Till sidans huvudinnehåll

Grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete


Kvalitetsarbete handlar om att kunna ge alla barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar samtliga skol- och verksamhetsformer under grundskolenämndens ansvarsområde: förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen.

Så här styrs det systematiska kvalitetsarbetet

 • Formellt har kommunfullmäktige uppdraget som huvudman
 • Ansvaret delegeras sedan vidare till grundskolenämnden
 • Nämnden delegerar i sin tur delar av huvudmannaansvaret vidare till förvaltningen


Bilden föreställer tre ringar som symboliserar huvudman, förvaltning och skola

Dialoger är en central del i det systematiska kvalitetsarbetet

Alla delar, huvudman, förvaltning och skolområden behöver agera för att ge skolans personal förutsättningar att uppfylla läroplansmålen. För att det ska fungera krävs samarbete och gemensamt ansvarstagande. Dialogen är central i kvalitetsarbetet. Den skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. För att förstå orsaker och samband måste det finnas en dialog med eleverna, mellan rektor och lärare och annan personal samt mellan verksamheterna och huvudmannen.

Kvalitetsarbetet löper under hela året utifrån läroplanens områden

Den 20 juni 2023 beslutade grundskolenämnden om en ny riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivån. Syftet med den nya riktlinjen är att huvudmannens systematiska kvalitetsarbetets ska löpa under hela året, involvera hela styrkedjan och synkronisera den kommunala planerings- och uppföljningsprocessen med de nationella målen.

Uppföljningen sorteras utifrån läroplanens områden i en cykel över flera år.
Läroplansområdena struktureras utifrån följande områden:

 • Skolans värdegrund och uppdrag
 • Normer och värden
 • Kunskaper
 • Elevernas ansvar och inflytande
 • Skola och hem
 • Övergång och samverkan
 • Skolan och omvärlden
 • Betyg och bedömning

Delårsrapporter och kvalitetsanalyser

Resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet redovisas i grundskolenämndens delårsrapporter som tas fram tre gånger per år, mars, augusti och december. Utöver detta gör grundskoleförvaltningen en kvalitetsanalys vartannat år i samband med årsrapporten. 

Uppföljning

Kvalitetsarbete handlar om att systematiskt utvärdera och lära utifrån de egna insatserna i förhållande till målen och arbeta långsiktigt och uthålligt med olika insatser för att förbättra.

Den data som tas fram i olika uppföljningssystem analyseras  används för att utveckla verksamheten och ta fram olika stödjande insatser som skolorna behöver. Kvalitetsarbetet bygger på en växelverkan mellan huvudman och skola där uppföljningen av relevanta data och underlag är central.

Ansvar och roller i det systematiska kvalitetsarbetet

Grundskolenämnd

Grundskolenämnden har i egenskap av huvudman för grundskoleväsendet i Göteborgs Stad ett lagreglerat uppdrag att systematiskt utvärdera och förbättra verksamheten för att ge elever i grundskolan så goda förutsättningar som möjligt att nå kunskapskraven i skolan. Nämndens verktyg är primärt de som ingår i planerings- och uppföljningsprocessen.

Grundskoledirektör

Skolchefen som i grundskoleförvaltningen benämns som grundskoledirektör, har det övergripande förvaltningsansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Av skollagen framgår att skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Utbildningschef

I en så stor organisation som grundskoleförvaltningen delegeras skolchefens huvudmannaansvar för respektive utbildningsområde till utbildningschef. Detta innebär att utbildningschefen är huvudmannens representant och utkräver i den rollen ansvar av rektorerna.

Rektor

Skolområdena leds och styrs av rektorer. I rollen som pedagogiska ledare är rektorerna ansvariga för elevernas måluppfyllelse i förhållande till utbildningschef. Rektor beslutar själv om sin inre organisation, exempelvis arbetssätt och ansvar för biträdande rektorer, och har huvudansvar för sitt skolområdes systematiska kvalitetsarbete.   

Stödfunktion

Olika funktioner och aktörer inom den centrala förvaltningen är  delaktiga i planering, genomförande, uppföljning och analys utifrån respektive uppdrag och ansvar. 

I fokus

Förskola och utbildning

Delårsrapporter

I delårsrapporterna och årsrapporten finns bland annat en nulägesbild utifrån mål, uppdrag och processer. Uppföljningsrapporterna tas fram tre gånger per år: mars, augusti och december.

Förskola och utbildning

Kvalitetsanalys och kvalitetsrapport

Mellan åren 2018 till 2022 tog grundskoleförvaltningen fram en kvalitetsrapport varje år. Från 2023 gör vi vartannat år en kvalitetsanalys som bilaga till årsrapporten.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}