Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 14 december 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.2. Uppdrag om styrande dokument inom stadsutvecklingsområdet, Dnr 1224/22

Kommunfullmäktiges tidigare beslut föranleder behov av att, i syfte att anpassa styrningen till den nya organisationen och den nya strukturen för styrande dokument inom strategisk stadsplanering, utdela ansvar till nya nämnder gällande styrande dokument som har blivit utpekade att ingå i den nya strukturen. Den nya strukturen för styrande dokument innebär behov av omtag bland utpekade styrdokument bland annat för att anpassa styrningen till den nya organisationen. Stadsledningskontoret föreslår därför ett antal uppdrag till nya nämnder. Stadsbyggnadsnämnden föreslås att, i sitt arbete med att ta fram förslag till en samordnad styrning för den strategiska stadsplaneringen, inkludera samordning och värdering av styrningen i ett antal styrande dokument. Stadsmiljönämnden föreslås att se över Policy för fysisk tillgänglighet och Riktlinjer för bedrivande av parkeringsverksamhet, och föreslå vilken styrning som behövs, i form av riktlinje eller liknande. Beslutsnivå för styrningen behöver också bedömas, det vill säga om fastställelse ska göras i berörd nämnd eller i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande MP, S och V

Yttrande M, L och D

2.1.9. Utredning av om Inköpscentralen kan användas som grossist vid krissituationer, Dnr 1091/22

I samband med Covid-19 uppmärksammades försörjnings- och säkerhetsrisker kring inköp. Sedan 2017 är det möjligt för en inköpscentral i Sverige att bedriva grossistverksamhet. En inköpscentral har därmed möjlighet att köpa varor och tjänster i eget namn och upphandlande myndigheter kan köpa varorna och tjänsterna direkt från inköpscentralen. Stadsledningskontoret bedömer att ett genomförande av inköpscentral som grossist vid krissituationer kräver fortsatt utredning av bland annat kostnadsfördelningar och fördelningar av inköp samt hur, och vilken instans, som ska aktivera grossistverksamhet. Det bör även vägas in att det finns ett pågående arbete med att revidera riktlinje för höjd beredskap. I förslaget på reviderad riktlinje föreslås inköps- och upphandlingsnämnden som ansvarig resursfunktion för ”Inköp”, vilket skulle kunna fylla samma syfte som att aktivera en grossistverksamhet i krissituation. Den reviderade riktlinjen bör beaktas vid en eventuell fortsatt utredning.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.14. Samlingsärende inom uppföljning november 2022 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, Dnr 0790/22

Samlingsärendet handlar om återrapportering av uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som givits i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns fyra uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd/styrelse och som återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I rapporten finns även en uppföljning av kommunikationsarbetet i Göteborgs Stad, en lägesrapport om bostadsförsörjning 2022, en deltidsuppföljning av Göteborgs Stads planer för nationella minoritetsfrågor och finskt förvaltningsområde samt rapportering av ej verkställda SoL/LSS-beslut för tredje kvartalet 2022.

I ett yrkande föreslår C att:

• Kommunfullmäktiges uppdrag 2021-04-22 § 6 till fastighetsnämnden att den får, efter det att pågående översyn av nuvarande fastighetsinnehav slutförts, i uppdrag att avyttra jordbruksmark som inte är föremål för någon form av framtida stadsutveckling och som omfattas av ett skydd mot ändrad användning i annan ägares hand, förklaras inte fullgjort.

• Fastighetsnämnden (stadsfastighetsnämnden) får i uppdrag att redovisa hur många intressenter det funnits kring att köpa stadens jordbruksmark samt motivering till utfallet av eventuella förfrågningar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från C efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.1.15. Uppdrag under 2022 om inrättandet av skyddat boende och jourverksamhet i hbtq-planen, Dnr 1371/21

Kommunfullmäktige gav 2021-10-28 kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med hur målen i hbtq-planen om inrättandet av skyddat boende och jourverksamhet för våldsutsatta ska komma till stånd. Stadsledningskontoret har under beredningen av detta ärende fört dialog med socialförvaltning Centrum, vars nämnd är ansvarig för båda åtgärderna i hbtq-planen. Stadsledningskontoret bedömer att nämnden inte planerar att verkställa de aktuella åtgärderna i hbtq-planen på det sätt kommunstyrelsens tidigare föreslagit. Stadsledningskontoret föreslår därför att socialnämnd Centrum får i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige hur målen i hbtq-planen om skyddat boende samt stöd- och jourverksamhet ska verkställas senast 30 juni 2023.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förklarar ärendet fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.16. Delrapportering i uppdraget att ta fram en klimatanpassningsplan – uppdrag till stadens nämnder och styrelser att analysera klimateffekternas konsekvenser och åtgärdsbehov för sin verksamhet, Dnr 0120/22

I budget för 2022 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan. Stadsledningskontoret återkommer nu med en delrapport samt förslag på uppdrag till nämnder och styrelser. Stadsledningskontoret bedömer att staden behöver etablera en gemensam återkommande process som säkerställer att aktuell kunskap och heltäckande perspektiv tillförs arbetet.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, och identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande MP, S och V

2.1.17. Redovisning av uppdrag att se över cykelförmånen i den del som avser hyra av cykel, Dnr 0565/22

Cykelförmån är skattepliktig och ska förmånsbeskattas enligt gällande skatteregler. Sedan 1 januari 2022 gäller att cykelförmån endast är skattepliktigt för den del av förmånsvärdet som överstiger 3 000 kronor per år. Arbetsgivaren kan erbjuda cykelförmån genom brutto- eller nettolöneavdrag. Stadens nuvarande cykelförmån hanteras av Göteborgs Stads Leasing AB och sker med nettolöneavdrag.

Stadsledningskontorets bedömning är att Göteborgs Stad bör erbjuda hyra av cykel genom förmånsportalens cykelförmån till de anställda. I förmånsportalen hanteras merparten av Göteborgs Stads förmåner. Nuvarande förmånsportalsleverantör Benify erbjuder hyra av cykel med bruttolöneavdrag eller köp av cykel med nettolöneavdrag. Att koppla på hyra av cykel via förmånsportalen skulle innebära minskad administration. Dessutom skulle utbudet av cyklar öka och cykelpriserna minska. I tidplanen för ett införande av hyra av cykel via förmånsportalen behöver man ta hänsyn till pågående upphandlingar av cykelförmån respektive leverantör av förmånsportal.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.20. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att inventera stadens projekt, Dnr 0126/22

I kommunfullmäktiges budget för 2022 fick kommunstyrelsen i uppdrag att inventera stadens projekt i syfte att utvärdera och minska antalet projekt. Stadsledningskontoret återkommer nu med avrapportering avseende uppdraget. Stadsledningskontoret har valt att fokusera inventeringen på förekomst av projekt och styrning av projektverksamheten. Syftet har varit att inventera förutsättningar för att minska antalet projekt och att återföra lärdomar och erfarenheter som ett underlag för att effektivisera projektverksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner.

Utifrån inventeringen finner stadsledningskontoret det svårt att dra slutsatsen att det är ett utbrett och omfattande problem med projekt som faller utanför grunduppdragets ramar. Denna svårighet förstärks av att verksamheterna själva inte beskriver en situation av en överdriven projektanvändning med genomgående nedskärningsmöjligheter. Generellt sett är upplevelsen att pågående projekt är motiverade eftersom de har relevans för förmågan att bedriva verksamhet och har en koppling till nämndernas och bolagens grunduppdrag så som de är formulerade i reglementen, ägardirektiv eller särskilda uppdrag. I stället för generella minskningsåtgärder ser stadsledningskontoret vägen fram i att förvaltningar och bolag fortsatt stärker sin förmåga till välgrundade prioriteringar i instyrningen av nya projekt, skärper realismen i prognosen av nyttor, effekter och hemtagningsmöjligheter och avslutar projekt som inte förväntas leverera önskat resultat eller få avsedda effekter. En sådan effektivisering och skärpning av styrningen av projektverksamheten kan i förlängningen också kan bidra till en minskning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna från M, D och L deltog inte i beslutet

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Yttrande KD

2.2.3. Uppdrag att identifiera lämpliga tomställda eller lågt nyttjade fastigheter som skulle kunna konverteras till studentbostäder, Dnr 0268/22

Kommunstyrelsen gav 2022-01-26 stadsledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med de fastighetsägande förvaltningarna, identifiera lämpliga tomställda eller lågt nyttjade fastigheter som skulle kunna konverteras till studentbostäder. Stadsledningskontoret bedömer att det finns en fungerande process för hantering av tomma lokaler i de berörda förvaltningarna. Samverkan med externa aktörer som vill bygga studentbostäder sker på ett strukturerat sätt via fastighetskontoret, som har uppdrag och mandat att verka för fler studentbostäder.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen förklarar ärendet fullgjort.

M, D, L föreslår följande i ett yrkande med särskilt yttrande KD: Fastighetsnämnden (efter årsskiftet 2022/2023 exploateringsnämnden) får i uppdrag att särskilt beakta möjligheten att konvertera byggnadens användning för studentbostäder, när avyttring av kommunägda bebyggda fastigheter utreds. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med stadens byggnadsägande förvaltningar och bolag, redovisa samtliga de kommunägda byggnader som idag står tomma.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, D och L efter votering 7 – 6.

Yttrande KD

2.2.5. Remittering av Göteborgs Stads riktlinje för arbete med avhoppare, Dnr 1370/21

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-28 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera styrande dokument för arbete med avhoppare. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderad styrning i arbetet i form av en ny riktlinje. Revideringen har skett i samverkan med socialförvaltning Centrum och i samråd med övriga socialförvaltningar i staden. Förslaget utgår från stadens nuvarande organisation och syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetet. Med utgångspunkt i såväl nationella strategier i arbetet med avhoppare och lokala utmaningar, är stadsledningskontorets förslag att även individer som vill lämna en hederskontext ska omfattas av rätten till stödinsatser.

Stadsledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen remitterar förslaget till riktlinje till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt till Polismyndigheten Storgöteborg och Kriminalvården.

S, V, MP, och C föreslår i ett yrkande att kommunstyrelsen remitterar stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads riktlinje för arbete med avhoppare till Polismyndigheten Storgöteborg, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, föreningen KRIS och socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Socialnämnd Centrum ges i uppdrag att, i samverkan med de fyra socialnämnderna, utveckla särskilda metodstöd eller insatser riktade till unga avhoppare.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V, MP och C

2.2.6. Utökat skydd av Göteborgs Stads stadsvapen, Dnr 1095/2

För att förhindra otillåten användning av Göteborgs stadsvapen och ordbild har stadsledningskontoret kartlagt om skyddet behöver stärkas. Kartläggningen visar att skyddet inte är tillräckligt, varken nationellt eller i EU. Ett starkt skydd är viktigt för att Göteborgs Stads målgrupper boende, besökare, företag och medarbetare ska kunna lita på Göteborgs Stad som avsändare när information lämnas, särskilt i händelse av kriser.

Göteborgs Stad kommer därför att inleda en process för att skydda vapnet och ordbilden genom att göra registreringar hos Patent- och registreringsverket och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

2.2.9. Utredning om inrättandet av en beredskapshandläggare med kansli, Dnr 1108/21

Kommunstyrelsen gav 2021-08-18 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda inrättandet av en beredskapshandläggare med kansli, placerad direkt under krisledningsnämnden. Stadsledningskontoret inriktning i utredningen har varit att inrättandet av detta ska organiseras under kommunstyrelsen i stället för under krisledningsnämnden. Stadsledningskontorets föreslår en ny beredskapsfunktion för att stärka arbetet med beredskap, omvärldsbevakning och lägesbilder. Detta innebär att stadsledningskontoret avdelar mer resurser för detta arbete och därigenom utvecklar förmågan till samverkan och ledning vid samhällsstörningar, extraordinära händelser, gråzonsproblematik och höjd beredskap.

Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget att utreda inrättandet av en beredskapshandläggare med kansli förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande KD

Yttrande S, V och MP

Övriga ärenden

2.1.3. Överföring av beslutade taxor och avgifter till nya nämnder inom stadsutveckling, Dnr 1222/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Hantering av tidigare beslutade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till nya nämnder inom stadsutveckling, Dnr 1226/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.6. Bemyndigande till fastighetsnämnden att genomföra förvärv av fastigheten Gårda 744:557, Dnr 1193/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.10. Delredovisning av uppdrag om att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten, Dnr 1464/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.11. Revidering av reglemente för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Dnr 0594/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.19. Översyn av reglementen för kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, Dnr 0905/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, V, D, MP, L och C. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

2.1.23. Yrkande M, D, L, C särskilt yttrande KD angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, D, L och C efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation S, V och MP

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

2.1.24. Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, vård- och omsorgsboenden, dnr

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag enligt rykandet från M, L och D efter votering 7 – 6. Ärendets ka nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande C

Yttrande SD

2.1.25. Yrkande från M, L, D särskilt yttrande KD angående att upprätthålla äldres självbestämmande i Göteborg, LOV, dnr

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag enligt yrkandet från M, L och D efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation S, V och M

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande C

Yttrande SD

2.1.26. Yrkande från M, D, L särskilt yttrande KD angående huvudman för vuxenutbildning och SFI, Dnr

Kommunstyrelsen beslutade efter votering om ärendets avgörande idag enligt yrkandet från M, D och L efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

Yttrande KD

Yttrande C

2.1.28. Yrkande från M, D, L särskilt yttrande KD om att upprätthålla självbestämmande för personer med funktionsnedsättning inom daglig verksamhet enligt LSS i Göteborg, LOV

Yrkandet återtaget

2.1.29. Yrkande från M, D, L särskilt yttrande KD om verkställande av rutinen för arbetsbrist till en hantering enligt Lagen om anställningsskydd och Allmänna bestämmelser

Yrkandet återtaget

2.1.30. Yrkande från M, D, L särskilt yttrande KD om socioekonomisk viktning för förskoleklass och grundskola

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Reservation S, V, MP

2.1.31. Yrkande från M, D, L särskilt yttrande KD om Inget krav på förmedling genom BoPlats

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Reservation S, V, MP

2.1.32. Yrkande från M, D, L särskilt yttrande KD om ökad framdrift av detaljplaner

Yrkandet återtaget

2.1.33. Yrkande från M, D, L särskilt yttrande KD om inriktning för Förvaltnings AB Framtiden

Yrkandet återtaget

2.1.34. Yrkande från C om att bevara tillämpningen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom daglig verksamhet

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 7 – 6 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

2.1.36. Yrkande från S, M, V, MP, L, D, C särskilt yttrande KD om införande av personalutskott och revidering av bestämmelser för utseende av ledamöter i arvodesberedningen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, M, V, MP, L, D och C.

Yttrande KD

2.2.1. Hemställan från grundskolenämnden och utbildningsnämnden om medel för sommarlovskort, Dnr 1181/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.4. Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2022, Dnr 1212/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.7. Göteborgs Stads nomineringar till Göteborgsregionens kommunalförbund, Dnr

a) Till förbundsstyrelsen nomineras: Kommunstyrelsens ordförande och ytterligare en person från kommunstyrelsen.

b) Tre ledamöter nomineras till Beredningsgruppen för arbetsmarknad

c) Tre ledamöter nomineras till Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad

d) Tre ledamöter nomineras till Beredningsgruppen för social välfärd

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

2.2.8. Göteborgs Stads nomineringar förbundsstyrelsen för Räddningstjänsten Storgöteborg, dnr

a) Sex ledamöter och tre ersättare till förbundsstyrelsen för Räddningstjänsten Storgöteborg.

b) En förtroendevald revisor.

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

2.2.10. Undertecknande av stadga för EU-kommissionens mission för klimatanpassning, Dnr 1090/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Yttrande SD

2.2.13. Igångsättningsbeslut för fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome, Dnr 0700/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandena från MP, S och V samt C efter votering 6 –7.

Reservation M, D och L

Reservation SD

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD)

2.2.15. Yrkande från S, V och MP angående fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges budgetmål år 2023

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, D och L efter votering 6 – 6 med ordförandens utslagsröst.

Yttrande KD

2.2.16. Förordnande av politiska sekreterare för S, M, V, SD, D, MP, L, KD och C, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag

4.1. Remiss från Kulturdepartementet - Betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44), Dnr 1018/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.2. Remiss från Finansdepartementet - Promemorian Utökat informationsutbyte, Dnr 0966/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från M, D och L avslogs efter votering 6 – 7.

Yttrande M, D, L och KD

4.3. Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar, Dnr 1104/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

4.4. Remiss Underlagsrapporter till kommande klimatpolitisk handlingsplan 2023, Dnr 1046/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande M, D, L och KD

Yttrande C

Bordlagda ärenden

2.1.1. Årlig översyn av styrande dokument 2022, Dnr 0044/22

11 januari

2.1.5. Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB, Dnr 1683/20

11 januari

2.1.7. Göteborgs Stads policy för samnyttjande och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0337/22

11 januari

2.1.8. Redovisning av uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott, Dnr 0123/22

11 januari

2.1.12. Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation, Dnr 0128/22

11 januari

2.1.13. Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0387/22

11 januari

2.1.18. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023, Dnr 0985/22

11 januari

2.1.21. Yrkande från D om att avbryta planerad överlåtelse av lokal på Byalagsgatan 3 till socialförvaltning Sydväst och i stället hitta annan lämplig lokal för verksamheten Bergsjöhöjd, Dnr

11 januari

2.1.22. Yrkande från D om att avbryta alla samarbeten mellan Göteborgs Stad och Sydafrika, dnr

11 januari

2.1.27. Yrkande från MP, S och V angående revidering av reglemente för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden avseende ansvar för inrättande av naturreservat

11 januari

2.1.35. Yrkande från C om nattladdning för elbilar

11 januari

2.2.2. Redovisning av uppdrag om fördjupad analys av den kommunala bolagssektorn utifrån osund konkurrens, Dnr 1362/21

11 januari

2.2.11. Redovisning av uppdrag om Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge, Dnr 0583/22

11 januari

2.2.12. Återrapportering av undersökning av framdrift i arbetet med uppdrag om att avskaffa p-avgifter på personalparkeringar i ytterområden, Dnr 1038/22

11 januari

2.2.14. Yrkande från D om att utreda möjligheten att inrätta ett boende för barn och unga som under lång tid tvångsvårdats på institutioner, Dnr

11 januari

3.1. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Abdullahi Mohamed (MP) om stöd till unga att lämna en kriminell livsstil, Dnr 0797/22

11 januari

3. 2. Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö— och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser, Dnr 0706/22

11 januari

3. 3. Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FN-dagen flagga för det internationella Göteborg, Dnr 0589/22

11 januari

3. 4. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält, Dnr 0503/22

11 januari

3. 5. Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum, Dnr 0381/22

11 januari

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-12-14


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}