Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 17 augusti 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen i stadsdelen Sörred i Göteborg, Dnr 0679/22

Byggnadsnämnden beslutade 2022-06-21 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred, med anledning av att den är av stort allmänt intresse.

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Hisingen, cirka åtta kilometer nordväst om Göteborgs centrum. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggrätt för verksamheter. Volvo Cars AB och Northvolt AB har bildat ett gemensamt bolag med avsikt att etablera en ny batterifabrik inom området. Detaljplanen medger uppförande av byggnader för industriverksamhet och ger möjlighet för en maximal exploatering om cirka 350 000 kvadratmeter.

I planarbetet har avvägningar mellan olika intressen gjorts. Den samlade bedömningen är att stadens intresse för att i ett strategiskt fördelaktigt läge utöka ett befintligt verksamhetsområde och i längden skapa möjlighet för ett utökat näringsliv och en rad nya arbetstillfällen, väger högt.

Länsstyrelsen bedömer i granskningsskedet med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kan komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Under vår-sommaren 2022, innan detaljplanen går upp för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommer kompletterande naturvärdesinventeringar att utföras. Detta innebär att planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen kommer att behöva bytas ut mellan byggnadsnämndens tillstyrkande och kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande MP och V

Protokollsanteckning Henrik Munck (-)

2.2.3. Rapport från utvärderingen av organisationsförändring förskola och grundskola, Dnr 0498/22

Med anledning av omfattningen på, konsekvenserna av och intentionerna för organisationsförändringen av förskola och grundskola fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen 2018-02-07 att återkomma med en plan för följeforskning och utvärdering av organisationsförändringarna. I samråd med Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet, tog stadsledningskontoret fram ett förslag till plan för utvärderingen som kommunstyrelsen ställde sig bakom 2018-06- 13. Utvärderingsledaren, professor Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan, återkommer nu med slutrapport från utvärderingen av hur kvalitet och likvärdighet i förskolan och grundskolan förändrats i förhållande till utgångsläget 2018, och vilken betydelse de nya förskole- och grundskoleorganisationernas styrning haft för den utvecklingen.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.6. Beredning av yrkande från D och S angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur, Dnr 0372/22

Kommunstyrelsen gav i mars 2022 stadsledningskontoret i uppdrag att bereda ett yrkande från S och D om att tillsätta en extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur.

Tidigare rapportering visar att det inte råder tystnadskultur över en hel förvaltning eller bolag men att det förekommer i varierande omfattning och på olika nivåer. I beredningsärendet redovisar stadsledningskontoret tre alternativa tillvägagångssätt för att öka kunskapen om sambandet mellan ledningens eventuella roll och förekomsten av tystnadskulturer:

1. Tillsätt en extern granskning av konsult, i likhet med tidigare uppdrag.

2. Tillsätt en extern utvärdering med akademin.

3. Avvakta pågående arbete och utgå från uppföljningen av det.

Stadsledningskontorets bedömning är att en extern utvärdering med akademin har bäst förutsättningar att bidra med ny kunskap samtidigt som den kan ske metodiskt, systematiskt och långsiktigt med respekt för andra uppdrag inom området.

M, L, C särskilt yttrande KD vill i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med akademin utföra en extern utvärdering i enlighet med ”Alternativ 2” i tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L och C efter huvudvotering 5–5 med ordförandens utslagsröst.

Yttrande KD

Reservation SD

Övriga ärenden

2.1.2. Bemyndigande att genomföra förvärv av fastigheterna Sörred 8:2, Lexby 3:13 och Sörred 7:3, Dnr 0799/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.3. Förbundsfullmäktiges förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, Dnr 0664/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.6. Revidering av Göteborgs Stads regler för attest, Dnr 0735/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.12. Yrkande från MP och V om Konstepidemin

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Protokollsanteckning L, M, C och KD

Protokollsanteckning D

2.2.1. Remittering av Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, Dnr 1452/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.2. Val av länsstyrelsens representant i Göteborgs Stads trygghetsråd istället för Lena Malm, Annika Lidström har föreslagits

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

2.2.5. Hemställan från miljö- och klimatnämnden om att stadens politiska representanter i Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd samt Mölndalsåns vattenråd från 2023 ska utses av miljö- och klimatnämnden, Dnr 1317/21, 1318/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S och D.

Yttrande KD

Yttrande V

Ledamöterna från V och MP deltar inte i beslutet.

2.2.7. Samråd kring Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025, Dnr 0627/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation SD

3.3. Motion av Jenny Broman (V) och Daniel Bernmar (V) om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborgs Stad, Dnr 0194/22

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

3.4. Motion av Jenny Broman (V) och Jesper Berglund (V) om att ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan erbjuda avgiftsfri frukost på alla skolor, Dnr 0191/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S

Yttrande D

4.1. Remiss från Finansdepartementet - Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12), Dnr 0505/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Reservation V

4.2. Remiss från Finansdepartementet - Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14), Dnr 0471/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.4. Central medborgarbudget i Göteborgs Stad, Dnr 1320/21

5 oktober

2.1.5. Samordning av Göteborgs Stads kontakter med breddidrottens föreningar, Dnr 1272/21

21 september

2.1.7. Utredning av om personalförmåner kan anses utgöra en del av arbetsutövandet, Dnr 0276/22

21 september

2.1.8. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om drogförebyggande arbete, Dnr 0114/22, 0115/22

21 september

2.1.9. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022-2030, Dnr 0472/21

21 september

2.1.10. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

21 september

2.1.11. Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, Dnr 0600/22

5 oktober

2.1.13. Yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad

21 september

2.1.14. Yrkande från D angående ökat skydd för Göteborgs park- och naturområden

5 oktober

2.1.15. Yrkande från D angående att inte lägga ytterligare resurser på återstart av GoBiGas

21 september

2.1.16. Yrkande från D och S angående att nöjesparken Liseberg inte ska avyttras

5 oktober

2.2.4. Redovisning av uppdrag utifrån InRiktas utvärdering av införandet av LOV inom hemtjänst, Dnr 1364/21

21 september

2.2.8. Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

21 september

2.2.9. Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

21 september

2.2.10. Yrkande från D angående att öka tryggheten på våra kommunala badplatser

5 oktober

2.2.11. Yrkande från V och MP angående att utreda potentialen för ökad produktion av biogas i Göteborg

21 september

2.2.12. Yrkande från D angående Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

21 september

3.1. Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd, Dnr 0214/22

21 september

3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Bosse Parbring (MP) om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler, Dnr 0213/22

21 september

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-08-17


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}