Till sidans huvudinnehåll

Marklov


Har du planer på att ändra din marknivå? Om du bor inom detaljplanelagt område behöver du då söka marklov.

Så här ansöker du om marklov

 1. 1

  När behöver du marklov?

  • Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kräver marklov inom detaljplanelagt område. Gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga är 0,5 meter.

  • Skogsplantering och fällning av skyddade träd, om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Finns bestämmelser kan det till exempel handla om ett behov att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, som exempelvis en allé. Att plantera enstaka träd på din tomt kräver inte marklov.

  • Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovsansökan. Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning. I samband med sprängning ska ett tillstånd lämnas av polisen.
 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Handlingar att skicka in när du vill ha marklov för att göra en markförändring:

  Ta del av exempelritning och checklista för markförändring

  • Kartutdrag eller situationsplan Kartutdrag behövs om markförändringarna sker nära gräns (inom 4.5 meter från gräns) eller där det på annat sätt är viktigt med noggrann lägesbestämning av området med ändrad marknivå. Markera platsen där markförändringar görs. Kartutdrag beställs via vår e-tjänst 
   Situationsplan räcker om markändringen inte är nära gräns eller att det är viktigt med noggrann lägesbestämning.
  • Marksektioner Marksektioner visar nuvarande och blivande marknivåer tvärt över tomten. Rita så många marksektioner som behövs för att beskriva den markförändring du vill göra, dock minst två. Marksektionerna redovisas i lämplig skala, förslagsvis 1:100 eller 1:200, och ska innehålla:
  • Nuvarande marknivå från tomtgräns (TG) till tomtgräns (ritas med streckad linje)

  • Blivande marknivå från tomtgräns till tomtgräns (ritas med heldragen linje)

  • Relevanta plushöjder

  • Skallinjal

  • Ritningshuvud

  Fler handlingar kan behövas

  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. Nedan är exempel på handlingar som ofta behövs vid förhandsbesked. Vi kontaktar dig om fler handlingar behövs.

  • Projekterings-PM geoteknik Kortfattad beskrivning av de geotekniska förhållandena med ett grundläggningsförslag för aktuell byggnad. Geotekniskt PM tas fram av en sakkunnig.

  • Trafikbullerutredning Kortfattad utredning av omgivningsbuller. Bullerutredning tas fram av sakkunnig.
 3. 3

  Ansök om marklov

  Här ansöker du om marklov

  Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker marklovet.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}