Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Beslut i kommunstyrelsen 1 juni 2022


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.6. Uppdrag till Göteborgs Stads nämnder och styrelser med anledning av massflyktsdirektivet och komplettering i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande, Dnr 0522/22

En föreslagen ändring i Lag om mottagande av asylsökande med flera (LMA), innebär att Migrationsverket får möjlighet att ge kommuner ansvar att ordna boenden för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd på grund av massflyktsdirektivet. Eftersom det är ett nytt kommunalt uppdrag finns det inte reglerat i nämnders och bolagsstyrelser befintliga reglementen och ägardirektiv. Kommunfullmäktiges beslut om ett tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv gör det möjligt för berörda nämnder och bolagsstyrelser att utföra de uppdrag som föreslås.

Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret fördelas på några av stadens nämnder och styrelser. Socialnämnd Sydväst föreslås få samordningsansvaret för att anordna boende. Det krävs samtidigt att andra nämnder och styrelser bidrar i arbetet för att Göteborgs Stad ska klara den utmaning det innebär att på kort tid ta fram hållbara boendeplatser för ett stort antal människor. Det kan till exempel röra sig om stöd till äldre eller funktionsnedsatta i boendena. Stadsledningskontoret bedömer att den föreslagna ansvarsfördelningen på berörda nämnder och bolagsstyrelser tar om hand det nya kommunala ansvaret att anordna boende för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Stadsledningskontoret förslår att:

Socialnämnd Sydväst får i uppdrag att samordna anordningen av boende för tillfälligt skyddsbehövande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). I uppdraget ska ingå att:

  • Tillhandahålla boendeplatser för målgruppen.
  • Vara stadens kontakt gentemot Migrationsverket i frågor som rör boende för tillfälligt skyddsbehövande.
  • Ta emot avisering om anvisning av tillfälligt skyddsbehövande från Migrationsverket.
  • Samverka med idéburna organisationer och övriga civilsamhället i arbetet med att tillhandahålla boendeplatser för målgruppen.

Fastighetsnämnden får i uppdrag att:

  • Bidra med boendelösningar till socialnämnd Sydväst.
  • Bidra med särskilda boendealternativ för hushåll med särskilda behov av anpassat boende av medicinska skäl.
  • Bistå med juridisk kompetens inom hyresjuridik.

Lokalnämnden får i uppdrag att bidra med boendelösningar till socialnämnd Sydväst i form av lokaler som lämpar sig för boende.

  • Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att ta fram lägenheter som kan lämnas till fastighetsnämnden eller socialnämnd Sydväst för att i vissa fall användas som boende för tillfälligt skyddsbehövande.

Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att bistå med nödvändiga insatser i de fall tillfälligt skyddsbehövande på grund av funktionsnedsättning bedöms ha behov av detta i det anordnade boendet, om det inte faller under annan huvudmans ansvar.

Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att bistå med nödvändiga insatser i de fall tillfälligt skyddsbehövande på grund av ålder bedöms ha behov av detta i det anordnade boendet, om det inte faller under annan huvudmans ansvar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.2.6. Samlad redovisning av uppdrag för att motverka tystnadskultur och remittering av handlingsplan, Dnr 0116/22

Lägesbilden har inte identifierat någon tystnadskultur som råder över en hel förvaltning eller bolag. Den har bidragit till en djupare och mer nyanserad bild över förekomst av otillåten påverkan och tystnadskulturer och dess orsaker i Göteborgs Stad. Lägesbilden visar att det förekommer inslag av tystnadskulturer, i varierande omfattning, i olika förvaltningar och bolag samt att det finns flera orsaker till att det förekommer och upprätthålls.

Det finns därför inte en tystnadskultur utan flera. I lägesbilden framkommer också att det finns grader av tystnad där det ibland är svårt att bedöma om det är tystnad av individuella skäl eller förekomst av en tystnadskultur. Oavsett grad av tystnad och var den tagit fäste så ger det stora konsekvenser, både på individ- och organisationsnivå.

Lägesbilden bekräftar att otillåten påverkan är en orsak till tystnadskultur samt påtalar sambandet mellan kunskap om otillåten påverkan och möjligheten att identifiera ett påverkansförsök. Analysen visar även att de förvaltningar som genomfört ett metodiskt arbete med att motverka otillåten påverkan, genom bland annat kunskapshöjande åtgärder och riskidentifiering, även har identifierat ytterligare orsaker till tystnadskulturer i sina verksamheter. Att motverka otillåten påverkan är således ett sätt att lyfta frågan om tystnadskulturer. Lägesbilden ger även kunskap om andra bakomliggande orsaker till den tystnad som har identifierats, men visar samtidigt att grunderna till att det förekommer individuell tystnad och tystnadskultur skiljer sig åt beroende på geografiskt område och verksamhet. Detta innebär att de åtgärder som behöver genomföras för att motverka orsakerna till tystnadskultur behöver vara anpassade utifrån verksamhetens karaktär och grundproblematik. Mest kritiskt är det för myndighetsutövande verksamheter i socioekonomiskt svaga områden. Tystnadskulturer är dock inte enbart ett fenomen som kan begränsas till dessa verksamheter. Förekomsten påverkar allt från enskilda medarbetare till samhället i stort.

Tystnadskulturer bidrar till ett arbete som inte är rättssäkert, opartiskt eller neutralt vilket innebär risker för dem som påverkas av kommunens verksamheter. Det är även ett hot mot demokratin och tilliten till samhällets funktioner.

Att bryta utvecklingen och skapa goda förutsättningar för medarbetare och chefer att bedriva ett effektivt arbete med nytta för stadens invånare är ett långsiktigt åtagande. Insatserna måste genomsyra hela organisationen, från högsta politiska ledning till varje berörd medarbetare för att ge resultat. För att bygga en organisation med en organisationskultur som är fri från tystnadskultur, och med ett ledarskap som bygger på respekt, lyhördhet och tillit, krävs en organisation där chefen har förutsättningar att vara en närvarande ledare och i sin tur skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Att arbeta med att utveckla ledarskapet förutsätter att det parallellt pågår ett arbete med att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Forskning, liksom stadens interna undersökningar, visar att många chefer är pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Göteborgs Stad ska fortsätta driva frågor och utveckla arbetet mot otillåten påverkan och tystnadskulturer i de nationella nätverken. I nätverken ska staden också lyfta behov av nationella åtgärder och insatser för att motverka de bakomliggande orsakerna till tystnadskulturer.

Problemen är komplexa vilket även påverkar det förändringsarbete som måste ske långsiktigt och i hela organisationen, men med fokus på verksamheter med störst risk. Förekomsten av tystnadskultur går inte att stoppa med en självklar åtgärd utan flera insatser måste genomföras samtidigt. I föreliggande ärende redovisar stadsledningskontoret åtgärder som handlar om tydlighet och struktur, genom redan införda åtgärder kring möjligheter att anmäla tips om oegentligheter och förbättrade incidentrapporteringssystem.

Handlingsplanens insatser ska bidra till tydligare styrning och strukturer för lokalt och centralt samarbete. Genom kompetenshöjande åtgärder kan tystnadskulturer uppmärksammas, åtgärdas och förebyggas. För att redan genomförda, och de i handlingsplanen föreslagna, åtgärderna ska ha effekt krävs att staden fortsätter arbetet med en organisationskultur som präglas av öppenhet och respekt samtidigt som chefer ges förutsättningar att vara närvarande ledare. Samtliga av dessa åtgärder är en förutsättning för att staden ska kunna säkerställa trygga arbetsplatser samt hög och likvärdig service till de vi är tillför.

V och MP vill i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen remitterar stadsledningskontorets förslag till Göteborgs stads handlingsplan mot tystnadskultur till de fackliga organisationer som är representerade i den centrala samverkansgruppen (CSG) samt till de som ingår i koncernfackliga rådet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V och MP.

Reservation SD

Övriga ärenden

2.1.2. Hemställan från socialnämnd Centrum om förändring i reglementet gällande ekonomiskt bistånd till begravningskostnader, Dnr 0080/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande D

2.1.3. Redovisning av uppdrag om hur äldreombudsmannens arbete och iakttagelser kontinuerligt kan delges kommunstyrelsen samt äldre vård och omsorgsnämnden, Dnr 1465/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, Dnr 0413/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt arvodesberedningens förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.8. Yrkande från MP och V angående socialt förebyggande brobyggare

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från MP och V efter huvudvotering 9 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C, KD och D Yttrande S

2.1.10. Yrkande från D angående kostnader för Göteborgs Stad när projekt Västlänken försenas

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D efter huvudvotering 10 - 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning V och MP Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande MP och V Yttrande S

2.1.11. Yrkande från S om att låta Liseberg återuppta en historisk tradition

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.13. Yrkande från D om att bevara och utveckla Slottskogsobservatoriet

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från D och S efter huvudvotering 4 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD

2.1. 22. Yrkande från MP och V angående inrättande av Regnbågshus

Yrkandet från MP och V avslogs efter votering 10 – 3. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S Yttrande D

2.2.2. Hemställan från trafiknämnden om bemyndigande att förhandla om avtal gällande tillköp av avgiftsfri färjetrafik i Göta älv, Dnr 0504/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.3. Komplettering gällande ansökan om ändring av föreskrifter avseende stiftelsen Hilda Henriques fond, Dnr 0902/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Omedelbar justering

2.2.4. Val av två ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd i stället för Danial Moeeni Taghavi (-) och Andreas Hernbo (-) som avsagt sig

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

2.2.7. Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om sanktioner införs mot eller från Kina

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 10 - 3

Reservation SD Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande S

2.2.8. Yrkande från SD om att införa temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, med undantag för ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter 10 – 3 i huvudvotering.

2.2.10. Yrkande från V och MP om att Göteborgs stad ska motverka att ansluta LNG-terminalen till stamnätet för import av fossilgas

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från V och MP efter votering 10 – 3.

Protokollsanteckning Elisabet Lann (KD) Yttrande M, L, C och KD Yttrande S

2.2.11. Yrkande från S och D angående lägesbild om trygghetssituationen i Rannebergen

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från S och D efter votering 7 – 6.

Yttrande M, L, C och KD

2.2. 12. Yrkande från S och D angående ersättning för sommarpersonal

Ärendet återtaget

2.2. 14. Yrkande från V och MP angående bemanningssituation en under sommaren

Ärendet återtaget

2.2.15. Yrkande från M, L, C, S, V, MP särskilt yttrande KD angående fördjupad lägesbild av Västlänken

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från M, L, C, S, V och MP.

Reservation SD Yttrande KD

16. Yrkande från D angående dialog mellan Trafikverket och kommunstyrelsen om projekt Västlänkens problem

Ärendet återtaget

3.3. Motion av Frida Tånghag (V) och Sara Carlsson Hägglund (V) om fler HVB-hem i kommunal regi, Dnr 1352/21

Kommunstyrelsen tillstyrkte den första beslutssatsen i motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande KD

4.1. Remiss från riksdagens socialutskott - Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU, Dnr 0343/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Yttrande M, L, C och KD

4.2. Remiss från Justitiedepartementet - Viktigt meddelande till allmänheten - en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1), Dnr 0349/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Reservation SD

4.3. Remiss från Socialdepartementet - Slutbetänkande Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6), Dnr 0394/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Reservation SD

Bordlagda ärenden

2.1.1. Samlingsärende inom uppföljning juni 2022 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, Dnr 0199/22

15 juni

2.1.5. Reglementen för nya nämnder i stadens organisation för stadsutveckling, Dnr 0457/22

15 juni

2.1.7. Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av kommunala näringsverksamheter med momspliktiga intäkter, Dnr 1362/21

15 juni

2.1.9. Yrkande från S och D angående Göteborgs krisberedskap i ett nytt säkerhetspolitiskt läge15 juni

2.1.12. Yrkande från D angående information om familjeplanering till kvinnor i utsatta områden

15 juni

2.1. 14. Yrkande från MP och V angående Konstepidemin

15 juni

2.1. 15. Yrkande från MP och V angående kartläggning av PFAS risker för exponering och spridning

15 juni

2.1. 16. Yrkande från D angående förtydligande av de satsningar i samband med Delårsrapport mars 2022 som ska ses som långsiktiga

15 juni

2.1. 17. Yrkande från D angående förtydligande av Framtidens arbete med ombildningar

15 juni

2.1. 18. Yrkande från SD angående anslutning av externa aktörer till stadens parkeringsledningssystem

15 juni

2.1. 19. Yrkande från SD angående grundskolenämnden och bristerna i skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

15 juni

2.1. 20. Yrkande från S och MP om att införa Gårdstensmodellens arbetssätt i Bostadsbolaget

15 juni

2.1. 21. Yrkande från D angående att förbjuda spelreklam på stadens reklamplatser

15 juni

2.2.1. Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete

15 juni

2.2.5. Remittering av förslag om att ändra i lokal ordningsföreskrift 17 § med inriktningen att genomgång för kopplade hundar på gång- och cykelvägar över Askimsbadet och Näsetbadet tillåts året om, Dnr 0269/22

15 juni

2.2.9. Yrkande från V och MP angående priserna i kollektivtrafiken

15 juni

2.2. 13. Yrkande från V och MP om en översyn av det fria kulturlivets villkor i Göteborg

15 juni

3.1. Motion av Bettan Andersson (V) och Erik Norén (V) om att öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet att delta i föreningslivet, Dnr 0190/22

15 juni

3.2. Motion av Hannah Klang (V) om att ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras, Dnr 0192/22

15 juni

Handlingar till kommunstyrelsen 2022-06-01


Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}