Ungdomsfullmäktiges ledamöter träffas i Börsens spegelsal före stormöte.                                                       Foto: Lo Birgersson

För dig som är med i ungdomsfullmäktige


Välkommen som ledamot eller ersättare i ungdomsfullmäktige! Att du har valts till din post innebär att andra känner tilltro till dig och din förmåga att hjälpa till att göra Göteborg till en bättre stad för unga. På den här sidan har vi samlat all information som du kan behöva under din mandatperiod.

Ungdomsfullmäktiges arbete

Arbetet i ungdomsfullmäktige ser olika ut från gång till gång. Ibland arbetar vi i mindre grupper på kontoret och fikar tillsammans. Ibland gör vi evenemang på stan och andra gånger träffas hela ungdomsfullmäktige i kommunfullmäktigesalen för ett stormöte.

Du får lära dig saker

För att öka kunskapen hos ledamöter och ersättare planeras årligen en utbildning om bland annat mötesteknik, teambildning, demokrati, inflytande, ledarskap, respekt och mångfald. Utbildningen hålls vanligen i början av december, strax efter att valet är avgjort.

Vi arbetar i grupper

Ungdomsfullmäktiges 101 ledamöter och ersättare är indelade i arbetsgrupper, som kallas utskott. I utskotten arbetar vi med frågor som vi själva tycker är viktiga att ta upp med politikerna. Exempel på frågor är skola, kollektivtrafik, fritid, miljö, säkerhet och trygghet.

Du kan påverka på riktigt

Som ledamot eller ersättare deltar du i ungdomsfullmäktiges arbete och medverkar i de utskott som bildas. Du har möjlighet att ge förslag, ställa frågor och framföra synpunkter till politikerna i Göteborg. De som arbetar i stadens förvaltningar (tjänstepersoner) och nämnder (politiker) kan också ställa frågor till ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktige har en egen budget

Ungdomsfullmäktige har en budget på 300 000 kronor per år, som kallas initiativmedel. Budgeten finns för att vi ska kunna förverkliga våra idéer och förslag. På stormötena fattas beslut om hur ungdomsfullmäktige ska använda budgeten. 

Ungdomsfullmäktiges stormöten 

Ungdomsfullmäktige har fem möten per år när alla ledamöter och ersättare deltar. De kallas stormöten och infaller oftast i februari, mars, maj, september och november. Stormötena äger rum på Börsen som ligger vid Gustav Adolfs torg. Börsen är Göteborgs Stads stora representationsbyggnad och invigdes i mitten av 1800-talet. Här sammanträder också kommunfullmäktige. Alla fem stormöten med ungdomsfullmäktige ska äga rum på samma plats som kommunfullmäktige. Mötena hålls i Börsen, ingång från Gustav Adolfs Torg. Närmsta hållplats är Brunnsparken.

Datum för stormöten 2024

Alla möten 2024  startar klockan 16.30 och håller på fram till senast klockan 20.30. Insläpp och fika från kl.16.00

28 februari

20 mars

22 maj

11 september

6 november

Ungdomsfullmäktiges möten börjar klockan 16.30 och håller som längst på till 20.30. (Om mötet inte är färdigt då behandlas resterande ärenden vid nästa möte). Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för alla. Eventuell publik sitter uppe på läktarna.

Handlingar till ungdomsfullmäktiges möten

Så förbereds ett möte

En vecka innan ungdomsfullmäktiges möte skickas en kallelse ut till alla ledamöter och ersättare. Den talar om tid och plats för mötet, och inkluderar en dagordning som beskriver vad som kommer att tas upp på mötet. Dagordningen förbereds av de tre ordförandena (ordföranden, förste vice ordförande och andre vice ordförande). Ungdomsfullmäktiges kansli stöttar i det administrativa arbetet både innan och under ungdomsfullmäktiges möten.

Vad händer under mötet?

 1. Under mötet skrivs ett protokoll som ska läsas och rättas av ordförandena och två justerare (ledamöter/ersättare). Protokollen förvaras sedan på kansliet. Alla handlingar och protokoll finns också på goteborg.se.
 2. På ungdomsfullmäktiges första möte väljs tre ungdomar till ordförande: en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. De kallas tillsammans för presidium. Alla som vill kandidera till dessa poster ska anmäla det senast två veckor före mötet. Här får ordförandekandidaterna möjlighet att framföra sina visioner och tankar kring att leda och utveckla ungdomsfullmäktige. Därefter sker en sluten (anonym) omröstning.
 3. Upprop av ledamöterna sker i början av mötet för att kontrollera vilka som är där och vilka som är frånvarande. Om någon saknas av de ordinarie ledamöterna får en ersättare träda in.
 4. Ledamöter har särskilda platser i fullmäktigesalen. Placeringen är ordnad stadsdelsvis. När en ersättare ska tjänstgöra för en frånvarande ledamot tar hen dennes plats i salen.
 5. För att så många ersättare som möjligt ska få vara med på stormöten finns det en så kallad inträdesordning. När en ledamot inte kan delta på stormöten träder stadsdelens ersättare in. Därefter får ersättarna i tur och ordning träda in då ledamöter fattas. Vanligtvis kan alla ersättare beredas plats, så alla är välkomna. Alla ersättare är lika viktiga som ledamöterna i ungdomsfullmäktige.
 6. Talarordning och replikrätt. De som vill tala under mötet får ordet i den ordning de anmält sig. När talaren är klar kan någon annan få ordet för en kort replik, det vill säga ställa frågor, svara på något eller komma med upplysningar om det som talaren tagit upp.
 7. Ett yrkande är ett förslag till beslut som alla som deltar i stormötet kan lägga. Om det finns fler än ett yrkande ställer ordföranden dessa mot varandra och anger därefter det beslut som ordföranden uppfattat har vunnit. Ordföranden bekräftar detta med ett klubbslag. Om någon är missnöjd med det beslut som ordföranden uppfattat kan votering (omröstning) begäras. Detta ska ske innan beslutet ”klubbas”.
 8. Ungdomsfullmäktige kan starta utskott (arbetsgrupper) för att fördjupa diskussioner i en speciell fråga. Alla ledamöter kan väcka frågan om att starta ett utskott. När ett utskott har bildats ska det återkomma till ungdomsfullmäktige med en plan över hur arbetet ska gå till. Utskottet ansvarar för att regelbundet redovisa sitt arbete till ungdomsfullmäktige.
 9. Under stormötet behandlas ungdomsfullmäktiges förslag och motioner. Förslag är idéer som kommer från utskotten och motioner är idéer som kommer från enskilda ledamöter. Övriga barn och unga i staden kan lämna idéer till ungdomsfullmäktige via en ledamot eller via ungdomsfullmäktiges kansli. Förslagen och motionerna kan vara skriftliga eller muntliga. Om en muntlig motion kommer upp på mötet ska den skrivas ner av den som vill ta upp frågan och lämnas till ungdomsfullmäktiges kansli. Kansliet kan även hjälpa till med att skriva ner förslaget.
 10. Innan det sker en votering (omröstning) ska ordföranden redogöra för aktuella yrkanden (förslag till beslut) och hur dessa ska behandlas. Ungdomsfullmäktige röstar genom att trycka på någon av knapparna: Ja, Nej, Avstår. När omröstningen förklarats avslutad kan man inte ändra sin röst. Om någon råkat rösta fel kan detta antecknas i protokollet. Ledamot eller tjänstgörande ersättare som inte varit närvarande vid omröstningen får inte utöva sin rösträtt.
 11. Ungdomsfullmäktige får besluta i ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande vid det tillfället. När beslut är fattat kan det inte överklagas.
 12. Om ledamot inte håller med i ett beslut som ska fattas av ungdomsfullmäktige kan ledamot lämna muntlig reservation som skrivs in i protokollet.

På gång i ungdomsfullmäktige

År 2024 har ungdomsfullmäktige fem utskott (arbetsgrupper). Gemensamt för alla utskott är att de arbetar för att stärka demokratin. Här nedan kan du se vilka frågor utskotten driver just nu. 

Ungdomsfullmäktiges utskott 2024

Trygghetsutskottet

Jobbar för att alla ska känna sig  helt säkra och helt accepterade överallt. Det ska inte finnas någon kriminalitet.

Skolutskottet 

Jobbar för en hållbar skola som funkar för alla barn och unga i staden.

Stadsutskottet 

Jobbar för en grönare stad och fullt fungerande kollektivtrafik 24/7 för alla i VGR.

Fritidsutskottet 

Jobbar för att alla unga ska ha ett tryggt och meningsfullt fritids- och kulturliv.  Alla unga ska ha tillgång till stadens utbud.

Barnrättsutskottet

Jobbar för att alla ska må bra och bli likabehandlade i skolan och samhället. Det finns ingen segregation


Arbetsmaterial och mallar

Motion

Förslag är idéer som kommer från utskotten och motioner är idéer som kommer från enskilda ledamöter. Det är lätt att skriva en motion! Den kan nämligen se ut på många sätt, och vara antingen muntlig eller skriftlig. Om du vill skriva ner din motion kan du använda den här mallen.

 • Göteborg + datum
 • Rubrik
 • Motion av (ditt namn) angående (ämnet för din idé)
 • Beskriv din idé

Här beskriver du lite om bakgrunden till din idé, varför du tycker som du gör och vad din idé går ut på. För att göra det enklare kan du dela in texten i tre korta delar, bakgrund, anledning och fakta.

Bakgrund

Här kan du skriva lite bakgrundsinformation eller beskriva en händelse som gav dig idén till motionen. Tänk på det här:

 • Bakgrunden ska vara kortfattad. Någon eller några meningar.
 • Ta bara med fakta som är relevant för motionen.
 • Det behövs inte alltid en bakgrund.

Anledning

Därefter skriver du några rader om vad din idé går ut på. Helt enkelt varför du tycker att ungdomsfullmäktige ska göra det du föreslår. Det är här du lägger fram argumenten för varför din motion ska gå igenom. Tänk på det här:

 • Håll dig till ämnet.
 • Skriv bara ner detaljer som är nödvändiga för motionen.

Fakta

Kolla upp fakta så att det inte uppstår några frågetecken när motionen ska diskuteras. Här anger du vad ditt förslag kommer kosta att genomföra och andra uppgifter som kan vara viktiga. Tänk på det här:

 • Var påläst, så att du kan svara på frågor om motionen.
 • Hämta dina fakta från pålitliga källor.
 • På kontoret kan du få hjälp med att hitta fakta om du behöver det.  

Förslag till beslut

Här skriver du kort och tydligt vad du föreslår att ungdomsfullmäktige ska besluta. Tänk på det här:

 • Sammanfatta ditt yrkande i en enda, kärnfull mening.
 • Det måste framgå vad ungdomsfullmäktige kan göra. 

Ditt namn och det stadsområde du representerar. 

 • Göteborg + datum
 • Rubrik

Exempelrubrik: “Förslag om fadderskapsdagar för nya ledamöter och ersättare från mobbingutskottet.”

Artiklar i barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. En särskilt viktig artikel för ungdomsfullmäktige är artikel 12, att alla barn har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut som rör dem.

Det kan finns andra artiklar i barnkonventionen som är viktiga för din motion. Du får hjälp av kansliet med att skriva ner dem.

Ordlista

Detta är en ordlista som förklarar svåra ord

Acklamation

Att fatta beslut utan en votering (omröstning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.

Ajournera

Ajournera innebär att skjuta upp ett möte till ett senare tillfälle.

Avslag

Att avvisa eller säga nej till något. (Motsatsen är bifall.)

Bereda

Att förbereda en fråga för politiskt beslut. Exempelvis ta reda på vad något kostar eller innebär.

Bifall

Att godkänna eller säga ja till något. (Motsatsen är avslag.)

Bordlägga

Bordlägga innebär att skjuta upp ett beslut eller en debatt om en fråga till ett senare sammanträde. 

Budget

Budget är en plan för hur pengarna som finns tillgängliga ska användas under en viss tid.

Dagordning

En dagordning är en lista över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde (exempelvis UF:s stormöte). 

Ersättare

Ersättare hoppar in för ordinarie ledamöter när någon saknas. Det kallas också suppleant.

Föredragande

En föredragande är den som presenterar ett ärende.

Förtroendevald

En person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling. Ungdomarna i UF är förtroendevalda.

Justera

Att kontrollera och godkänna (skriva under) ett mötesprotokoll. 

Kallelse

Ett meddelande om tid och plats för ett politiskt möte. 

Ledamot

Medlem av exempelvis ungdomsfullmäktige (eller kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller en styrelse). 

Mandat

Uppdrag att vara representant, exempelvis en plats i ungdomsfullmäktige. 

Mandatperiod

Tiden som mandatet (det politiska uppdraget) officiellt varar, i ungdomsfullmäktiges fall ett år (från 1 januari till 31 december).

Motion

En motion är ett skriftligt förslag från en ledamot.

Ordet

När du ”har ordet” kan du framföra dina åsikter eller synpunkter kring ämnet i fråga.

Presidium

En ordförande och en eller flera vice ordförande, alltså ledningen för ungdomsfullmäktige.

Paragraf

Ett protokoll delas in i olika paragrafer. Varje beslut får en egen paragraf när protokollet skrivs. 

Protokoll

Ett protokoll delas in i olika paragrafer. Varje beslut får en egen paragraf när protokollet skrivs. 

Remiss

Att remittera ett ärende är att lämna över det till någon annan för att ta reda på vad hen/de tycker. 

Replik

En replik är en följdfråga, alltså ett svar på något som lagts fram på mötet

Reservation

Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Styrelse/styrgrupp

Grupp med ett utökat ansvar för att ungdomsfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Votering

Omröstning.

Yrkande

Förslag till beslut.

Vuxna stöttar i arbetet

Politisk referensgrupp

Kommunstyrelsen är ansvarig för ungdomsfullmäktige och dess verksamhet. För att ungdomsfullmäktige på ett smidigt sätt ska kunna ha nära kontakt med vuxna politiker finns en politisk referensgrupp som ska stötta och följa upp det som ungdomsfullmäktige jobbar med.

Den gruppen brukar också kallas Politikergruppen. Politikergruppen förbereder dialogerna mellan ungdomsfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kontaktuppgifter till politisk referensgrupp för ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges kansli

Ungdomsfullmäktiges kontor ligger på Östra Hamngatan 21. Kansliet ska stötta ungdomarna och ansvarar för att frågor som väcks av ungdomsfullmäktige tas om hand och slussas vidare på ett lämpligt sätt.

Om du flyttar eller vill lämna din plats

 • Som ledamot eller ersättare i ungdomsfullmäktige representerar du ditt stadsområde. Om du skulle flytta till en annat stadsområde under mandatperioden behåller du din plats. Om du däremot flyttar från Göteborg och inte längre är folkbokförd här, måste du tyvärr genast lämna din plats i ungdomsfullmäktige. 
 • Om du fyllt 18 år under mandatperioden och blivit vald till en politisk församling, måste du också avstå din plats i ungdomsfullmäktige.
 • Om du själv av någon anledning inte kan eller vill fortsätta ditt deltagande i ungdomsfullmäktige måste du meddela ditt avhopp skriftligt till ungdomsfullmäktiges kansli.