Foto: Lo Birgersson

Staden där vi läser för våra barn

I en stad där vi läser för och med våra barn är fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler har lättare att få jobb. Tänk att den enkla sagostunden kan bidra till så mycket.

I Göteborg ska barn få växa upp med möjligheter att förverkliga sina drömmar. Våra berättelser och sagor kan vara en del av vägen dit. Sagostunder ökar barns ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. Berättelser skapar tankar och funderingar att prata om tillsammans. Det är dessutom både mysigt och enkelt.

Film av Stadsbiblioteket Göteborg, som finns textad på flera olika språk.

Staden där vi läser för våra barn är en fråga som mobiliserar hela Göteborg. På bibliotek finns färdiga bokpåsar och bokmärken med högläsningstips, det genomförs hembesök hos barnfamiljer för att prata högläsning och flera av stadens förskolor har fått hallbibliotek.

Satsningens syfte är att främja barns språk - och läsutveckling tidigt i livet och är en del i Göteborgs Stads arbete att skapa en mer jämlik stad. I arbetet ska vi uppmärksamma och öka kunskapen om vikten av högläsning med målet att barns ordförråd, läslust och läsförmåga ska öka.

Så mobiliserar vi Göteborg

Mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn grundar sig i tre delar. Det handlar om att öka kunskapen inom Göteborgs Stad, att stärka stadens läsfrämjande arbete och att öka medvetenheten hos viktiga vuxna nära barn om vikten och värdet av att läsa och berätta tillsammans. Alla tre delar arbetar vi med samtidigt för störst effekt.

Så bidrar läsningen till ökad jämlikhet

Vi kan läsa forskning som visar att daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. De barn med vuxna i sin närhet som tidigt börjar läsa för dem ligger avsevärt bättre till än de som inte blir det. Insatser tidigt i ett barns liv kan ge stor effekt både för barnen själva här och nu, men också för hela samhället. Alla satsningar som kan främja barns tidiga språkutveckling är investeringar. Både för det enskilda barnet men också för samhället i stort.

Förutom att människor får ett bättre liv vet vi att det kostar betydligt mindre att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna när de väl har uppstått. Det är tydligt hur den tidiga språkutvecklingen, ett välutvecklat ordförråd, en tidig läslust och ökad läsförmåga påverkar hur det går i skolan och hur skolresultatet blir, hur det går att komma ut i arbetslivet. Men också hur det framtida yrkeslivet ser ut.

Besök ditt bibliotek och låna hem sagostunden

Ett besök på närmaste bibliotek kan ofta ge mycket inspiration. Där finns också kunnig personal som gärna delar med sig av bokskatter, tips och råd för just högläsning och bokprat med barn. Biblioteken finns för alla. För dig som vill och kan läsa, för dig som vill men ännu inte kommit igång, för dig som vill men kanske inte kan läsa.

På alla folkbibliotek finns bokpåsar med utvalda barnböcker. Böcker som är fantastiska att läsa högt med barn upp till 6 år. Låna hem en påse och ha helgmyset klart! Hitta till biblioteket och se vad som händer nära dig: Bibliotek i Göteborg

Besök gärna Stadsbibliotekets sida Läs ♥ högt. Här tipsar bibliotekarier på Stadsbiblioteket i Göteborg om när du kan börja läsa för ditt barn, vad du kan läsa, hur du kan läsa och var du kan låna hem färdiga bokpåsar.

Några av satsningarna för att bli staden där vi läser för våra barn

En bok till alla barn i förskoleklass

Sedan 2017 har alla barn i förskoleklass i Göteborgs Stad tagit emot en bokgåva. Böckerna delas ut under våren och i samband med det genomförs aktiviteter med koppling till boken runt om i staden. Syftet med boken är att främja barns läslust samt att motivera andra i barnets närhet att läsa boken tillsammans.

2019 kommer boken Gropen, skriven och illustrerad av Emma Adbåge, att delas ut. Under förra året mottog Emma Augustpriset för den utvalda boken.

Gropen flyger ut i verkligheten

Ta också chansen att uppleva Gropen när den nu flyger ut i på gator och torg i Göteborg! Information om det hittar du här

Mer information om Gropen och den flygande mattans olika turer i staden finns också på Stadsutveckling Göteborg

Fördjupningsmaterial Gropen

På den här sidan hittar du en lärarhandledning till Gropen, fördjupningsmaterial

Här finns en hälsning till alla barn från Gropens författare Emma Adbåge!

Här finns information till pedagoger om satsningen.

Informationspaket om vikten av att läsa och berätta

Ett informationsmaterial har tagits fram för att berätta om vikten och värdet att en som viktig vuxen läser för sitt barn. Materialet delas ut på exempelvis stadens bibliotek, förskolor, familjecentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, öppna förskolor och utflyktslekplatser. Materialet är ett stöd i arbetet att motivera och inspirera till läsning och kan delas ut eller samtalas om. Materialet finns på olika språk och består av:

• Folders om varför högläsningen är så viktig

• Bokstickor med lästips

• Vykort med budskap att färglägga

• Filmen ”Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?” som du hittar på Stadsbibliotekets Youtube-konto (Stadsbiblioteket Göteborg)

Önskar du material till din verksamhet? Kontakta jamlikt@goteborg.se

Staden där vi läser för våra barn sprids till Europa

Göteborgs Stad är ansvariga för Erasmus+-projektet "Open the door for reading". I projektet ingår fem europeiska städer och syftet är att lära sig av varandras läsfrämjande arbete för att stärka grupper som är svåra att nå.

Läs mer om "Open the door for reading"

​Ambassadörer för läsning

En pilotsatsning där läsambassadörer med olika språkkompetens hade i uppdrag att verka uppsökande på olika arenor i Lövgärdet och Biskopsgården för att prata om betydelsen av läs- och berättarstunder. Insatsen möjliggjordes genom beviljade medel ifrån Kulturrådet under 2017 och är nu under utveckling.

Läs ♥ förskola

Pedagoger vid förskoleavdelningar och biblioteksanställda erbjuds delta i ett studiecirkelupplägg som sätter fokus på bokens möjligheter i det dagliga arbetet och ger barnen en positiv upplevelse av böcker och läsning, på förskolan och i hemmet.

Deltagarna får med sig bokpaket, som sedan används i verksamheten och diskuteras vid kommande studiecirkeln med fokus på de lärdomar som gjorts tillsammans med barnen. Deltagande förskolor får också böcker till ett hallbibliotek, informationsmaterial om läsning och ett ”föräldramötesupplägg” som kan användas som stöd för hur en kan prata om läs- och berättarbetydelsen med barnens vårdnadshavare. Förhoppningen är att bidra till att fler barn blir lästa med. Alla förskolor kan ansöka om deltagande genom stadsbibliotekens årliga utlysning för grundbestånd.

Läs ♥ förskola

Olika böcker på fler ställen - Hallbibliotek

Att erbjuda böcker för hemlån på olika arenor är ett sätt att uppmuntra och inspirera till fler läs- och berättarstunder tillsammans med barnen. Mobiliseringen har skapat förutsättningar att etablera hallbibliotek på arenor där barn och familjer är, som exempelvis öppna förskolor, familjecentraler och utflyktslekplatser. Det pågår ett utvecklingsarbete för att skapa långsiktig samordning av stadens hallbibliotek.

​Läsfrämjande insatser i stadsdelarna

En turné av lokala workshops om mobiliseringsfrågan ”Staden där vi läser för våra barn” har genomförts i stadsdelarna för att förankra, skapa delaktighet och ta vara på erfarenhet och kompetens bland de professioner som möter barn och vårdnadshavare. Några utvecklingsområden är stadenövergripande, andra utvecklingsområden av mer lokal karaktär. Genom särskilda stimulansmedel har vissa lokala satsningar getts förutsättningar att testas, inom respektive stadsdel.

Fler hembesök och bokgåvor genom Bokstart

Bokstart lyfts ofta fram som ett gott läsfrämjande och språkutvecklande exempel i olika sammanhang, så väl internationellt, nationellt som lokalt i Göteborg. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling genom hembesök, utdelning av bokgåvor och information om språkutveckling på flera språk. Mobiliseringen har stärkt Bokstart i Göteborg.

Under 2018 och framåt gör anställda vid de lokala biblioteken hembesök i Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet, Norra och Södra Biskopsgården, Tynnered och Östra Bergsjön Familjerna får besök när barnet är 6 och 11 månader.

Läs mer: Mer information om Bokstart finns på bokstart.se  eller på de lokala bibliotekens hemsidor.

Webbaserad utbildning

Utbildningen avser ett lättillgängligt material om vikten och värdet av högläsning och berättarstunder riktat till professioner som möter barn och vårdnadshavare inom staden. Syftet med utbildningen är att bidra till en gemensam kunskapsgrund om mobiliseringen ”Staden där vi läser för våra barn”. Webbutbildningen är en av flera fördjupningsdelar inom den övergripande webbutbildning för hela satsningen Jämlik stad.

Letterbox Club

Letterbox Club är en satsning för att höja läsförmåga och inlärning hos barn i utsatta livssituationer. Satsningen vänder sig till två grupper av barn, familjehemsplacerade barn och barn i familjer som mottagit långvarigt försörjningsstöd. Letterbox Club syftar till att stärka barns läs- och matematikutveckling. Paket med spel, böcker och diverse skrivmaterial skickas till barnen en gång i månaden under sex månader.