Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 23 mars 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Detaljplan för polishus vid Exportgatan i Backa, Dnr 0263/22

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett nytt polishus vid Tingstadsmotet i Backa med underjordiskt garage för utryckningsfordon och en teknikvåning längst upp. I planen ingår också fler utfarter mot Exportgatan, ny placering av busshållplats och en dagvattenanläggning för allmän platsmark. Dessutom ska planen möjliggöra framtida utveckling av området med verksamheter och kontor.

De synpunkter som kom in vid samråd handlade främst om dagvatten och skyfall, risker kopplat till farligt gods, förorenad mark och att projektet inte når Göteborgs Stads mål om gröna ytor på allmän plats. De yttranden som kom in vid granskningen handlar om att klargöra vilka fasader som behöver byggas i obrännbart material, och att göra en riskbedömning för ånginträngning i byggnaden.

I samrådet bedömde Länsstyrelsen att frågor om hälsa och säkerhet eller risken för olyckor måste lösas på ett tillfredsställande sätt.

Byggnadsnämnden anser att detaljplanen kan antas med de kompletterade utredningar och ändringar som gjorts efter granskning. Detaljplanen har efter tillstyrkande av byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige för antagande på grund av att den strider mot gällande översiktsplan. Stadsledningskontoret delar byggnadsnämndens bedömning om att planen kan antas. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Reservation SD

2.1.4. Miljö- och klimatnämndens taxa för verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk, Dnr 0140/22

Miljö- och klimatnämnden har hemställt till kommunfullmäktige om en ny gemensam taxa för nämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk, som en anpassning till gällande lagstiftning på området. Taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 2023.

Förslaget på ny taxa innebär att all debitering för planerad kontroll av verksamheter ska göras efter att kontrollen är utförd. I den taxa som gäller nu debiteras livsmedelsverksamheter i förskott för planerad kontroll med en schablonavgift. Taxan för livsmedelsverksamhet har succesivt anpassats till efterhandsdebitering. Nämnden bedömer att övergången till efterhandsdebitering inte kommer att få någon väsentlig påverkan på ekonomin för verksamhetsutövarna eller för nämnden.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden har föreslagit en indexjustering av gällande timavgift med två procent till år 2023 men att PKV i december 2021 har gått upp med tre procent. Det är möjligt att PKV kommer ändras igen till oktober. Då efterhandsdebitering är en ny taxekonstruktion för livsmedelsverksamheter bedömer stadsledningskontoret att det är lämpligt att miljöförvaltningen följer taxans ekonomiska konsekvenser.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.16. Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden samt fastighetsnämnden samt återrapportering av program och planer, Dnr 1433/21

Samlingsärendet handlar om återrapportering av uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns ett uppdrag till kretslopp och vattennämnden och ett uppdrag till fastighetsnämnden, båda dessa uppdrag har förklarats fullgjorda av respektive nämnd. Rapporten behandlar även ett uppdrag till kretslopp och vattennämnden, uppdraget föreslås avslutas då nämnden bedömer efter gjord utredning att uppdraget inte kan genomföras. I rapporten finns även en halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019 - 2023, en halvtidsuppföljning av Göteborgs tre planer inom mänskliga rättighetsområdet, en deluppföljning av Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 - 2026 samt en utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2019-2022.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande SD Yttrande MP och V Yttrande V och MP

2.1.17. Samlad bild av det våldspreventiva arbetet i Göteborgs Stad, Dnr 0534/21

Stadsledningskontorets redovisning på uppdraget från kommunfullmäktige i maj 2021 innehåller en samlad bild av det våldspreventiva arbetet inom de fyra regionala socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd, äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen, grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, Förvaltnings AB Framtiden samt arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen.

Stadsledningskontorets utredning visar att det genomförs många olika typer av insatser i staden som är både förebyggande och akuta. Majoriteten av de förebyggande insatserna rör kompetensutveckling och utbildning, medan närmare hälften av insatserna fördelas mellan brukarinsatser, insatser till medborgare, metodutveckling och insatser inom HR. Det finns utvecklingsbehov i stadens arbete, framför allt riktat till särskilt utsatta grupper. Stadsledningskontoret bedömer att identifierade utvecklingsområden till större delen bör kunna hanteras inom ramen för stadens plan mot våld i nära relation.

Utredningen visar på stora skillnader i fördelningen av resurser mellan förebyggande och akuta insatser. Stadsledningskontoret bedömer att detta är förväntat då stöd och skydd när våldet är ett faktum är kostsamt. Stödinsatser är i allra högsta grad nödvändigt. Redovisningen innehåller även exempel på resursförstärkning som framkommit i dialoger med förvaltningarna under utredningen. Resultat ur ett individperspektiv har inte kunnat redovisas då det föreligger svårigheter att beräkna antalet individer som nås av de förebyggande insatserna, jämfört med de akuta, samt värdera effekten av de förebyggande insatserna fullt ut.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD och D Yttrande V och MP

2.1.18. Uppdrag att stödja idéburna verksamheter inom delningsekonomin att kunna söka bidrag, Dnr 0594/21

Kommunstyrelsen gav i april förra året stadsledningskontoret i uppdrag, enligt yrkande från MP, V, och S, att återkomma med en redovisning om vilka hinder som finns för idéburna aktörer inom delningsekonomi att vara verksamma och att kunna söka kommunala bidrag, EU-bidrag eller andra relevanta bidrag samt återkomma med förslag på åtgärder.

Stadsledningskontoret har genomfört en utredning utifrån uppdraget med en generell genomlysning av delningsekonomi på olika nivåer samt identifierar hinder och föreslår lösningar. Hinder är identifierade över samordning av bidragsgivande nämndernas anvisningar, utformning på stadens web och bidragsystem samt kompetens inom den ekologiska dimensionen. Stadsledningskontoret föreslår utifrån dessa hinder lösningar i form av olika kompletterande uppdrag till stadens nämnder. Stadsledningskontorets förslag innebär att möjligheten att beviljas bidrag inom den ekologiska dimensionen kan leda till att konkurrensen mellan ansökningar kommer att öka i förhållande till dagens medel för föreningsbidrag i stadens nämnder.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.20. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025, Dnr 1669/20

Kommunstyrelsen har enligt Göteborgs Stads budget 2021 ett stärkt fokus på stadens utsatta och särskilt utsatta områden med ambitionen att dessa områden ska vara avförda från polisens lista år 2025. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2021 att remittera förslag till handlingsplan till ett antal nämnder och styrelser, kommunstyrelsens råd och externa aktörer.

Stadsledningskontorets bedömning är att det nya förslaget omhändertar ett flertal av de synpunkter som inkommit. Handlingsplanen har förstärkts med en insats inom arbetsmarknadsområdet och en insats som rör fritidshem. Målgruppen har vidgats åldersmässigt och handlingsplanen har nu en tydligare inriktning mot alla barn i utsatta områden även om fokus ligger på grundskoleåldern.

Uppdraget att ta fram en handlingsplan för att staden inte ska ha några utsatta områden 2025 omhändertar det kortsiktiga perspektivet. Parallellt måste ett mer långsiktigt arbete pågå inom och i samverkan mellan stadens nämnder och styrelser samt med andra aktörer.

M, L, C vill i ett återremissyrkande att stadsledningskontoret bland annat tar fram insatser och indikatorer för arbete och självförsörjning riktade till föräldrar med ekonomiskt bistånd. Insatserna ska syfta till att hjälpa föräldrar att snabbt nå självförsörjning för att undvika långvarigt behov av bistånd. Insatserna ska vara en del av Fokusområde 1: Barns och ungas uppväxtvillkor.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L och C efter votering 7 - 6. Återremissyrkande från S avslogs efter votering 7 - 5. Återremissyrkande från V, MP och S avslogs efter votering 7 - 6. Återremissyrkande från D avslogs efter votering 10 - 2. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD Yttrande MP

2.2.6. Fastighetsnämndens delredovisning av uppdraget för redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognosticerade underskottet i Skeppsbroplanen, Dnr 1859/17

Kommunfullmäktiges gav i november 2020 fastighetsnämnden i uppdrag att redovisa en analys av stadens totala exploateringsverksamhet i relation till underskottet i Skeppsbroplanen. Fastighetsnämndens bedömning är att återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag om Skeppsbroplanen bör ske efter återrapporteringen av ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden, för att säkerställa en god kvalitet i föreslagna lösningar. Nämnden bedömer samtidigt att stadens totala exploateringsekonomi, sett över en tioårsperiod, kan bära Skeppsbrons ekonomiska underskott utifrån en övergripande bild.

Stadsledningskontoret konstaterar att det framkommer inget beräknings- eller analysunderlag som utgör underlag till detta ställningstagande i nämndens handling. Stadsledningskontoret ser att kommunfullmäktiges uppdrag inte fullt ut besvarats i fastighetsnämndens redogörelse 2021-12-13 § 319.

Den ekonomiska åtgärdsplanen bör vara beslutad innan redovisning för Skeppsbron lämnas enligt fastighetsnämndens tidigare bedömningar. Stadsledningskontoret bedömer därför att fastighetsnämnden bör återkomma till kommunstyrelsen med slutlig redogörelse, efter att Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden blivit beslutad.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 11 - 2. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 8 - 5. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande SD

Övriga ärenden

2.1.5. Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, Dnr 1043/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Hantering av specialdestinerade statsbidrag som kan betraktas som generella, Dnr 0239/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.21. Redovisning av uppdrag om utvecklad ekonomistyrning avseende hyressättning av stadens verksamhetslokaler, Dnr 1240/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D och S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande KD

2.1.22. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning till följd av ny intäktsrekommendation, Dnr 0130/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.25. Yrkande från V och MP angående utökade lovsatsningar för barn och ungas psykiska hälsa

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD och D

2.1.26. Yrkande från V och MP angående att bevilja extra ledsagning i samband med allmänna val

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C, KD och D Yttrande S

2.2.4. Redovisning av uppdrag om att utreda förutsättningarna för deltagande i ”Plusstäder”, Dnr 1463/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.5. Finansieringsmodell och möjlig placering av ett Västsvenskt industrihistoriskt center, Dnr 0845/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter 7 – 6 i huvudvotering. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation D Reservation SD

2.2.7. Yrkande från D om principiella klargöranden och ställningstaganden för transporter över vatten till Göteborgs södra skärgård

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter votering 10 - 2. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD och S Yttrande V och MP

2.2.8. Yrkande från D och S om extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter 5 – 5 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst. Yttrande KD Yttrande SD Yttrande Henrik Munck (-)

2.2.9. Yrkande från V om att häva partnerstadsrelation med Shanghai

Kommunstyrelsen avslog yrkandet efter votering 9 – 3. Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande MP

2.2.10. Yrkande från V och MP om hemställan till socialnämnden Centrum om fördelning av bidrag till studieförbunden

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 9 - 3. Yrkandet från C avslogs efter votering 9 - 4. Reservation V Reservation Karin Pleijel (MP) Yttrande M, L och KD Yttrande S

2.2.11. Yrkande från V och MP om utredning av socialtjänstens insatser till barn och unga

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter 10 - 3 i huvudvotering. Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

3.1. Motion av Bosse Parbring (MP), Gertud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att avsluta flygfrämjande satsningar och verka för fler tågförbindelser till och från Göteborg, Dnr 1296/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

3.3. Motion av Gertrud Ingelman (V), Ulf Carlsson (MP) och Stina Svensson (FI) om att Göteborgs Stad ska ställa sig bakom Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty, globalt fossilnedrustningsavtal, Dnr 1242/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande S

4.1. Remiss från Infrastrukturdepartementet - Delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082), Dnr 1534/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.2. Ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda, Dnr 1538/21

6 april

2.1.3. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen, Dnr 1691/20

6 april

2.1.6. Göteborgs Stads energiplan 2022 - 2030, Dnr 0201/22

6 april

2.1.7. Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025, Dnr 0617/21

6 april

2.1.8. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

6 april

2.1.9. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, Dnr 0145/22

6 april

2.1.10. Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg, Dnr 1668/20

6 april

2.1.11. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

6 april

2.1.12. Reviderat reglemente för Göteborgs Stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Dnr 1457/21

6 april

2.1.13. Utredning av lärdomar av det omställningsarbete och de digitaliserade arbetssätt som har skett med anledning av pandemin, Dnr 0758/21

6 april

2.1.15. Uppdrag till trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering AB angående bättre laddmöjligheter för elbilar under kvälls- och nattetid

Återremitterat från kommunfullmäktige 24 februari 2022. 6 april

2.1.19. Utvärdering av parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0387/20

6 april

2.1.23. Redovisning av idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad, Dnr 0660/21

6 april Grith Fjeldmose (V) deltog inte i beslutet p.g.a jäv.

2.1.24. Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

6 april Grith Fjeldmose (V) deltog inte i beslutet p g a jäv.

2.1.27. Yrkande från S angående att bevara Göteborgs levande gator och stråk

6 april

2.1.28. Yrkande från D angående information till Göteborgs Stads alla anställda med anledning av tystnadskulturen.

6 april

2.1.29. Yrkande från MP och V angående satsningar på fritidsgårdar och annan fritidsverksamhet

6 april

2.1.30. Yrkande från V och MP om att riva upp beslutet att begränsa EBO

6 april

2.1.31. Yrkande från S angående inga besparingar för funktionsnedsatta barn och deras anhöriga

6 april

2.2.1. Uppdrag att ta fram gemensamt underlag för fortsatt genomförande av arbetsrehabiliteringens hemvist, Dnr 1458/21

6 april

2.2.2. Utredning av insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang, Dnr 1062/21

6 april

2.2.3. Redovisning av uppdrag och analys gällande varför det finns osakliga löneskillnader inom arbetsvärderingsverktyget BAS, Dnr 1244/21

6 april

2.2.12. Yrkande från MP och V om att avsluta import av ryskt fossilbränsle via Göteborgs hamn

6 april

3.2. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att erbjuda klimatekonomisk rådgivning för invånare, föreningar och företag i Göteborg, Dnr 1297/21

6 april

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-03-23


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}