Foto: Fanny Hansson

Förutsättningar för arbete

Alla föräldrar som har förutsättning för att arbeta ska erbjudas viktiga och riktiga jobb. Genom att stärka människors förutsättningar att försörja sig och vara delaktiga i samhället är det också möjligt att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.

Arbete, utbildning och lärande utgör betydande delar av människors livsvillkor. Genom områdenas starka koppling till människors försörjningsmöjligheter är de centrala för att nå målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Att ha ett arbete stärker människors känsla av kontroll över det egna livet och deras delaktighet i samhället. Arbete är en bas för människors identitet och sociala liv. Människor som arbetar har i regel också bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller en sysselsättning.

Kraven på arbetsmarknaden har höjts i takt med att samhället har förändrats. Utbildning är oftast en förutsättning för att få ett arbete och egen försörjning. Sambandet mellan arbetslöshet och utbildning är mycket tydligt. Ju längre utbildning desto lägre arbetslöshet. Det är därför viktigt att stärka möjligheterna till att kunna fullfölja en utbildning, till exempel på gymnasiet. En nyckel här är att ge invånarna förutsättningar till utbildning och lärande samt främja ett livslångt lärande. Detta innefattar också kompetens- som utbildningsstöd för dem som idag saknar ett arbete.

Genom att skapa förutsättningar för utbildning och arbete och genom att arbeta normmedvetet och motverka strukturell diskriminering på arbetsmarknaden kan Göteborgs Stad i samverkan med andra aktörer förbättra möjligheterna till att fler får ett arbete och därmed goda förutsättningar att försörja sig.

Stegvis utbildning till bristyrken

I dialog med branschföreträdare inom branscher med brist på arbetskraft identifieras lämpliga för­stajobb och arbeten möjliga att gå vidare till. Sedan sätts kort skräddarsydd utbildning och stegvis kom­petensutveckling samman för de specifika arbets­uppgifter som jobben innebär. Det första steget har extra fokus på motivation och framtidstro.

En förutsättning för alla steg är strikt koppling till anställningsbarhet, att arbetsmarknadens parter är överens om arbetsuppgifter och lönenivåer samt att det finns möjligheter för deltagaren att gå vidare med kompetensutveckling mot nya arbetsuppgifter.

Under 2018 startade stegvis utbildning inom äldreomsorg, industri, storkök och bygg.

Ett steg in - och vidare

För deltagarnas del innebär Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet först en kortare utbildning, indi­viduellt anpassad efter arbetslivserfarenhet och språkkunskaper, och därefter hjälp att söka jobb.

Efter första jobbet erbjuds de vidareutbildning för att gå vidare mot ett större yrkeskunnan­de, nya arbetsuppgifter och en starkare position på arbetsmarknaden.