ESF-projektet Socialt innovationslabb


”Socialt innovationslabb – för jämlik stad och hållbart arbetsliv” är ett ESF-projekt där vi under två år testar innovationslabb som metod i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete.

Vad går projektet ut på?

Syftet är att stötta en integrering av jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete. Det innebär att både utveckla våra arbetssätt, och vårt uppdrag som arbetsgivare, för att bidra till en mer jämlik stad. 

Vad betyder det att integrera jämlikhet?

Att integrera jämlikhet innebär att i möjligaste mån säkra att vårt arbete och våra beslut bidrar till en mer jämlik stad och hållbart arbetsliv. Forskning och beprövad erfarenhet om vad som minskar skillnader i livsvillkor och motverkar diskriminering är alltid utgångspunkten.

Går det att integrera jämlikhet med innovation?

Vi hoppas det! Förändringsresan mot en jämlik stad utan diskriminering kräver uthållighet, men ibland även nya sätt att angripa samhällets svårlösta och komplexa utmaningar. 

Socialt innovationslabb används som stöd i förvaltningarnas förändringsarbete, där vi vänder blickarna inåt mot våra egna arbetsformer och organisationskultur. Olika roller, erfarenheter och perspektiv möts för att gemensamt hitta nya vägar framåt i förvaltningarnas jämlikhetsutmaningar.

Aktiviteter och faser

De stora aktiviteterna under projektet är:

  • Sociala innovationslabb: På pilotförvaltningarna genomförs två innovationslabb per förvaltning.
  • Två konferenser: Jämlikhetskonferensen 27 maj 2020 och Jämlikhetskonferensen december 2021.
  • Lärandeseminarier: För inspiration, fördjupning och diskussion.
  • Metoden ”leda i förändring”. Pilotförvaltningarna och andra nyckelpersoner ska få arbeta med metoden leda i förändring” som är en del av programmet för en attraktiv arbetsgivare.
  • Utveckling av webbaserat stöd som möjliggör en fortsättning efter projektets slut. Verktyget är ett sätt nå fler av kommunens anställda även efter projektets slut. Det webbaserade stödet utvecklas genom användardriven innovation.

Projektet grundas i styrande dokument

Projektet utgår från vårt grunduppdrag och vår allra viktigaste investering: stadens främjande och förebyggande arbete, inom organisationen och för göteborgarna. När medarbetare mår bra och verksamheterna gör ett bra jobb, bidrar vi till mer likvärdiga livsvillkor för göteborgarna och blir samtidigt en attraktiv arbetsgivare där människor vill jobba och stanna kvar.

Socialt innovationslabb för jämlik stad och hållbart arbetsliv utgår från målen i Göteborgs Stads program för en jämlik stad och Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare. Vi använder innovation som verktyg för att angripa utmaningarna på nya sätt. Därför berörs även Göteborgs Stads innovationsprogram. 

Organisering

Till projektet knyts två heltidstjänster (projektledare och utbildningskoordinator), en kommunikatörstjänst på halvtid samt stöd från ekonom och administratör. Samtliga utgår från Socialförvaltningen Centrum. Från Stadsledningskontoret deltar en HR-expert.

Det finns fyra pilotförvaltningar i projektet: Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen samt Stadsbyggnadskontoret. I dessa fyra förvaltningar finns utsedda tjänstepersoner som samordnar arbetet med integreringen i just sin förvaltning. Till varje förvaltning kopplas också ansvariga kommunikatörer som stöttar sin egen förvaltning i integreringsarbetet.