Till sidans huvudinnehåll

Sammanträde Kommunfullmäktige 2024‑04‑25

 • Datum 2024-04-25
 • Tid 16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Handlingar

 • Information om Göteborgs 400-årsjubileum

 • Bestämmande av tid för justering

 • Frågestund - Under förutsättning att frågor inkommit

 • Handling 2024 nr 15 Interpellation av Anneli Rhedin (M) till förskolenämndens ordförande angående konsekvenserna av arbetstidsförkortning inom förskolan

 • Handling 2024 nr 38 Interpellation av Emma Altenhammar (SD) till kommunstyrelsens ordförande angående inrättandet av en styrgrupp för miljö- och klimatmål

 • Handling 2024 nr 53 Interpellation av Elisabet Lann (KD) till äldre samt vård- och omsorgsnämndens ordförande om att minska administrationen och öka nyttjandegraden inom äldre samt vård- och omsorgsnämnden

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag - Granskning av Göteborgs Stads arbete för att minska energianvändningen i bostäder och lokaler

 • Stadsrevisionens rapportsammandrag - Granskning av avgifter för vatten och avlopp i Göteborgs Stad

 • Handling 2024 nr 61 Göteborgs Stads årsredovisning 2023

 • Handling 2024 nr 62 Stadsrevisionens årsredogörelse och årsrapport för 2023

 • Handling 2024 nr 63 Revisionsberättelse avseende Göteborgs Stads verksamhet under 2023

 • Handling 2024 nr 35 Utvärdering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 samt redovisning av omhändertagande av åtgärder mot parallell rättsskipning

 • Handling 2024 nr 36 Redovisning av uppdrag att utreda hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras

 • Yrkande från C angående Redovisning av uppdrag att utreda hur Göteborgs Stads kommunikationsarbete kan effektiviseras

 • Handling 2024 nr 52 Redovisning av uppdrag att utvärdera kommunstyrelsens trygghetsråd utifrån Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

 • Yrkande från C angående Redovisning av uppdrag att utvärdera kommunstyrelsens trygghetsråd utifrån Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

 • Handling 2024 nr 45 Redovisning av uppdrag att anpassa program och planer inom området mänskliga rättigheter till en likvärdig struktur samt att återkomma med förslag på nästa steg gällande långsiktig styrning av området

 • Handling 2024 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

 • Handling 2024 nr 70 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Avsägelse av Rickard Eriksson (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 • Val av ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg i stället för Rickard Eriksson (M)

 • Handling 2024 nr 68 Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar beträffande arvodesgrupper och Göteborgs Stadshus AB

 • Handling 2024 nr 65 Redovisning av Göteborg & Co AB:s uppdrag om Göteborgs 400-årsjubileum

 • Handling 2024 nr 66 Redovisning av uppdrag att utreda vilka personalförmåner som ska ingå i det förvaltningsgemensamma utbudet samt revidering av Göteborgs Stads riktlinje för personalförmåner

 • Handling 2024 nr 67 Redovisning av uppdrag att redovisa antalet friköp av jordbruksmark som upplåts med arrende och utfallet av dessa förfrågningar

 • Handling 2024 nr 56 Redovisning av socialnämnd Centrums uppdrag att återkomma med en plan om hur åtgärder i hbtq-planen ska verkställas

 • Handling 2023 nr 175 Motion av Elisabet Lann (KD) och Johanna Holmdahl (KD) om en handlingsplan för att möta de demografiska utmaningarna i Göteborg

 • Handling 2023 nr 190 Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

 • Yrkande från V, S och MP angående motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

 • Yrkande från L, M, D och KD angående motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan

 • Handling 2023 nr 204 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att stärka arbetet med fornlämningsvården

 • Handling 2023 nr 214 Motion av Martin Wannholt (D), Axel Josefson (M), Axel Darvik (L) och Elisabet Lann (KD) om att möjliggöra ombildning av hyresrätter i vissa områden

 • Handling 2023 nr 227 Motion av Axel Darvik (L) och Kristina Bergman Alme (L) om försörjningsjobb

 • Handling 2023 nr 220 Motion av Ann Catrine Fogelgren (L), Pär Gustafsson (L) och Eva Flyborg (L) om att Göteborg ansöker att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

 • Handling 2023 nr 238 Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att göra enkätdata från befolkningsundersökningar mer tillgänglig

 • Handling 2023 nr 248 Motion av Anders Svensson (M) och Nina Miskovsky (M) om att utreda flytt av Integrationscentrum från socialnämnd Centrum till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

 • Yrkande från C angående motion av Anders Svensson (M) och Nina Miskovsky (M) om att utreda flytt av Integrationscentrum från socialnämnd Centrum till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

 • Handling 2023 nr 249 Motion av Axel Darvik (L) om att stärka kommunens arbete mot bortförandet av barn till andra länder

 • Yrkande från C angående motion av Axel Darvik (L) om att stärka kommunens arbete mot bortförandet av barn till andra länder

 • Handling 2023 nr 250 Motion av Anders Svensson (M), Mariah ben Salem Dynehäll (L) och Kalle Bäck (KD) om att bevara kvalitativ och mångsidig vuxen- och SFI-undervisning

 • Yrkande från C, S, V och MP angående motion av Anders Svensson (M), Mariah ben Salem Dynehäll (L) och Kalle Bäck (KD) om att bevara kvalitativ och mångsidig vuxen- och SFI-undervisning

 • Återremissyrkande från SD angående motion av Anders Svensson (M), Mariah ben Salem Dynehäll (L) och Kalle Bäck (KD) om att bevara kvalitativ och mångsidig vuxen- och SFI-undervisning

 • Handling 2023 nr 251 Motion av Simona Mohamsson (L) och Pär Gustafsson (L) om att genomföra en översyn av rutiner och stöd för anmälan av hot mot personal

 • Handling 2023 nr 252 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad ska följa Sveriges rikes lag

 • Handling 2023 nr 253 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att Göteborg, likt Linköping, ska bli en pilotkommun för vistelseförbud

 • Handling 2024 nr 14 Motion av Anders Svensson (M) och Hakan Önal (M) om att utreda den organisatoriska tillhörigheten för egenregin inom vuxenutbildningen

 • Handling 2024 nr 27 Motion av Emmyly Bönfors (C) och AnnaSara Perslow (C) om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg

 • Yrkande från C angående motion av Emmyly Bönfors (C) och AnnaSara Perslow (C) om att ta fram en strategi för nattklubbar och livescener i Göteborg

 • Handling 2024 nr 37 Motion av AnnaSara Perslow (C) och Emmyly Bönfors (C) om att se över kriterier för lokalbidrag till föreningar

 • Handling 2024 nr 49 Motion av Jessica Blixt (D) om att utöka verksamheten med volontärer i skolan till att omfatta samtliga utbildningsområden

 • Handling 2024 nr 54 Motion av Jessica Blixt (D) och Mariette Höij Risberg (D) om att socialtjänsten regelbundet närvarar på föräldramöten i förskolan och skolan

 • Handling 2024 nr 57 Motion av Simona Mohamsson (L) och Kristina Bergman Alme (L) om att ta fram ett lämpligt screeninginstrument för våld i nära relation

 • Handling 2024 nr 58 Motion av Kristina Bergman Alme (L) om stöd till brottsoffer och anhöriga vid dödliga eller allvarliga våldsbrott

 • Handling 2024 nr 59 Motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI

 • Yrkande från C angående motion av Elisabet Lann (KD), Kalle Bäck (KD), Johanna Holmdahl (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om hur Göteborgs Stad ska förhålla sig till AI

 • Handling 2024 nr 60 Motion av Pär Gustafsson (L) om att införa en fixartjänst för digitala tjänster för äldre

 • Handling 2024 nr 69 Motion av AnnaSara Perslow (C) om att möjliggöra för verksamheter att arrendera farthinder

 • Yrkande från C angående motion av AnnaSara Perslow (C) om att möjliggöra för verksamheter att arrendera farthinder

 • Handling 2024 nr 71 Interpellation av Anders Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande angående omläggning av vuxenutbildningen till att i huvudsak drivas i egen regi

 • Avsägelse av Anders Möller (D) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 • Avsägelse av Abdullahi Mohamed (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar.

${loading}