Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 18 maj 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.3. Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att omförhandla del av genomförandeavtal för Götaleden, Dnr 0445/22

Fastighetsnämnden har inkommit med en hemställan om att få kommunfullmäktiges bemyndigande att omförhandla en del av genomförandeavtal för Götaleden. I genomförandeavtalet anges att då Götatunneln är avstängd, ska gatorna närmast älven temporärt tillåta körning i två filer vid färd i västlig riktning och en fil i östlig riktning. Avtalet bör omförhandlas för att endast ett körfält i vardera riktning ska erbjudas för omledningstrafik när Götatunneln är avstängd.

Stadsledningskontoret delar programledningen för Centralenområdet och fastighetsnämndens bedömning att en omförhandling bör genomföras. Syftet är att minska antalet omledningsfiler i västlig riktning för att göra det möjligt att stadens planerade stadsutveckling kan genomföras.

Stadsledningskontoret föreslår att fastighetsnämnden bemyndigas omförhandla del av genomförandeavtalet för Götaleden. Inriktningen är att det ska finnas ett körfält öppet i västlig riktning vid Götatunnelns avstängning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Delårsrapport mars 2022, Dnr 0069/22

Delårsrapport mars 2022 överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Rapporten har fokus på väsentlig styrinformation, övrig uppföljning samt övergripande utveckling av ekonomi och personal. Rapporten syftar till att belysa frågor både utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utifrån ett bredare perspektiv. Delårsrapporten inleds med en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad. För 2022 belyses särskilt Rysslands invasion av Ukraina och dess påverkan på staden och dess verksamheter. Därefter följer en sedvanlig delårsrapport för mars med fokus på väsentliga avvikelser, personal och ekonomi.

Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt svårbedömd. Det är flera faktorer som bidrar till det där effekter från pandemin allt jämt finns kvar och nya osäkerheter har uppkommit med kriget i Ukraina. Resultatet för koncernen per mars uppgår till 1 217 miljoner kronor vilket är 710 miljoner bättre än budget. Både kommunen och bolagen redovisar positiva avvikelser mot budget för perioden. Resultatet är även högre än motsvarande period föregående år då utfallet per mars uppgick till 875 miljoner kronor. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till 3 120 miljoner kronor, vilket skulle innebära ett resultat som är 1 551 miljoner högre än budget. Bolagens bedömning för helåret innebär ett resultat om 1 266 miljoner kronor vilket är cirka 200 miljoner högre än budget, där Göteborg Energi AB uppvisar störst resultatförbättring.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, D, L, C och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

M, D, L, C (särskilt yttrande KD) föreslår i ett yrkande bland annat att: Nya ofördelade skattemedel enligt ny skatteprognos genererar drygt 440 miljoner kronor. Dessa medel inte budgeterade och kan därmed användas för att förstärka verksamheten under året. Skattemedlen fördelas tillfälligt för 2022 enligt nedanstående:

1. Socialnämnderna tilldelas förstärkningar för 2022 enligt nedanstående fördelning. Eventuell permanent justering sker genom ordinarie budgetprocess.

a. Socialnämnd Centrum 29 mnkr

b. Socialnämnd Hisingen 40 mnkr

c. Socialnämnd Nordost 56 mnkr

d. Socialnämnd Sydväst 25 mnkr

2. Socialnämnd Hisingen och socialnämnd Nordost får i uppdrag att se över och stärka kompetensutveckling och det psykologiska stöd som ges socialsekreterare så de kan känna sig trygga i att fatta beslut. För detta ändamål tillförs 5 mnkr till socialnämnd Hisingen och 5 mnkr till socialnämnd Nordost.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Reservation S

Reservation V och MP

2.1. 12. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1542/21

Enligt trafiknämndens reglemente ansvarar trafiknämnden för trafiken i Göteborgs södra skärgård. Trafiknämnden gav 2021-02-11 trafikkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård. Trafiknämnden fattade 2021-12-16 beslut om förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård. Ett kompletterande beslut togs av trafiknämnden 2022-03 25, Komplettering förslag till ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, där det klargjordes när taxan skulle träda i kraft samt hur uppräkning av taxan skulle ske. I det kompletterande beslutet beskriver trafiknämnden vilka konsekvenser beslutet får för näringsidkare och näringsliv, vilka de ekonomiska konsekvenserna för trafiknämnden blir om inte förslaget blir beslutat och ett förtydligande kring revideringen av specialtaxor.

I nämndens beslut ingår också förslag till årlig justering av taxan med konsumentprisindex (KPI) samt att kommunfullmäktige föreslås delegera till trafiknämnden att besluta om denna årliga justering.

Trafikverket beviljade tidigare Göteborgs Stad statsbidrag för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård enligt förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. Trafikverket fattade senare beslut om att statsbidraget till staden skulle avvecklas eftersom det enligt förordningen endast kunde utgå bidrag till färjeleder som drivs av enskilda. Detta innebär att staden inte kommer att få fortsatt statligt stöd för att bedriva frakttrafiken. 2019 påbörjades nedtrappningen av bidraget med 1/3 per år. Trafikverket avvecklade således statsbidraget stegvis och bidraget upphörde helt 2021.

Målet med den nya taxan är att återställa täckningsgraden till 30 procent som den var 1997 och att utforma en enhetlig fordonstaxa i skärgården. Fraktintäkterna består idag av cirka 1/3 godsfärja och 2/3 fordonsfärja. Någon indexuppräkning av taxan har inte gjorts sedan 1997. Enligt prisjusteringsförslaget på ny taxemodell från trafiknämnden indexuppräknas godstaxan med konsumentprisindex (KPI) från 1997 vilket medför att priserna justeras upp med 30,6 procent.

Fordonstaxan är i dagsläget destinationsberoende och prissättningen utgår från Saltholmen medan frakttrafiken sedan många år tillbaka utgår från Fiskebäck. I nuvarande taxekonstruktion finns det flera olika alternativ som främjar att ta flera bilar snarare än det motsatta. Detta justeras i och med det nya taxeförslaget.

M, L, C, S (särskilt yttrande KD) vill i ett yrkande ärendet återremitteras till trafiknämnden för att inhämta och redogöra för fler alternativa scenarier gällande täckningsgrad av den nya taxan för frakttrafiken samt utreda och redogöra för hur en ny taxa succesivt kan implementeras över tid med målsättningen att undvika allt för stor kostnadsutveckling uppstår direkt vid införandet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C, S och KD.

2.1.13. Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022 - 2026, Dnr 0355/20

Stadsledningskontoret har utifrån beslut och yrkande förtydligat uppföljningen av Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026 genom fler indikatorer och nyckeltal. Stadsledningskontoret har lagt till skrivningar och reviderat/lagt till strategier utifrån en analys av parallella samhällsstrukturers påverkan på otrygghet och brottslighet, liksom de risker det medför i form av otillåten påverkan och tystnadskulturer. Stadsledningskontoret har genomfört de definierade revideringarna samt förtydligat skrivningar för att därigenom öka förväntan på aktivitet från stadens förvaltningar och bolag.

Stadsledningskontorets bedömning är att de tillagda skrivningarna tydliggör programmets relevans för att motverka otillåten påverkan och tystnadskulturer och visar en riktning för vad staden ska prioritera för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Stadsledningskontorets bedömning är att beslutspunkterna och inriktningen i återremissyrkandet samt i beslut 2021-09-15, § 666 har omhändertagits.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Övriga ärenden

2.1.1. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Dnr 0467/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.2. Tolkförmedling Väst årsredovisning och revisionsberättelse för 2021, Dnr 0493/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.5. Överlämnande av allmänna handlingar och arkiv i ny organisation för stadsutveckling, Dnr 0482/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.8. Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att sälja marken som arrendeupplåts till Stora Varholmens havsbadskoloni, Dnr 0295/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Yrkande från V och MP om att rädda Café Fluss i Frihamnen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige

Yttrande M, L och KD

Yttrande D och S

2.1.14. Yrkande från V och MP om gratis mensskydd i skolan

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande M, L och KD

Yttrande S

2.1.15. Yrkande från V och MP om verktyg för skolor för att stärka lärare och elever i att agera mot rasism

Kommunstyrelsen avslog ärendet från V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, KD och D

Yttrande MP och V

2.1.16. Yrkande från SD om möjligheter att stoppa bygget av en eller flera stationer inom projektet Västlänken

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande M, L och KD

Yttrande S

2.1.17. Yrkande från V och MP angående import av rysk fossilgas till Göteborg

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C, S och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande SD

2.1.19. Yrkande från S och D om att bevara den svenska modellen och förhindra utnyttjande av massflyktingar på Göteborgs arbetsmarknad

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S och D efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L och KD

2.1.20. Yrkande från D, M, L, C, S särskilt yttrande KD angående parkeringsplatser vid fritidsanläggningar och naturområden

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, M, L, C, S och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2. 3. Yrkande från MP och V angående uppföljning av effekterna av omorganisationen från stadsdelsnämnder till facknämnder med fokus på organisatoriska mellanrum som leder till att människor inte får det stöd de har rätt till

Kommunstyrelsen beslutade enligt beslutssatserna i yrkandena från MP och V, S och D

3.1. Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om en lägre maxgräns på uppdrag för frivilliga överförmyndare och ställföreträdare samt certifiering av gode män, Dnr 1428/21

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

4.1. Remiss från Kulturdepartementet - Slutbetänkande Rätt mottagare- Granskning och integritet (SOU 2021:99), Dnr 0165/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD

4.2. Remiss från Justitiedepartementet - En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2), Dnr 0308/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande M, L och KD

Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2.1.4. Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, Dnr 0457/22

1 juni

2.1.6. Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder och styrelser med anledning av massflyktsdirektivet och komplettering i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande, Dnr 0522/22

1 juni

2.1.7. Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter, Dnr 1362/21

1 juni

2.1.9. Yrkande från MP och V angående socialt förebyggande brobyggare

1 juni

2.1.18. Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

1 juni

2.1.21. Yrkande från D angående kostnader för Göteborgs Stad när projekt Västlänken försenas

1 juni

2.1.22. Yrkande från S om att låta Liseberg återuppta en historisk tradition

1 juni

2.1.23. Yrkande från D angående information om familjeplanering till kvinnor i utsatta områden

1 juni

2.1.24. Yrkande från D om att bevara och utveckla Slottskogsobservatoriet

1 juni

2.2.1. Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan, Dnr 0116/22

1 juni

2.2. 2. Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om sanktioner införs mot eller från Kina

1 juni

2.2. 4. Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet

1 juni

2.2.5. Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken

1 juni 2.2.6. Yrkande från V och MP om att Göteborgs stad ska motverka att ansluta LNG-terminalen till stamnätet för import av fossilgas

1 juni

2.2.7. Yrkande från S angående lägesbild om trygghetssituationen i Rannebergen

1 juni

3.2. Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi, Dnr 1352/21

1 juni

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-05-18


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}