Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar grundskoleförvaltningen personuppgifter


Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter.

Grundskoleförvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra uppgifter som myndighet i samband med att du har kontakt med oss. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Vi kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt uppdrag som utbildningssamordnare och myndighet.

Personuppgiftsbehandling

Vi arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter om någon begär det med stöd av offentlighetsprincipen.

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden i Göteborgs Stad är personuppgiftsansvarig. Det innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud hittar du längst ned på sidan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan till exempel vara namn eller personnummer men också foton och ljudinspelningar. Även andra typer av uppgifter som registreringsnummer och adresser kan vara personuppgifter, om de kan knytas till en person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, till exempel att samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (vad säger lagen)?

All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Det innebär att vi måste kunna hänvisa till något av de skäl som står i dataskyddsförordningen för att få hantera personuppgifterna. Dessa är:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vilar på den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen på grundskoleförvaltningen med antingen rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller allmänt intresse som grund.

När dina personuppgifter ingår i en allmän handling

Nästan all information som hanteras av grundskoleförvaltningen är allmänna handlingar och den information som inte är det kan med tiden bli det. Vad som är en allmän handling definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling räknas som allmän om den:

 • förvaras på en myndighet, till exempel i våra lokaler
 • har inkommit, till exempel genom att den lämnats in eller skickats till oss
 • har upprättats, till exempel genom att vi fastställt eller på annat sätt färdigställt den

Allmänna handlingar lämnas ut på begäran, endast de uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen är undantagna. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym. Allmänna handlingar ska bevaras enligt arkivlagen och kan enbart gallras (förstöras) i enlighet med gallringsbeslut. Allmänna handlingar ska också som regel registreras, vanligtvis genom diarieföring. När en personuppgift ingår i en allmän handling kan den inte raderas på begäran.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att sparas av oss till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Om personuppgifterna ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras. Handlingar som saknar gallringsbeslut måste bevaras enligt de bestämmelser som finns i arkivlagen.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

Du har alltid rätt att:

 • begära att få tillgång till dina personuppgifter och du har då rätt att få en kopia på de uppgifter vi behandlar om dig kostnadsfritt. Vanligtvis kallas detta ett registerutdrag. Du har också rätt att få information om de behandlingar dina personuppgifter förekommer i.
 • begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är begränsade, till exempel om dina uppgifter ingår i en allmän handling är det inte tillåtet att radera dessa, eller om uppgifterna på annat sätt är nödvändiga för att grundskoleförvaltningen ska fullgöra sitt uppdrag.
 • invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • i vissa fall begära dataportabilitet.
 • när som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • klaga på vår behandling av dina personuppgifter till datainspektionen.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Registrering och behandling av personuppgifter är på många områden nödvändig för en fungerande verksamhet. För att försäkra oss om att vi behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt kräver vi personuppgiftsbiträdesavtal med andra som behandlar grundskoleförvaltningens digitala personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person.

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer gällande dataskyddsregler. Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter kan du ta kontakt med grundskoleförvaltningens dataskyddsombud genom att mejla till dso@intraservice.goteborg.se.

Uppge vid kontakt att frågan gäller personuppgiftsbehandling hos grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad och dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad.

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du:

Kontaktcenter

Telefon: 031-365 00 00

E-post: goteborg@goteborg.se

Du kan också kontakta grundskoleförvaltningen direkt:

Telefon: 031-365 09 60

E-post: grundskola@grundskola.goteborg.se

Information om hur Göteborgs stad behandlar dina personuppgifter

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}