Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 21 september 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.2.6. InRiktas utvärdering av införandet av LOV i hemtjänsten, dnr 1364/21

Kommunstyrelsen gav 2021-03-31 stadsledningskontoret i uppdrag att anlita en extern part för att utvärdera införandet av valfrihetssystemet LOV i hemtjänsten. Stadsledningskontoret fick i samband med att rapporten redovisades i uppdrag att tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO) återkomma med förslag på åtgärder, undantaget rekommendationen att se över tillämpningen av ickevalsalternativ, samt bedöma behovet av kompletterande mål och uppföljning utifrån rapportens rekommendationer och föreslagna åtgärder.

Stadsledningskontoret anser att befintliga rutiner för val av utförare är tillräckliga och det framkommer ingen annat än att den generellt sett efterlevs av biståndshandläggarna. Stadsledningskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden kompletterar nuvarande uppföljning med Socialstyrelsens fråga i brukarenkäten ”andelen brukare som svarar att de fått välja utförare”. Upphandling av ett nytt planerings- och uppföljningssystemet (PluGo) pågår. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att flertalet av frågeställningarna inom rapportens rekommendationer är omhändertagna inom projektet för upphandling. Tyngdpunkten i detta avser Göteborgs Stads hemtjänst. De privata utförarna har inte givits möjlighet att delta på samma förutsättningar. Stadsledningskontoret anser att ÄVO borde i detta utvecklingsarbete och upphandling bjudit in privata utförare till dialog, samt att det är något förvaltningen även behöver beakta i andra frågeställningar rörande LOV hemtjänst. ÄVO har haft fokus på gemensamma arbetssätt. Stadsledningskontoret bedömer att de arbeten som är genomförda och pågående omhändertar synpunkterna inom rekommendationen Arbeta strukturerat med förbättringar för att minska variation i verksamheten.

Möjligheten för myndighetsutövningen att på ett optimalt sätt kunna följa upp enskildas biståndsbeslut och den tid som utgör underlag för ersättning till utförare och avgifter till enskilda har i dagsläget ingen lösning. Denna fråga har under en längre tid varit aktuell och stadsledningskontoret anser att det angeläget att frågan snarast finner en lösning.

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag och avslog tilläggsyrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 6.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande M, L, C och KD

Yttrande MP

Yttrande SD

5.1. Göteborgsförslag [12620] för beslut – Valhallabadet, dnr 0934/22

I Göteborgsförslaget 12620 vill förslagsställaren att Valhallabadet ska bevaras och rustas upp i stället för att rivas, då det är en populär mötesplats och en folkkär byggnad. Det är även en byggnad med stort kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2022 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan. Vid sammanträdet redovisades också idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att ta fram en mer detaljerad förstudie för ett nytt centralbad. Kommunfullmäktige beslutade att förklara uppdraget fullgjort.

M, L, C, D, S och V (särskilt yttrande KD) föreslår i ett yrkande att Göteborgsförslaget om Valhallabadet inte bereds vidare. Däremot utesluter man inte att på ett eller annat sätt bevara delar av Valhallas kulturhistoriska värden, förutsatt att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Kommunstyrelsen beslutade att inte bereda Göteborgsförslag 12620 vidare enligt yrkandet från M, L, C, D, S och V efter votering 11 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

5.2. Göteborgsförslag [12607] för beslut - Inrätta ett slumpvis utvalt medborgarråd för klimat och miljö, dnr 0876/22

I Göteborgsförslaget 12607 vill förslagsställaren inrätta ett slumpvis utvalt medborgarråd för klimat och miljö. Syftet är att medborgarrådet ska ta fram förslag till åtgärder som leder till att stadens koldioxidutsläpp minskar i den takt som behövs för att vi ska leva upp till Parisavtalet.

Stadsledningskontoret bedömer att om ett oberoende och slumpvis utvalt medborgarråd ska skapas ska arbetet organiseras av miljö- och klimatnämnden. Detta utifrån miljö- och klimatnämndens ansvar enligt reglementet – att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling – och i linje med andra uppdrag inom klimatområdet.

Enligt uppdrag från kommunfullmäktige beslutade miljö- och klimatnämnden vid sitt sammanträde den 24 maj 2022 att inrätta ett klimatråd med ledamöter från akademin. Rådets uppdrag är att analysera hur klimatmålen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Miljö- och klimatnämnden ska avrapportera sitt arbete skriftligt en gång per år.

M, L och C (särskilt yttrande KD) skriver i ett yrkande att Göteborgs Stad nyligen har inrättat ett klimatråd med ledamöter från akademin. Att inrätta ytterligare råd inom klimatområdet som ska föreslå åtgärder för att minska stadens klimatutsläpp riskerar att göra arbetet mindre effektivt.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 att inte utreda Göteborgsförslag 12607 vidare. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabeth Lann (KD)

Yttrande KD

Övriga ärenden

2.1.6. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med verksamhetsöverföring av instrumentförråd från kulturnämnden till grundskolenämnden, dnr 0833/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens arbetssätt i Bostadsbolaget

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S och MP.

2.1.16. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030, dnr 0472/21

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag samt bifall till beslutssatserna i tilläggsyrkande från D, M, L, C och S samt tilläggsyrkande från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

Reservation SD

Protokollsanteckning Henrik Munck (-)

2.1.18. Yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad

Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD

2.1.23. Reviderat yrkande från M, L, C, S, V, D och MP särskilt yttrande KD angående Avtal med Västra Götalandsregionen om gemensam finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkandet från M, L, C, S, V, D och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.2.1. Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, dnr 0196/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.2. Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, dnr 0891/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

2.2.4. Yrkande från V, S och MP angående privata stränder och badföreningar

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V, S och MP efter votering 7 – 6.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Protokollsanteckning Jörgen Fogelklou (SD)

Protokollsanteckning Henrik Munck (-)

Yttrande M, L, C och KD

2.2.5. Redovisning av uppdrag att säkerställa systematik för fortlöpande och kontinuerlig uppföljning av HVB-hem, dnr 1155/21

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

Yttrande D

2.2.7. Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade enlig yrkande från M, L och C efter 5 – 5 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

3.2. Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd, dnr 0214/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande KD

Yttrande MP och V

3.3. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler, dnr 0213/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V

Yttrande D

Yttrande SD

4.1. Remiss från Miljödepartementet - Miljömålsberedningens delbetänkande, Sveriges globala klimatavtryck, dnr 0683/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

4.2. Remiss från Socialdepartementet - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten (SOU 2022:11), dnr 0629/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

4.3. Remiss från Socialdepartementet av betänkandet (SOU 2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram, dnr 0769/22

Kommunstyrelsen beslutade enlig stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för samordning av program och planer inom folkhälsa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, dnr 1690/20

5 oktober

2.1.2. Kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap av Göteborgs kajer, dnr 0132/22

5 oktober

2.1.3. Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025, dnr 1669/20

5 oktober

2.1.4. Hemställan från nämnden för demokrati och medborgarservice avseende Göteborgs Stads medverkan i Leader 2023–2027, dnr 0806/22

5 oktober

2.1.5. Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, dnr 0327/22

5 oktober

2.1.7. Hemställan från grundskolenämnden om utbetalning av bidrag till Föreningen Framstegsskolan, dnr 0907/22

5 oktober

2.1.8. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 0951/22

5 oktober

2.1.9. Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst, dnr 0161/22

5 oktober

2.1.10. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst, dnr 0162/22

5 oktober

2.1.11. Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

5 oktober

2.1.13. Redovisning av uppdrag att samordna Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens föreningar, dnr 1272/21

5 oktober

2.1.14. Utredning om personalförmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet, dnr 0276/22

5 oktober

2.1.15. Samlad redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om drogförebyggande arbete, dnr 0115/22

5 oktober

2.1.17. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, dnr 0469/22

5 oktober

2.1.19. Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas

5 oktober

2.1.20. Yrkande från D angående skyddspaket för barnfamiljerna och jobben i Göteborg

5 oktober

2.1.21. Yrkande från D angående uppdrag till Göteborg Energi för att hantera den förestående energikrisen

5 oktober

2.1.22. Yrkande från MP och V angående energieffektivisering och utökad energi- och klimatrådgivning

5 oktober

2.1.24. Yrkande från D angående att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 2022/2023

5 oktober

2.1.25. Yrkande från SD om att Romska rådet ska ta avstånd från parallella rättssystem i form av Romani Kris

5 oktober

2.2.3. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

5 oktober

2.2.8. Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

5 oktober

2.2.9. Yrkande från V och MP angående att utreda potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg

5 oktober

2.2.10. Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

5 oktober

2.2.11. Yrkande från D angående beredning av Ungdomsfullmäktiges motion om gratis Styr & Ställ-cyklar för unga

5 oktober

2.2.12. Yrkande från D angående uppföljning av Uppdrag till Göteborgs Stads Parkering AB och andra berörda nämnder att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden

5 oktober

3.1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, dnr 0188/22

5 oktober

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-09-21


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}