Till sidans huvudinnehåll

Förhandsbesked

Kan du få ett bygglov för det du planerar att bygga? Är du osäker kan det vara klokt att först ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du reda på om det du planerar att bygga kan tillåtas på en viss plats eller inte.

För dig som ska ansöka om förhandsbesked

Förhandsbeskedet kräver inte lika många handlingar som ett bygglov. Det vanligaste är att ansöka om förhandsbesked när man vill bygga på en obebyggd tomt i ett område som saknar detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden gör en lokaliseringsprövning, där det utreds om platsen är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen är vägledande i bedömningen och berörda grannar kommer också få ge sina synpunkter på din ansökan.

Du betalar alltid för ett förhandsbesked, enligt stadsbyggnadsnämndens taxa. Avgiften skiljer sig beroende på om fastigheten ligger inom eller utom planlagt område. Om din ansökan för förhandsbesked avslås, avskrivs eller avvisas tar vi ut en avgift för den handläggningstid som lagts ner i ärendet.

Boverkets information om förhandsbesked

Handlingar som du ska skicka in för förhandsbesked

  • Kartutdrag
    Kartutdraget ska innehålla åtgärden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Du ritar själv in byggnaden i rätt skala.  Kartutdrag beställer du via vår e-tjänst.

  • Kort beskrivning av projektet
    Beskrivningen ska innehålla information om byggnadens storlek och hustyp (enbostadshus, flerbostadshus eller annan användning än bostad), förslag på vatten- och avloppslösning, dagvattenhantering samt tomtens storlek.

  • Marksektionsritning
    Marksektionen ska visa om marken är kuperad eller om det är stora nivåskillnader mellan den egna fastigheten/tomten, gata och kringliggande grannfastigheter. Ritningen ska visa husets placering med nuvarande och blivande marklinjer.

Ansök om förhandsbesked

Du kan välja att  ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett.  Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

För dig som fått förhandsbesked

Ett förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Boverket - lagakraft lov och förhandsbesked

Förhandsbeskedet är i vissa fall ett krav för att lantmäterimyndigheten ska kunna pröva om en fastighet kan ändras eller delas. Ansökan om att ändra eller dela en fastighet görs genom att ansöka om lantmäteriförrättning.

Ansök om lantmäteriförrättning

För dig som fått avslag på ditt förhandsbesked

Du som har fått avslag på din ansökan om förhandsbesked kan överklaga beslutet. Om ansökan om förhandsbesked avslås tas avgift ut för den handläggningstid som lagts ner i ärendet, enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Boverket om överklagande av lov och förhandsbesked 

För dig som är granne till någon som har ansökt om förhandsbesked

Om du är granne till någon som har ansökt om förhandsbesked så kan stadsbyggnadsnämnden göra bedömningen att den föreslagna byggnationen kommer att påverka dig i någon grad. Du kommer då få information om detta hemskickat till dig, antingen i din digitala brevlåda eller med vanlig post. Grannar som bedöms bli berörda ges på detta sätt möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om förhandsbesked. Har du inte möjlighet att logga in i e-tjänsten är du välkommen att besöka oss eller kontakta oss på e-post eller telefon.

Ta som berörd granne del av ansökningshandlingarna och lämna dina synpunkter

För dig som är granne till någon som har fått ett förhandsbesked

Din granne som har fått ett förhandsbesked behöver ansöka om och få bygglov före hen kan börja bygga. Ett förhandsbesked är bindande vid den framtida bygglovsprövning, om ansökan skickas in inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Om inte ansökan om bygglov skickas till stadsbyggnadsförvaltningen inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om förhandsbesked så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}