C föreslår i ett tilläggsyrkande att bättre framkomlighet för kollektivtrafik, cykel och gång - samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter - säkerställs och genomförs i samband med genomförandet av Torslanda tvärförbindelse.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från MP, S, V och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Dnr 0327/22

Åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjöld boulevard innebär att pröva förutsättningarna för att omvandla den kommunala Dag Hammarskjöldsleden till boulevard, från Järnbrott i söder till Linnéplatsen i norr. Syftet är dels att visa vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma en boulevard, där både trafiklösningar och stadsutveckling har hanterats. Dels är det att utvärdera i vilken utsträckning en omdaning till boulevard i detta stråk bidrar till hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. För att möjliggöra en omvandling till boulevard och stadsutveckling krävs åtgärder som ligger utanför stadens rådighet. För att realisera hela stadsutvecklingen enligt översiktsplanens geografiska inriktning för Högsbo-Frölunda krävs också åtgärder i ett tidsperspektiv bortom år 2035. Järnväg mellan Kungsbacka och Haga station via Järnbrott är en potentiell nyckel för detta område och staden som helhet.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget att genomföra en åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard ska förklaras fullgjort. Stadsledningskontoret föreslår också att Göteborgs Stad avvaktar med fortsatt utredning av Dag Hammarskjölds boulevard.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från D, M och L avslogs efter votering 6 – 7. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande S, V och MP

Yttrande KD

Yttrande SD

2.1.11. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

I kommunfullmäktiges budget 2022 fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på en plan för ett hållbart livsmedelsystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv. I rapporten redovisar miljöförvaltningen hur Göteborgs Stad kan bidra till att göra livsmedelssystemet i Göteborg mer hållbart. Rapporten presenterar rekommendationer som kompletterar det som redan görs idag, och utgår från områden där staden har direkt rådighet och där stadens egna verksamheter kan ta ytterligare steg. Många rekommendationer bedöms även bidra direkt eller indirekt till att öka den lokala matproduktionen. Den viktigaste rekommendationen bedömer stadsledningskontoret vara att upprätta en samarbetsfunktion i staden. Det är också viktigt att besluta om en definition om lokalproducerad mat.

Stadsledningskontoret föreslår att den definition av lokalproducerad mat som görs i rapporten godkänns, och att kommunfullmäktiges uppdrag i miljö- och klimatnämnden förklaras fullgjorda.

MP, S och V vill i ett tilläggsyrkande ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för stadens jordbruksmark för att långsiktigt stärka livsmedelsförsörjningen.

M, L, C, D, särskilt yttrande KD vill i ett tilläggsyrkande att arbetet lokala livsmedelsproducenter ska utredas för att bli sammanhållet och effektivt. Dessutom ska översiktsplanen få ett tematiskt tillägg gällande lokal livsmedelsförsörjning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandena från M, L, C och D samt enligt tilläggsyrkandet från MP, S och V efter votering 5 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.23. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030, Dnr 0561/22

Styrelsen i Göteborg & Co AB godkände vid sitt styrelsemöte 19 september 2021 förslaget till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 och överlämnade det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni i år att återremittera ärendet till Göteborg & Co AB för att hämta in remissvar från arbetstagarorganisationerna Unionen och Hotell och restaurangfacket. Göteborg & Co konstaterar att pandemin har fått globala effekter för besöksnäringen. Trender inom digitalisering och förändring av konsumtions- och resmönster har förstärkts. Förändringarna bedöms vara långsiktiga vilket kan föranleda behov av en översyn och revidering för att anpassa programmet till nya förutsättningar för utvecklingen av destinationen och besöksnäring under programperioden.

Programförslaget har remissbehandlats i berörda nämnder och styrelser samt näringslivsorganisationer och andra berörda. Göteborg & Co förslår att programmets benämning ändras till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030. Som skäl till ändringen anges främst att destinationsutveckling som begrepp omfattar ett bredare perspektiv där besöksnäring, samhällsutveckling, stadsutveckling, besökarperspektiv och invånarperspektiv är delar i en helhet.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 antas och att Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030 upphör att gälla.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag. Tilläggsyrkandet från D avslogs efter votering 5 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från V deltog inte i beslutet.

Yttrande MP och V

Yttrande D, M, L och KD

Övriga ärenden

2.1.4. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021, Dnr 0001/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.5. Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2023, Dnr 0001/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Hemställan från Idrotts- och föreningsnämnden beträffande råd om implementering av budgetuppdraget att genomföra upphandlingar av drift i den kommunala gymverksamheten, Dnr 1071/22

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 6 - 6 med ordförandens utslagsröst om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från S, V och MP deltog inte i beslutet

Yttrande M, D, L och KD

2.1.13. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice, Dnr 1062/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads inköp- och upphandlingsnämnd, Dnr 1061/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.22. Kompletterande uppföljning augusti 2022 - återrapportering av uppdrag, Dnr 0977/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkande M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande KD

2.1.25. Yrkande från D om skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D.

Yttrande SD

2.1.26. Yrkande från S, MP och V om förlängning av de rättighetsbaserade råden, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, MP och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, D, L och KD

2.1.27. Yrkande från M, L och D särskilt yttrande KD om fler solceller på Göteborgs kommunala och privata tak, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, L och D efter votering 6 – 7.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande SD

Yttrande C

Yttrande V, MP och S

2.1.28. Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024 - 2025m, Dnr 0068/22

Kommunstyrelsen biföll budgetförslaget från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation M, D och L

Reservation SD

Reservation C

Yttrande Henrik Munck (-)

2.2.2. Återrapportering av uppdraget att överlämna driften av Bergums fritidslantgård till en förening, Dnr 0499/20

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, V, S, M, L, D och C. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 10 – 1. Tilläggsyrkandet från C avslogs efter votering 11 – 1.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

2.2.5. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och utskott samt nämnders och styrelsers budgetbeslut/beslut om affärsplan för 2023, Dnr 0809/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutspunkterna 2 och 3 i stadsledningskontorets förslag. Beslutspunkt 1 bordläggs till den 30 november 2022.

3.3. Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i Backa, Dnr 0588/22

Motionen återtagen av motionären.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag gällande utredning om införandet av en mer kostnadseffektiv myndighetsutövning, Dnr 0129/22

30 november

2.1.3. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera stadens projekt, Dnr 0126/22

30 november

2.1.8. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

30 november

2.1.9. Målsättning för trygghetslägenheter perioden 2023-2026, Dnr 0762/22

30 november

2.1.12. Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0387/22

14 december

2.1.15. Revidering av reglemente för Göteborgs Stads nämnd för Intraservice, Dnr 1060/22

30 november

2.1.16. Yrkande från D om att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd, dnr

30 november

2.1.17. Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika, dnr

30 november

2.1.18. Göteborgs Stads avfallstaxa för 2023, Dnr 0696/22

30 november

2.1.19. Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för 2023, Dnr 0775/22

30 november

2.1.20. Stadsbyggnadsnämndens taxa 2023, Dnr 1053/22

30 november

2.1.21. Göteborgs Stads taxa för handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror, Dnr 0990/22

30 november

2.1.24. Yrkande från D om förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

Yrkande V och MP

30 november

2.2.1. Återrapportering av undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 1038/22

30 november

2.2.6. Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2023, Dnr 0050/22

30 november

3.1. Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FN-dagen flagga för det internationella Göteborg, Dnr 0589/22

30 november

3.2. Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster, Dnr 0423/22

Yttrande M, L och KD

30 november

2.2.3. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

30 november

2.2.4. Yrkande från D angående att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner, dnr

30 november

3.4. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, Dnr 0503/22

30 november

3.5. Motion av Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborg ska bli Årets studentstad 2026, Dnr 0497/22

30 november

3.6. Motion av Johan Zandin (V), Jenny Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter, Dnr 0495/22

30 november

3.7. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, Dnr 0381/22

30 november

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-11-23


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}