Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 15 juni 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030, Dnr 0561/22

Styrelsen i Göteborg & Co AB (Göteborg & Co) har vid styrelsemötet 2022-04-21 beslutat godkänna förslag till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030 samt överlämna det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Göteborgs kommunfullmäktige beslutade 2018-02-22 att anta Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030 och uppdrog åt Göteborg & Co att vid behov återkomma med förslag på anpassningar eller förändringar av programmet. Göteborg & Co konstaterar att pandemin har fått globala effekter för besöksnäringen. Trender inom digitalisering samt förändring av konsumtions- och resmönster har förstärkts. Förändringarna bedöms vara långsiktiga vilket kan föranleda behov av en översyn och revidering för att anpassa programmet till nya förutsättningar för utvecklingen av destinationen och besöksnäring under programperioden.

Programförslaget har remissbehandlats i berörda nämnder och styrelser, samt näringslivsorganisationer och andra berörda, under perioden 2021-10-11 till 2022-02-01. Göteborg & Co förslår att programmets benämning ändras till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022-2030. Som skäl till ändringen anges främst att destinationsutveckling som begrepp omfattar ett bredare perspektiv där besöksnäring, samhällsutveckling, stadsutveckling, besökarperspektiv och invånarperspektiv är delar i en helhet.

S vill i ett yrkande att ärendet återremitteras till Göteborg & Co för att inhämta remissvar från arbetstagarorganisationerna Unionen och Hotell- och restaurangfacket.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Henrik Munck (-)

2.1.5. Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, Dnr 0199/22

I samlingsärendet återrapporteras uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som getts i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns sexton uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd/styrelse och som återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I rapporten finns även en årsrapport om Göteborgs Stads EU-arbete, rapportering om genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt en lägesrapport över ett pågående uppdrag till trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden om gaturenhållning och synpunktshantering.

V och MP vill i ett tilläggsyrkande ge idrotts- och föreningsnämnden, socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst i uppdrag att inleda förberedelser för att starta verksamhet för utlåning av idrotts- och fritidsartiklar i form av fritidsbanker i de fyra stadsområdena i januari 2023, enligt förslaget på organisation i utredningen.

S och D vill i ett yrkande att socialnämnderna Hisingen, centrum, nordost och sydväst får i uppdrag att komplettera befintlig rutin med att berörd förvaltning alltid skall göra en anmälan till polismyndigheten vid misstanke om att ett barn blivit fört ur landet av hedersrelaterade skäl

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V och MP samt tilläggsyrkandet från S och D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.6. Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, Dnr 0457/22

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att uppdatera den tidigare genomförda utredningen av facknämndernas organisation inom stadsutvecklingsområdet. Kommunstyrelsen behandlade stadsledningskontorets redovisning av uppdraget 2021-11-10. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2021-11-25 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en förändring av stadens organisation som innebär att fyra nya nämnder inrättas vid årsskiftet 2022/2023. Kommunfullmäktiges beslut innebär samtidigt att byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden upphör vid samma tidpunkt. Detta ärende innehåller förslag till namn på de nya nämnderna inom stadens organisation för stadsutveckling samt förslag på reglementen för dessa nämnder. Stadsledningskontoret föreslår namn för de nya nämnderna:

  • Nämnd med ansvar för fysisk planering föreslås benämnas samhällsbyggnadsnämnden.
  • Nämnd med ansvar för exploatering föreslås benämnas exploateringsnämnden.
  • Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark föreslås benämnas stadsmiljönämnden.
  • Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader föreslås benämnas nämnden för stadsfastigheter.

S, D, M, L, C, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande bland annat att:

1. Nämnd med ansvar för fysisk planering enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd. Nämndens reglemente ändras i enlighet med det nya namnet för stadsbyggnadsnämnden.

2. Nämnd med ansvar för exploatering enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads exploateringsnämnd.

3. Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads stadsmiljönämnd. 4. Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-11-25 § 13, ska benämnas Göteborgs Stads stadsfastighetsnämnd. Nämndens reglemente ändras i enlighet med det nya namnet för stadsfastighetsnämnden.

M, L, C, D, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande bland annat att reglemente för Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd, i enlighet med yrkandet angående reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, antas med följande tillägg i kapitel 2: § 29 Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd består av 11 ledamöter och 6 ersättare.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, D, M, L, C och KD efter 9 – 3 i huvudvotering samt enligt tilläggsyrkandet från M, L, C, D och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Fördjupad analys av kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter, Dnr 1362/21

I kommunfullmäktiges budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga kommunal verksamhet som konkurrerar med privat näringsliv. Vid stadsledningskontorets återrapportering av uppdraget 2021-10-27 fick stadsledningskontoret kompletterande uppdrag att göra en fördjupad analys med efterföljande kartläggning av nuvarande kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter samt en redovisning över på vilka verksamheter som idag bedrivs i kommunal regi och bidrar till osund konkurrens som kan utföras av externa aktörer.

Utredningen har sammanställt och redovisat samtliga nämndernas intäkter på sammanlagt 2,3 mdkr för år 2021. Eftersom begreppet ”osund konkurrens” inte framgår av lagstiftningen har stadsledningskontoret använt sig av Svenskt Näringslivs definitioner. Utifrån denna definition har ett antal verksamheter identifierats i utredningen. Av dessa bedömer stadsledningskontoret att det finns två verksamheter som eventuellt även kan ifrågasättas utifrån lagstiftningen. Det handlar då om park- och naturnämndens relativt stora försäljning av markskötsel samt idrott- och föreningsnämndens gym. De sistnämnda är befriade från moms, vilket i sig kan medföra en påverkan av konkurrensen på marknaden.

Utifrån Svenskt Näringsliv allra snävaste definitioner bidrar samtliga stadens bolag till osund konkurrens genom att de finns. Stadsledningskontoret har därför, tillsammans med Stadshus, bedömt att det behövs fler parametrar för att analysera stadens bolag. Den påverkan ett av stadens bolag har på en fungerande marknad behöver vägas mot det bidrag samma bolag ger till göteborgarna, något denna utredning inte har kunnat göra. Stadsledningskontoret bedömer att det finns få verksamheter som kan ifrågasättas ur det legala perspektivet men har hittat några områden som kan behöva utredas vidare utifrån denna risk.

M, L, C, D, särskilt yttrande KD föreslår i ett yrkande bland annat att: Kommunstyrelsens uppdrag till stadsledningskontoret att genomföra en fördjupad analys med efterföljande kartläggning av nuvarande kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter, förklaras ej fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från M, L, C, D och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S

2.2.1. Remittering av förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation, Dnr 1107/21

Kommunstyrelsen gav 2021-08-18 stadsledningskontoret i uppdrag att fortsätta utredningen kring stadens krigsorganisation, med inriktningen krigsorganisation med i huvudsak ordinarie nämndstruktur. Kommunfullmäktige antog 2021-10-28 Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, som bland annat slår fast att nämnder och styrelser inom stadens krigsorganisation ska ta fram beredskapsplaner för höjd beredskap. I tjänsteutlåtandet lämnar stadsledningskontoret förslag på en reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap, inklusive en bilaga om Göteborgs Stads krigsorganisation. Krigsorganisationen föreslås bestå av ordinarie nämnders och styrelsers krigsorganisationer med tillhörande beredskapsplaner, och ett antal tillkommande resursfunktioner. Syftet är att använda stadens samlade resurser på bästa sätt, stärka stadens förmåga att värna liv och hälsa och att upprätthålla samhällets funktionalitet.

Stadsledningskontoret föreslår att ärendet skickas på remiss till samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad och till förbundsstyrelsen i Räddningstjänsten Storgöteborg.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.7. Utredning av möjliga lösningar för fortsatt bete för korna i Välens naturreservat, Dnr 0184/22

Kommunstyrelsen gav 2022-01-26 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret, miljöförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen samt andra relevanta aktörer, utreda möjliga lösningar för fortsatt bete för korna i Välens naturreservat. I första hand under hela året och i andra hand under delar av året. Park och naturförvaltningen har tidigare bedömt det som angeläget att ändra till säsongsbete (endast bete sommarhalvåret), och att det ekonomiska stöd som går till Västra Frölunda Naturvårdsförening ska upphöra för att uppnå likabehandling i enlighet med kommunallagen.

Stadsledningskontoret redovisar i ärendet vad som framkommit i kontorets utredning av uppdraget. Stadsledningskontorets bedömning är att den möjliga lösningen för att korna fortsatt får beta i Välen är att vinterbete upphör och att föreningen accepterar det nya arrendeavtalet.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget därmed ska förklaras fullgjort.

D, S, V och MP föreslår i ett yrkande att gällande avtal med Västra Frölundas Naturvårdsförening förlängs till den 1 oktober 2023. Nämnden med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark får hantera frågan i framtiden.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, V och MP

2.2.8. Undertecknande av European circular cities declaration, Dnr 0620/22

Göteborgs Stads Leasing AB föreslår att kommunstyrelsen undertecknar European circular cities declaration för stadens räkning. European circular cities declaration syftar till att påskynda omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi och tydliggör städers och regioners viktiga roll i det cirkulära omställningsarbetet. Undertecknandet av deklarationen innebär att staden antar den gemensamma visionen för en cirkulär stad och tio åtaganden. De flesta av dessa åtaganden är del av eller en fortsättning av ett pågående arbete med cirkulär ekonomi i staden. Bedömningen är också att deklarationen har potential att generera flera mervärden i stadens arbete. Göteborgs Stads Leasing AB föreslår att de får uppdraget att ansvara för samordning och rapportering av deklarationen, utan att extra resurser tillskjuts. Stadsledningskontoret ställer sig bakom Leasing AB:s förslag till att Göteborgs Stad undertecknar European circular cities declaration.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1.

Reservation SD

Övriga ärenden

2.1.2. Verksamhetsövergång för kontaktpersoner för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning från socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd, Dnr 0560/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.8. Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C och D efter 5 – 5 i huvudvotering med ordförandens utslagsröst. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD

2.1.9. Yrkande från D angående information om familjeplanering till kvinnor i utsatta områden

Kommunstyrelsen beslutade yrkandet från D efter 8 – 3 i huvudvotering. Tilläggsyrkandet från S avslogs efter votering 6 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Elisabet Lann (KD) deltog inte i beslutet Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C) Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Reservation SD

2.1.11. Yrkande från MP och V angående kartläggning av PFAS risker för exponering och spridning

Kommunstyrelsen avslog ärendet från MP och V. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C, KD, S och D

2.1.12. Yrkande från D angående förtydligande av de satsningar i samband med Delårsrapport mars 2022 som ska ses som långsiktig

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter 4 – 3 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från MP och V deltog inte i beslutet Protokollsanteckning MP och V Reservation D

2.1.14. Yrkande från SD angående anslutning av externa aktörer till stadens parkeringsledningssystem

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C, KD, S och D

2.1.15. Yrkande från SD angående grundskolenämnden och bristerna i skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

Kommunstyrelsen avslog yrkandet frånSD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande D

2.1.17. Yrkande från D angående att förbjuda spelreklam på stadens reklamplatser Tidigare behandling

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D, S, M, L, C och KD. Tilläggsyrkandet från V och MP avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.18. Yrkande från SD angående hur kan Göteborgs stad öka vårdnadshavares skolengagemang och delaktighet i områden med låga skolresultat

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Yttrande D Yttrande S

2.2.2. Redovisning av uppdrag att skyndsamt utreda ett förbud för anlöp i Göteborgs hamn för fartyg från och till ryska hamnar via Göteborgs hamn, ryskägda fartyg samt fartyg som seglar under rysk flagg, Dnr 0419/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD Yttrande V och MP

2.2.3. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 3974-22 avseende laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om att upphäva partnerstadsrelationen med Sankt Petersburg, Dnr 0373/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv Omedelbar justering

2.2.10. Samverkansavtal om folkhälsoinsatser mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunstyrelsen Göteborgs Stad 2023-2025, Dnr 0546/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.13. Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av beslut om reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund - nu fråga om fullmakt, Dnr 1043/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.14. Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete, Dnr 0364/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från S, D, V och MP

2.2.15. Remittering av förslag om att ändra i lokal ordningsföreskrift 17 § med inriktningen att genomgång för kopplade hundar på gång- och cykelvägar över Askimsbadet och Näsetbadet tillåts året om, Dnr 0269/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, D, S och yttrande KD

Yttrande SD

2.2.16. Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP. Yttrande M, L, C och KD

Yttrande SD

2.2.18. Val av ledamot i Göteborgs Stads HBTQ-råd rådet i stället för Eva Jansson (M)

Beslut: Johnny Bröndt (M)

3.3. Motion av Karin Pleijel (MP), Gertrud Ingelman (V) och Stina Svensson (FI) om att anpassa avgifter för parkering och parkeringstillstånd och revidera Göteborgs Stads parkeringspolicy i syfte att minska klimatpåverkan, Dnr 0193/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

3.4. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att stärka Elevhälsan för att upptäcka våld mot barn och unga, Dnr 0189/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

3.5. Motion av Bettan Andersson (V) och Erik Norén (V) om att öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet att delta i föreningslivet, Dnr 0190/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L, C och KD Yttrande D

3.6. Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras, 0192/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, MP, S och D samt tilläggsyrkande från M, L, C och KD.

4.1. Remiss från Finansdepartementet - En effektivare upphandlingstillsyn, Dnr 0429/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.3. Rapport - Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv - Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad, Dnr 0469/22

17 augusti

2.1.4. Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021, Dnr 0600/22

17 augusti

2.1.10. Yrkande från MP och V angående Konstepidemin

17 augusti

2.1.13. Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

21 september

2.1.16. Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens arbetssätt i Bostadsbolaget

21 september

2.1.19. Reviderat yrkande från S och D angående omröstning om Konstmuseets tillbyggnad

17 augusti

2.2.4. Rapport från utvärderingen av organisationsförändring förskola och grundskola 0498/22

17 augusti

2.2.5. Redovisning av uppdrag att säkerställa systematik för fortlöpande och kontinuerlig uppföljning av HVB-hem, Dnr 1155/21

21 september

2.2.6. Redovisning av uppdrag utifrån InRiktas utvärdering av införandet av LOV inom hemtjänst, Dnr 1364/21

17 augusti

2.2.9. Hemställan från miljö- och klimatnämnden om att stadens politiska representanter i Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd samt Mölndalsåns vattenråd från 2023 ska utses av miljö- och klimatnämnden, Dnr 1317/21, 1318/21

17 augusti

2.2.11. Beredning av yrkande från D och S angående extern granskning av kommunstyrelsens, stadsledningskontorets och stadens direktörers roll i Göteborgs Stads tystnadskultur, Dnr 0372/22

17 augusti

2.2.12. Samråd kring Tolkförmedling Västs förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025, Dnr 0627/22

17 augusti

2.2.17. Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

17 augusti

2.2.19. Yrkande från D angående uppdrag att föra dialog med Trafikverket om åtgärder för att minska vägtrafikbullret från Riksväg 40 i Delsjöområdet

17 augusti

3.1. Motion av Jenny Broman (V) och Daniel Bernmar (V) om att införa en mellanstadiemodell för fritidsverksamhet i Göteborgs Stad, Dnr 0194/22

17 augusti

3.2. Motion av Jenny Broman (V) och Jesper Berglund (V) om att ta fram förslag på hur grundskolan och gymnasieskolan kan erbjuda avgiftsfri frukost på alla skolor, Dnr 0191/22

17 augusti

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-06-15


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}